Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ TΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρσένος Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ TΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρσένος Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ TΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρσένος Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ Πειραιά Λαγού Μαρία Περιφεριολόγος ΜΒΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7/5/2005

2 Το περιβάλλον ως αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος
Εισαγωγή Το περιβάλλον ως αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος Ο άνθρωπος βασίζει την ύπαρξή του και την ευημερία του πρώτα από όλα στους φυσικούς πόρους και ζει σε συμβίωση με το περιβάλλον Η οικονομική ανάπτυξη γεννιέται από την ένταση μεταξύ των ανθρώπινων αναγκών για καταναλωτικά αγαθά και του μετασχηματισμού των φυσικών πόρων 7/5/2005

3 Εισαγωγή Η ευρύτητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μεταβάλλουν αναπόφευκτα το περιβάλλον προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις μόνιμα ή περιοδικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά ανάλογα με την ένταση και την έκτασή τους διακρίνονται σε: Παγκόσμια Περιφερειακά Τοπικά 7/5/2005

4 Το ερώτημα που τίθεται είναι:
Εισαγωγή Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πως μπορεί να εξασφαλιστεί συνεχής και βιώσιμη αναπτυξιακή διαδικασία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη παραγωγή κατάναλωτικών αγαθών και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 7/5/2005

5 Στόχος της εργασίας Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο Ανάδειξη του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση του Κοινωνικού Πολιτικού Πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος Καθορισμός ενός μοντέλου πρότυπης ανάπτυξης 7/5/2005

6 Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
Η ιδρυτική Συνθήκη της Ε.Ε. προβλέπει: τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος τη συμβολή στην προστασία της υγείας των πολιτών την εξασφάλιση συνετής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων. τη προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο 7/5/2005

7 Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
Η δράση της Ε.Ε. στηρίζεται: σε δράσεις προληπικού χαρακτήρα στην επανόρθωση περιβαλλοντικών ζημιών στοχεύοντας στην πηγή του προβλήματος στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον υψηλό βαθμό προστασίας που λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Κοινότητας 7/5/2005

8 Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
Το Συμβούλιο της Ε.Ε. αποφασίζει και θεσπίζει: διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα μέτρα που αφορούν τη χωροταξία, τις χρήσεις γης και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων Δεσμευτικά μέτρα για την επιλογή εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού εφοδιασμού σε ένα κράτος μέλος 7/5/2005

9 Δράσεις για στρατηγική ανάπτυξη
Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα Υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών (ατµοσφαιρική ρύπανση, γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί, τροφογενείς νόσοι, κλπ). Παγκόσμια αλλαγή κλίματος Διαχείριση υδάτινων πόρων 7/5/2005

10 Δράσεις για στρατηγική ανάπτυξη
Διαχείριση αποβλήτων για αποφυγή της υποβάθµισης και διάβρωσης του εδάφους Προστασία των παράκτιων ζωνών Παγκοσµιοποίηση και αύξηση των πιέσεων για χρήση των φυσικών πόρων 7/5/2005

11 Προγράμματα -δράσεις για στρατηγική ανάπτυξη
Προγράμματα -δράσεις για στρατηγική ανάπτυξη Εργαλεία άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής: Νομοθετικές ρυθμίσεις Οικονομικά μέτρα Οριζόντια μέσα στήριξης Μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης 7/5/2005

12 Αειφορία σημαίνει συνολική θεώρηση των οικουμενικών προβλημάτων όπως:
Αειφόρος ανάπτυξη Αειφορία σημαίνει συνολική θεώρηση των οικουμενικών προβλημάτων όπως: των υδάτων, του εδάφους, του αέρα της βιοποικιλότητας της οικονομίας, της υγείας, της παιδείας και του πολιτικού συστήματος σε οποιαδήποτε επίπεδο αναφοράς 7/5/2005

13 Αειφόρος ανάπτυξη Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη
κλιματικές μεταβολές Αντικειμενικός στόχος είναι να σταθεροποιηθούν οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου σε τέτοιο επίπεδο που να μην προκαλούν αφύσικες μεταβολές στο κλίμα της γης. (μείωση κατά 8% των εκπομπών αερίων τύπου θερμοκηπίου σε συνάρτηση με τα επίπεδα του 1990) 7/5/2005

14 Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη
Αειφόρος ανάπτυξη Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη φύση και βιοποικιλότητα Αντικειμενικός στόχος είναι να προστατευτεί η λειτουργία των φυσικών συστημάτων και να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο, καθώς και να προστατευτούν τα εδάφη από τη διάβρωση και τη ρύπανση. 7/5/2005

15 Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη
Αειφόρος ανάπτυξη Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη περιβάλλον και υγεία Αντικειμενικός στόχος είναι να επιτευχθεί μια ποιότητα περιβάλλοντος όπου τα επίπεδα των ανθρωπογενών ρυπαντών,συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων τύπων ακτινοβολιών, να μην προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις ή κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. 7/5/2005

16 Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη
Αειφόρος ανάπτυξη Προτεραιότητες της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων Αντικειμενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η ανάλωση των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών και να επιτευχθεί αποσύνδεση της χρήσης των πόρων από την οικονομική ανάπτυξη, απεξάρτησης της οικονομίας από τους υλικούς πόρους και πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 7/5/2005

17 Αειφόρος ανάπτυξη και Ε.Ε.
Η περιορισµένη πρόοδος οφείλεται: Ανεπαρκής εξοικείωση των πολιτών με την περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε Υποτονική δέσµευση των κρατών µελών στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης Ελλιπής ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στον οικονοµικό τοµέα 7/5/2005

18 Αειφόρος ανάπτυξη και Ε.Ε.
Εργαλεία άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής: Απαγορεύσεις - κυρώσεις Χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις Φορολογία και τέλη Περιφερειακές ρυθμίσεις Πληροφόρηση Συμβατικές συμφωνίες Δημιουργία νέων αγορών 7/5/2005

19 Πολιτικές που θα οδηγούσαν τους ΟΤΑ σε αειφόρο τροχιά:
Προτάσεις Πολιτικές που θα οδηγούσαν τους ΟΤΑ σε αειφόρο τροχιά: Θέσπιση και εφαρμογή σύγχρονης και ρεαλιστικής νομοθεσίας Παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές Εισαγωγή περιβαλλοντικής φορολογίας Έλεγχος τουριστικής ανάπτυξης Έλεγχος της κατανάλωσης Θέσπιση ποιοτικού ελέγχου των γεωργικών προϊόντων 7/5/2005

20 Προτάσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων Ενημέρωση των πολιτών και των φορέων της περιοχής ευθύνης των ΟΤΑ Μέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης του αέρα, του νερού και του εδάφους. 7/5/2005

21 Προτάσεις Βελτίωση της αστικής οικονομίας ως παράμετρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιδοτήσεις για τη χρήση καθαρών τεχνολογιών Επιβράβευση, δημοσιοποίηση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών 7/5/2005


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ TΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρσένος Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google