Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσιών Υγείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσιών Υγείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσιών Υγείας
Επίκουρη Καθηγήτρια Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη, Ελλάδα ERASMUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, 27/04/2014-3/05/2014

2 Περιεχόμενα Διάλεξης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Υγεία
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση Περιγραφή Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ελλάδας Περιγραφή Συστημάτων Ηλεκτρονικών Προμηθειών & Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Περιγραφή Προγράμματος Τηλεϊατρικής Περιγραφή Πληροφοριακού Συστήματος ESY.net Περιγραφή Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρησιακών Διεργασιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας Διεθνή Πρότυπα και Συστήματα Κωδικοποίησης στο χώρο της Υγείας ΚΕΝ-DRGs (Kλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) Η Ηλεκτρονική Υγεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συγκριτικοί Πίνακες & Αποτελέσματα

3 HOSPITAL

4

5 «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση στον τομέα της υγείας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της. Αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, να δώσουμε τη δυνατότητα στον ασθενή να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο, να κάνουμε αποτελεσματικότερη την υγειονομική περίθαλψη και να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία για περισσότερα χρόνια. Πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τον σφυγμό των εξελίξεων!»  Neelie Kroes, European Commission Vice President responsible for the Digital Agenda

6 Εισαγωγή Σε όλη την Ευρώπη, τα δημόσια συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν συρρίκνωση των προϋπολογισμών και αυξημένη ζήτηση. Τα συστήματα υγείας και κοινωνικής μέριμνας υφίστανται πιέσεις εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών, της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης της συχνότητας των χρόνιων ασθενειών και διαφόρων άλλων οικονομικών λόγων. Η Ηλεκτρονική Υγεία (E-Health) - ένας σχετικά πρόσφατος όρος για την πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές διαδικασίες και επικοινωνίες - θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας, κατά τρόπο ώστε και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να απελευθερωθεί η καινοτομία στις αγορές υγείας. 

7 Ηλεκτρονική Υγεία (E-Health)
Πρακτικά η Ηλεκτρονική Υγεία επιτυγχάνεται με τη συνεργασία ασθενών και φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, την  ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ σχετικών ιδρυμάτων και την επικοι-νωνία  μεταξύ ασθενών ή απασχολουμένων στον τομέα της υγείας.  Περιλαμβάνει επίσης  δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας,  υπηρεσίες τηλεϊατρικής, φορετές και φορητές συσκευές για την παρακολούθηση/στήριξη των ασθενών.  Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ­ICT) που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση καιδιαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής των πολιτών.

8 Ηλεκτρονική Υγεία (E-Health)
Η ΕΕ στοχεύει στα εξής: να βελτιώσει την υγεία των πολιτών παρέχοντας πληροφορίες ικανές να σώσουν ζωές και διαδίδοντάς τις στις διάφορες χώρες μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε αυτή με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής υγείας στην πολιτική για την υγεία και τον συντονισμό των πολιτικών, χρηματοδοτικών και τεχνικών στρατηγικών των διαφόρων κρατών μελών να καταστήσει τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας αποτελεσματικότερα, φιλικότερα στο χρήστη και ευρύτερα αποδεκτά με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών και των ασθενών στη χάραξη και την υλοποίηση των σχετικών στρατηγικών.

9 Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (Υγεία)
 Υγεία Ένας αριθμός νοσοκομείων της χώρας είναι ελλιπώς ή επαρκώς μηχανογραφημένα ενώ άλλα στερούνται πλήρως μηχανοργάνωσης. Τα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η έγκαιρη, ισότιμη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας. Δράσεις όπως αυτή της ενιαίας μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων, βάση ενιαίου και δεσμευτικού προτύπου επικοινωνίας, τα οποία να διαλειτουργούν μεταξύ τους, θα συνεισφέρουν στο σχεδιασμό της δημόσιας ιατρικής περίθαλψης με ορθολογικό τρόπο. Επιπλέον, θα επιτρέψουν τη συγκριτική παρουσίαση στατιστικών και οικονομικών στοιχείων και θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας, οικονομίες κλίμακας, μείωση σπατάλης και καταπολέμηση της διαφθοράς.

10 Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (Κοιν. Ασφ)
Κοινωνική Ασφάλιση Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνηση μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων, όπως για παράδειγμα στη διευκόλυνση της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, στη συσχέτιση των εισφορών με τις παροχές και στην υποστήριξη της παροχής περίθαλψης και λοιπών κοινωνικών παροχών. Ένας από τους κεντρικούς στόχους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την επόμενη τριετία, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών μητρώων πολιτών, θα αυτοματοποιήσει περίπλοκες σήμερα διαδικασίες, όπως τη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, τη διαδικασία έκδοσης σύνταξης και εκείνες που αφορούν στην απόδοση κοινωνικών επιδομάτων.

11 Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Υγείας 2012-2020
Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην αντιμετώπιση και άρση εμποδίων, όπως η έλλειψη διάδοσης και εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική υγεία, το ξεπέρασμα της έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων και λύσεων ηλεκτρονικής υγείας, την έλλειψη νομικής σαφήνειας ή το κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, διαφοροποιήσεις σε επίπεδο περιφερειών όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες ΤΠΕ, την περιορισμένη πρόσβαση υποβαθμισμένων περιοχών. Κατά συνέπεια, αποσκοπεί να αποσαφηνίσει το πεδίο της πολιτικής και να περιγράψει ένα όραμα για την ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη, να παρουσιάσει και να εδραιώσει δράσεις για την αξιοποίηση ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική υγεία, να περιγράψει το ρόλο της ΕΕ και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν.

12 Στατιστικά Αποτελέσματα
Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας στα νοσοκομεία είναι η Δανία (66 %), η Εσθονία (63 %), η Σουηδία και η Φινλανδία (62 % και οι δύο χώρες). Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται περισσότερο για τις συνήθεις δραστηριότητες καταχώρισης και υποβολής στοιχείων παρά για κλινικές εφαρμογές, όπως η πραγματοποίηση ιατρικών γνωματεύσεων μέσω διαδικτύου (μόνον το 10% των γενικών ιατρών πραγματοποιούν γνωματεύσεις μέσω διαδικτύου).  Σε ό, τι αφορά την ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων, οι Κάτω Χώρες έρχονται πρώτες (83,2%), ενώ η Δανία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (80,6 %) και το Ηνωμένο Βασίλειο την τρίτη (80,5 %). Μόνο το 9% των νοσοκομείων στην Ευρώπη επιτρέπουν στους ασθενείς να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, και τα περισσότερα από αυτά επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση.

13 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επαναθεώρησαν τους στόχους τους και υιοθέτησαν ένα διαφορετικό επιχειρησιακό μοντέλο εστιάζοντας και πάλι στον πελάτη, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο σημειώνουν πρόοδο επαναπροσανατολίζοντας τις δομές, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τις πολιτικές τους στις ανάγκες των πολιτών. Eπιδίωξη του νέου μοντέλου δημόσιας διοίκησης που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι η «ηλεκτρονική» διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το κράτος και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω Διαδικτύου. Παράδειγμα Μείωσης Κόστους

14 Tύποι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
E-GOV Government to Government (G2G) Government to Business (G2B) Government to Citizens (G2C) Business to Citizen (B2C)

15 Επίπεδα Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εξατομικευμένες Υπηρεσίες (προληπτική, αυτόματη παροχή) Ψηφιακή Ετοιμότητα Δημόσιου Τομέα Συναλλακτικές Υπηρεσίες (πλήρης ηλεκτρονική διευθέτηση) Διαδραστικές Υπηρεσίες (ηλεκτρονικές φόρμες) Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (download εντύπων) Πληροφοριακές Υπηρεσίες (ενημέρωση)

16 Δημόσια + Ανοικτά Δεδομένα
Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας. Ο διαδικτυακός τόπος ενημερώνεται διαρκώς με δεδομένα από ολοένα και περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος είναι σε μερικούς μήνες να μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, ώστε εμείς, οι πολίτες, να μπορούμε:  Να ελέγχουμε τη δημόσια διοίκηση Να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος  Να αναπτύσσουμε νέες, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες  Να συμβάλλουμε στη μείωση της σπατάλης των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης.

17 Το Μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρώπη
Το Μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρώπη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση + Cloud Computing Mε τα ψηφιακά δεδομένα να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, η προστασία τους αλλά και η πρόσβαση σε αυτά είναι οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους η βιομηχανία της πληροφορίας και οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν το μέλλον του Cloud Computing. Η ιδέα του να βρίσκονται τα δεδομένα «ανοικτά» αλλά ταυτόχρονα «ασφαλή» κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη. Η Angela Merkel μίλησε δημόσια για την ανάγκη ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού cloud.

18 Δημόσια + Ανοικτά Δεδομένα

19

20 Cloud Computing

21 Cloud Computing στην Υγεία

22 Cloud Computing στην Υγεία

23 Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΥ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε)
Τίτλος Έργου: Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € (με ΦΠΑ) Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

24 Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΥ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε)

25 Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΥ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε)

26 Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΥ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε)

27 Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΥ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε)

28 Κωδικοποίηση Κλινικών Δεδομένων
ICD (International Classification of Diseases). Κωδικοποίηση νόσων-διαγνώσεων κατά ICD. Αναπτύχθηκε από Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. DRG’s (Diagnostic Related Groups). Κωδικοποίηση που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από το Health Care Administration. Χρησιμοποιείται κυρίως για έλεγχο της απόδοσης δαπανών ασφαλισμένων. LOINC (Laboratory Observation Identifier Names And Codes). Βάση Δεδομένων με τύπους κωδικοποιημένων εργαστηριακών ευρημάτων (ΗΠΑ). SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine). Κωδικοποίηση για κλινικούς σκοπούς. Δημιουργήθηκε από το College of American Pathologists, με αρχικό στόχο την κωδικοποίηση του συνόλου του ιατρικού φακέλου (κλινικά σημεία, συμπτώματα, διαγνώσεις). RCC (Read Clinical Classification ή Read Codes). Χρησιμοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.

29 Κωδικοποίηση Νόσων Διεθνώς, υπάρχουν πολλές κωδικοποιήσεις νόσων με πιο γνωστές τις ακόλουθες: ICD-10: International Classification of Diseases, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO. SNOMED: Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine από το College of American Pathologists CAP. ICP-2: International Classification in Primary Care από τη WONCA. Σκοπός της κωδικοποίησης είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και εξόρυξη δεδομένων για όμοια περιστατικά. Η διάχυση αυτών σε διάφορες μονάδες υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βελτιώνει την ποιότητα στην παροχή υγείας και την κλινική έρευνα.

30 Κωδικοποίηση Υγειονομικού Υλικού
Στόχοι: Μείωση αυξημένων δαπανών προμήθειας υλικών Απαγόρευση προμήθειας υλικών μη συμβατικών προμηθευτών Απαλοιφή πολλαπλών εγγραφών για το ίδιο υλικό Διαφάνεια της φαρμακευτικής διαχείρισης Αποφυγή λαθών κατά τη παραλαβή των υλικών Ορθή ενημέρωση του νοσοκομειακού λογιστικού συστήματος Διευκόλυνση της δημιουργίας τμηματικών προϋπολογισμών

31 Κωδικοποίηση Φαρμάκων
Ο κωδικός A.T.C./D.D.D. αναφέρεται στο σύστημα ταξινόμησης που έχει προταθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και έχει υιοθετηθεί από τον ΕΟΦ και αντίστοιχους οργανισμούς σε άλλες χώρες.

32 Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) DRGs – Diagnosis Related Groups

33 Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) DRGs – Diagnosis Related Groups
Βασικά τα ΚΕΝ είναι ένας γενικευμένος τιμοκατάλογος νοσηλειών, ο οποίος καθορίζει το Κόστος και τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) για κάθε κατηγορία νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στους μέσους όρους νοσηλειών, και χρησιμοποιούνται για την ταχεία και εύκολη τιμολόγηση των περιστατικών.

34 Άμεση Σχέση ΚΕΝ (DRG) & ICD-10

35

36 Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ - DRGs)

37

38

39 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς
Οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν πληροφορίες σχετικές με τη νοσηλεία του ασθενούς, όπως κλινικά συμπτώματα,  εξετάσεις και αποτελέσματα, διαγνώσεις και θεραπευτικές ενέργειες, ενημερώνοντας το φάκελο του ασθενούς. Η χρήση των νέων τεχνολογιών καθιστά ταχύτερη και άμεση την ενημέρωση των ιατρών/νοσηλευτών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του χρόνου διάγνωσης και νοσηλείας. Η αποθήκευση των ιατρικών/νοσηλευτικών δεδομένων γίνεται με ακρίβεια και ασφάλεια, μειώνοντας αποτελεσματικά το φαινόμενο των «χαμένων εξετάσεων» και προωθώντας την απαλλαγή των νοσοκομείων από τους φακέλους αρχείου και τη διαχείρισή τους.

40 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Το σύστημα το χρησιμοποιούν (~ ιατροί), (~ φαρμακεία). Αριθμός Συνταγογραφήσεων (4.5 εκ. συνταγές/μήνα). Σύμφωνα με τα  στατιστικά στοιχεία το μέσο κόστος ανά συνταγή με το οποίο επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία έχει μειωθεί κατά 30% από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα, 30 εκ. ευρώ εξοικονομούνται το μήνα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ενώ η περιστολή δαπάνης σε ετήσια βάση ανέρχεται στα  300 εκ περίπου το χρόνο. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή στο ελληνικό δημόσιο τομέα και καλύπτει το 92% των συνταγών που εκτελούνται μηνιαία στη χώρα μας, το 100% των φαρμακείων και 90% των ιατρών με δικαίωμα συνταγογράφησης. Το σύστημα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) και έτσι δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των συνταγών σε πραγματικό χρόνο και προσφέρεται η δυνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων. Για πρώτη φορά στη χώρα εξάγονται στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων στο χώρο της υγείας. 

41 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Στόχοι & Σκοποί του Έργου Εκσυγχρονισμός του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης. Ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των παραγόντων εκείνων που διασφαλίζουν την ευρεία και επιτυχή επιχειρησιακή της λειτουργία. Διευκόλυνση εισαγωγής και αξιοποίησης των διαδικασιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην καθημερινή πρακτική. Επίτευξη ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας που θα βασίζεται στη διαφάνεια και την ευρεία αποδοχή και συμμετοχή των εμπλεκομένων στις σχετικές διαδικασίες. Ανάδειξη και αξιοποίηση των υφιστάμενων ή εν εξελίξει συναφών δράσεων.

42 Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων Μονάδων Υγείας
ESY.net

43 Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων Μονάδων Υγείας
ESY.net

44 Βusiness Intelligence (Eπιχειρηματική Ευφυϊα) & Dashboards

45 Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Ηλεκτρονική προμήθεια (Ε-procurement) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων, π.χ. μέσω του διαδικτύου, για τη διενέργεια συναλλαγών μεταξύ φορέων και προμηθευτών. Η διαδικασία μιας ηλεκτρονικής προμήθειας καλύπτει κάθε ένα από τα στάδια της συναλλαγής, από την αρχική εξέταση των απαιτούμενων προϋποθέσεων & όρων, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την πληρωμή και σε αρκετές περιπτώσεις τη διαχείριση των συμβάσεων. Υπάρχουν 1. ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες (Public e-Procurement) και 2. ιδιωτικές ηλεκτρονικές προμήθειες (Private e-Procurement).

46 Στάδια Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Τα τυπικά στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών προμηθειών περιλαμβάνουν: Στάδιο 1: Αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασης σε δημοσιευμένες διακηρύξεις μόνο μέσω διαδικτύου. Στάδιο 2: Οι προμηθευτές μπορούν είτε να αποθηκεύσουν στον Η/Υ τα σχετικά έγγραφα με τη διακήρυξη μέσω της σχεδιασμένης ιστοσελίδας ή να τους διαβιβαστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά από αίτηση Στάδιο 3: Οι προμηθεύτριες εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν προτάσεις ηλεκτρονικά. Προκειμένου αυτό το στάδιο να εφαρμοστεί πλήρως, πρέπει να υπάρχει και ο απαραίτητος μηχανισμός πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονικές υπογραφές, κλπ).

47 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικών Προμηθειών Οι Ηλεκτρονικές προμήθειες στο ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα συμβάλλουν δραστικά στη: Βελτίωση του κόστους διενέργειας της προμήθειας Βελτίωση του κόστους προμήθειας του προϊόντος Βελτίωση του χρόνου προμήθειας Ανάπτυξη και διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας Βελτίωση πολλαπλώς της διενέργειας και διεξαγωγής των προμηθειών Παροχή πολλών εναλλακτικών δυνατοτήτων τόσο στους πωλητές και αγοραστές Ανάπτυξη με δυναμικούς ρυθμούς τόσο ως προς τα μεγέθη των προϊόντων που διακινούνται όσο και ως προς τον αριθμό των υποδομών που τις υποστηρίζουν.

48 Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
Με το Πρόγραμμα οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών  μπορούν να επισκέπτονται το περιφερειακό ιατρείο και να πραγματοποιούν τις ιατρικές τους εξετάσεις, όπως για παράδειγμα ένα καρδιογράφημα ή μια σπιρομέτρηση, οι οποίες με τη σειρά τους αποστέλλονται, μέσω του δικτύου της Vodafone σε ειδικευμένους Ιατρούς στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Το Πρόγραμμα στηρίζει τους γενικούς και αγροτικούς ιατρούς, ενώ προάγει την προληπτική ιατρική. Συμβάλλει στην πρόληψη ασθενειών μέσα από την έγκαιρη διάγνωσή τους και παράλληλα καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

49 Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

50 Οφέλη των ΤΠΕ στην Υγεία
Σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΟΣΑ του 2010 («Βελτίωση της απόδοσης του τομέα της υγείας: ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας"), τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε γενικές γραμμές κατατάσσονται σε 4 τομείς: τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους των κλινικών υπηρεσιών, τη μείωση του διοικητικού κόστους και τη δυνατότητα για εξ ολοκλήρου νέους τρόπους φροντίδας. Η ΕΕ έχει συνειδητοποιήσει ότι η ηλεκτρονική υγεία έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας καταλύτης για μια σειρά τέτοιων μετασχηματισμών. Αυτός είναι ο λόγος, που η «στρατηγική για την Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει στη συμπληρωματική της Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda), ένα εξειδικευμένο κομμάτι για την υγεία που ονομάζεται Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth Action Plan ).

51 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη
Πάντα ανοικτές οι πύλες της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής για ερευνητικές και ακαδημαϊκές συνεργασίες…… Σας περιμένουμε!

52 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Υγείας (AhiL)


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσιών Υγείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google