Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ • ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ * Ορθή τήρηση Φακέλων / Βιβλίων / Πρακτικών * Ορθή τήρηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ • ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ * Ορθή τήρηση Φακέλων / Βιβλίων / Πρακτικών * Ορθή τήρηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ • ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ * Ορθή τήρηση Φακέλων / Βιβλίων / Πρακτικών * Ορθή τήρηση Φακέλων / Βιβλίων / Πρακτικών * Τρόπος τήρησης - ελέγχου των παραπάνω * Τρόπος τήρησης - ελέγχου των παραπάνω * Ορθή τήρηση Πρωτοκόλλου Εισερχόμενης – Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

2 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας2 • ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ * Ορθή και συστηματική αρχειοθέτηση εγγράφων * Ορθή και συστηματική αρχειοθέτηση εγγράφων Εισερχόμενων – Εξερχόμενων Εισερχόμενων – Εξερχόμενων - Άρτια ενημέρωση και σωστή μετάδοση πληροφοριών - Άρτια ενημέρωση και σωστή μετάδοση πληροφοριών * Ενημέρωση αρμοδίως για όλα τα έγγραφα * Ενημέρωση αρμοδίως για όλα τα έγγραφα - Άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΔΣ - Άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΔΣ - Συχνή επικοινωνία – ενημέρωση με τα μέλη του ΔΣ - Συχνή επικοινωνία – ενημέρωση με τα μέλη του ΔΣ * Ορθή διεκπεραίωση εξερχόμενης αλληλογραφίας * Ορθή διεκπεραίωση εξερχόμενης αλληλογραφίας - Παρακολούθηση εξελίξεων επί ανωτέρω - Παρακολούθηση εξελίξεων επί ανωτέρω

3 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας3 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ • Φάκελοι * Φάκελος αρχείου αλληλογραφίας Συλλόγου * Φάκελος αρχείου αλληλογραφίας Συλλόγου - Εισερχόμενα / Εξερχόμενα έγγραφα - Εισερχόμενα / Εξερχόμενα έγγραφα * Φάκελος Πρακτικών Γ.Σ * Φάκελος Πρακτικών Γ.Σ * Φάκελος Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής * Φάκελος Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής * Φάκελος Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής * Φάκελος Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής - Γραμματέα / Ταμεία - Γραμματέα / Ταμεία * Φάκελος Οικονομικού / Διοικητικού Απολογισμού. * Φάκελος Οικονομικού / Διοικητικού Απολογισμού. * Φάκελος Αρχείου Δημοσιευμάτων * Φάκελος Αρχείου Δημοσιευμάτων * Φάκελος Προτύπων * Φάκελος Προτύπων

4 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας4 • Βιβλία * Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ * Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ * Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ * Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ * Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας * Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας • Επιπλέον * Αντίγραφο Καταστατικού * Αντίγραφο Καταστατικού * Σφραγίδα Συλλόγου * Σφραγίδα Συλλόγου * Ηλεκτρονικός Υπολογιστής * Ηλεκτρονικός Υπολογιστής * Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail) * Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

5 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας5 ΕΥΘΥΝΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ • Γραμματέας * Φύλαξη Αρχείων & Σφραγίδας * Φύλαξη Αρχείων & Σφραγίδας * Τήρηση της Τάξης στα Βιβλία * Τήρηση της Τάξης στα Βιβλία * Εκτέλεση και διεκπεραίωση όλης της γραφικής εργασίας του Συλλόγου * Εκτέλεση και διεκπεραίωση όλης της γραφικής εργασίας του Συλλόγου * Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα * Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα * Ενημερώνει τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ για την Εισερχόμενη – Εξερχόμενη αλληλογραφία * Ενημερώνει τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ για την Εισερχόμενη – Εξερχόμενη αλληλογραφία * Χειρίζεται το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Συλλόγου * Χειρίζεται το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Συλλόγου

6 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας6 • Πρόεδρος - Τελική ευθύνη του τρόπου σύνταξης εγγράφων - Τελική ευθύνη του τρόπου σύνταξης εγγράφων - Τελική ευθύνη σε ποιους θα σταλεί ένα έγγραφο - Τελική ευθύνη σε ποιους θα σταλεί ένα έγγραφο - Υπογράφει τα έγγραφα με τον Γραμματέα - Υπογράφει τα έγγραφα με τον Γραμματέα - Φέρει την ΠΛΗΡΗ ευθύνη σύνταξης του εγγράφου ως τελικός υπογράφων - Φέρει την ΠΛΗΡΗ ευθύνη σύνταξης του εγγράφου ως τελικός υπογράφων - Χειρίζεται το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Συλλόγου - Χειρίζεται το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Συλλόγου

7 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας7 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ • Η αλληλογραφία διακρίνεται σε εισερχόμενη και εξερχόμενη. * Εισερχόμενη είναι η αλληλογραφία που περιέρχεται στον Σύλλογο με οποιοδήποτε * Εισερχόμενη είναι η αλληλογραφία που περιέρχεται στον Σύλλογο με οποιοδήποτε μέσο. μέσο. * Εξερχόμενη είναι η αλληλογραφία που * Εξερχόμενη είναι η αλληλογραφία που συντάσσεται από τον Σύλλογο και προορίζεται συντάσσεται από τον Σύλλογο και προορίζεται για οποιονδήποτε αποδέκτη. για οποιονδήποτε αποδέκτη.

8 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ • ∆ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών όπως η παραβολή, η επικύρωση, το σφράγισμα, η καταχώρηση στο βιβλίο αλληλογραφίας κ.λπ, οι οποίες απαιτούνται για την αποστολή αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγομένων αντιτύπων και εγγράφων προς τους αποδέκτες αυτών. ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών όπως η παραβολή, η επικύρωση, το σφράγισμα, η καταχώρηση στο βιβλίο αλληλογραφίας κ.λπ, οι οποίες απαιτούνται για την αποστολή αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγομένων αντιτύπων και εγγράφων προς τους αποδέκτες αυτών.

9 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας9 • ∆ ι α κ ί ν η σ η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών µε τις οποίες επιτυγχάνεται η ασφαλής και ταχεία προώθηση της αλληλογραφίας στους αποδέκτες αυτής. • Υ π ο γ ρ α φ ή ονομάζεται η τελική υπογραφή η οποία μπαίνει ιδιόχειρα ΜΟΝΟ στο ΑΡΧΕΙΟ του εγγράφου από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο. ονομάζεται η τελική υπογραφή η οποία μπαίνει ιδιόχειρα ΜΟΝΟ στο ΑΡΧΕΙΟ του εγγράφου από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο.

10 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας10 ΕΙ∆Η ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ • Η αλληλογραφία διεξάγεται µε τα παρακάτω έγγραφα * Ενημερωτικά σημειώματα * Ενημερωτικά σημειώματα * Έγγραφες εισηγήσεις * Έγγραφες εισηγήσεις * Αποφάσεις * Αποφάσεις * Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής * Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής * Αποσπάσματα από Βιβλία Πρακτικών * Αποσπάσματα από Βιβλία Πρακτικών * Υπομνήματα * Υπομνήματα * Συνήθη έγγραφα * Συνήθη έγγραφα

11 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας11 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ • Σ α φ ή ν ε ι α • Α κ ρ ί β ε ι α • Σ υ ν τ ο µ ί α • Λ ο γ ι κ ή • Ύ φ ο ς

12 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας12 ΑΛΛΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ • Τα έγγραφα γενικά πρέπει να συντάσσονται σε γλώσσα απλή, όσο το δυνατόν λιτή, και οι συντακτικοί και γραμματικοί κανόνες να τηρούνται µε σχολαστικότητα. • Κατά τη σύνταξη των εγγράφων, πρέπει να αποφεύγονται οι μακροσκελείς περίοδοι και η πολύπλοκη σύνταξη, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες παρανόησης ή ασάφειας και η ανάπτυξη των ιδεών πρέπει να γίνεται µε μικρές, κατά το δυνατό, προτάσεις.

13 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ • Ε κ δ ό τ η ς Στο άνω αριστερά τμήμα του εγγράφου αναγράφονται τα απαιτούμενα κάθε φορά στοιχεία του εκδότη. Στο άνω αριστερά τμήμα του εγγράφου αναγράφονται τα απαιτούμενα κάθε φορά στοιχεία του εκδότη. • Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Αναγράφεται η οδός και ο αριθμός του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο εκδότης καθώς και ο αριθμός του Ταχυδρομικού Κώδικα. Αναγράφεται η οδός και ο αριθμός του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο εκδότης καθώς και ο αριθμός του Ταχυδρομικού Κώδικα. • Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο « E-mail » « E-mail »

14 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας14 • Α ρ ι θ μ ό ς π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ Κάτω από την ένδειξη «E-mail» της παραγράφου, αναγράφεται η ένδειξη ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. και δεξιά συνέχεια αυτής ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου. Στην ίδια σειρά μετά τον αριθμό πρωτοκόλλου, αναγράφεται το Έτος πχ. 01/13. Κάτω από την ένδειξη «E-mail» της παραγράφου, αναγράφεται η ένδειξη ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. και δεξιά συνέχεια αυτής ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου. Στην ίδια σειρά μετά τον αριθμό πρωτοκόλλου, αναγράφεται το Έτος πχ. 01/13. Το οποίο ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ κάθε 31/12 έκαστου έτους και ΑΡΧΙΖΕΙ από το 01 κάθε 01/01 έκαστου έτους. Το οποίο ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ κάθε 31/12 έκαστου έτους και ΑΡΧΙΖΕΙ από το 01 κάθε 01/01 έκαστου έτους. • Τ ό π ο ς έ κ δ ο σ η ς Κάτω από την ένδειξη «ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.», αναγράφεται ο τόπος έκδοσης π.χ. Ελευσίνα Κάτω από την ένδειξη «ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.», αναγράφεται ο τόπος έκδοσης π.χ. Ελευσίνα • Χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α έ κ δ ο σ η ς Αναγράφεται μετά τον τόπο έκδοσης η ημέρα αριθμητικά, ακολουθεί ο μήνας ολογράφως και μετά το έτος αριθμητικά, π.χ. Ελευσίνα 28 Μαΐου 2013. Αναγράφεται μετά τον τόπο έκδοσης η ημέρα αριθμητικά, ακολουθεί ο μήνας ολογράφως και μετά το έτος αριθμητικά, π.χ. Ελευσίνα 28 Μαΐου 2013.

15 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας15 ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ • Στην πρώτη σελίδα του εγγράφου στο άνω δεξιό μέρος αυτής αναγράφονται οι Αποδέκτες. * Αν το έγγραφο απευθύνεται σε Υπηρεσία, ως αποδέκτης αναγράφεται απρόσωπα η Υπηρεσία, π.χ. Δήμος Ελευσίνας. * Αν το έγγραφο απευθύνεται σε Υπηρεσία, ως αποδέκτης αναγράφεται απρόσωπα η Υπηρεσία, π.χ. Δήμος Ελευσίνας. * Αν όμως πρέπει να καθοριστεί µε σαφήνεια συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό προσδιορίζεται µε την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ιδιότητάς του. * Αν όμως πρέπει να καθοριστεί µε σαφήνεια συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό προσδιορίζεται µε την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ιδιότητάς του.

16 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας16 • Οι αποδέκτες κάθε εγγράφου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. • Α π ο δ έ κ τ ε ς π ρ ο ς ε ν έ ρ γ ε ι α * Είναι εκείνοι κυρίως που ενδιαφέρονται για το έγγραφο και υποχρεούνται να ενεργήσουν σύμφωνα µε όσα καθορίζονται σε αυτό. * Είναι εκείνοι κυρίως που ενδιαφέρονται για το έγγραφο και υποχρεούνται να ενεργήσουν σύμφωνα µε όσα καθορίζονται σε αυτό. • Α π ο δ έ κ τ ε ς π ρ ο ς κ ο ι ν ο π ο ί η σ η * Είναι οι αποδέκτες εκείνοι που λαμβάνουν το έγγραφο µε σκοπό την ενημέρωσή τους μόνον και από τους οποίους δεν αναμένεται καταρχήν ότι πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια σχετική µε το περιεχόμενο του εγγράφου, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στο έγγραφο. * Είναι οι αποδέκτες εκείνοι που λαμβάνουν το έγγραφο µε σκοπό την ενημέρωσή τους μόνον και από τους οποίους δεν αναμένεται καταρχήν ότι πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια σχετική µε το περιεχόμενο του εγγράφου, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στο έγγραφο.

17 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας17 ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ • Οι αποδέκτες αναγράφονται άνω δεξιά στην πρώτη σελίδα του εγγράφου µε την ένδειξη • «ΠΡΟΣ» για τους αποδέκτες προς ενέργεια και την ένδειξη • «ΚΟΙΝ» προκειμένου για τους αποδέκτες προς κοινοποίηση.

18 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας18 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ • Ο ακριβής καθορισμός των αποδεκτών του όποιου εγγράφου είναι πρωταρχική ευθύνη του συντάκτη. • Η λήψη ενός εγγράφου από αποδέκτη που έχει χαρακτηριστεί εσφαλμένα σαν αποδέκτης προς ενέργεια, σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να το επιστρέψει στον εκδότη. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ. • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΜΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΜΜΕΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

19 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας19 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ - ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ • Σ υ ν η μ μ έ ν α * Είναι τα έγγραφα - δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τα επίσημα έγγραφα και έχουν σχέση με το θέμα αυτών. * Είναι τα έγγραφα - δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τα επίσημα έγγραφα και έχουν σχέση με το θέμα αυτών. • Υ π ο μ ν ή μ α τ α * Είναι έγγραφα που αποσκοπούν στη γνωστοποίηση γεγονότων, καταστάσεων, προβλημάτων, σε ένα πρόσωπο ή μιας αρχής κ.λπ τα οποία συνοδεύουν τα επίσημα έγγραφα. * Είναι έγγραφα που αποσκοπούν στη γνωστοποίηση γεγονότων, καταστάσεων, προβλημάτων, σε ένα πρόσωπο ή μιας αρχής κ.λπ τα οποία συνοδεύουν τα επίσημα έγγραφα.

20 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας20 ΘΕΜΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ • Το θέμα αναγράφεται στο σχετικό χώρο του εντύπου και πρέπει να αποτελεί συνοπτική περίληψη του κυρίως κειμένου του εγγράφου και να αποδίδει µε σαφήνεια το περιεχόμενό του. • Μετά το θέμα και πριν το κυρίως κείμενο, στο αριστερό άκρο του εγγράφου, στην πρώτη του σελίδα μετά την ένδειξη «ΣΧΕΤ:» αναγράφονται τα σχετικά έγγραφα, τα οποία αριθμούνται. Π.χ. ΣΧΕΤ: (α) Έγγραφο…………. υπ΄αρθ. Πρωτ. 24 από 09-01-2010 (αρ. πρωτ. Δ. Ελευσίνας 01/11-01-11) 09-01-2010 (αρ. πρωτ. Δ. Ελευσίνας 01/11-01-11) (β) ΦΕΚ 2654 / 09-11-2011 (β) ΦΕΚ 2654 / 09-11-2011 (γ) Ν. 1650/86 Προστασία Περιβάλλοντος (γ) Ν. 1650/86 Προστασία Περιβάλλοντος

21 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας21 • Σαν πρώτο σχετικό αναγράφεται το έγγραφο εκείνο το οποίο προκάλεσε τη σύνταξη του εγγράφου (παρόντος) και ακολουθούν κατά χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα από τα υπόλοιπα, τα οποία είναι δυνατό να παραληφθούν, εφόσον δεν απαιτείται απόλυτη ανάγκη. • Για τα Νοµοθετήµατα, θα πρέπει να είμαστε σαφείς κατά ΑΡΙΘΜΟ και ΕΤΟΣ. • Να αποφεύγονται οι πολλές παραπομπές από σχετικό (α) σε σχετικό (β) κ.λ.π., οι οποίες καθιστούν πολλές φορές την κατανόηση του κειμένου δυσχερή.

22 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Email : Αντιπ/φερειάρχη κ. Δήμου Σταυρούλα enosi.goneon.elefsinas@Gmail.comenosi.goneon.elefsinas@Gmail.com 2. Δήμαρχο Ελευσίνας κ. Γ. Τσουκαλά enosi.goneon.elefsinas@Gmail.com 3. Πρόεδρο & Μέλη Δημ. Συμβουλίου Ελευσίνας 3. Πρόεδρο & Μέλη Δημ. Συμβουλίου Ελευσίνας Αριθ. Πρωτ : 36 /12 4. Δνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Ελευσίνα 29 Μαΐου 2012 & Πολιτισμού Δ. Ελευσίνας 5. Α.Τ. Ελευσίνας 5. Α.Τ. Ελευσίνας 6. Α.Τ. Μάνδρας 6. Α.Τ. Μάνδρας 7. Α.Τ. Ασπροπύργου 7. Α.Τ. Ασπροπύργου 8. Π.Υ. Ελευσίνας 8. Π.Υ. Ελευσίνας ΚΟΙΝ : ΚΟΙΝ : 1. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 1. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων Δ. Ελευσίνας Σχολικών Μονάδων Δ. Ελευσίνας ΘΕΜΑ: Καύση ελαστικών στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Σχετ : α) ν. 1650/86 Προστασία Περιβάλλοντος Σχετ : α) ν. 1650/86 Προστασία Περιβάλλοντος

23 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Email : Αντιπεριφερειάρχη κ. Δήμου Σταυρούλα enosi.goneon.elefsinas@Gmail.comenosi.goneon.elefsinas@Gmail.com 2. Δήμαρχο Ελευσίνας κ. Γ. Τσουκαλά enosi.goneon.elefsinas@Gmail.com 3. Πρόεδρο & Μέλη Δημ. Συμβουλίου Ελευσίνας 3. Πρόεδρο & Μέλη Δημ. Συμβουλίου Ελευσίνας Αριθ. Πρωτ : 37/12 4. Δνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Ελευσίνα 29 Μαΐου 2012 & Πολιτισμού Δ. Ελευσίνας 5. Δνση Πολεοδομίας Δ. Ελευσίνας 5. Δνση Πολεοδομίας Δ. Ελευσίνας ΚΟΙΝ : ΚΟΙΝ : 1. Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας 1. Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας 2. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 2. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Σχολ Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Σχολ Μονάδων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας ΘΕΜΑ: Ενέργειες για απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Σχετ : α) ν. 3431/2006 Σχετ : α) ν. 3431/2006 β) Το υπ’ αρ. πρ.6187/16-2-12 έγγρ. του ΕΕΤΤ, αρ. πρ.3320/16-2-12 β) Το υπ’ αρ. πρ.6187/16-2-12 έγγρ. του ΕΕΤΤ, αρ. πρ.3320/16-2-12 Δ. Ελευσίνας, αρ. πρ.33/17-5-12 Οικόθεν Δ. Ελευσίνας, αρ. πρ.33/17-5-12 Οικόθεν

24 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’ - ΑΡΧΕΙΟ - - ΑΡΧΕΙΟ - ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Email : Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής enosi.goneon.elefsinas@Gmail.comenosi.goneon.elefsinas@Gmail.com κύριο Διευθυντή Α. Αργυρίου enosi.goneon.elefsinas@Gmail.com Αριθ. Πρωτ : 43/12 Ελευσίνα 24 Σεπτεμβρίου 2012 ΘΕΜΑ: Αίτηση Συνάντησης

25 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας25 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ’ - ΑΡΧΕΙΟ- ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Email : enosi.goneon.elefsinas@Gmail.com enosi.goneon.elefsinas@Gmail.comenosi.goneon.elefsinas@Gmail.com Αριθ. Πρωτ : 56/12 Ελευσίνα 20 Νοεμβρίου 2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας Θέμα : «Νομική Εναρμόνιση Λειτουργίας Οργανώσεων Γονέων Μαθητών » Σχετ.: α) Ν. 1566/1985 β) Ν. 2621/1998, άρθρο 2 β) Ν. 2621/1998, άρθρο 2 γ) Α.Π. Δ4/662/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Υπουργική απόφαση) γ) Α.Π. Δ4/662/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Υπουργική απόφαση) δ) Ν. 3852/2010 δ) Ν. 3852/2010 Συν.: 1) Έγγραφο «Γνωμοδότηση» Δικηγόρου επ’ Αρείο Πάγο, κκ. Ε.ΣΠ.Σ. από 02/03/2011 για Λογαριασμό της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. από 02/03/2011 για Λογαριασμό της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 2) Έγγραφο Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 17 / 02-03-2012 2) Έγγραφο Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 17 / 02-03-2012 ( Υπηρ. Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης Ελευσίνας) ( Υπηρ. Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης Ελευσίνας) 3) Έγγραφο Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 876 / 29-02-2012 3) Έγγραφο Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 876 / 29-02-2012 (Δ/νση Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού κτλπ. Δ. Ελευσίνας) (Δ/νση Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού κτλπ. Δ. Ελευσίνας) 4) Έγγραφο Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. 9166 / 30-04-2012 4) Έγγραφο Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. 9166 / 30-04-2012 (Δ/νση Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού κτλπ. Δ. Ελευσίνας) (Δ/νση Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού κτλπ. Δ. Ελευσίνας) 5) Έγγραφο Ένωσης Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. 5) Έγγραφο Ένωσης Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 54/12 από 06-10-2012 προς Πρόεδρο ΔΣ Δ. Ελευσίνας ΟΙΚ 54/12 από 06-10-2012 προς Πρόεδρο ΔΣ Δ. Ελευσίνας

26 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε’ -ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ …ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ελευσίνα 02-02-2012 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤ., ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Αριθ.Πρωτ. 06 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Κοινοποίηση Κοινοποίηση 1. Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Ελευσίνας 1. Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Ελευσίνας 2. Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Ελευσίνας 2. Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Ελευσίνας 3. Διευθύντ. ….ου Δημοτικού Σχολείου 3. Διευθύντ. ….ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας κ. ……………………. Ελευσίνας κ. ……………………. 4. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών 4. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Ελευσίνας Δήμου Ελευσίνας Συνημμένα: α. Υπόμνημα 1 Συνημμένα: α. Υπόμνημα 1 β. Δελ. Ελέγ. Λέβητα 07757/17-01-2012 β. Δελ. Ελέγ. Λέβητα 07757/17-01-2012 γ. Δελ. Ελέγ. Λέβητα 07768/23-01-2012 γ. Δελ. Ελέγ. Λέβητα 07768/23-01-2012 δ. Δελ. Ανάλ. Λέβητα 23-01-2012 δ. Δελ. Ανάλ. Λέβητα 23-01-2012 Θέμα: « Υγιεινή και Ασφάλεια Μαθητών » Θέμα: « Υγιεινή και Ασφάλεια Μαθητών » Σχετ: α) Επιστολή Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ελευσίνας υπ΄αρθ. Πρωτ. 24 Σχετ: α) Επιστολή Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ελευσίνας υπ΄αρθ. Πρωτ. 24 από 23-09-2010 (αριθ.πρωτ. Δήμου Ελευσίνας 17796/27-09-10) από 23-09-2010 (αριθ.πρωτ. Δήμου Ελευσίνας 17796/27-09-10) β) Επιστολή γονέων & κηδεμόνων μαθητών …ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας β) Επιστολή γονέων & κηδεμόνων μαθητών …ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας από 25-10-2010 (αριθ.πρωτ. Δήμου Ελευσίνας 20774/2-11-10) από 25-10-2010 (αριθ.πρωτ. Δήμου Ελευσίνας 20774/2-11-10) γ) Επιστολή Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων μαθητών …ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας γ) Επιστολή Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων μαθητών …ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας υπ΄αρθ. Πρωτ. 04 από 16-02-2011 υπ΄αρθ. Πρωτ. 04 από 16-02-2011 δ) Επιστολή Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων μαθητών …ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας δ) Επιστολή Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων μαθητών …ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας υπ΄αρθ. Πρωτ. 02 από 22-01-2012 (αριθ.πρωτ. Δήμου Ελευσίνας 1297/23-01-12) υπ΄αρθ. Πρωτ. 02 από 22-01-2012 (αριθ.πρωτ. Δήμου Ελευσίνας 1297/23-01-12) ε) ΓΟΚ, παρ. 105. Έξοδοι - Πόρτες - Παράθυρα ε) ΓΟΚ, παρ. 105. Έξοδοι - Πόρτες - Παράθυρα στ) ΦΕΚ 2654/ 09-11-2011 στ) ΦΕΚ 2654/ 09-11-2011

27 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας27 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ’ Ανήκει στο εγγρ. Συλ. Γονέων & Κηδεμ. ….ου ………. Σχολείου Ελευσίνας υπ΄αρθ. Πρωτ. 03/02-02-2012 «ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ….ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1. Καλώδιο παροχής ΗΛ. Ισχύος σε υποπίνακα 2ου ορόφου, από τον Κεντρικό πίνακα Ισογείου χωρίς κάλυψη - μόνωση είναι στερεωμένο σε ύψος όπου το φτάνουν παιδιά. (περίπου 0,70 m) 2. Η πόρτα οδηγεί στην ταράτσα έχει σφραγιστή λόγω παραβίασής της από συνεργεία του Δήμου, εντός του 2011. Σκοπός αυτής: α) ο έλεγχος και τυχόν επισκευές της ταράτσας β) έξοδος κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. (ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΕΙΣ) 3. Δεν υφίσταται Σχέδιο Εκκένωσης – Πυρόσβεσης (και ανάλογη σήμανση) σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς διότι ή άδεια και ανέγερση του σχολείου είναι πριν από την κείμενη νομοθεσία. 4. Δεν υφίστανται Σχεδιαγράμματα Κατόψεων διαδρόμων- κλιμακοστασίων- αιθουσών-αποθηκών-γραφείων-λεβητοστασίου, που να αναφέρουν την τοποθεσία του στον εκάστοτε χώρο, τους παρακείμενους – συνορεύοντες χώρους, τα υλικά που βρίσκονται εντός αυτών με κλίμακα ανάφλεξης, τις εξόδους διαφυγής και τις θέσεις υλικών πυρόσβεσης (αναλυτικά).

28 28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ζ’


Κατέβασμα ppt "28 Ιανουαρίου 2013Καραμπίνης Μέγας1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ • ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ * Ορθή τήρηση Φακέλων / Βιβλίων / Πρακτικών * Ορθή τήρηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google