Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Παράδειγμα %polynomial (Expression, Variable) polynomial (X, X). polynomial (Term, X) :- number (Term).

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Παράδειγμα %polynomial (Expression, Variable) polynomial (X, X). polynomial (Term, X) :- number (Term)."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Παράδειγμα %polynomial (Expression, Variable) polynomial (X, X). polynomial (Term, X) :- number (Term). polynomial (X^N, X) :- number (N). polynomial (Term1 + Term2, X) :­ polynomial (Term1,X), polynomial (Term2,X). polynomial (Term1 - Term2, X) :­ polynomial (Term1,X), polynomial (Term2,X). ?polynomial (x^4 + x^2 - x + 6, x). ?polynomial (5, x). ?polynomial (-5, x).(number => integer)

3 derivative(Expression, Variable, DifferentiatedExpression) derivative (X, X, 1). derivative (X^N, X, N*X^M):- M is N-1. derivative (sin(X), X, cos(X)). derivative (cos(X), X, -sin(X)). derivative (e^X, X, e^X). derivative (F+ G, X, DF + DG) :­ derivative (F, X, DF), derivative (G, X, DG). derivative (F- G, X, DF - DG) :­ derivative (F, X, DF), derivative (G, X, DG). derivative (F*G, X, F*DG +G*DF) :­ derivative (F, X, DF), derivative (G, X, DG). derivative (F/G, X, (G*DF - F*DG)/(G*G)) :­ derivative (F, X, DF), derivative (G, X, DG). derivative (F^N, X, N*F^M*DF):­ M is N-1, derivative (F, X, DF).

4 Κέλυφος αλληλεπίδρασης start_homework:- write(“Welcome, …”), continue(yes). continue(yes):- write(“Please enter your (next) expression”), read(Expr), find_variable(Expr, X), derivative(Expr,X,DExpr), write(“The derivative of” Expr “is:”), nl, write(DExpr), nl, write(“Do you want to continue: yes/no”), read(Ans), continue (Ans). continue(no):-write(“Thanks, …”). find_variable(Expr, X):- polynomial(Expr,X).

5 ΕΛΙΖΑ Κλασσικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης Προσομοίωση διαλόγου Παράδειγμα διαλόγου –User:I am unhappy. –Eliza:How long have you been unhappy. –User:Six months. Can you help me. –Eliza:What makes you think that I can help you. –User:You remind me about my brother. –Eliza:Can you tell me more about your brother. –User:I like teasing my brother. –Eliza:Does anyone else like teasing your brother. –User:No, only me. –Eliza:Please go on.

6 ΕΛΙΖΑ – Αλγόριθμος Ο αλγόριθμος της Ελίζας βασίζεται σε ζεύγη «ερέθισμα - ανταπόκριση» (stimulus-response) –Αυτά είναι προεπιλεγμένα σχήματα διαλόγου π.χ.: Stimulus: I am (statement) Response: How long have you been (statement) Read input While input is not “bye” –Choose a stimulus/response pair –Match the input to the stimulus –Generate the reply from this match and the response –Output the response –Read the next input

7 ΕΛΙΖΑ – Πρόγραμμα eliza:- read_word_list(Input), eliza(Input). eliza([bye]):-writeln([‘Goodbye. I hope I’ve helped you’]). eliza(Input):- pattern(Stimulus,Response), match(Stimulus, Input), match(Response, Output), reply(Output), read_word_list(Input1), eliza(Input1).

8 ΕΛΙΖΑ – Πρόγραμμα %pattern(Stimulus,Response) pattern([i, am | Rest],[how, long, have, you, been | Rest]). pattern([can, you, X, me],[what, makes, you, think, that, i, can, X, you]). pattern([i, like | Rest],[does anyone else in your family like | Rest]). pattern([i, feel | Rest],[do you often feel that way]). pattern(Input,[can you tell me more about X]):- member(X,Input), important(X). % important(brother).. pattern(Input, [please, go, on]).

9 Λογική στο Λογικό Προγραμματισμό! –Πώς μπορούμε να γράψουμε ένα λογικό πρόγραμμα που να αποφασίζει αν μια πρόταση του προτασιακού λογισμού είναι αληθής ή ψευδής κάτω από μια εκτίμηση; Η πρόταση (p \/ q) => r κάτω από την εκτίμηση, val(p)=true, val(q)=false, val(r)= false, είναι ψευδής ενώ κάτω από την εκτίμηση, val(p)=true, val(q)=false, val(r)= true, είναι αληθής. –Πώς θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα ούτως ώστε για κάθε δεδομένη πρόταση το πρόγραμμα να κατασκευάζει (και να επιστρέφει ως απάντηση) τις εκτιμήσεις κάτω από τις οποίες η πρόταση είναι ψευδής;

10 Λογική στο Λογικό Προγραμματισμό! –% sat (Formula, Accumulator, Valuation) –sat (Χ, A, V):- atomic(X), not member(false(X),A), genuine_nsert( true(X),A, V). –sat (and(X, Y),A,V) :- sat(X,A, V1), sat(Y, V1,V). –sat (or (X, Y), A, V) :- sat (X, A,V). –sat (or (X, Y), A, V) :- sat (Y, A,V). –sat (if (X, Y), A, V):- sat (X, A, V1), sat (Y, V1, V). –sat (if (X, Y), A, V) :- invalid(X,A, V). –sat (no (X), A, V):- invalid(X,A, V).

11 Λογική στο Λογικό Προγραμματισμό! –% invalid (Formula, Accumulator, Valuation) –invalid (X, A, V):- atomic(X), not member (true(X), A), genuine_nsert( false(X), A), – insert (false (X), A, V). –invalid (and (X, Y),A,V):- invalid (X,A, V). –invalid (and (X, Y), A, V):- invalid (Y, A, V). –invalid (or(X, Y), A, V):- invalid (X, A, V1), invalid (Y, V1, V). –invalid(if(X, Y),A,V):- sat (X, A, V1), invalid (Y, V1, V). –invalid (no(X),A, V):- sat (X,A, V).

12 Λογική στο Λογικό Προγραμματισμό! –genuine_insert (X, A, A):- member (X, A). –genuine_insert (X, A, V):- not member (X,A), insert(X,A, V). –insert (X, A, [X|A]). –atomic (X):- not (composite (X)). –composite (and (X, Y)). –composite (or (X, Y)). –composite (if (X, Y)). –composite (no (X)).


Κατέβασμα ppt "ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΣYMBOΛIKOΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Παράδειγμα %polynomial (Expression, Variable) polynomial (X, X). polynomial (Term, X) :- number (Term)."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google