Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιπλοίαρχος (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιπλοίαρχος (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιπλοίαρχος (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αντιπλοίαρχος (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ τ. Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) από Επιθεωρητής ΙSΟ 9001:2008, ΙSΟ 14001:2004, OHSAS 18001:2007 & ΕΛΟΤ 1429

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Γ ΚΠΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3 ΕΣΠΑ To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

4 Τομεακά ΕΠ ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης
ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

5 Περιφερειακά ΕΠ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ΠΕΠ Αττικής

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι ότι ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, όπως προβλέπεται από τον Ν. 3840/2010 . Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου , με την έκδοση σχετικού εγγράφου επιβεβαίωσης της επάρκειας του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα

7 Τύποι επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες. Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών. Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού

8 Κάθε έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, ισχύει για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ Σε περίπτωση που ένας φορέας θέλει να υποβάλλει μία πρόταση και δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια δύναται να υποβάλλει είτε μόνος του πρόταση όπως αναφέρθηκε παραπάνω είτε να υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία με κάποιον άλλο Φορέα που διαθέτει πχ Δήμο Λευκάδας

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ)
Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την Περίοδο είναι << Η Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.>>

10 Οι βιολογικοί καθαρισμοί που στην συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει, χρηματοδοτούνται από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 << Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων>> του ΕΠ. Ειδικοί Στόχοι Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων

11 Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271 Έργα – γέφυρες Γ’ προγραμματικής περιόδου: ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου ή και προηγούμενων Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων Υπουργείο Υποδομών, Ιερές Μονές Αγίου Όρους, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ.

12 Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας. Χρηματοδότηση Συνολικός Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ Δημόσια Δαπάνη: ΕΥΡΩ Κοινοτική Συμμετοχή Ταμείου Συνοχής: ΕΥΡΩ Εθνική Συμμετοχή: ΕΥΡΩ Άλλη χρηματοδότηση: ΕΥΡΩ

13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κωδικός Πρόσκλησης:2.1 (Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)
Ημερομηνία δημοσίευσης: Π/Υ: ΕΥΡΩ Απευθύνεται σε Περιφέρειες ΟΤΑ Α & Β βαθμού, αναπτυξιακούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες, δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ:46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271 ΚΩΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ: 21

14 Κωδικός Πρόσκλησης: 2.7 (Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ )
Ημερομηνία δημοσίευσης: Π/Υ: ΕΥΡΩ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ:46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα γέφυρες Γ΄ προγραμματικής περιόδου: Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου ή και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων ΚΩΔ: 4602 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ: 21 Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα γέφυρες για την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

15 Κωδικός Πρόσκλησης:2.9 Ημερομηνία δημοσίευσης: Π/Υ: ΕΥΡΩ (Ο Π/Υ τροποποιήθηκε από Ευρώ σε με την τροποποίηση της πρόσκλησης 2.9 την 2.9α από 30/3/2011) Απευθύνεται σε περιφέρειες ΟΤΑ Α & Β βαθμού, αναπτυξιακούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες, δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ:46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271 ΚΩΔ.:4604 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ.:21 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/3/2011 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πρόσκληση αυτή υποβλήθηκαν συνολικά 200 προτάσεις συνολικού κόστους Ευρώ. Έως σήμερα έχουν ενταχθεί κάποια έργα και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων

16 Ο φάκελος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει (κυριότερα):
Αίτηση χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης ή προγραμματική συμφωνία Για το δίκτυο αποχέτευσης (εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο), οριστική μελέτη ή προμελέτη σε περίπτωση δικτύου αναρρόφησης υπό κενό Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, προμελέτη ή οριστική μελέτη Για τον αγωγό διάθεσης (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ή της ΕΕΛ), οριστική μελέτη Περιβαλλοντικοί Όροι για την ΕΕΛ που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες περί απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Έγκριση εργασιών κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης από τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων, δήλωση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον έλεγχο των περιοχών NATURA 2000 Συμβόλαιο αγοράς ή κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων στον τελικό δικαιούχο του έργου, αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης

17 Κωδικός Πρόσκλησης:2.11 Ημερομηνία δημοσίευσης: Π/Υ: ΕΥΡΩ (Ο Π/Υ τροποποιήθηκε από Ευρώ σε με την τροποποίηση της πρόσκλησης 2.11 την 2.11α από 30/3/2011) Απευθύνεται: Φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και ΟΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ:46 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΟΣΙΜΟ) ΚΩΔ: 45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ:4601 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΩΔ: 4506 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ.:21 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/3/2011 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πρόσκληση αυτή υποβλήθηκαν συνολικά 153 προτάσεις συνολικού κόστους Ευρώ. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κάποιων προτάσεων και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων.

18 Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες προτάσεις από νησιά που έχουν υποβληθεί:
Άνδρος, Σαντορίνη (2 έργα), Μυτιλήνη (10 έργα), Σάμος (3 έργα) Κεφαλονιά / Λιβαθού (Π/Υ: ΕΥΡΩ) / ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Κεφαλονιά / Αγία Ευθυμία (Π/Υ: ΕΥΡΩ) / ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Ζάκυνθος (2 έργα), Λευκάδα ( ΕΥΡΩ) / ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ 2.7 Στην πρόσκληση αυτή υπήρχε η δυνατότητα να ενταχθούν ανώριμα, ημιώριμα και ώριμα έργα. Η συγκεκριμένη πρόσκληση παρείχε την δυνατότητα της χρηματοδότησης ως υποέργο όλων των μελετών. Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (πχ αποφάσεις Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων) που ακολουθούν την έγκριση τους από τα αρμόδια όργανα καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής ή προμηθειών.

19 Μετά την ολοκλήρωση του υποέργου των μελετών, ο Δικαιούχος πρέπει εντός 10 ημερών να υποβάλλει στην ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ την εγκεκριμένη μελέτη , το επικαιροποιημένο ΤΔΠΠ και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου κατασκευής συνοδευόμενα από όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, και τους Περιβαλλοντικούς όρους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα 153 έργα που υποβλήθηκαν το 35% ‘ήταν ανώριμα έργα δηλαδή υπήρχε μόνο η πρόταση (Αίτηση χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου, και Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

20 Ο φάκελος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει (κυριότερα):
Αίτηση χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης ή προγραμματική συμφωνία. Ειδικότερα για προτάσεις δράσεων με μη ολοκληρωμένες μελέτες (που αφορούν το Μεγανήσι) ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: Το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου, συνοδευόμενο από οριζοντιογραφία που θα αποτυπώνει τα προτεινόμενα έργα, στο οποίο μεταξύ άλλων θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και των αδειοδοτήσεων. Την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και των συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου.

21 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Α’ ΚΠΣ (1989 – 1993) Β’ ΚΠΣ (1994 – 1999) Τομέα της Επεξεργασίας αστικών λυμάτων όσο και Τομέα της Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006) Βασικές υποδομές διαχείρισης κυρίως αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων, Έργα ανάπλασης αστικού περιβάλλοντος Έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επενδύσεις

22 Γ ΚΠΣ / . ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Μέτρο 3.2: Υποδομές για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος (16,99 MEURO– ΕΤΠΑ). Διαχείριση αστικών λυμάτων Διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων Ύδρευση και αποχέτευση Μέτρο 3.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και ημιαστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακος (4,3 MEURO – ΕΤΠΑ). Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης  Μέτρο 4.1: Βασικές υποδομές περιοχών ενδοχώρας (2,05 MEURO – ΕΤΠΑ). Διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης Αποκατάσταση της ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα Μέτρο 6.2: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος σε μικρά νησιά (2,16 MEURO – ΕΤΠΑ). Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε μικρά νησιά 

23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ
ΚΩΔ. ΟΠΣ / ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 81190 ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ,84 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ (ΗΛΕΙΑ) 81186 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ,00 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 81172 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΪΔΕ, ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΣΚΛΑΒΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,88 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 81180 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ,97 ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 81173 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ,56 ΔΗΜΟΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 77427 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ,41 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ 82902 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ,56 ΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ (Ν.ΠΕΛΛΑΣ) 88826 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ,66 88915 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ ,58 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ (Ν.ΚΙΛΚΙΣ) 88824 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ,63 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ (Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ,09

24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Γ' ΚΠΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Γ' ΚΠΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ) ΠΛΗΘΩΣ ΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 5 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,75% 11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0,87% 8 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ ΙΘΑΚΗΣ 1,64% 2 ΛΕΥΚΑΔΑ 0,63%

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι σήμερα δεν υφίσταται δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου <<Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στο Δήμο Μεγανησίου>> λόγω της ΜΗ ύπαρξης ανοιχτών προσκλήσεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Επιπρόσθετα διαφαίνεται ότι τόσο στο Γ ΚΠΣ ( και ειδικότερα έως το 2008 που έκλεισε το Γ ΚΠΣ / Ν+2) καθώς και στο ΕΣΠΑ (που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2015/ Ν+2) ΔΕΝ έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια για την χρηματοδότηση ενός τόσο σημαντικού έργου όπως είναι ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ. Για τον λόγο αυτό και λόγω της αναγκαιότητας κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στο νησί μας πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης

26 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - Με το Ν. 3389/2005 εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα - Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας (που μπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

27 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ…….


Κατέβασμα ppt "Αντιπλοίαρχος (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google