Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

STUDYING AT THE SCHOOL OF ENGLISH Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α. Π. Θ. 10/12/2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "STUDYING AT THE SCHOOL OF ENGLISH Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α. Π. Θ. 10/12/2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 STUDYING AT THE SCHOOL OF ENGLISH Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α. Π. Θ. 10/12/2013

2 Στόχοι του τμήματος  τη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος ( γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού και διδακτικής ) τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών

3 Τομείς  Αγγλικής Λογοτεχνίας  Αμερικανικής Λογοτεχνίας  Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας  Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών Για περισσότερες πληροφορίες... Μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.enl.auth.grwww.enl.auth.gr

4 Γνωστικά Αντικείμενα  Αγγλική Γλώσσα  Θεωρητική Γλωσσολογία  Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

5 Διάρκεια Σπουδών  Πτυχίο ( ΒΑ Honours degree) - Σπουδές 8 εξαμήνων ( με δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ) Στο σύνολό τους και για όλα τα έτη σ π ουδών τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα  M εταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MA) - Σπουδές 4 εξαμήνων ( που συμπεριλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας )  Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) - Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας που οδηγεί σε συγγραφή διδακτορικής διατριβής (6-12 εξάμηνα )

6 Πρακτική άσκηση των φοιτητών Η π ρακτική άσκηση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, έχοντας ενσωματωθεί στο π ρόγραμμα σ π ουδών του Τμήματος ως υ π οχρεωτικό μάθημα, δίνει τη δυνατότητα ε π αφής των φοιτητών με τη σχολική τάξη, συμβάλλοντας στη σύνδεση της θεωρίας με την π ράξη.

7 Υποδομές / Εργαστήρια  Βιβλιοθήκη  Κέντρο Πολυμέσων  Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης  Εργαστήριο Φωνητικής  Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης  Εκπαιδευτική νησίδα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Κέντρο Βιντεοπροβολών  Εργαστήριο Υπολογιστών

8  http://www.enl.auth.gr/phonlab/index.html http://www.enl.auth.gr/phonlab/index.html  http://www.enl.auth.gr/langlab/index_en.html http://www.enl.auth.gr/langlab/index_en.html

9 Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο : 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου  Από το 2007 το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εποπτεύει το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου το οποίο εντάσσεται στο Τμήμα ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο  Η διδασκαλία της αγγλικής στο συγκεκριμένο σχολείο ακολουθεί ύλη και μεθοδολογία που ορίζονται από το Τμήμα της Αγγλικής του ΑΠΘ  http://3dim-evosm.web.auth.gr/ http://3dim-evosm.web.auth.gr/

10 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα  LLP-Erasmus/Socrates  Erasmus/Mundus  Lingua  Tempus  Διμερείς συμφωνίες με ανώτατα ιδρύματα εντός και εκτός Ευρώπης  Πολύ υψηλά ποσοστά « κινητικότητας » φοιτητών ( προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ) και διδακτικού προσωπικού

11 Δραστηριότητες Τμήματος  Συνέδρια / Ημερίδες / Εκδηλώσεις  Σεμινάρια (“Problematics of Culture and Theory”)  Δημιουργικές Ομάδες (“Bald Theatre,” “Transparent Windows,” “Emerging Scholars”)  Εκδόσεις ( ΓΡΑΜΜΑ /GRAMMA: Journal of Theory and Criticism)

12 Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης των Πτυχιούχων του Τμήματος

13 Τομείς Απασχόλησης  Δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση : διδασκαλία της αγγλικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  Διερμηνεία και μετάφραση ( σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς )  Εκδοτικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις  Ερευνητική ή επαγγελματική ενασχόληση με τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους ( λ. χ. διδακτική, λεξικογραφία, θεατρολογία, κλπ.)

14 Τομείς Απασχόλησης  Συνδρομή στους διάφορους τομείς της οικονομίας, σε επιχειρήσεις, τουρισμό, διάφορες άλλες υπηρεσίες της κοινωνίας ( πολιτισμό, ενημέρωση, επικοινωνία )  Στελέχωση επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό  Διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό

15 Προοπτικές Συνέχισης Ακαδημαϊκής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης

16 Μεταπτυχιακές Σπουδές M ετά την απόκτηση του Πτυχίου οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε άλλα Τμήματα του Α. Π. Θ. ή σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος λειτουργεί σε δύο κύκλους :  Ο α΄ κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ( Μ. Δ. Ε.= Μ. Α.)  Ο β΄ κύκλος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ( Δ. Δ.=Ph.D.) και διαρκεί 6-12 εξάμηνα

18 Προσφέρονται τα εξής 4 Μ. Δ. Ε.  Μ. Δ. Ε. στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  Μ. Δ. Ε. στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας  Μ. Δ. Ε. στην Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό  Μ. Δ. Ε. στην Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό

19 Για την απόκτηση Δ. Δ. Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους εξής τομείς :  Θεωρητική Γλωσσολογία  Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  Διακλαδική Γλωσσολογία ( Κοινωνιογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία )  Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό  Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό  Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

20 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Δ. Π. Μ. Σ.) E κτός από το αυτοτελές Π. Μ. Σ. του Τμήματος, το Τμήμα έχει συμμετάσχει σε πολλά Δ. Π. Μ. Σ. – αυτή την εποχή συμμετέχει στα εξής :  Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού  Διερμηνείας και Μετάφρασης ( με χρηματοδότηση από τις Γενικές Διευθύνσεις Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου )

21 Δ.Π.Μ.Σ.Δ.Π.Μ.Σ.  Και στα δύο Δ. Π. Μ. Σ. συμμετέχουν το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α. Π. Θ.  Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι το « επισπεύδον » Τμήμα και των δύο Δ. Π. Μ. Σ.

22 Thank you for your attention **** Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "STUDYING AT THE SCHOOL OF ENGLISH Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α. Π. Θ. 10/12/2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google