Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

21.06.2014Comperative VS Superlative1 Comparative vs. Superlative.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "21.06.2014Comperative VS Superlative1 Comparative vs. Superlative."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 21.06.2014Comperative VS Superlative1 Comparative vs. Superlative

2 Ο Συγκριτικός βαθμός(Comparative) χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο πράγματα,ζώα ή πρόσωπα κ.λ.π.: ‘ Οταν το επίθετο μας είναι •μονοσύλλαβο ή •δισύλλαβο που τελειώνει σε –οw,-er,-y, τότε προσθέτουμε –er + than στο τέλος του επιθέτου Π. x. •He is taller than me. • My car is cheaper than your car.

3  Εάν το επίθετο τελειώνει σε σύμφωνο+ φωνήεν+σύμφωνο (a,e,i,o,u) (b,c,d,f,g,h,j,k,l,m....) διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο και μετά προσθέτουμε την κατάληξη -er •big - bigger •hot - hotter •thin - thinner •fat - fatter  If and adjective ends with a –y, we change it to –i and add –er •happy - happier •funny - funnier •easy - easier •ugly - uglier

4 21.06.2014Comperative VS Superlative4  Όταν συγκρίνουμε 2 πρόσωπα ή πράγματα και το επίθετο μας είναι δισύλλαβο που δεν τελειώνει σε –οw,-er,-y, ή πολυσύλλαβο τότε προσθέτουμε more + adjective + than •Maria is more beautiful (adj) than Jennifer. •This book is more interesting than that book. Much/many=more

5  Write sentences using the words below: interesting short far expensive easy Small good high beautiful bad 21.06.2014Comperative VS Superlative5

6 21.06.2014Comperative VS Superlative6  Εάν συγκρίνουμε τρία ‘η περισσότερα πράγματα, ανθρώπους κ.λ.π.τότε χρησιμοποιούμε τον Υπερθετικό βαθμό(Superlative): Όταν έχουμε μονοσύλλαβα επίθετα ή δισύλλαβα επίθετα που τελειώνουν σε -y.-er,-ow τότε προσθέτουμε the + adjective + –est. ex: • Red car is the fastest of all / in the group • Dinosaur is the tallest.

7 21.06.2014Comperative VS Superlative7 ex: •He is the most intelligent Student in the class. •She is the most beautiful girl in the world. Όταν συγκρίνουμε πάνω από 2 πρόσωπα ή πράγματα και το επίθετο μας είναι δισύλλαβο που δεν τελειώνει σε –οw,-er,-y, ή πολυσύλλαβο τότε βαζουμε το the most μπροστά από το επίθετο

8 creative tidy far important messy big good noisy handsome bad  Write sentences using the words below: 21.06.2014Comperative VS Superlative8

9 21.06.2014Comperative VS Superlative9 Short Adjectives No. SyllablesAdjectiveComparativeSuperlative 1shortshorterthe shortest 1highhigherthe highest 1coldcolderthe coldest 2simplesimplerthe simplest 2cleverclevererthe cleverest

10 Long Adjectives 21.06.2014Comperative VS Superlative10 No of syllablesAdjectiveComparativeSuperlative 4interestingmore interestingmost interesting 3beautifulmore beautifulmost beautiful 4intelligentmore intelligentmost intelligent 3expensivemore expensivemost expensive 3dangerousmore dangerousmost dangerous

11 21.06.2014Comperative VS Superlative11 •intelligent •funny •carefull •small •boring  Write the comparative form of the given adjectives:

12 21.06.2014 Comperative VS Superlative 12 Which of the adjectives are irregular? •HOT - BIG - COLD - OLD - YOUNG - BAD - FAST - QUICK - LITTLE - SLOW - SHORT – COOL - GOOD - FAR - SMALL - LONG - LOW – HIGH - WIDE - LARGE - FEW - WARM - SMART


Κατέβασμα ppt "21.06.2014Comperative VS Superlative1 Comparative vs. Superlative."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google