Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, Α. (1997), Η λεξικογραφία στην Εκπαίδευση. Στο: Χ. Τσολάκης (επιμ.) (1997), Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη Μαΐου 1996). Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Γαβριηλίδου, Ζ. (2002), Η Διερεύνηση των λόγων χρήσης λεξικού ως προϋπόθεση για τη Διδασκαλία Στρατηγικής χρήσης του λεξικού στην τάξη. Στο: Π. Καμπάκη – Βουγιουκλή (επιμ.) (2002), Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως μητρικής Γλώσσας. Πρακτικά Ημερίδας Διδακτικής (Κομοτηνή 5 Δεκεμβρίου 2001). Κομοτηνή: Σπανίδης. Γεωργογιάννης, Π. (1997), Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. Γεωργογιάννης, Π. (2010), Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας- Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πάτρα: Typocenter. Γκόβαρης, Χρ. (2001), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός. Δαμανάκης, Μ. (1997), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Ευθυμίου, Α. (2009), Το λεξικό ως εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας. Αναφορά στο λεξικό των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Στο: Γ. Γιαννάκη, Μ. Μπαλτατζάνη, Γ. Ξυδόπουλο & T. Τσαγγαλίδη (επιμ.) (2009), 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ηλεκτρονικά Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2007). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευθυμίου, Α. & Μητσιάκη, Μ. (2007), Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους. Στο: Κ. Ντίνας & Α. Χατζηπαναγιωτίδη (επιμ.) (2007), Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη / ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Φλώρινα Μαΐου 2006). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Ζερδελή, Σ. (2009), Η διδασκαλία στρατηγικών χρήσης λεξικών στο δημοτικό σχολείο: μια εμπειρική διερεύνηση. Στο: Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 1-3 Ιουνίου 2007). Αθήνα: ΕΚΠΑ. Μήτσης, Ν. (1998), Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg. Σαραφίδου, Τ. & Ζερδελή, Σ. (2008), Η εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Στο: Α.-Ν. Συμεωνίδου – Χριστίδου (επιμ.) (2008), 2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη Δεκεμβρίου 2008). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Σκούρτου, Ε (2004), Η Διγλωσσία στη σχολική τάξη: Παρεμβάσεις εκπαιδευτικών. Στο: Τ. Σαραφίδου (επιμ.) (2000), Διγλωσσία και Εκπαίδευση. Πρακτικά 4ης Επιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας (Αλεξανδρούπολη 11 Δεκεμβρίου 2000). Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ. Τελόπουλος, Θ. (1997), Η έρευνα του παιδικού λόγου βασική προϋπόθεση για την συγγραφή παιδικού λεξικού. Στο: Χ. Τσολάκης, (επιμ.) (1997), Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Πρακτικά Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη Μαϊου 1996). Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Χατζηδάκη, Α. (2005), Η συμβολή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη διδασκαλία της γλώσσας σε μειονότητες: Ένα σχέδιο μαθήματος. Στο: Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε. Χατζηδήμου, Κ.Δ. (2008), Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό: Μία διεπιστημονική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης.

2 Ξενόγλωσση Allen, V. F. (1983), Techniques in Teaching Vocabulary
Ξενόγλωσση Allen, V. F. (1983), Techniques in Teaching Vocabulary. New York: Oxford University Press. Atkins, B.T.S. & Varantola, K. (1997), Monitoring dictionary use. International Journal of Lexicography. Vol. 10, no 1: Oxford University Press. Barnhart, C. L. (1962), Problems in editing commercial monolingual dictionaries, in Householder and Saporta (edd.) (1962). Bensoussan, M. (1983), Dictionaries and tests of EFL reading comprehension. English Language Teaching, Journal 37, no 4. Bejoint, H. (1981), The foreign student’s use of monolingual English dictionaries. Applied Linguistics 2, no 3. Carter, R. & McCarthy, M. (1988), Vocabulary and Language Teaching. London and New York: Longman. Cummins, J. (2005), Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας, (επιμ.) Ε. Σκούρτου, (μτφρ.) Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg. Hartmann, R.R.K. & James, G. (I998), Dictionary of lexicography. London: Routledge. Hartmann, R. R. K. (2001), Teaching and Researching Lexicography. Harlow: Longman. Herbst, T. & Stein, G. (1987), Dictionary – using skills: A plea for new orientation in language teaching , in The Dictionary and the Language Learner. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Lado, R. (1957), Linguistics Across Cultures (Ann Arbor, ΜΙ: University of Michigan Press). Luppescu, S. & Day, R.R. (1983), Reading Dictionaries and vocabulary learning. Language Learning 43, nº 2. Nation, I.S.P. (2001), Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press. Rundell, M. (1999), Dictionary use in production. International Journal of Lexicography. Vol 12, no 1: Oxford University Press. Scholfield, Ph. (1982a), The role of bilingual dictionaries in ESL/EFL: a positive view. Guidelines, Scholfield, Ph. (1982b), Using the English dictionary for comprehension, TESOL Quarterly 16, 2. Scholfield, Ph. (1999), Dictionary use in reception. International Journal of Lexicography, 12, 1. Tomaszczyk, J. (1979), Dictionaries: Users and uses. Glottodidactica 12. Treville , M-C. & Duquette, L. (1996), Enseigner le vocabulaire en classe de langue. Paris: Hachette Ιστοσελίδες Κούρτη-Καζούλλη, Β. (2000), Το Μοντέλο της Γλωσσικής ικανότητας όπως το βλέπει ένας Δάσκαλος: Ταξιδεύοντας στο ‘Πλαίσιο’ του Jim Cummins. Στο: Σκούρτου, Ε. (επιμ.), Τετράδια Εργασίας Ρόδου: Διγλωσσία και Μάθηση στο Διαδίκτυο. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. (προσπελάστηκε 10/9/2010).


Κατέβασμα ppt "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google