Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις Λευκωσία, 16 Οκτωβρίου Υπουργείο Οικονομικών Γιώργος Μαρτίδης Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις Λευκωσία, 16 Οκτωβρίου Υπουργείο Οικονομικών Γιώργος Μαρτίδης Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις Λευκωσία, 16 Οκτωβρίου Υπουργείο Οικονομικών Γιώργος Μαρτίδης Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη

2 Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους 3.Αποτελέσματα πιλοτικού έργου 4.Πρώτο πακέτο εισηγήσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 2@ 2008 Deloitte & Touche Limited

3 Εισαγωγή

4 Η δέσμευση της Ε.Ε. για τη μείωση του διοικητικού φόρτου •Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει τη μείωση του διοικητικού φόρτου. •Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2007, υιοθετήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% μέχρι το 2012, σε Κοινοτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα δράσης εστιάζεται στη μείωση των πληροφοριών που οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους, όπως, πληροφορίες που απαιτούνται για τη νομική εγγραφή, πιστοποίηση, επιθεώρηση, επιχορήγηση, αρχειοθέτηση στατιστικών εντύπων, εκθέσεις στους μετόχους, κτλ. •Η καταμέτρηση και μείωση του διοικητικού φόρτου μέσα στην ΕΕ είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια Κοινοπραξία μεταξύ της: Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 4@ 2008 Deloitte & Touche Limited

5 Τομείς προτεραιότητας •Στα πλαίσια του έργου αυτού εξετάζονται 13 τομείς, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τομείς προτεραιότητας: •Γεωργία και Γεωργικές επιχορηγήσεις •Ετήσιοι λογαριασμοί/ Εταιρικός Νόμος •Πολιτική Συνοχής •Περιβάλλον •Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες •Φ.Π.Α •Αλιεία •Ασφάλεια Τροφίμων •Προστασία Υγείας •Δημόσιες Συμβάσεις •Στατιστική •Μεταφορές •Εργασιακό Περιβάλλον Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited5

6 Που βρίσκεται το Ευρωπαϊκό έργο σήμερα; Στάδιο 1 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2007) •Χαρτογράφηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης που προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες Στάδιο 2 (Δεκέμβριος 2007 – Φεβρουάριος 2008) •Χαρτογράφηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης που προκύπτουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα Κράτη - Μέλη Στάδιο 3 (Μάρτιος – Ιούλιος 2008) •Μέτρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης που εντοπίστηκαν στο Στάδιο 1 Στάδιο 4 (Μάρτιος – Ιούλιος 2008) •Μέτρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης που εντοπίστηκαν στο Στάδιο 2 Στάδιο 5 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2008) •Ανάπτυξη εισηγήσεων για μείωση του διοικητικού φόρτου, διάχυση των αποτελεσμάτων και διάφορες δραστηριότητες Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited6

7 Η δέσμευση της Κύπρου •Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν την προσπάθεια για μείωση του διοικητικού φόρτου και να υιοθετήσουν το δικό τους στόχο μείωσης στην εθνική νομοθεσία. •Η Κύπρος δεσμεύτηκε να μειώσει το διοικητικό φόρτο κατά 20% μέχρι το 2012, στην εθνική της νομοθεσία σε τομείς προτεραιότητας που θα πρέπει να αποφασισθούν το 2009. •Το παρόν έργο που αφορά τον τομέα της κτηματαγοράς είναι πιλοτικό. •Το Υπουργείο Οικονομικών θα προκηρύξει στο άμεσο μέλλον προσφορές για αγορά υπηρεσιών που θα αφορούν τη χαρτογράφηση και επιμέτρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που προκύπτουν από το σύνολο της νομοθεσίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 20% μέχρι το 2012. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited7

8 Που βρίσκεται το πιλοτικό έργο σήμερα; Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited8 22 Ιουλίου – 22 Αυγούστου ‘08 Στάδιο 1: Χαρτογράφηση υποχρεώσεων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής 23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου ‘08 Στάδιο 2: Επιμέτρηση υποχρεώσεων που εντοπίστηκαν στο Στάδιο 1 και εντοπισμός διοικητικού φόρτου 23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου ‘08 Στάδιο 3: Υποβολή εισηγήσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που εντοπίστηκε στο Στάδιο 2

9 Σκοπός και στόχοι του έργου •Σκοπός του έργου είναι η απλοποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στον τομέα της κτηματαγοράς και ειδικότερα στις διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής όπως προκύπτουν από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (κεφ. 96) και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους και όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. •Οι στόχοι του έργου είναι: –Η χαρτογράφηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης (ΥΠ) και συγκεκριμένα των διαδικασιών για χορήγηση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής. –Η επιμέτρηση του διοικητικού κόστους των ΥΠ που απορρέουν από τις πιο πάνω διαδικασίες αδειοδότησης. –Η διαμόρφωση προτάσεων / εισηγήσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited9

10 Σκοπός της σημερινής συνάντησης •Η σημερινή διοργάνωση ανοικτού εργαστηρίου αποσκοπεί στην ανταλλαγή των απόψεων και υποβολή εισηγήσεων σε ότι αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής (Στάδιο 3). Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 10@ 2008 Deloitte & Touche Limited

11 Το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους

12 Το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους (ΜΠΚ) •Το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους (ΜΠΚ) είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος που εφαρμόζεται για σκοπούς επιμέτρησης του διοικητικού κόστους. Η μέθοδος αύτη έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. •Σκοπός της επιμέτρησης του διοικητικού κόστους, με βάση το ΜΠΚ, είναι η μείωση του φόρτου τον οποίο επωμίζονται οι επιχειρήσεις, μέσω του εντοπισμού και της μείωσης των χρονοβόρων και δαπανηρών ΥΠ. Αποτελεί την αρχή για τη μείωση ή/και εξάλειψη των πολλαπλών ΥΠ, την απλοποίηση των υφιστάμενων ΥΠ και τον περιορισμό δημιουργίας νέων ΥΠ. •Σκοπός των επιμετρήσεων δεν είναι ο έλεγχος της λογικής πίσω από τους νόμους, ο καθορισμός νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων στόχων της νομοθεσίας αλλά η βελτίωση των διαδικασιών που προκύπτουν από τους υπό εξέταση νόμους, ούτως ώστε να προκύψει στο μέλλον μείωση του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 12@ 2008 Deloitte & Touche Limited

13 Στάδια έργων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου με βάση το ΜΠΚ Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited13 Στάδιο 1 •Χαρτογράφηση υποχρεώσεων πληροφόρησης που προκύπτουν από συγκεκριμένους νόμους Στάδιο 2 •Επιμέτρηση υποχρεώσεων πληροφόρησης και εντοπισμός διοικητικού φόρτου Στάδιο 3 •Προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου

14 Τι επιμετρά το ΜΠΚ; •Το ΜΠΚ επιμετρά το διοικητικό κόστος. Το διοικητικό κόστος είναι ένα είδος κόστους που προκύπτει από τη νομοθεσία. Άλλα είδη κόστους που δεν επιμετρούνται από το ΜΠΚ είναι: –Χρηματοοικονομικό κόστος –Κόστος που προκύπτει από το χρόνο αναμονής (π.χ. για έκδοση πολεοδομικής άδειας) –Κόστος συμμόρφωσης με νέο νομοθετικό πλαίσιο λόγω του ότι η επιχείρηση αρχίζει νέα δραστηριότητα –Κόστος μιας φοράς –Το άμεσο κόστος στους πολίτες και το δημόσιο τομέα Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited14

15 Τι είναι το διοικητικό κόστος; •Ως διοικητικό κόστος ορίζεται το κόστος το οποίο επωμίζονται οι επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν στη νομική υποχρέωση της παροχής πληροφοριών στις δημόσιες αρχές, στους ιδιωτικούς φορείς ή σε πολίτες σχετικά με τη δραστηριότητα ή την παραγωγή τους. •Ο όρος «πληροφορίες» χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνει δηλαδή το κόστος σήμανσης, υποβολής αιτήσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης που απαιτούνται για την παροχή των πληροφοριών και της υποβολής απαραίτητων εντύπων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στις δημόσιες Αρχές, σε ιδιωτικούς φορείς ή σε πολίτες. Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση ή να παρέχονται όταν ζητούνται. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited15

16 Διοικητικό κόστος, σύνηθες κόστος και διοικητικός φόρτος Διαφορά μεταξύ των : •πληροφοριών που θα συνέλεγαν οι επιχειρήσεις ακόμη και ελλείψει της σχετικής νομοθεσίας (ΣΥΝΗΘΕΣ ΚΟΣΤΟΣ) •πληροφοριών που δεν θα συλλέγονταν αν δεν υπήρχαν οι οικείες νομικές διατάξεις (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΣΥΝΗΘΕΣ ΚΟΣΤΟΣ + ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited16

17 Προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου •Ένα μέρος του διοικητικού φόρτου είναι αναπόφευκτο, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι βασικοί στόχοι της νομοθεσίας και το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, παραδείγματος χάριν, στις περιπτώσεις που απαιτούνται πληροφορίες ώστε να υπάρξει διαφάνεια στις αγορές. •Υπάρχουν, όμως, και πολλές περιπτώσεις όπου ο φόρτος μπορεί να εξορθολογισεί και να μειωθεί χωρίς να επηρεάζονται οι βασικοί στόχοι – στις περιπτώσεις αυτές, ο διοικητικός φόρτος είναι σαφώς περιττός. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited17

18 Αποτελέσματα πιλοτικού έργου

19 Υποχρεώσεις πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πολεοδομική άδεια •Αίτηση για πολεοδομική άδεια για οικοδομικούς σκοπούς •Αίτηση για πολεοδομική άδεια για συγκεκριμένες αναπτύξεις •Αίτηση για πολεοδομική άδεια ταχεία (αυτοέλεγχος) •Αίτηση για πολεοδομική άδεια για χορήγηση προνομίου μεταλλείου ή λατομείου •Αίτηση για πολεοδομική άδεια για αλλαγή χρήσεως ακίνητης ιδιοκτησίας. •Αίτηση για πολεοδομική άδεια για διαίρεση γης σε οικόπεδα ή κατασκευή δρόμου. •Αίτηση για πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση •Αιτήσεις για καθορισμό •Παράταση προσωρινής πολεοδομικής άδειας •Πιστοποιητικό (Ανανέωση Πολεοδομικής Άδειας) •Ερωτήματα για προκαταρκτικές απόψεις •Οικοδομικές εργασίες και μετατροπές σε διατηρητέα οικοδομή Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited19

20 Υποχρεώσεις πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για άδεια οικοδομής •Αίτηση για άδεια οικοδομής στις περιπτώσεις που απαιτείται πολεοδομική άδεια •Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία με βάση το Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2002 •Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης •Αίτηση για ανανέωση άδειας οικοδομής Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited20

21 Αποτελέσματα επιμέτρησης •Συνολικός αριθμός αιτήσεων για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής το 2007, από επιχειρήσεις = 8.300 •Μέθοδος συλλογής δεδομένων: –Προσωπικές συνεντεύξεις –Τηλεφωνικές συνεντεύξεις •Αποτελέσματα για το σύνολο των αιτήσεων για το 2007. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited21 Είδος κόστους€% Διοικητικός φόρτος2.599.0844% «Σύνηθες» κόστος64.381.86196% Συνολικό διοικητικό κόστος66.980.945100

22 Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited 22 Διοικητικό κόστος υποχρεώσεων πληροφόρησης (δεν περιλαμβάνονται αιτήσεις με <€1.000 κόστος ανά αίτηση) Κόστος μιας αίτησης ανά τύπο Συνολικό κόστος 8.300 αιτήσεων ανά τύπο

23 Το μεγαλύτερο % του συνολικού διοικητικού κόστους προέρχεται από τρεις ΥΠ Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited23

24 Περίληψη προέλευσης διοικητικού κόστους Τύπος κόστους€% Εσωτερικό κόστος 8.524.68012,7 Κόστος εξωτερικών υπηρεσιών 58.456.26587,3 Κόστος κεφαλαιουχικών δαπανών -0,0 ΣΥΝΟΛΟ 66.980.945100,0 Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited24

25 Προέλευση εσωτερικού διοικητικού κόστους ανά δραστηριότητα σε % Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited25

26 Διοικητικός φόρτος και σύνηθες κόστος ανά ΥΠ Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited26

27 Πρώτο πακέτο εισηγήσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου

28 Εισηγήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (1) •Τίτλος: Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης •Περιγραφή: Ενθάρρυνση υποβολής αιτήσεων για αδειοδότηση μέσω διαδικτύου, μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας αδειοδότησης για πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής όπου οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση: σε οδηγίες ορθής συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων, σε πληροφορίες για δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου για υποβολή, στα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση καθώς επίσης και να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων μέσω διαδικτύου. •Αποτέλεσμα : –Απλούστευση διαδικασίας αίτησης για αδειοδότηση, διασφάλιση ομοιομορφίας ανάμεσα στα έντυπα όλων των αρμόδιων αρχών, αποφυγή λαθών στις υποβληθείσες αιτήσεις και μείωση ζητούμενων τροποποιήσεων στις αιτήσεις από τις αρμόδιες αρχές. –Μείωση χρόνου εξέτασης της αίτησης από τις αρμόδιες αρχές.

29 Εισηγήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (2) •Τίτλος: Ενοποίηση ρυθμιστικών κειμένων •Περιγραφή: Ανεπίσημη ενοποίηση ρυθμιστικών κειμένων που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης και καταχώρηση ενοποιημένου κειμένου στο διαδίκτυο. •Αποτέλεσμα : Απλούστευση κειμένων και μείωση χρόνου κατανόησης τους. Παρόλο που οι πλείστες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν αναλώνουν καθόλου χρόνο για την εξοικείωση με τη νομοθεσία και την κατανόηση της, οι μελετητές μεγάλων / σύνθετων αναπτύξεων οι οποίοι απαραιτήτως ανατρέχουν στους κανονισμούς που διέπουν την ανάπτυξη τους θα επωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited29

30 Εισηγήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (3) •Τίτλος: Τυποποίηση μεθόδου υποβολής αιτήσεων σε χαρτί •Περιγραφή: Υποβολή όλων των αιτήσεων σε επίσημο διοικητικό φάκελο που θα παραχωρείται από τις αρμόδιες αρχές. Ο φάκελος θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνει την ορθή καταχώρηση των απαραίτητων εντύπων. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου της πληρότητας της αίτησης από τον ίδιο τον αιτητή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο "Δελτίο Οδηγιών" και "Λίστα Ελέγχου της Αίτησης". •Αποτέλεσμα : –Διασφάλιση ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολή όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εντύπων και δικαιολογητικών. –Παράλληλα θα διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές κατά τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, μειώνοντας ως αποτέλεσμα το χρόνο αξιολόγησης της αίτησης. Με το μέτρο αυτό θα μειωθεί επίσης και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της διαπίστωσης κενών στην αίτηση και τη συμπλήρωση των κενών από τον αιτητή. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited30

31 Εισηγήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (4) •Τίτλος: Έλεγχος πληρότητας της αίτησης πριν την αποδοχή της από την αρμόδια αρχή •Περιγραφή: Κατά την παραλαβή της αίτησης οι αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν την πληρότητα και εγκυρότητα των υποβαλλόμενων εντύπων. •Αποτέλεσμα: –Διασφάλιση ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολή όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εντύπων και δικαιολογητικών. –Παράλληλα θα διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές κατά τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, μειώνοντας ως αποτέλεσμα το χρόνο αξιολόγησης της αίτησης. Με το μέτρο αυτό θα μειωθεί επίσης και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της διαπίστωσης κενών στην αίτηση και τη συμπλήρωση των κενών από τον αιτητή. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited31

32 Εισηγήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (5) •Τίτλος: Τυποποίηση εντύπων αιτήσεων •Περιγραφή: Διαμόρφωση εντύπων αιτήσεων για χρήση από όλες τις πολεοδομικές αρχές (για πολεοδομική άδεια) και Δήμους και Επαρχιακές Διοικήσεις (για άδεια οικοδομής). •Αποτέλεσμα : Επίτευξη ομοιομορφίας στα έντυπα αίτησης, άρα μείωση του χρόνου συμπλήρωσης των εντύπων λόγω μεγαλύτερης εξοικείωσης με αυτά. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited32

33 Εισηγήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (6) •Τίτλος: Μη-υποχρεωτική υποβολή πολεοδομικής αίτησης για μικρές τροποποιήσεις σε οικοδομές ή μικρής σημασίας αναπτύξεις •Περιγραφή: Στις περιπτώσεις μικρών τροποποιήσεων σε αναπτύξεις με πολεοδομική άδεια, ήδη δεν απαιτείται η υποβολή νέας πολεοδομικής αίτησης, δεν είναι όμως ξεκάθαρο το τι αποτελεί μικρή τροποποίηση. •Αποτέλεσμα: Βελτίωση Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης του 2003 που αφορά τροποποιήσεις σε οικοδομές, έτσι ώστε να καθορίζονται ξεκάθαρα οι τροποποιήσεις που δεν πρέπει να συνοδεύονται από νέα αίτηση για πολεοδομική άδεια. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited33

34 Άλλες εισηγήσεις •Θεσμοθέτηση προσωπικής συνάντησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας μεταξύ αιτητή και αρμόδιων αρχών (π.χ. πολεοδομία, ΑΗΚ, συμβούλια αποχετεύσεως, ΚΟΤ κλπ) για γρήγορη επίλυση τυχόν προβλημάτων και επιτάχυνση της διαδικασίας διαβούλευσης με τις Αρχές. •Εκσυγχρονισμός των αρμόδιων αρχών μέσω εφαρμογής συστήματος μηχανογράφησης για καταγραφή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων. •Εκπαίδευση λειτουργών σε θέματα πληροφορικής. •Δημιουργία υποδομής για ευκολότερη πρόσβαση των λειτουργών στη νομοθεσία. Ανοικτό Εργαστήρι: 16 Οκτωβρίου 2008 @ 2008 Deloitte & Touche Limited34

35 © 2008 Deloitte Touche Tohmatsu All rights reserved.


Κατέβασμα ppt "Μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις Λευκωσία, 16 Οκτωβρίου Υπουργείο Οικονομικών Γιώργος Μαρτίδης Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google