Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών στα διαδραστικά συστήματα Δραστηριότητες ΠΕ02.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών στα διαδραστικά συστήματα Δραστηριότητες ΠΕ02."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών στα διαδραστικά συστήματα Δραστηριότητες ΠΕ02

2 Θεόδωρος Όψεις του προσωπείου

3 Αντιγόνηα΄παγκόσμιος

4 ποντιακά

5

6 ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ειδικό απαρέμφατο κατηγορηματική μτχ ειδική πρόταση Κ.Π.Κ (οριστική) τελικό απαρέμφατο δυνητικό απαρεμφατο δυνητική κατηγορηματική μτχ Κ.Π.Κ (δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική) πλάγια ερώτησηευθεία ερώτηση (οριστική, απορηματική υποτακτική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική)

7 Νεοελληνική Γλώσσα Κάνε την αντιστοίχηση α. πομπός β. δέκτης γ. γλωσσικός κώδικας δ.επικοινωνία4. αυτός που στέλνει μήνυμα 3. αυτός που λαμβάνει μήνυμα 2. επιτυχής ανταλλαγή μηνυμάτων 1. σύστημα σημείων που έχει κανόνες και αρχές και χρησιμοποιείται για να επικοινωνούμε

8 πρώτη μέρα στο σχολείο συναισθήματα Εικονική απόδοση του καταιγισμού ιδεών πριν την παραγωγή λόγου

9 Πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης ·η οπτικοποίηση της ύλης ενισχύει την κατανόηση ·εξοικονόμηση χρόνου, γρήγορος ρυθμός μαθήματος ·δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υλικού ·δυνατότητα διασύνδεσης με προηγούμενα μαθήματα Μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης ·αξιοποίηση του ΔΠ ως βιντεοπροβολέα ·οι μαθητές παραμένουν παθητικοί δέκτες της γνώσης ·ή αποκτούν μηχανιστικές γνώσεις ·ενίσχυση ατέρμονης προβολής πολυμεσικού υλικού ·ενίσχυση του κυρίαρχου ρόλου του δασκάλου Παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας

10

11 Το σχολείο που ονειρεύομαι.doc

12

13 Αισχύνης

14 [1.1.1] Θουκυδ ί δης Ἀ θηνα ῖ ος ξυν έ γραψε τ ὸ ν π ό λεμον τ ῶ ν Πελο- ποννησ ί ων κα ὶ Ἀ θηνα ί ων, ὡ ς ἐ πολ έ μησαν πρ ὸ ς ἀ λλ ή λους, ἀ ρξ ά μενος ε ὐ θ ὺ ς καθισταμ έ νου κα ὶ ἐ λπ ί σας μ έ γαν τε ἔ σεσθαι κα ὶ ἀ ξιολογ ώ τατον τ ῶ ν προγεγενημ έ νων, τεκμαιρ ό μενος ὅ τι ἀ κμ ά ζοντ έ ς τε ᾖ σαν ἐ ς α ὐ τ ὸ ν ἀ μφ ό τεροι παρασκευ ῇ τ ῇ π ά σ ῃ κα ὶ τ ὸ ἄ λλο Ἑ λληνικ ὸ ν ὁ ρ ῶ ν ξυνιστ ά μενον πρ ὸ ς ἑ κατ έ ρους, [1.1.1] Ο Θουκυδίδης o Αθηναίος εξιστόρησε τον πόλεμον των Αθηναίων και των Πελοποννησίων, πώς επολέμησαν μεταξύ τους· και άρχισα ευθύς αμέσως μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, γιατί περίμενα πως θα ήταν πολύ μεγάλος και ο πιο άξιος να ιστορηθεί απ' όλους τους προτήτερους. Το συμπέρανα αυτό από το ότι και τα δύο μέρη μπήκαν στον πόλεμο εφοδιασμένοι με όλα τα υλικά μέσα, και βλέποντας πως όλες οι άλλες Ελληνικές πολιτείες πήγαν με το ένα μέρος ή το άλλο, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μπορούμε χρησιμοποιώντας την σκίαση οθόνης να αποκαλύπτουμε σταδιακά την μετάφραση

15 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ο ΔΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεργατική κατασκευή ενός εννοιολογικού/νοητικού χάρτη ενός ποιήματος ή λογοτεχνικού κειμένου. ·οικοδόμηση εννοιών και γνώσης ·εμπλοκή με το κείμενο ·ανταλλαγή ιδεών ·επικοινωνία

16 ,, Εικόνα 2 Εικόνα 4 Λέξεις κλειδιά Ποίημα Εικόνα 1 Λέξεις κλειδιά Εικόνα 3 Λέξεις κλειδιά Χάρτης Ποιήματος

17 ΙΣΤΟΡΙΑ Στο λογισμικό Ιστορία αβγ Γυμνασίου στην ενότητα ¨Διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας 1830-1948¨ στους χάρτες, υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες για την ολοκλήρωση των συνόρων.

18 ΙΣΤΟΡΙΑ Στο λογισμικό Centenia μπορούν οι μαθητές να κρατήσουν σημειώσεις πάνω στους χάρτες.


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών στα διαδραστικά συστήματα Δραστηριότητες ΠΕ02."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google