Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» « Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECTS ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» « Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECTS ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» « Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECTS ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ »

2 ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση: Εκπαίδευση & Πολιτισμός Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2009

3 Περιεχόμενα Οδηγού Σπουδών Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα: • επωνυμία και διεύθυνση • ακαδημαϊκό ημερολόγιο • ακαδημαϊκές αρχές • γενική περιγραφή του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της νομικής μορφής του) • κατάλογος των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών • γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής

4 • Γενικές διατάξεις για την αναγνώριση πρότερης μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) • γενικές προϋποθέσεις εγγραφής • κατανομή πιστωτικών μονάδων ECTS με βάση το φόρτο εργασίας του φοιτητή που χρειάζεται για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα • διευθετήσεις για ακαδημαϊκή καθοδήγηση.

5 Μέρος 2: Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών Γενική περιγραφή : • απονεμόμενος τίτλος σπουδών • επίπεδο τίτλου σπουδών • ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής • ειδικές διατάξεις για την αναγνώριση πρότερης μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) • προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών και κανονισμοί • προφίλ του προγράμματος σπουδών • βασικά μαθησιακά αποτελέσματα

6 • Εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων με παραδείγματα • πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές • διαγραμματική δομή των μαθημάτων με πιστωτικές μονάδες (30 ανά εξάμηνο, 60 ανά ακαδημαϊκό έτος) • κανονισμοί εξετάσεων, αξιολόγηση και βαθμολόγηση • προϋποθέσεις αποφοίτησης • τρόπος φοίτησης (πλήρης φοίτηση, μερική φοίτηση, e-learning, κλπ.), • διευθυντής προγράμματος σπουδών ή άλλο αντίστοιχο άτομο.

7 Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων: • Τίτλος του μαθήματος • κωδικός του μαθήματος • τύπος του μαθήματος (π.χ. υποχρεωτικό, μάθημα επιλογής, κλπ.) • επίπεδο του μαθήματος (π.χ. πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου, υπο-επίπεδο, εάν υπάρχει) • έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται) • εξάμηνο/τρίμηνο που προσφέρεται το μάθημα • αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS • όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων

8 • Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος • τρόπος παράδοσης (π.χ. διδασκαλία, εκπαίδευση εξ αποστάσεως, κλπ.) • προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα • συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών • περιεχόμενο του μαθήματος • συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

9 • Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι • μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια • γλώσσα διδασκαλίας • πρακτική άσκηση

10 Μέρος 3: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές • κόστος διαβίωσης • στέγαση • σίτιση • ιατρικές υπηρεσίες • υπηρεσίες για φοιτητές με ειδικές ανάγκες • ασφάλιση/υγειονομική περίθαλψη

11 • Οικονομική ενίσχυση φοιτητών • γραφείο φοιτητικών υποθέσεων • σπουδαστήρια-αναγνωστήρια-βιβλιοθήκες • διεθνή προγράμματα • πρακτικές πληροφορίες για διακινούμενους φοιτητές • μαθήματα γλώσσας • πρακτική άσκηση • αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για εξωσπουδαστικές και ελεύθερου χρόνου δραστηριότητες • φοιτητικοί σύλλογοι

12 ECTS και Μαθησιακά Αποτελέσματα ΄Οπως αναγράφεται στον ECTS Οδηγό γιά τους χρήστες: « Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις που περιγράφουν τί αναμένεται να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, να καταλαβαίνει και ναείναι ικανός να αποδείξει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης »

13 Σε τί χρησιμεύουν τα Μαθησιακά Αποτελέσματα τίτλων σπουδών; •Θεωρούνται απαραίτητα στη διαδικασία επικύρωσης και αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών •Καθιστούν το σκοπό του προγράμματος σπουδών σαφέστερο και ευκολότερα κατανοητό στους φοιτητές, τους εργοδότες και ενδιαφερόμενους φορείς. •Επιπλέον, διευκολύνεται η σύγκριση των τίτλων σπουδών.

14 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα Τίτλων Σπουδών πρέπει να αναγράφονται: •Στον Οδηγό Σπουδών κάθε Τμήματος: Μέρος 1 ο Γενική περιγραφή : ………………………….. “Μαθησιακά αποτελέσματα”

15 •Στο Παράρτημα Διπλώματος Τμήμα 4, Υποτμήμα 4.2 •«......Δώστε λεπτομέρειες γιά τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, το σκοπό και τους στόχους που συνδέονται με τον τίτλο σπουδών. Αυτή η πληροφορία, που αφορά μάλλον αποτελέσματα παρά διαδικασίες μάθησης, θα αποτελέσει σταδιακά τη βάση- κλειδί, πάνω στην οποία θα αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών». (Επεξηγηματικές σημειώσεις γιά ΠΔ).

16 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών/Προσόντων •Το ΕΠΤΣ/Π αποτελεί ένα πλαίσιο συγκρίσιμων και συμβατών τίτλων σπουδών που περιγράφει αυτούς τους τίτλους όσον αφορά στο επίπεδο, στα μαθησιακά αποτελέσματα, στις δεξιότητες, στο προφίλ και στο φόρτο εργασίας του φοιτητή, που εκφράζεται σε ECTS πιστωτικές μονάδες.

17 •Ο κορμός του ΕΠΤΣ/Π περιλαμβάνει οκτώ επίπεδα αναφοράς που περιγράφουν τί γνωρίζει, τί καταλαβαίνει και τί είναι σε θέση να κάνει – «Μαθησιακά Αποτελέσματα» - ο εκπαιδευόμενος. •Οι τίτλοι σπουδών, που θα απονέμονται από το 2012, θα κάνουν αναφορά στο κατάλληλο επίπεδο του ΕΠΤΣ/Π.

18 Εθνικά Πλαίσια Τίτλων Σπουδών/Προσόντων •Τα επίπεδα των Εθνικών Πλαισίων Τίτλων Σπουδών/Προσόντων θα ενταχθούν σε ένα από τα κεντρικά επίπεδα αναφοράς αρχίζοντας από το βασικό (Επίπεδο 1) και τελειώνοντας στο προχωρημένο (Επίπεδο 8).

19 •Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εύκολη η σύγκριση μεταξύ των εθνικών τίτλων σπουδών και οι διακινούμενοι πολίτες δεν θα υποβάλλονται σε επανάληψη ήδη αποκτηθείσας μάθησης όταν μετακινούνται σε άλλη χώρα.

20 ΄Ενταξη βαθμίδων εκπαίδευσης •Το ΕΠΤΣ περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Επίπεδο 1 έως επίπεδο 8 •Ειδικότερα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αναφέρεται στα εξής τρία επίπεδα:

21 6ο Επίπεδο •Προπτυχιακές σπουδές – Πρώτος Κύκλος Σπουδών (Τίτλοι Σπουδών με 180 – 240 ECTS πιστωτικές μονάδες 3ετούς ή 4ετούς διάρκειας αντίστοιχα)

22 7ο Επίπεδο •Μεταπτυχιακές σπουδές Δεύτερος Κύκλος Σπουδών (Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με 90 – 120 ECTS πιστωτικές μονάδες)

23 8ο Επίπεδο •Διδακτορικές σπουδές Τρίτος Κύκλος Σπουδών (διάρκειας 3-4 ετών)

24 Μαθησιακά Αποτελέσματα •Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών, το Εθνικό Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών και το Τομεακό Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.

25 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα αναφέρονται: •Α) σε τίτλους σπουδών (τί θα γνωρίζει, τί θα καταλαβαίνει και τί θα είναι σε θέση να κάνει ο κάτοχος συγκεκριμένου τίτλου σπουδών), και •Β) σε επί μέρους μαθήματα που συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών.

26 Συγγραφή Μαθησιακών αποτελεσμάτων •Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα συντάσσονται αποκλειστικά και μόνον από τους καθηγητές γιά τα μαθήματα που διδάσκουν και απευθύνονται στους φοιτητές, οι οποίοι, τελειώνοντας επιτυχώς την αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνουν τις ECTS πιστωτικές μονάδες, που αναφέρονται στο φόρτο εργασίας του κάθε μαθήματος.

27 Κατανομή των ECTS πιστωτικών μονάδων •Γίνεται επίσης αποκλειστικά και μόνον από τους διδάσκοντες ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του μαθήματός τους και σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους.

28 Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα μπορούν να περιλαμβάνουν 6 επίπεδα μάθησης: •1.- τη γνώση •2.- την κατανόηση •3.- την εφαρμογή •4.- την ανάλυση •5.- τη σύνθεση •6.- την αξιολόγηση

29 Συγγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων(1) Γιά τη συγγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρήματα όπως: •1.- γιά τη γνώση: τα ρήματα περιγράφω, συνδυάζω, προσδιορίζω, αναγνωρίζω, επιλέγω, δηλώνω, κλπ. •2.- γιά την κατανόηση, τα ρήματα διακρίνω, εξηγώ, εκτιμώ, γενικεύω, συμπεραίνω, κλπ.

30 Συγγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων(2) •3.- γιά την εφαρμογή: τα ρήματα προσθέτω, υπολογίζω, αλλάζω, ταξινομώ, ανακαλύπτω, εξετάζω, παράγω, κλπ. •4.- γιά την ανάλυση: τα ρήματα συνδυάζω, σχεδιάζω, αναπτύσσω, διαφοροποιώ, υποδιαιρώ, κλπ.

31 Συγγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων(3) •5.- γιά τη σύνθεση: τα ρήματα δημιουργώ, συνθέτω, εξηγώ, οργανώνω, προτείνω, ανακατασκευάζω, αναδιοργανώνω, αναθεωρώ, κλπ. •6.- γιά την αξιολόγηση: τα ρήματα συγκρίνω, συμπεραίνω, αξιολογώ, ορίζω, κρίνω, μετρώ, υποστηρίζω, κλπ.

32 Σημειώνεται ότι πολλοί διδάσκοντες έχουν ήδη συμπτύξει τα 6 παραπάνω επίπεδα σε 3 κατηγορίες: •1.- τη γνώση •2.- το συνδυασμό της κατανόησης και της εφαρμογής •3.- την επίλυση προβλημάτων, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε νέες καταστάσεις.

33 Πηγές: http://ec.europa.eu/education/lifelong- learning-policy/doc44_en.htm http://tuning.unideusto.org/tuningeu http://madrid2008.bolognapromoters.n et/files/reader%202506_0.pdf

34 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα μέρους του κειμένου τoυ Σεμιναρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εμπειρογνώμονες Μπολόνια, Ιούλιος 2008, Μαδρίτη Κατερίνα Γαλανάκη Bologna Expert ECTS/DS National Contact Point galanaki@aueb.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» « Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECTS ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google