Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Η Μ. Κ. Ο. PRAKSIS» ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ. Κ. Ο. PRAKSIS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Η Μ. Κ. Ο. PRAKSIS» ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ. Κ. Ο. PRAKSIS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 « Η Μ. Κ. Ο. PRAKSIS» ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ. Κ. Ο. PRAKSIS

3 Πλάνο Παρουσίασης ΜΕΡΟΣ Α ’  Η Μ. Κ. Ο. Praksis και η Φιλοσοφία της  Προγράμματα – Δράσεις – Πληθυσμιακές Ομάδες ΜΕΡΟΣ Β ’  Πόροι χρηματοδότησης  Το Ανθρώ π ινο Δυναμικό της PRAKSIS

4 Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr

5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS Η PRAKSIS, είναι μία νέα ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με τη μορφή μη κερδοσκο π ικού σωματείου π ου ιδρύθηκε 20/10/2004 π ου βασικό στόχο έχει τη δημιουργία, εφαρμογή και υλο π οίηση π ρογραμμάτων ανθρω π ιστικής και ιατρικής δράσης.

6 Φιλοσοφία μας... Η ολιστικού χαρακτήρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και ( ε π αν ) ένταξη οικονομικά & κοινωνικά α π οκλεισμένων ατόμων, ομάδων και κοινωνιών ανεξαρτήτως, π ολιτικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, φυλετικής ή άλλης διάκρισης

7 Καταστατικοί μας Στόχοι  Η εφαρμογή και υλο π οίηση ανθρω π ιστικών και ιατρικών π ρογραμμάτων  Η π αροχή δωρεάν κοινωνικών και υγειονομικών υ π ηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό  Η π ροώθηση της ιδέας της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού  Η δημόσια μαρτυρία και η ευαισθητο π οίηση των π ολιτών, Όλες ανεξαιρέτως οι ανωτέρω δραστηριότητες α π ευθύνονται σε άτομα ή ομάδες π ληθυσμών π ου π αρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες ανεξάρτητα α π ό χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή π ολιτικές π ε π οιθήσεις. continue...

8 Η Θεσμική μας υ π όσταση  Ίδρυση : 21/10/2004 α π όφαση 5204/2004 του Πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. εγγραφής στο βιβλίο σωματείων 25440 Φ 139  Νομαρχία Αθηνών : « Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκο π ικού Χαρακτήρα » με αριθμό Μητρώου : 09110 ΣΥΕ 11096 Ο 34 Ν /0591  Υ π ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : « Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό Μητρώου : 09110 ΣΥΕ 11096 Ο 34 Ν /0519  Υ π ουργείο Εξωτερικών : Μητρώο ΥΔΑΣ με α / α 403

9 Υ π άρχουσα Δικτύωση  Ανά π τυξη συνεργασιών με φορείς Το π ικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών  Δημιουργία Δικτύων, FORUM, Consortium  Δημιουργία π υρήνων εθελοντικής δράσης σε όλη την Ελλάδα για την κατα π ολέμηση του κοινωνικού α π οκλεισμού  Συνεργασία με άλλες ΜΚΟ με στόχο την ανά π τυξη διαλόγου με την Ελληνική Κοινωνία και με ε π ίσημους κρατικούς φορείς

10 Συγκεκριμένα π αρέχεται...  π ρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα  ψυχοκοινωνική στήριξη  νομική υ π οστήριξη  στέγαση  εργασιακή συμβουλευτική

11 Α π ευθυνόμαστε σε κάθε κοινωνικά α π οκλεισμένη ομάδα π ου δεν έχει π ρόσβαση σε υ π ηρεσίες υγείας, κοινωνικής και νομικής υ π οστήριξης, ό π ως :  έλληνες ά π οροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι  π αιδιά των φαναριών,  αιτούντες άσυλο /π ρόσφυγες  μονογονεϊκές οικογένειες  οικονομικοί μετανάστες,  Ρομά  θύματα διεθνικής σωματεμ π ορίας (trafficking),  Κρατούμενοι / α π οφυλακισμένοι  Οροθετικοί (HIV/AIDS)  Πληθυσμοί π ου ε π λήγησαν α π ό φυσικές καταστροφές

12 Η δράση μας - τα π ρογράμματα μας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΕΣ  Πολυιατρεία Αθήνας – Θεσσαλονίκης  Δημόσια Υγεία σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη  Κέντρα Νομικής Αρωγής σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη  Παιδιά της Δι π λανής Πόρτας - Θεσσαλονίκη  Κέντρο Υ π οδοχής Α π οφυλακισμένων - Αθήνα  Γραφείο Προώθησης στην Α π ασχόληση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

13 Η δράση μας - τα π ρογράμματα μας  Πολυιατρεία Αθήνας - Θεσσαλονίκης Στεγάζονται σε δύο αυτόνομους χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ό π ου π αρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ : - π ρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, - γυναικολογική π αρακολούθηση, - οδοντιατρική κάλυψη, - φαρμακευτική π ερίθαλψη

14 Η δράση μας - τα π ρογράμματα μας  Προγράμματα Δημόσιας Υγείας Κύριο αντικείμενο των π ρογραμμάτων Δ. Υ. είναι η καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης αλλά και η ενημέρωση π άνω σε θέματα Υγείας ( Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας ) του ευρύτερου μεταναστευτικού και γηγενούς π ληθυσμού μέσα στα όρια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.  Πρόγραμμα Νομικής Συμβουλευτικής Σκο π ός του π ρογράμματος είναι η συμβουλευτική, η ενημέρωση και η άμεση συνδρομή των αλλοδα π ών συνανθρώ π ων σχετικά με τη νομιμο π οίησή τους.

15 Η δράση μας - τα π ρογράμματα μας  Παιδιά της Δι π λανής Πόρτας Δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την υ π οδοχή και ημερήσια φιλοξενία των π αιδιών π ου π ροτρέ π ονται α π ό την οικογένεια ή τρίτους, σε εργασία ή / και ε π αιτεία. Ειδικά εκ π αιδευμένοι εθελοντές π αρέχουν ψυχοκοινωνικές, ιατρικές, π αιδαγωγικές και ψυχαγωγικές υ π ηρεσίες π ροσανατολίζοντας τη δράση του π ρογράμματος στην α π οκατάσταση των π αιδιών και των οικογενειών τους.

16 Η δράση μας - τα π ρογράμματα μας Πρόγραμμα Υ π οδοχής Α π οφυλακισμένων  Το π ρόγραμμα αφορά στην ε π ανένταξη των α π οφυλακισμένων ανδρών και γυναικών, π αρέχοντας ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, νομική π ληροφόρηση και συμβουλευτική, ιατροφαρμακευτική π ερίθαλψη.

17 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα συγχρηματοδοτούμενων π ρογραμμάτων  Πρόγραμμα « Στέγη »  Ανα π τυξιακές Συμ π ράξεις EQUAL  Σχέδια Δράσης ΜΚΟ  Συνοδευτικές Υ π οστηρικτικές Υ π ηρεσίες ( ΣΥΥ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ  Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους ( Γενική Γραμματεία Ε π ιμόρφωσης Ενηλίκων )  Ε π όμενη Μέρα ( Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη )  Πρόγραμμα « ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ » ( Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς )

18 Στέγη Α, Β, Γ ( Αθήνα ) •π αροχή υ π ηρεσιών π ροσωρινής στέγασης και νομικής Συμβουλευτικης σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο ( μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτες μητέρες, θύματα βασανιστηρίων ) • λειτουργία ε π τά π ροστατευμένων διαμερισμάτων στο νομό Αττικής ε π ιδόματος διατροφής ε π ιδόματος διατροφής ψυχοκοινωνικής στήριξης ψυχοκοινωνικής στήριξης νομικής συμβουλευτικής νομικής συμβουλευτικής

19 Γραφείο Προώθησης στην Α π ασχόληση Στόχος του Γραφείου είναι η π ροώθηση των κοινωνικά ευ π αθών ομάδων π ου εξυ π ηρετούνται στα π ρογράμματα της PRAKSIS στην αγορά εργασίας σε νόμιμες συνθήκες α π ασχόλησης. Το π ρόγραμμα συγχρηματοδοτείται α π ό το Ευρω π αϊκό Ταμείο Προσφύγων 75% και α π ό το Υ π ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 25% α π ό τον Ιανουάριο 2008 έως τον Δεκέμβριο 2008

20  « Εθελοντικό Δίκτυο Πολιτών – Δημότης », υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με την Δημοτική Ε π ιχείρηση Ανά π τυξης του Δήμου Αιγάλεω και ως βασικό αντικείμενο είχε τη δημιουργία του Δικτύου Εθελοντών π ρος όφελος των ευ π αθών κοινωνικών ομάδων και της το π ικής κοινότητας.  Η « ΘΕΤΙΣ », υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης με στόχο τη νομική π ληροφόρηση και διασύνδεση ατόμων π ου ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά α π οκλεισμένες ομάδες της π εριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αντιμετω π ίζουν π οικιλόμορφα νομικά κωλύματα.  Το π ρόγραμμα στους « Δρόμους Της Πόλης » υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με τον Εκ π ολιτιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης « Φιλο π ρόοδος », το Σύστημα Παλαιών Προσκό π ων Τ. Ε. Αναλήψεως και την Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του εν λόγω π ρογράμματος υ π ήρξε η ενδυνάμωση και η ενίσχυση μητέρων - συνοδών π ου εργαζόταν ή ε π αιτούσαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ( α π ό 3 ετών έως 16 ετών ) καθώς και των ίδιων των π αιδιών.

21 Σχέδια Δράσης ΜΚΟ (1) Βασικό στόχο έχουν την ενίσχυση της α π ασχόλησης ανέργων μέσα α π ό την ενεργό συμμέτοχη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ έχουν έντονα το π ικό χαρακτήρα.  Η « Θέτις », υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης και στόχευε στη νομική π ληροφόρηση και διασύνδεση ατόμων π ου ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά α π οκλεισμένες ομάδες της π εριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αντιμετω π ίζουν π οικιλόμορφα νομικά κωλύματα.  Το Πρόγραμμα « Στους Δρόμους της Πόλης », υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με τον Εκ π ολιτιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης « Φιλο π ρόοδος », το Σύστημα Παλαιών Προσκό π ων Τ. Ε. Αναλήψεως και την Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου π ρογράμματος είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μητέρων - συνοδών των π αιδιών π ου δουλεύουν ή ε π αιτούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ( α π ό 3 ετών έως 16 ετών ) καθώς και των ίδιων των π αιδιών Τα παραπάνω προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» και συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (20%) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80%).

22 Σχέδια Δράσης ΜΚΟ (2)  Το « Κέντρο Νομικής Αρωγής », υλο π οιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Νέας Σμύρνης και ως βασικό στόχο έχει την π αροχή νομικής π ληροφόρησης και ενημέρωσης στους οικονομικά και κοινωνικά α π οκλεισμένους π ληθυσμούς π ου ζουν στην π εριφέρεια της Αθήνας.  Η « Πύλη Υ π οδοχής Α π οφυλακισμένων », υλο π οιείται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ως βασικό στόχο έχει την ε π ανένταξη ανδρών και γυναικών α π οφυλακισμένων π ου εντο π ίζονται στην π εριφέρεια Αττικής.  Το « Εθελοντικό Δίκτυο Πολιτών – Δημότης », υλο π οιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Ε π ιχείρηση Ανά π τυξης Δήμου Αιγάλεω και ως βασικό του αντικείμενο έχει τη δημιουργία Δικτύου Εθελοντών π ρος όφελος των ευ π αθών κοινωνικά ομάδων και της το π ικής κοινότητας.

23 Σχέδια Δράσης ΜΚΟ (3)  Η « Θέτις », υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης και στόχο είχε τη νομική π ληροφόρηση και διασύνδεση ατόμων π ου ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά α π οκλεισμένες ομάδες της π εριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αντιμετω π ίζαν π οικιλόμορφα νομικά κωλύματα.  Το Πρόγραμμα « Στους Δρόμους της Πόλης », υλο π οιήθηκε σε συνεργασία με τον Εκ π ολιτιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης « Φιλο π ρόοδος », το Σύστημα Παλαιών Προσκό π ων Τ. Ε. Αναλήψεως και την Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου π ρογράμματος υ π ήρξε η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μητέρων - συνοδών των π αιδιών π ου εργαζόταν ή ε π αιτούσαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ( α π ό 3 ετών έως 16 ετών ) καθώς και των ίδιων των π αιδιών.

24 Σχέδια Δράσης ΜΚΟ (3)  Το Πρόγραμμα « Διεύρυνση Οριζόντων » υλο π οιείται σε συνεργασία με το Δήμο Εχεδώρου στη Θεσσαλονίκη και ως βασικό στόχο έχει την ψυχοκοινωνική στήριξη και ε π αγγελματική κατάρτιση και α π οκατάσταση ανδρών και γυναικών α π οφυλακισμένων π ου εντο π ίζονται στην συγκεκριμένη π εριφέρεια.  Το π ρόγραμμα « Παρέμβαση Αγωγή Υγείας » υλο π οιείται σε συνεργασία με το Δήμο Μενιδίου και ως βασικό στόχο έχει την αναβάθμιση του βιοτικού ε π ι π έδου του το π ικού π ληθυσμού καθώς και την π ροαγωγή υγείας των μαθητών του δια π ολιτισμικού γυμνασίου και των ίδιων των μελών του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Τέλος α π ώτερο στόχο α π οτελεί η δημιουργία υ π οστηρικτικού δικτύου των το π ικών φορέων για ενημέρωση και ευαισθητο π οίηση της το π ικής κοινότητας.

25 Πρόγραμμα Συνοδευτικών Υ π οστηρικτικών Υ π ηρεσιών του Ολοκληρωμένου Σχεδίου π αρέμβασης για την κατα π ολέμηση του κοινωνικού α π οκλεισμού και της ανεργίας στο Δήμο Δράμας Κύριος στόχος του π ρογράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ( Συνοδευτικές Υ π οστηρικτικές Υ π ηρεσίες ) και Προώθηση στην αγορά εργασίας 40 ωφελουμένων ( μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45) ειδικές κατηγορίες γυναικών π ου α π ειλούνται με κοινωνικό α π οκλεισμό, μετανάστες και λοι π ές κατηγορίες ατόμων π ου α π ειλούνται με α π οκλεισμό α π ό την αγορά εργασίας ).[1][1] [1] Το συγκεκριμένο π ρόγραμμα εντάσσεται στο π εριφερειακό ε π ιχειρησιακό π ρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης « Άξονας 5, Μέτρο : 5.5 Το π ικές Πρωτοβουλίες Α π ασχόλησης » και χρηματοδοτείται στα π λαίσια του Ευρω π αϊκού Κοινωνικού Ταμείου (80 %) και με συμμετοχή εθνικών π όρων κατά 20%.

26 « ΠΡΑΞΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ » ( Αθήνα )  ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ( συνοδευτικές υ π οστηρικτικές υ π ηρεσίες ) και π ροώθηση στην αγορά εργασίας 200 ωφελουμένων :  μονογονεϊκών οικογενειών  κρατουμένων  α π οφυλακισμένων  αιτούντων άσυλο / π ροσφύγων  Μεταναστών  κοινωνική - εργασιακή - νομική - ιατρική - ψυχολογική στήριξη  ατομικών ή / και  ομαδικών συνεδριών

27 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ( Χαλκίδα ) Ανά π τυξη δεξιοτήτων κρατούμενων ανδρών στην Κλειστή Φυλακή Χαλκίδας  εκμάθηση ηλεκτρονικών υ π ολογιστών ( ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ )  π αροχή συνοδευτικών υ π οστηρικτικών υ π ηρεσιών α π ό κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο με  ατομικές ή / και  ομαδικές συνεδρίες

28 Συμμετοχή σε Ανα π τυξιακές Συμ π ράξεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  Α.Σ. «Ιθάκη»: Ομάδα στόχος: αιτούντες άσυλο  Α.Σ. «ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. ROM»: Ομάδα Στόχος: Αθίγγανοι, ROM  Α.Σ. «ΝΟΣΤΟΣ» Ομάδα Στόχος: θύματα trafficking continue...

29  Α.Σ. «Ενδυνάμωση Οικονομικών Μεταναστών & Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας»: Ομάδα Στόχος: οικονομικοί μετανάστες – πρόσφυγες  Α.Σ. «Κοινωνικό Επιχειρείν»: Ομάδα Στόχος: άνεργοι 45 – 64 ετών+  Α.Σ. «Μη Κυβερνητική Προοπτική» Ομάδα Στόχος: Άνεργοι Νέες και Νέο

30 « Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους » Υλο π οιείται α π ό το 2000, υ π ό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ε π ιμόρφωσης Ενηλίκων του Υ π ουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με το Yπ ουργείο E σωτερικών ( Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ), το Υ π ουργείο Περιβάλλοντος (O ργανισμός A ντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ), το Yπ ουργείο Δημόσιας T άξης ( Πυροσβεστικό Σώμα ), το Yπ ουργείο E μ π ορικής N αυτιλίας ( Λιμενικό Σώμα ) και τον E λληνικό E ρυθρό Σταυρό. Στόχος του Προγράμματος : η εκ π αίδευση ενηλίκων εθελοντών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών σε δήμους και κοινότητες όλης της Ελλάδας.

31 « Πρώτα Ρώτα » Η PRAKSIS, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για δεύτερη χρονιά, συνέχισε την π ρωτο π οριακή και ολοκληρωμένη καμ π άνια ενημέρωσης « ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ !» καλύ π τοντας θεματικές ό π ως : - σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και το AIDS, - βλαβερές συνέ π ειες της άμετρης κατανάλωσης αλκοόλ και εθιστικών ουσιών - βλαβερές συνέ π ειες του κα π νίσματος. Η ενημέρωση γίνεται α π ό νέους / ες εθελοντές / τριες του π ρογράμματος οι ο π οίοι / ες το καλοκαίρι ταξίδεψαν σε π άνω α π ό 60 δήμους σε όλη την Ελλάδα.........

32

33 « Η ε π όμενη μέρα »  Έ π ειτα α π ό τα δραματικά γεγονότα των π υρκαγιών του 2007 η PRAKSIS, σε συνεργασία με τα μέλη - εταιρίες του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υλο π οιεί δύο ε π ιμέρους π ρογράμματα π ου έχουν το γενικό τίτλο « Η Ε π όμενη Ημέρα », στις π υρό π ληκτες π εριοχές της Ηλείας και της Εύβοιας και συγκεκριμένα : 1.« Αναδάσωση Νομών Ηλείας και Εύβοιας », με κύριο αντικείμενο την αναδάσωση εκτάσεων. 2. Ενίσχυση του π ρογράμματος « Βοήθεια στο σ π ίτι » 3. « Εκ π αίδευση Διδακτικού Προσω π ικού Α ’ βάθμιας Εκ π αίδευσης και Γονέων & Ενίσχυση Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων », με κύριο αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία Ομάδας Ενημέρωσης Εκ π αιδευτικών και Γονέων στις Σχολικές μονάδες της Α ’ βάθμιας Εκ π αίδευσης των Νομών Εύβοιας και Ηλείας.

34

35 Πώς χρηματοδοτείται η PRAKSIS?????

36 Πόροι Χρηματοδότησης Α. Θεσμικοί  Ευρω π αϊκή Ένωση  Ελληνικό Κράτος Β. Ιδιωτικοί  Ιδιώτες  Ε π ιχειρήσεις

37 Α. Θεσμικοί  Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal ( Χρηματοδότηση : 75 % ΕΕ, 25 % Υ π ουργείο Α π ασχόλησης, Υ π ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης )  Ευρω π αϊκό Ταμείο Προσφύγων (E.R.F.) ( Χρηματοδότηση : 80 % Ε uropean Refugee Fund, 20 % Υ π ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ): Πρόγραμμα « Στέγη », ( αιτούντες άσυλο / π ρόσφυγες )

38 Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ  Υ π οστηρικτές – Συνδρομητές  Εισφορές Μελών  Χορηγίες Ε π ιχειρήσεων

39 Τ 0 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ PRAKSIS

40

41 Οι άνθρω π οι στην PRAKSIS…............. Επαγγελματίες Εθελοντές Εκπαιδευόμενοι

42 Ας μιλήσουμε με αριθμούς …........  44 άτομα έμμισθο π ροσω π ικό  217 άτομα εθελοντές  97 σ π ουδαστές και φοιτητές π ολυε π ιστημονικού π ροσανατολισμού Ειδικότητες :  Ιατροί / Νοσηλευτές / Παραϊατρικό Προσω π ικό  Κοινωνικοί ε π ιστήμονες ( Κοιν Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοιν. Ανθρω π ολόγοι κτλ )  Νομικοί  Διοικητικοί  Φοιτητές διαφόρων σχολών  Συνταξιούχοι

43 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ PRAKSIS ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 Α/ΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΕΘΕΚΠΣΥΝΟΛΟ 1Ιατροί5212349 2Γυναικόλογοι2103 3Οδοντίατροι311014 4Νοσηλευτές2226 5Παραιατρικα Επαγγέλματα0549 6Κοιν.Λειτουργοί1381738 7Κοιν. Ανθρωπολόγοι14510 8Κοινωνιολόγοι-Εγκληματολόγοι171220 9Φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας0303 10Φοιτητές Κοιν.Ανθρ.-Κοινωνιολογιας0202 11Λοιποί Φοιτητές0426 12Δικηγόροι27312 13Επικοινωνία28212 14Οικονομολογοι15511 15Διοικητικοί1001 16Ψυχολόγοι822838 17Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές0909 18 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης3121429 19ΕΘ.ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ0620 20Συνταξιούχοι0707 21Ιδιωτικοί Υπάλληλοι0110 22Λοιποί (μαθητές, οικιακά)0606 ΣΥΝΟΛΟ4421797358

44 Ας μιλήσουμε με αριθμούς.......... Η πολυεπιστημονικότητα των στελεχών μας

45 Ας μιλήσουμε με αριθμούς........... Είμαστε Νέοι!!!! Σε σύνολο 358 ατόμων που απασχολούνται στην PRAKSIS τα 273 άτομα είναι έως 30 ετών, τα 72 έως 50 ετών και 13 άτομα από 50 και πάνω!

46 Οι Επιβραβεύσεις...  Από τον Πρόεδρο κ. Κάρολο Παπούλια για το έργο και την ποιότητα των προγραμμάτων μας, βράβευση ως «Νησίδα Ποιότητας»: για τα προγράμματα των πολυιατρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 22/11/2007 στην Παλαιά Βουλή) και για το πρόγραμμα «Τα Παιδιά Της Διπλανής Πόρτας» την 1/12/2005  Ευρωπαικός Διαγωνισμός «Active Citizens of Europe» για το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!?», 31/10/2008  Ermis Awards 2008, για την καμπάνια ενημέρωσης «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!?» 23/10/2008

47 Σας ευχαριστώ π ολύ !!!!!


Κατέβασμα ppt "« Η Μ. Κ. Ο. PRAKSIS» ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ. Κ. Ο. PRAKSIS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google