Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) - ένα εργαλείο για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) - ένα εργαλείο για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) - ένα εργαλείο για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων

2 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Απόρριψη Επενδυτικό σχέδιο Σχεδιασμός Κατασκευή Λειτουργία Συντήρηση Αντικατάσταση Κατασκευή Κόστος Κύκλου Ζωής Περιεχόμενα •Ορισμός και βασικές αρχές •Στόχοι της LCC •Η διαδικασία LCC •Ανάλυση της LCC (μέθοδοι & οφέλη) •NPV (ΚΠΑ) •Παράδειγμα •Εργαλεία / Αναφορές

3 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής είναι: “μία μέθοδος για τη διευκόλυνση της επιλογής όταν υφίστανται εναλλακτικοί τρόποι για την επίτευξη των στόχων του πελάτη ή των ενδιαφερόμενων μερών και όταν αυτές οι εναλλακτικές διαφέρουν όχι μόνο ως προς το αρχικό τους κόστος, αλλά και ως προς τις συνεπαγόμενες λειτουργικές δαπάνες και τα κόστη ανακαίνισης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του “ενεργητικού”. (ISO 15686-5) Ορισμός και βασικές αρχές της LCC Το Κόστος του Κύκλου Ζωής είναι: “το κόστος ενός “ενεργητικού”, ή τμημάτων αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ενώ ικανοποιούνται οι απαιτήσεις απόδοσης”. (ISO 15686-5)

4 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Ορισμοί και βασικές αρχές LCC Ανακεφαλαίωση (Άθροιση του συνολικού κόστους ενός προϊόντος / μιας διεργασίας ή δραστηριότητας, προεξοφλημένου για όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του/της. Αξιολόγηση/Ανάλυση του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCCA) Συστηματική διαδικασία για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μέσω του καθορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επιβολής κάποιας νομισματικής τιμής σε αυτά. Κοστολόγηση Συνολικής Διάρκειας Ζωής (Whole life costing-WLC) Η συστηματική θεώρηση όλων των σχετικών δαπανών και εσόδων που συνδέονται με την απόκτηση και κατοχή ενός “ενεργητικού”.

5 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Απόρριψη Επενδυτικό σχέδιο Σχεδιασμός Κατασκευή Λειτουργία Συντήρηση Αντικατάσταση Κατασκευή Κόστος Κύκλου Ζωής Η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επίπεδο και φάση του χρόνου ζωής ενός προϊόντος

6 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Πηγή: TRESS for renovated energy efficient social houses, SINTEF-Norway Η Ανάλυση του Κόστους Συνολικής Διάρκειας Ζωής περιλαμβάνει και τα έσοδα και οφέλη, ενώ η Ανάλυση του κόστους Κύκλου Ζωής περιλαμβάνει μόνο τα κόστη Κοστολόγηση Συνολικής Διάρκειας Ζωής Κόστος Κύκλου Ζωής Ενέργεια & Περιβάλλον Κόστος Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) Προσαρμογή Σχεδιασμός και κατασκευή Λειτουργία Συντήρηση και αντικατάσταση Τέλος ζωής Κόστος Συνολικής Διάρκειας Ζωής (ΚΣΔΖ) Λειτουργία Συντήρηση και αντικατάσταση Τέλος ζωής Εισόδημα Σχεδιασμός και κατασκευή Εισόδημα

7 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products •Η διευκόλυνση των επιλογών μεταξύ εναλλακτικών συστατικών μερών ή εναλλακτικών σχεδιασμών, το καθένα εκ των οποίων έχει αποδεκτή απόδοση. •Η αξιολόγηση σεναρίων για διαφορετικές επενδύσεις. •Η εκτίμηση του μελλοντικού κόστους για προϋπολογισμούς ή αξιολόγηση του κατά πόσο μία επένδυση είναι αποδεκτή. Στόχοι του LCC

8 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής είναι επομένως:  μία μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης …  που λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά κόστη,  για όλο το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης,  και προσαρμόζει την αξία του χρήματος στο χρόνο όπου αυτό ενδείκνυται. Ένα κουτάβι είναι για μια ολόκληρη ζωή και όχι μόνο για τα Χριστούγεννα!!! !! Η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής αφορά την παράμετρο “για το χρήμα” στην εξίσωση “βέλτιστη αξία για το χρήμα”

9 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Γιατί είναι σημαντική; Τα ορατά κόστη μίας αγοράς αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Επομένως,  η εφαρμογή της LCC δεν εμπεριέχει επιπτώσεις στη διαχείριση διότι: “οι αγοραστικές μονάδες δεν είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσουν τις της ανάλυσης LCC, εκτός εάν δουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις προσπάθειές τους!!” Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής

10 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Η LCC λαμβάνει υπόψη της μόνο τα κόστη που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του εξοπλισμού,  σε αντίθεση με τις WLC / LCCA, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά/οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με ολόκληρο το χρόνο ζωής του εξοπλισμού Περιορισμοί της LCC Τυπικό πεδίο κάλυψης της αξιολόγησης του κόστους κύκλου ζωής Πακετάρισμα Διανομή Παραγωγή Επαναχρησιμοποίη ση προϊόντος Εξαγωγή των πρώτων υλών Ανακύκλωση υλικών Διάθεση υπολειμμάτων Χρήση

11 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Βασικά ζητήματα συγκριτική αξιολόγηση κόστους •Η LCC καθιστά εφικτή τη συγκριτική αξιολόγηση κόστους που πρέπει να γίνει για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ., ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος). γενικό όσο και σε πιο λεπτομερές επίπεδο •Η LCC μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε γενικό όσο και σε πιο λεπτομερές επίπεδο. δυνατότητα για προσδιορισμό τόσο του κόστους επένδυσης όσο και του μελλοντικού κόστους, •Η LCC που χρησιμοποιείται κατά τη φάση σχεδιασμού προσφέρει τη δυνατότητα για προσδιορισμό τόσο του κόστους επένδυσης όσο και του μελλοντικού κόστους, όπως είναι τα κόστη για χρήση ενέργειας, συντήρησης, κλπ. !! η LCC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα διαχειριστικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων για το συγχρονισμό των διαιρετικών συγκρούσεων εστιάζοντας στα γεγονότα, το χρήμα & το χρόνο.

12 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Δύο είναι τα βασικά στοιχεία κόστους για έναν εξοπλισμό: 1)Αρχικό κόστος (τιμή αγοράς) 2)Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης (Λ&Σ)  Ο προσδιορισμός των στοιχείων κόστους και η ταξινόμησή τους βασίζονται στο στόχο και τον σκοπό της μελέτης της LCC Στοιχεία Κόστους Αρχικό κόστος  Κόστος σχεδιασμού & ανάπτυξης  Επένδυση στο ενεργητικό (ή κόστος εξοπλισμού)  Κόστος εγκατάστασης (ή κόστος ανέγερσης και κόστος προμήθειας στον τομέα των κατασκευών) Κόστη Λ&Σ  Κόστος εργατικών  Κόστος ενέργειας  Κόστος ανταλλακτικών & συντήρησης  Κόστος πρώτων υλών

13 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Η LCC είναι μία διαδικασία 6 σταδίων.  Όλα τα στάδια πρέπει να πραγματοποιούνται επαναληπτικά, εφόσον είναι απαραίτητο.  Οι παραδοχές σε κάθε στάδιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες για να διευκολύνουν τις όποιες επαναληπτικές διαδικασίες και να συμβάλλουν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Η Διαδικασία της LCC Πλάνο της Ανάλυσης Επιλογή/ Ανάπτυξη Μοντέλου Εφαρμογή του Μοντέλου Τεκμηρίωση & Αναθεώρηση Αποτελεσμάτων Προετοιμασία της Ανάλυσης Κόστους Ζωής Εφαρμογή και Παρακολού- θηση της Ανάλυσης Κόστους Ζωής Προγραμματισμός Κόστους ΖωήςΑνάλυση Κόστους Ζωής

14 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Στάδιο 1 – “Πλάνο της Ανάλυσης”:  Στάδιο 1 – “Πλάνο της Ανάλυσης”: Ανάπτυξη πλάνου το οποίο αφορά το σκοπό/στόχο της ανάλυσης και μέσω του οποίου θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι της ανάλυσης υπό τη μορφή παραγόμενων δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη των διαχειριστικών αποφάσεων.  Στάδιο 2 – “Επιλογή/ανάπτυξη μοντέλου LCC”:  Στάδιο 2 – “Επιλογή/ανάπτυξη μοντέλου LCC”: Επιλογή ή ανάπτυξη ενός μοντέλου LCC το οποίο θα ικανοποιεί τους στόχους της ανάλυσης.  Στάδιο 3 – “Εφαρμογή του μοντέλου”:  Στάδιο 3 – “Εφαρμογή του μοντέλου”: Εφαρμογή του Μοντέλου LCC.  Στάδιο 4 – “Τεκμηρίωση και αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της LCC”:  Στάδιο 4 – “Τεκμηρίωση και αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της LCC”: Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα για να επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοούν σαφώς τόσο τα παραγόμενα αποτελέσματα όσο και τις επιπτώσεις της ανάλυσης σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα αυτά καθαυτά. Ανάλυση της διαδικασίας LCC

15 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Στάδιο 5 – “Προετοιμασία της Ανάλυσης Κόστους Ζωής”:  Στάδιο 5 – “Προετοιμασία της Ανάλυσης Κόστους Ζωής”: Αναθεώρηση και ανάπτυξη του Μοντέλου LCC ως μηχανισμού ελέγχου του κόστους “σε πραγματικό χρόνο”. Αυτό θα απαιτήσει αλλαγή της βάσης κοστολόγησης από προεξοφλημένα σε ονομαστικά κόστη:  Οι εκτιμήσεις του κόστους κεφαλαίου θα αντικατασταθούν από τα ποσά που έχουν καταβληθεί.  Μπορεί να απαιτηθούν επίσης αλλαγές στη δομή ανάλυσης και στα στοιχεία του κόστους ώστε να απεικονισθούν τα στοιχεία ενεργητικού που πρέπει να παρακολουθούνται και το επίπεδο της απαιτούμενης λεπτομέρειας.  Στάδιο 6 – “Εφαρμογή και παρακολούθηση της Ανάλυσης Κόστους Ζωής”:  Στάδιο 6 – “Εφαρμογή και παρακολούθηση της Ανάλυσης Κόστους Ζωής”: Συνεχής παρακολούθηση της πραγματικής απόδοσης ενός ενεργητικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας και συντήρησής του για τον καθορισμό περιοχών στις οποίες θα πρέπει να γίνει εξοικονόμηση χρημάτων και για την παροχή πληροφοριών χρήσης για μελλοντικές δραστηριότητες προγραμματισμού του κόστους ζωής. Ανάλυση της διαδικασίας LCC (συνέχεια)

16 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Ανάλυση της LCC •Τέσσερα (4) είναι τα βασικά οφέλη της ανάλυσης LCC:  αξιολόγηση των ανταγωνιστικών ως προς την αγορά επιλογών,  καλύτερη συνειδητοποίηση του συνολικού κόστους,  πιο ακριβής πρόγνωση των προφίλ κόστους, και  εναλλαγή/αντιστροφή/αντιστάθμιση???? της απόδοσης έναντι του κόστους.

17 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products •Η περίοδος ανάλυσης είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία αναλύεται μία επένδυση.  Η περίοδος ανάλυσης μπορεί να έχει διάρκεια 60 έτη, αλλά και περισσότερο ή λιγότερο. •Κατά τη θεώρηση της περιόδου ανάλυσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη η λειτουργική, η δημογραφική ή η αισθητική απαρχαίωση?? αχρηστία?? κατάργηση??. •Θα απαιτηθούν αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συντήρηση, την επισκευή και την αντικατάσταση προκειμένου να επιτευχθεί ο προβλεπόμενος/εκτιμούμενος κύκλος ζωής.  Οι ημερομηνίες αντικατάστασης της διάρκειας ζωής αποτελούν σημαντικές μεταβλητές εισόδου στους υπολογισμούς για την LCC. Χρόνος ζωής, Διάρκεια Ζωής και περίοδος Ζωής του Σχεδιασμού

18 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Στη βιβλιογραφία υφίσταται ένα μεγάλο εύρος μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης για την ανάλυση της LCC, όλες εκ των οποίων διακρίνονται τόσο για τα πλεονεκτήματα όσο και για τα μειονεκτήματά τους ( βλ. Πινάκα στην επόμενη διαφάνεια ).  Η κάθε μέθοδος έχει δημιουργηθεί για διαφορετικό σκοπό και ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τους εκάστοτε περιορισμούς. μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (NPV-ΚΠΑ)  Βάσει βιβλιογραφίας, η πιο κατάλληλη προσέγγιση για την LCC στον τεχνικό τομέα είναι η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (NPV-ΚΠΑ). Αξιολόγηση των μεθόδων LCC

19 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Πίνακας: 6 κύριες μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης για την LCC, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πηγή: Jutta Schade, “Life Cycle Cost Calculation Models for Buildings”, 4 th Nordic Conference on Construction Economics & Organisation, 2007 ΜέθοδοςΤί υπολογίζειΠλεονέκτημαΜειονέκτημαΕύχρηστη για… Χρόνος Αποπληρωμής Υπολογίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόσβεση της αρχικής επένδυσης. Η επένδυση με το μικρότερο χρόνο αποπληρωμής είναι και η πιο επικερδής. Γρήγορος και εύκολος υπολογισμός. Εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, τους τόκους ή τις ταμειακές ροές στο λογαριασμό. Γενική εκτίμηση εάν πρόκειται για προσοδοφόρα επένδυση. Έντοκη Αποπληρωμή (DPP) Βασικά η ίδια με τη μέθοδο του χρόνου αποπληρωμής, απλώς λαμβάνει υπόψη την αξία στο χρόνο. Λαμβάνει υπόψη την αξία στο χρόνο των χρημάτων. Αγνοεί όλες τις ταμειακές ροές έξω από την περίοδο αποπληρωμής. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για λόγους προληπτικού ελέγχου και όχι για τη λήψη αποφάσεων. Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Η NPV είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής προεξοφλητικών παραγόντων, βάσει ενός απαιτούμενου ρυθμού απόδοσης για τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές κάθε έτους, τόσο εισροές όσο και εκροές, έτσι ώστε οι ταμειακές ροές να ανάγονται στην παρούσα αξία. Γενικά, εάν είναι θετική η τιμή της NPV, τότε η επένδυση αξίζει να προχωρήσει. Αλλά, όπως και στην περίπτωση της LCC, επειδή το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κόστος και όχι τόσο στα έσοδα, η συνήθης πρακτική είναι να λαμβάνεται το κόστος ως θετικό και το έσοδο ως αρνητικό. Άρα, η βέλτιστη επιλογή μεταξύ των ανταγωνιστικών εναλλακτικών είναι εκείνη με την ελάχιστη τιμή NPV. Λαμβάνει υπόψη την αξία στο χρόνο των χρημάτων. Παράγει αποδόσεις ίσες με το επιτόκιο της αγοράς. Χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Δεν είναι εύχρηστη όταν οι συγκρινόμενες εναλλακτικές έχουν διαφορετικούς χρόνους ζωής. Δεν είναι εύκολη η ερμηνεία. Τα περισσότερα μοντέλα της LCC χρησιμοποιούν τη μέθοδο NPV. Αυτή δεν είναι όμως εύχρηστη για εναλλακτικές που έχουν διαφορετικό χρόνο ζωής.

20 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Πίνακας: 6 κύριες μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης για την LCC, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πηγή: Jutta Schade, “Life Cycle Cost Calculation Models for Buildings”, 4 th Nordic Conference on Construction Economics & Organisation, 2007 ΜέθοδοςΤί υπολογίζειΠλεονέκτημαΜειονέκτημαΕύχρηστη για… Ισοδύναμο Ετήσιο Κόστος (ECA) Η μέθοδος αυτή εκφράζει την μοναδική τιμή της NPV μίας εναλλακτικής ως ενιαίο ισοδύναμο ετήσιο κόστος, και για το λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας παρούσας αξίας της προσόδου. Δυνατή η σύγκριση διαφορετικών εναλλακτικών με διαφορετικούς χρόνους ζωής. Δίνει απλά μία μέση τιμή. Δεν υποδεικνύει το πραγματικό κόστος κατά τη διάρκεια κάθε έτους της LCC. Σύγκριση διαφορετικών εναλλακτικών με διαφορετικούς χρόνους ζωής. Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) Ο IRR είναι ένα κριτήριο έντοκων ταμειακών ροών που καθορίζει ένα μέσο ρυθμό απόδοσης, σε σχέση με τη συνθήκη κατά την οποία οι τιμές μηδενίζονται την αρχική χρονική στιγμή. Είναι δυνατό να υπολογιστεί το δοκιμαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο που θα οδηγήσει σε μηδενική τιμή της NPV. Η εναλλακτική με τον υψηλότερο IRR είναι η καλύτερη επιλογή (ISO, 2004). Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε ποσοστιαία βάση και αυτό δίνει μία προφανή ερμηνεία. Οι υπολογισμοί χρειάζονται μία διαδικασία δοκιμής και σφάλματος. Ο IRR μπορεί να υπολογιστεί εφόσον οι επενδύσεις θα επιφέρουν κάποιο εισόδημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση μόνο που οι επενδύσεις θα εξασφαλίσουν ένα έσοδο, πράγμα που δεν παρατηρείται πάντα, π.χ., στον κατασκευαστικό τομέα. Καθαρό Κέρδος (NS) Η NS υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της επί του παρόντος αξίας του εισοδήματος που έχει προέλθει από μία επένδυση και του ποσού που έχει επενδυθεί. Η εναλλακτική που εμφανίζει την υψηλότερη NS είναι και η βέλτιστη. Εύκολα κατανοητή τεχνική αξιολόγηση επένδυσης. Η NS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η επένδυση επιφέρει κάποιο εισόδημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση επιλογών επένδυσης. Αλλά και πάλι μόνο εφόσον η επένδυση οδηγεί σε εισόδημα.

21 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Όλα τα κόστη μετατρέπονται σε καθαρή παρούσα αξία μέσω ενός προεξοφλητικού παράγοντα και γίνεται η εκτίμηση τους κατά την περίοδο της διάρκειας ζωής.  Η LCC αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο νούμερο (ποσό) το οποίο λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά έξοδα κατά την περίοδο ανάλυσης. Πώς συγκρίνουμε τα μελλοντικά με τα τρέχοντα κόστη; χρησιμοποιώντας την… …Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)

22 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Ορίζεται ως: Το ποσό των χρημάτων που θα επενδυθεί στην τράπεζα σήμερα προκειμένου να καλύψει μία μελλοντική πληρωμή για δεδομένο επιτόκιο και για καθορισμένο χρονικό διάστημα “ Το ποσό των χρημάτων που θα επενδυθεί στην τράπεζα σήμερα προκειμένου να καλύψει μία μελλοντική πληρωμή για δεδομένο επιτόκιο και για καθορισμένο χρονικό διάστημα ” Παράδειγμα:  Τι ποσό πρέπει να επενδύσει στην τράπεζα κάποιος σήμερα με επιτόκιο 3,5% για να πληρώσει μία αντλία αντικατάστασης που κοστίζει €400 και η οποία προβλέπεται να έχει χρόνο ζωής 10 έτη;  Απάντηση = €284 Παρούσα Αξία

23 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products όπου, I o = κόστος κεφαλαίου ενός έργου (αρχικά έξοδα για την αγορά του εξοπλισμού, το σχεδιασμό του συστήματος, τη μηχανολογική μελέτη και την εγκατάσταση) r =προεξοφλητικό επιτόκιο O = κόστος διαχείρισης και λειτουργίας M = κόστος συντήρησης i = αύξων αριθμός έτους N = χρονική διάρκεια της περιόδου ανάλυσης R = εναπομένουσα τιμή στο τέλος της περιόδου ανάλυσης Τύπος για την LCC

24 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Τρέχον προεξοφλητικό επιτόκιο δημοσίου 3,5% •Υπολογισμένο επιτόκιο •Χρησιμοποιώντας το ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης •Καθαρό επιτόκιο  Η επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου έχει σημαντική επίπτωση στην καθαρή παρούσα αξία:  Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του υπολογισθέντος προεξοφλητικού επιτοκίου, σε τόσο μικρότερο βαθμό θα επηρεάσει το μελλοντικό κόστος την Καθαρή Παρούσα Αξία. Προεξοφλητικό επιτόκιο στους υπολογισμούς για την NPV

25 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Παρούσα αξία Έτος Πηγή: TRESS for renovated energy efficient social houses, SINTEF-Norway Προεξοφλητικό επιτόκιο στους υπολογισμούς για την NPV Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται, τόσο μικρότερες είναι οι συνέπειες από τις μελλοντικές οικονομικές επιπτώσεις.

26 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products •Παράδειγμα σύγκρισης του “κόστους” ενός είδους ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (λαμπτήρες φωτισμού), βάσει ενός εργαλείου Ανάλυσης της LCC Συμβατικός 60W €0,50 X10 = €5 Ενεργειακά αποδοτικός: 12 W €1 x 10 = €10 Ενεργειακά αποδοτικός: 20 W €5 x 10 = €50 Παράδειγμα

27 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 0510152025 έτη Αθροιστική NPV 12W ενεργειακά αποδοτικός 60W συμβατικός 20W ενεργειακά αποδοτικός

28 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Εργαλεία / Αναφορές Σχετικά εργαλεία για τον υπολογισμό της LCC: LC-Profit (NORWAY) www.lcprofit.com LEGEP (GERMANY) www.legep.de BEcost (FINLAND) http://virtual.vtt.fi/environ/ohjelmat_e.html Έργο DEEP – ICLEI http://deep.iclei-europe.org/index.php?id=4652 Αναφορές: • “Life Cycle Costs and Sustainability” - BCIS Ecobuild, 4 March 2009 •TREES for renovated energy efficient social housing – “ Life Cycle Costing, as a tool for decision making”, SINTEF - NORWAY •Jutta Schade,“Life Cycle Cost Calculation Models for Buildings”, Proceedings of 4th Nordic Conference on Construction Economics & Organisation: Development Processes in Construction Management, 2007

29 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products  Μία σημαντική υπενθύμιση!!!!! Η LCC παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την συνολική διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά όχι σχετικά με την τελική απάντηση…

30 IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr


Κατέβασμα ppt "IEE/09/250912 SHEEP - A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) - ένα εργαλείο για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google