Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραγωγα δικαιωματα – κυπριακη πρακτικη υπο το φως των ευρωπαϊκων και διεθνων υποχρεωςεων Νικολέττα Χαραλαμπίδου – ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραγωγα δικαιωματα – κυπριακη πρακτικη υπο το φως των ευρωπαϊκων και διεθνων υποχρεωςεων Νικολέττα Χαραλαμπίδου – ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραγωγα δικαιωματα – κυπριακη πρακτικη υπο το φως των ευρωπαϊκων και διεθνων υποχρεωςεων
Νικολέττα Χαραλαμπίδου – ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό

2 Συμβαςη για τα δικαιωματα του παιδιου
Παιδί ως υποκείμενο δικαιωμάτων Άρθρο 2 – Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων Άρθρο 3 – αρχή του συμφέροντος του παιδιού και υποχρέωση για προστασία και φροντίδα των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των γονέων. Άρθρο 4 – αναφορικά με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τέτοια μέτρα στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και των διαθέσιμων πόρων και όπου είναι απαραίτητο μέσω διεθνούς συνεργασίας

3 Συμβαςη για τα δικαιωματα του παιδιου
‘Αρθρο 10 -δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης Άρθρο αναγνώριση της αρχής ότι οι γονείς έχουν την κυρίως ευθύνη για την ανατροφή και ανάπτυξη του παιδιού και ως εκ τούτου για σκοπούς σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη Σύμβαση, τα κράτη έχουν υποχρέωση να παραχωρούν στους γονείς την κατάλληλη βοήθεια για την άσκηση των καθηκόντων τους.

4 Χαρτης θεμελιωδων δικαιωματων της ε.ε.
‘Αρθρο 24 «1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. […] [...] 3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.» Άρθρο 51 Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

5 Παραγωγα δικαιωματα γονεων ως προς την παραμονη/ διαμονη
Άρθρο 8 ΕΣΔΑ - Δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του παιδιού γεννά δικαίωμα παραμονής των γονένω υπό προϋποθέσεις (Ahmut κατά Κάτω Χωρών , , Gül κατά Ελβετίας, , Sen κατά Κάτω Χωρών, της )

6 Παράγωγα δικαιώματα γονέων ως προς τη διαμονή από ευρωπαϊκό δίκαιο
C-200/02 Υπόθεση Zhu and Chen Παράγωγα δικαιώματα διαμονής στους γονείς υπήκοους τρίτων χωρών ευρωπαίου πολίτη που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού δικαίου C- 256/11 Derichi Παράγωγα δικαιώματα για πολίτες που δεν έχουν ασκήσει δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις αλλά θα πρέπει να γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης του άρθρου 8 ΕΣΔΑ

7 Παραγωγα δικαιωματα γονεων ως προς την απαςχοληςη απο ευρωπαϊκο δικαιο
C-34/09 Zambrano “Το άρθρο 20 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος, αφενός, να αρνηθεί να χορηγήσει σε υπήκοο τρίτου κράτους, ο οποίος συντηρεί τα ανήλικα τέκνα του, που είναι πολίτες της Ένωσης, άδεια διαμονής στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν τα εν λόγω τέκνα και του οποίου έχουν την ιθαγένεια και, αφετέρου, να αρνηθεί να χορηγήσει στον εν λόγω υπήκοο τρίτου κράτους άδεια εργασίας, καθόσον τέτοιες αποφάσεις θα εμπόδιζαν τα εν λόγω τέκνα να απολαύσουν πράγματι, κατά το ουσιώδες μέρος τους, τα δικαιώματα που συναρτώνται προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.”

8 Πρακτικη εφαρμογη ςτην κυπρο
Παιδιά μικτών γάμων Παιδιά οικογενειών αιτητών ασύλου Παιδιά μεταναστών εργατών Παιδιά μεταναστών χωρίς χαρτιά

9 Πρακτικη εφαρμογη ςτην κυπρο
Αναγνώριση παράγωγων δικαιωμάτων μόνο σε σχέση με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης και μόνο σε σχέση με παιδιά μικτών γάμων/σχέσεων Μόνο σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής – καμία νομοθετική ρύθμιση Καμία αναγνώριση άλλων παράγωγων δικαιωμάτων π.χ. κοινωνική στήριξη Καμία αναγνώριση παράγωγων δικαιωμάτων σε σχέση με άλλα παιδιά


Κατέβασμα ppt "Παραγωγα δικαιωματα – κυπριακη πρακτικη υπο το φως των ευρωπαϊκων και διεθνων υποχρεωςεων Νικολέττα Χαραλαμπίδου – ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google