Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EDUCATIONAL SOCIAL MEDIA) Η περίπτωση του Edmodo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EDUCATIONAL SOCIAL MEDIA) Η περίπτωση του Edmodo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EDUCATIONAL SOCIAL MEDIA) Η περίπτωση του Edmodo

2  Η χρήση διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα δημοφιλή τάση.  Από το web 1.0 μετάβαση στο web 2.0.  Ο ρόλος το χρήστη αλλάζει δραματικά (ενεργή συμμετοχή και δυνατότητα συνδιαμόρφωσης).  Αλλάζει η προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας μέσα από το web2.0.  Η εκπαιδευτική δικτύωση (educational networking) και τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα (educational social media) αποτελούν τη νέα πραγματικότητα.

3 Το δίκτυο...

4 ...μεγάλη δυνατότητα ε π ιλογών...

5 ...μια επιλογή αποτελεί και το Εdmodo!

6 Χαρακτηριστικά του Edmodo Ι/ΙΙ  Μέλη (members): Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού-μαθητή-γονέα.  Ομάδες (groups): Κάθε μέλος μπορεί να γραφτεί και να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.  Μικρές ομάδες (small groups): Ιδιαίτερα χρήσιμες για ομαδικές εργασίες και projects.  Δημοσιεύσεις (posts): Υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων όπου οι μαθητές μπορούν να αναρτούν απορίες-παρατηρήσεις προς τους συμμαθητές-καθηγητές τους ή να επικοινωνούν μεταξύ τους για θέματα του σχολείου. Επίσης οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανακοινώσεις ή να δημοσιεύουν εργασίες-κουίζ-ψηφοφορίες. (Μόνο ο διαχειριστής εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων. Οι δημοσιεύσεις των μαθητών είναι ορατές σε όλους γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια του δικτύου).

7 Χαρακτηριστικά του Edmodo ΙΙ/ΙΙ Αλληλε π ίδραση (reaction) π άνω στις δημοσιεύσεις.  Δημιουργία π ροφίλ : Συμ π εριλαμβάνει ανέβασμα φωτογραφίας, αγα π ημένου α π οφθέγματος, τρό π ους μάθησης, στόχους καριέρας. Σαν εργαλείο βοηθά τον εκ π αιδευτικό να γνωρίσει καλύτερα το δυναμικό της τάξης του ενώ οι μαθητές εμ π λέκονται π ροσω π ικά στο δίκτυο.  Σύστημα ε π ιβραβεύσεων : O εκ π αιδευτικός α π οδίδει σήματα (badges) ανάλογα με την π ρόοδο των μαθητών. Το π ροφίλ και οι βραβεύσεις των μαθητών είναι ορατά α π ό τους συμμαθητές τους γεγονός π ου ενισχύει την άμιλλα.  Βιβλιοθήκη (library): O εκ π αιδευτικός μ π ορεί να ανεβάσει και να ταξινομήσει σε φακέλους (folders) όλο το εκ π αιδευτικό υλικό π ου ε π ιθυμεί να μοιραστεί με τη συγκεκριμένη ομάδα ( ηλεκτρονικά βιβλία, λεξικά, γραμματικές, π αιχνίδια, βίντεο, κουίζ, podcasts, θέματα εξετάσεων )  Κλειδωμένες ομάδες (locked groups): όλοι οι μαθητές εγγράφονται με κωδικό π ου π αρέχεται α π ό τον εκ π αιδευτικό και στη συνέχεια η ομάδα ‘ κλειδώνει ’.

8 Γιατί το Edmodo;  Είναι ασφαλές  Είναι εύκολο στη χρήση  Δεν π ροα π αιτεί e-mail για την εγγραφή  Μοιάζει με άλλα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα  Δεν ε π ιτρέ π ει π ροσω π ικά μηνύματα  Είναι δωρεάν

9 Οφέλη για το μαθητή Το Edmodo : 1.Κεντρίζει το ενδιαφέρον του 2.Αυξάνει το βαθμό εμπλοκής (involvement –engagement) 3.Ενισχύει τη συνεργατικότητα 4.Προωθεί το συναγωνισμό και την άμιλλα μέσα από το σύστημα επιβραβεύσεων 5.Βοηθάει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (communicative skills) και διαπροσωπικών σχέσεων (interpersonal relationships) 6.Εξοικειώνει με τις νέες τεχνολογίες 7.Συνδέει το σχολείο με την κοινωνία και για να χρησιμοποιήσω τη φράση της Christine Greenhow “we help make schools more relevant, connected and meaningful to kids ”

10 Οφέλη για τον εκ π αιδευτικό Το Edmodo βοηθάει τον εκ π αιδευτικό να : 1. Οργανώνει την τάξη του 2. Κοινο π οιεί εκ π αιδευτικό υλικό 3. Ε π ικοινωνεί άμεσα με μαθητές και γονείς ( εάν το ε π ιθυμεί ) 4. Μετέχει σ ε ομάδες με άλλους εκ π αιδευτικούς 5. Να ανταλλάσει α π όψεις 6. Να ενημερώνεται

11 Τριάντα έξι (36) μαθητές της Ε και ΣΤ Δημοτικού χρησιμο π οίησαν π ιλοτικά το Edmodo τη σχολική χρονιά 2012- 2013. Στο τέλος της χρονιάς τους ζητήθηκε να α π αντήσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο π ου ακολουθεί. Μερικές α π ό τις α π αντήσεις π ου έδωσαν π αρουσιάζονται στη συνέχεια. Έρευνα ανατροφοδότησης

12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι/ΙΙ •Πως θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία του Edmodo; o εξαιρετική  ικανοποιητική  μέτρια  κακή •Δυσκολευτήκατε στην εγγραφή; o ναι πολύ  ναι αλλά με την κατάλληλη καθοδήγηση τα κατάφερα  καθόλου •Πώς θα χαρακτηρίζατε την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στα σχόλια/ παρατηρήσεις/ απορίες σας; o εξαιρετική  ικανοποιητική  μέτρια  κακή •Αισθανθήκατε κάποιου είδους απειλή μέσα στο Edmodo;  ναι (περιγράψτε) _______________________________________________ _____________________________________________________________ o Όχι Θα θέλατε να γραφτείτε και σε groups άλλων μαθημάτων στο Edmodo;  ναι  όχι

13 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΙ/ΙΙ Τι σας φάνηκε πιο χρήσιμο απ’ το υλικό που αναρτήθηκε; (σημειώστε μέχρι 2)  ηλεκτρονικά βιβλία γενικού περιεχομένου  ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με το project  ηλεκτρονικές γραμματικές-λεξικά  θέματα εξετάσεων ΚΠΓ  εκπαιδευτικά παιχνίδια-βίντεο  φωτοτυπίες του μαθήματος • Περιγράψτε τι σας άρεσε περισσότερο ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ • Περιγράψτε τι δεν σας άρεσε ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

14

15

16

17

18

19

20 Βιβλιογραφία Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2010) Ελληνικά Διαδικτυακά Εκ π αιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα. Παρουσίαση στο 2 ο Πανελλήνιο Εκ π αιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ( Βέροια - Νάουσα, 23,24,25 Α π ριλίου 2010). Greenhow, C. (2008) Educational Benefits Of Social Networking Sites.Retrived 17/06/2013 from: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080620133907.htm http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080620133907.htm Hargadon, S. (2009). Educational Networking. Retrieved 16/06/2013 from: http://www.educationalnetworking.com/http://www.educationalnetworking.com/ http://www.educatorstechnology.com/2012/05/teachers- comprehensive-guide-to-use-of.html


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EDUCATIONAL SOCIAL MEDIA) Η περίπτωση του Edmodo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google