Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ MOBILISATION WORKSHOP CLEARSUPPORT PROJECT CHANIA – CRETE 18-04-2007 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ MOBILISATION WORKSHOP CLEARSUPPORT PROJECT CHANIA – CRETE 18-04-2007 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ MOBILISATION WORKSHOP CLEARSUPPORT PROJECT CHANIA – CRETE 18-04-2007 1

2 Εισαγωγή Η χρηματοδότηση των επενδύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, είτε παραδοσιακούς, είτε με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. 2

3 Δανειοδότηση Η πιο απλή μέθοδος χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών παραμένει η δανειοδότηση του τραπεζικού τομέα. Όλες οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια ανακατασκευής ή επισκευής κτιρίων που συμπεριλαμβάνουν και τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη χορήγηση ειδικών δανείων για επενδύσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων στα κτίρια και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτά. 3

4 Επιδότηση επί του κεφαλαίου επένδυσης Μια άλλη μέθοδος χρηματοδότησης περιλαμβάνει τη χορήγηση επιδοτήσεων επί του κεφαλαίου επένδυσης που χορηγεί η Ελληνική πολιτεία. Οι συνήθεις επιδοτήσεις χορηγούνται από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Αναπτυξιακού νόμου και από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων (συνήθως το 75%) προέρχεται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κονδύλια και το υπόλοιπο από τον Ελληνικό προϋπολογισμό. 4

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) Ενδεικτικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) που αναμένεται να υλοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του 4 ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης επιδοτούσε τις εξής επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής των ΑΠΕ στα κτίρια (όμως μόνο σε κτίρια επιχειρήσεων και όχι σε δημόσια κτίρια): 1. Διάφορες επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας 2. Συμπαραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού 3. Υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο και υγραέριο 4. Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα υψηλής απόδοσης 5. Παραγωγή ζεστού νερού υψηλής θερμοκρασίας ή θέρμανση αέρα με ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης. 6. Συμπαραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού με χρήση βιομάζας 7. Φωτοβολταϊκά συστήματα 8. Παθητικά ηλιακά συστήματα σε διάφορα κτίρια Οι επιδοτήσεις αυτές χορηγούντο κατά τη διάρκεια του 3 ου ΚΠΣ και είναι πολύ πιθανόν πολλές ανάλογες επενδύσεις να τύχουν επιδότησης και κατά τη διάρκεια του 4 ου ΚΠΣ. 5

6 Επιδότηση επί του επενδυόμενου κεφαλαίου Τα ποσοστά επιδοτήσεων επί του επενδυόμενου κεφαλαίου κυμαίνονται ως εξής:  Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας 40%  Επενδύσεις συμπαραγωγής Θ/Η 35%  Υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με Φ.Α. ή Υγραέριο 30%  Επενδύσεις ΑΠΕ 30-50% 6

7 Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) Μια σχετικά νέα στην Ελλάδα μέθοδος χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια περιλαμβάνει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή Public private partnerships. Έτσι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμπράξει με το δημόσιο τομέα στην πραγματοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. σε δημόσια νοσοκομεία. Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΣΔΙΤ εισήχθη πρόσφατα στην Ελλάδα με το νόμο 3389/2005. 7

8 Χρηματοδότηση από εξειδικευμένες εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών Μια άλλη μέθοδος χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια περιλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους από εξειδικευμένες εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Service Companies). Η λειτουργία τέτοιων εταιρειών δεν έχει βρει αξιόλογες εφαρμογές ακόμη στην Ελλάδα όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταιρείες αυτές χρηματοδοτούν τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνουν σαν ανταμοιβή για ορισμένα χρόνια τμήμα του οφέλους που προκύπτει από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προάγει τη δημιουργία ESCOs στις χώρες μέλη. 8

9 Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (α) Οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Μια τέτοια εταιρεία επενδύει για λογαριασμό του πελάτη- συνεργάτη στο χώρο του σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη λειτουργία τους και βεβαίως με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ενεργειακές δαπάνες του πελάτη. Η αμοιβή της εταιρείας προκύπτει ακριβώς από την επιτυγχανόμενη μείωση των δαπανών ενέργειας του πελάτη. Για ένα προσυμφωνημένο χρόνο, π.χ. ορισμένα έτη, ο πελάτης πληρώνει στην εταιρεία ένα ποσό που σχετίζεται με την επιτυγχανόμενη μείωση των δαπανών του σε ενέργεια. Έτσι και η εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών έχει όφελος από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε. 9

10 Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (β) Η εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητο να έχει μεγάλη κεφαλαιουχική υποδομή αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί τραπεζικό δανεισμό. Ταυτόχρονα ο πελάτης δε χρειάζεται να επενδύσει κεφάλαια για την εξοικονόμηση ενέργειας που είτε δεν έχει είτε θέλει να τα χρησιμοποιήσει αλλού πιο επωφελώς. Με τον τρόπο αυτό εάν κάποιος φορέας (πελάτης) για οιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. λόγω έλλειψης κεφαλαίων, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας κ.α.) αναθέτει στην εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών το έργο αυτό, η οποία και το υλοποιεί για λογαριασμό του. 10

11 Χρηματοδοτικά εργαλεία Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί για την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο για τη μείωση των θερμοκηπιακών αερίων έχουν επινοηθεί και αυτά είναι: α) Έργα κοινής εφαρμογής (Joint implementation) β) Έργα μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης (Clean development Mechanisms) γ) Εμπορία εκπομπών (Emissions trading) 11

12 Έργα Κοινής Εφαρμογής Προβλέπουν την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, σε διμερή βάση, όπου η επενδύτρια χώρα μπορεί να συνυπολογίσει στις εθνικές της εκπομπές τις μειώσεις εκπομπών που προέρχονται από έργα και παρεμβάσεις σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Εδώ περιλαμβάνονται και επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια όπου καταγράφονται και υπολογίζονται οι μειώσεις εκπομπών CO 2 που προκύπτουν. 12

13 Μηχανισμοί Καθαρής Ανάπτυξης Επιτρέπουν την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων σε διμερή βάση, όπου μια ανεπτυγμένη χώρα πραγματοποιεί επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO 2 σε αναπτυσσόμενη χώρα και πιστώνεται τη μείωση των εκπομπών αυτών. Ο μηχανισμός αυτός είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο μηχανισμό και αφορά και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια που συνεπάγονται μείωση των εκπομπών CO 2. 13

14 Έργα εμπορίας εκπομπών CO 2 Αποτελούν μηχανισμούς που επιτρέπουν σε αυτούς που έχουν μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδα χαμηλότερα των ορισθέντων από το πρωτόκολλο να χρησιμοποιήσουν ή να εμπορευτούν την περίσσεια των μειώσεων για να εξισορροπηθούν οι εκπομπές μέσα ή έξω από τη χώρα τους. 14

15 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 15


Κατέβασμα ppt "ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ MOBILISATION WORKSHOP CLEARSUPPORT PROJECT CHANIA – CRETE 18-04-2007 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google