Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών Διαχείρισης Διαβατήριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών Διαχείρισης Διαβατήριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών Διαχείρισης Διαβατήριο
Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών Διαχείρισης Διαβατήριο Ειρήνη Πηδιά Σπύρου Ανώτερη Λειτουργός – Τμήμα ΟΣΕΚΑ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 29/06/2012

2 Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής – Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ΟΣΕΚΑ Καταστατικής Μορφής – Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ Καταστατικής Μορφής Αυτοδιαχειριζόμενος- Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης Εταιρείας Διαχείρισης

3 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφόσον: Εγκρίνει την αίτηση της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση αυτού Τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Την επιλογή του Θεματοφύλακα του Άρθρο 9(1)

4 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ - 1
Υποβάλλονται στην Επιτροπή: Έντυπο αίτησης Ε * υπογραμμένο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας Δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (€ ) σε μετρητά Άρθρο 8(2) *Παράρτημα Ι της ΟΔ

5 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ - 2
την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Άρθρο 8(2)

6 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ - 3
δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο Νόμο σχέδιο κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την Εταιρία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα σχέδιο ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σχέδιο των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές Άρθρο 8(2)

7 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΕΕΜΚ εφόσον εγκρίνει: Τα καταστατικά της έγγραφα Την επιλογή του Θεματοφύλακα της Άρθρο 9(2)

8 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ
Υποβάλλονται στην Επιτροπή: Έντυπο αίτησης Ε * υπογραμμένο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας Τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί πιο πάνω αναφορικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της ΕΕΜΚ (αντί του Κανονισμού που υποβάλλεται στην περίπτωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) Άρθρο 8(3) *Παράρτημα ΙΙ της ΟΔ

9 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΕΕΜΚ, χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης εφόσον: Το ύψος του αρχικού της κεφαλαίου ανέρχεται σε € Η αίτηση της συνοδεύεται από πρόγραμμα λειτουργίας το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την οργανωτική δομή της ΕΕΜΚ Άρθρο 34

10 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης - 2
Οι διευθύνοντες (τουλάχιστον 2 πρόσωπα) παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας σε σχέση με το είδος της δραστηριότητας που ασκεί Οι στενοί δεσμοί μεταξύ της ΕΕΜΚ και άλλων φυσικών προσώπων (εάν υφίστανται) δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική ενάσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚ

11 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης - 1
Υποβάλλονται στην Επιτροπή: Έντυπο αίτησης Ε * υπογραμμένο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας Τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί πιο πάνω αναφορικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ Πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, τουλάχιστον την οργανωτική δομή της ΕΕΜΚ Άρθρο 8(3) *Παράρτημα ΙΙΙ της ΟΔ

12 Το ερωτηματολόγιο Ε78-2012-02* συμπληρωμένο από:
Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης - 2 Το ερωτηματολόγιο Ε * συμπληρωμένο από: τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας τους διευθύνοντες την αιτήτρια το Λειτουργό Συμμόρφωσης και τον Εσωτερικό Ελεγκτή της αιτήτριας Παράγραφος 9(3) της ΟΔ *Παράρτημα ΙΙΙ της ΟΔ

13 ΕΕΜΚ χωρίς Θεματοφύλακα - 1
Η ΕΕΜΚ, οι μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο Κράτος Μέλος, δύναται να μη διορίσει Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η εξαίρεση έχει εγκριθεί από την ΕΚ Ποσοστό, τουλάχιστον 80% των μετοχών της ή το σύνολο των μετοχών της διατίθεται δια μέσω της ανωτέρω αγοράς Άρθρο 35

14 ΕΕΜΚ χωρίς Θεματοφύλακα - 2
Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποιεί η ΕΕΜΚ διενεργούνται μόνο σε τιμές της ανωτέρω αγοράς Η ανωτέρω αγορά μνημονεύεται στα καταστατικά της έγγραφα Παρέχεται στους μετόχους της ΕΕΜΚ προστασία ισοδύναμη με την προστασία που παρέχεται στους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ ο οποίος έχει διορίσει Θεματοφύλακα

15 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Θεματοφύλακα - 1
Η ΕΕΜΚ που αιτείται εξαίρεση από την υποχρέωση της για διορισμό Θεματοφύλακα: Υποβάλλει επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και πληροφορίες που αναγράφονται στο Συμπληρωματικό έντυπο Ε * Δηλώνει κατά πόσον η εξαίρεση θα εμπίπτει στην περίπτωση του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (4) του άρθρου 35 του Νόμου Παράγραφος 10 της ΟΔ *Παράρτημα IV της ΟΔ

16 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Θεματοφύλακα - 2
Πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της, υποβάλλει βεβαίωση της Χρηματιστηριακής αγοράς με την οποία πιστοποιείται ότι οι μετοχές της έχουν εισαχθεί στην αγορά αυτή προς διαπραγμάτευση.

17 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης – 1
Ελάχιστο Αρχικό Κεφάλαιο € Κατάλληλη μετοχική σύνθεση, απαραίτητη οργανωτική δομή και στελέχωση, κατάλληλα οικονομικά και τεχνικά μέσα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται καθώς και των πελατών προς τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της Άρθρο 111(1)

18 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης – 2
Οι διευθύνοντες την ΕΔ (τουλάχιστον 2) παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας σε σχέση με το είδος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ικανοποιεί τις βασικές προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 112* του Νόμου και εξιδεικεύονται στην Οδηγία της Επιτροπής. Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κεντρική διοίκηση της ΕΔ βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας *Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

19 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης – 3
Η άσκηση εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εμποδίζεται από στενούς δεσμούς που ενδεχομένως να υπάρχουν μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων

20 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης - 1
Υποβάλλονται στην Επιτροπή: Το έντυπο Ε * δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, μετάξύ άλλων: Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων Περιγραφή της οργανωτικής δομής της αιτήτριας *Παράρτημα της ΟΔ

21 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης - 2
Το προσωπικό ερωτηματολόγιο Ε συμπληρωμένο από: Τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τους Διευθύνοντες Τα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη Τον Εσωτερικό Ελεγκτή και Το Λειτουργό Συμμόρφωσης

22 Γενικές διατάξεις - 1 Δικαιολογητικά και στοιχεία Γλώσσα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική Δικαιολογητικά και στοιχεία Πρωτότυπα. Όπου αυτό είναι αδύνατο, επισυνάπεται πιστό αντίγραφο, πιστοποιημένο ως τέτοιο από πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια.

23 Γενικές διατάξεις - 2 Σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική, υποβάλλονται στην Επιτροπή και επίσημες μεταφράσεις αυτών Πληρωτέα Δικαιώματα

24 Γενικές διατάξεις - 3 Αδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ χωρίς Επενδυτικά Τμήματα (single scheme) 1.800 Άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme) 1.800 για το 1ο επενδυτικό τμήμα το οποίο αυξάνεται κατά 400 για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα και κατά 250 από το 16ο επενδυτικό τμήμα και μετά

25 Γενικές διατάξεις - 4 Αδεια λειτουργίας EEMK χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης (Single Scheme) 2.500 Άδεια λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης (umbrella scheme) 2.500 για το 1ο επενδυτικό τμήμα το οποίο αυξάνεται κατά 400 για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα και κατά 250 από το 16ο επενδυτικό τμήμα και μετά

26 Γενικές διατάξεις - 5 € Αδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης:
Για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή Για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 109(4)(α) του Νόμου Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 109(4)(α) και (β) του Νόμου 2.000 450

27 Γενικές διατάξεις - 6 Προθεσμίες εξέτασης αίτησης:
Χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ - 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλλου (άρθρο 9(5)) Χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΕΜΚ χωρίς ΕΔ – 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλλου (άρθρο 9(5)) Χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης – 6 μήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου (άρθρο 111(4)) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης.

28 Γενικές διατάξεις - 7 Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΚ, η ΕΔ προσκομίζει στην ΕΚ βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την καταθεση του ενεργητικού του ΑΚ Η Εταιρία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά της μετά την κοινοποίηση της άδειας λειτουργίας της σε αυτή και στον Έφορο Εταιριών

29 Διασυνοριακη παροχη υπηρεσιων απο Εταιρεια Διαχειρισησ
Η άδεια που χορηγείται στην Εταιρεία Διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη. Ως εκ τούτου η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε άλλο Κράτος Μέλος μέσω: Υποκαταστήματος – άρθρο 125 Υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών – άρθρο 126

30 Διασυνοριακη παροχη υπηρεσιων μεσω υποκαταστηματοσ - 1
Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Το Κράτος Μέλος στο έδαφος του οποίου η ΕΔ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα Πρόγραμμα εργασιών στο οποίο προσδιορίζονται: Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν Η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος Περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων Περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση παραπόνων ή καταγγελιών και διάθεση πληροφοριών

31 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μέσω υποκαταστηματος - 2
Η διεύθυση στο Κράτος Μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης από την οποία μπορούν να λαμβάνονται έγγραφα Τα ονοματεπώνυμα των υπεύθυνων του υποκαταστήματος Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ικανοποιηθεί για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης και της χρημοατοοικονομικής κατάσταστης της Εταιρείας Διαχείρισης κοινοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους υποδοχής.

32 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μέσω υποκαταστήματος - 3
Η Εταιρία Διαχείρισης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της δια μέσου υποκαταστήματος, συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και, για την εφαρμογή αυτών των κανόνων, εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

33 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - 1
Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητα Το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο προσδιορίζονται: Οι δραστηριότητες Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν Περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων Περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση παραπόνων ή καταγγελιών και τη διάθεση πληροφοριών

34 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - 2
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρίας Διαχείρισης τις πληροφορίες αυτές εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρία Διαχείρισης η οποία αμέσως μετά μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της. Η Εταιρία Διαχείρισης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, συμμορφώνεται και με το κώδικα συμπεριφοράς και, για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

35 Σύσταση ΟΣΕΚΑ σε άλλο Κράτος Μέλος από το Κράτος Μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης - 1
Εταιρία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, δύναται να ιδρύσει ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος ο οποίος θα διέπεται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους, ασκώντας και τη διαχείρισή του, με την προϋπόθεση ότι αυτή η εταιρία θα τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 125 ή 126, 129 και 131. Άρθρο 127(1)

36 Σύσταση ΟΣΕΚΑ σε άλλο Κράτος Μέλος από το Κράτος Μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης - 2
Εταιρία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο Κράτος Μέλος, δύναται να ιδρύσει ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ο οποίος θα διέπεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, ασκώντας και τη διαχείρισή του, με την προϋπόθεση ότι αυτή η εταιρία θα τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 17 ή 18, 19 και 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Άρθρο 127(2)

37 Εποπτεία Εταιρειών Διαχείρισης κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης
Εταιρεία Διαχείρισης η οποία κατάγεται από τη Δημοκρατία και ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε άλλο κράτος μέλος με τους όρους είτε του άρθρου 125 είτε του άρθρου 126: Τηρεί τις διατάξεις του Νόμου, σχετικά με την οργάνωσή της, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάθεση καθηκόντων, για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, για την προληπτική εποπτεία, για τις διαδικασίες που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 112 και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από την Εταιρεία Διαχείρισης, εποπτεύεται δε για την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

38 Εποπτεία Εταιρειών Διαχείρισης κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης
υπόκειται στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ως προς την τήρηση των κανόνων και διατάξεων της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και ως προς τις διατάξεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ και τους όρους που περιέχονται στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές του άρθρου 78 οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

39 Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ χωρίς υποκατάστημα ή χωρίς χρήση του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Εάν Εταιρία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται και ο οποίος κατάγεται από την δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, χωρίς αυτή η εταιρία να ιδρύει υποκατάστημα και να ασκεί άλλη δραστηριότητα ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες στο έδαφος αυτού του τελευταίου κράτους, αυτή η διάθεση υπόκειται μόνο στις διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ (Κεφάλαιο 4, Υποκεφάλαιο 2)

40


Κατέβασμα ppt "Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ και Εταιρειών Διαχείρισης Διαβατήριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google