Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

(ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Φρατζέσκος Δνση Πληροφορικής ΓΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "(ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Φρατζέσκος Δνση Πληροφορικής ΓΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Φρατζέσκος Δνση Πληροφορικής ΓΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, αποτελούμενο από ένα σύνολο διακριτών λογικών υποσυστημάτων ολοκληρωμένα μεταξύ τους και το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων στο σύνολό τους.

3 Σχετικές Πρωτοβουλίες της ΕΕ • Στρατηγική της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) • Σχέδιο Δράσης eEurope2002 (Ιούνιος 2000) • Σχέδιο Δράσης eEurope2005 (Ιούνιος 2002) • Οδηγία 2004/18/ΕΚ (Μάρτιος 2004) • Σχέδιο Δράσης για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Δεκέμβριος 2004) • Πρωτοβουλία i2010 (Οκτώβριος 2005) Στόχος των Πρωτοβουλιών : μέχρι το 2010, να έχει επιτευχθεί 100% διαθεσιμότητα στα Κράτη Μέλη Συστημάτων ΗΔΠ και το 50% των δημοσίων συμβάσεων να διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

4 Η Ελληνική πραγματικότητα από το 2000 μέχρι σήμερα •3 πιλοτικά (2000-2001) •1 μελέτη (2001-2002) •Ένταξη στο ΕΠ ΚτΠ (1/2004) •Επανεξέταση προδιαγραφών (2005) •2 διαβουλεύσεις (2005) •Προκήρυξη διαγωνισμού (2006) •Διαγωνιστική διαδικασία (5/2006 – 2/2010) •Υπογραφή σύμβασης 6655/2011 (14/10/2011) •Διαθεσιμότητα συστήματος από 02/2013

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΗΣ

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ (1/2) • Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις • Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας • Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις • Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας • Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων. – Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. – Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οφέλη (2/2) • Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης. • Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών  Ηλεκτρονικές δημοπρασίες  Συμφωνίες πλαίσιο  Ανταγωνιστικό διάλογο  Δυναμικά Συστήματα Αγορών  Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εμπλεκόμενοι Φορείς – χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ • Η ΓΓΕ ως υπεύθυνος κεντρικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ • Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα • Οι Προμηθευτές • Τα διάφορα συλλογικά όργανα (Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, παραλαβής κλπ) • Τρίτοι φορείς (Τράπεζες, Φορείς κοιν. Ασφάλισης, ΔΟΥ, Δικαστικές Αρχές, ΕΕ, τύπος, Επιμελητήρια κλπ)

9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Στοιχεία αρχικής Διαστασιολόγησης έργου 200 χρήστες από το προσωπικό της ΓΓΕ και τα Μέλη Επιτροπών 1800 χρήστες από 600 Φορείς Απεριόριστος ουσιαστικά αριθμός προμηθευτών

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Διασύνδεση με άλλα Συστήματα Μητρώο Προμηθευτών Δημοσίου (αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Έργου) Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διαλειτουργικότητα με άλλα ΠΣ : – ΤΑΧΙΣ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED… Δυνατότητα ολοκλήρωσης με συστήματα τρίτων φορέων (αναθετουσών αρχών και προμηθευτών)

11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πληροφορίες Υλοποίησης Ορόσημα - Φάσεις του έργουΧρόνος ολοκλήρωσης Υπογραφή σύμβασης14/10/2011 Υλοποίηση /ολοκλήρωση συστήματοςΔεκέμβριος 2012 Πιλοτική λειτουργία, (ελεγχόμενη παραγωγική λειτουργία) Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2013 Εκπαίδευση, επικοινωνία, υπηρεσίες υποστήριξης Έως Ιούνιο 2014 Οριστική παραλαβή ΈργουΙούλιος 2014

12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ •Έχουν ολοκληρωθεί : - η υλοποίηση του συστήματος και οι έλεγχοι αποδοχής - το νομικό πλαίσιο Ν. 4155/2013 ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 Απόφαση Π1/2390 ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013 •Κατά την τρέχουσα περίοδο : - Ενημέρωση, εκπαίδευση, υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων (ΓΓΕ, Φορέων, Προμηθευτών) - Προετοιμασία προκήρυξης ηλεκτρονικών διαγωνισμών της ΓΓΕ (Χρωματογράφοι Γεν. Χημείου του Κράτους, Πυροσβεστικός Αφρός του ΠΣ και Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για τη ΓΓΕ) Παρούσα κατάσταση

13 Μέχρι σήμερα χρήση •Portal δημοσίων συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) •Κατάρτιση ΕΠΠ 2013 και Προγράμματος Προμηθειών 2014φορέων Υγείας •Διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών •Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τρόφιμα του ΓΕΣ •Καταχώρηση πλέον των 200.000 εγγραφών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων •Εξαγωγή και εκμετάλλευση συγκεντρωτικών δεδομένων δημοσίων συμβάσεων

14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύστημα βασισμένο σε COTS •το σύστημα βασίζεται σε «παραμετροποιήσιμo έτοιμο λογισμικό» λύση – Customizable Of The Shelf, επιλογή η οποία συνετέλεσε σε : - Τυποποίηση διαδικασιών και εγγράφων –Ταχύτατη ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία –Υιοθέτηση διεθνώς χρησιμοποιούμενων βέλτιστων πρακτικών

15 Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασί α Ηλεκτρονικώ ν Διαγωνισμώ ν Εκτέλεση Ηλεκτρονικώ ν Διαγωνισμώ ν Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Hλ. Τιμολόγηση Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Απολογιστικά Στοιχεία Ε.Π.Π Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων Προμηθειών- Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων Διαδικτυακή Πύλη και Πολύκαναλική Επικοινωνία Διαδικασίες προμηθειών Υπηρεσίες ΕΣΗΔΗΣ 15

16 Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Καταχώρηση Αιτημάτων Προμηθειών από Φορείς του Δημοσίου. (Ηλεκτρονικές φόρμες, Τυποποιημένοι κωδικοί προϊόντων –CPV ) Υποβολή Αιτημάτων στην Γ.Γ.Ε προς Αξιολόγηση. (Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή ιστορικού) Έγκριση Αιτημάτων Προμηθειών από Γ.Γ.Ε. Προγραμματισμός Προμηθειών Σύνταξη Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 16

17 Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ομαδοποίηση Αιτημάτων Προμηθειών.Ηλεκτρονική Διαμόρφωση Διακήρυξης.Διαδικασίες Διαβούλευσης.Δημοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη και Ενημέρωση ΕΕ. Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 17

18 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή Δημοσίου.Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ.Γ.Ε.Εμπλουτισμός στοιχείων/δεδομένων προμηθευτή.Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών Δημιουργία και Συντήρηση Μητρώου Προμηθευτών Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους 18

19 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικώ ν διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – πληρωμές Υποβολή προσφορών. (Διαγωνισμοί, Ηλ. Δημοπρασίες, Συμφωνίες Πλαίσιο ) Αξιολόγηση προσφορών. Ανάθεση. Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί & Δημοπρασίες (Auctions) Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 19

20 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονική Σύνταξη Σύμβασης με Βάση τα Στοιχεία του Διαγωνισμού Έγκριση - Οριστικοποίηση Σύμβασης Σύναψη Σύμβασης Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 20

21 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης από τον Ανάδοχο Προγραμματισμός αποστολών /παραδόσεωνΥποβολή Παραστατικών (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Προμηθευτές – Χειρισμοί Εκτέλεσης Σύμβασης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Διαχείριση Ενστάσεων 21

22 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις Παράδοση προϊόντων σύμβασηςΠαραλαβή προϊόντων σύμβασης Παραλαβή – Έγκριση – Αποδοχή Τιμολογίων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης (Γ.Γ.Ε.) Διαχείριση Ενστάσεων 22


Κατέβασμα ppt "(ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Φρατζέσκος Δνση Πληροφορικής ΓΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google