Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΟΥ α. Δικηγόρος LL.M

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΟΥ α. Δικηγόρος LL.M"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΟΥ α. Δικηγόρος LL.M
Ηλεκτρονικά Τιμολόγια & Δικαστηριακή Πρακτική στην ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΟΥ α. Δικηγόρος LL.M Μίνα Ζούλοβιτς

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλ. μορφή
Ηλεκτρονικές υπογραφές – γενικά Έκδοση διαταγής πληρωμής – γενικά Έκδοση διαταγή πληρωμής με ηλεκτρονικά τιμολόγια– Προϋποθέσεις / Προβληματισμοί Προσαγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων ως αποδεικτικά μέσα Συνοπτικά Συμπεράσματα Μίνα Ζούλοβιτς

3 Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή
Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή Ε.Ε. [Οδηγία 2001/115/ΕΚ, Οδηγία 2006/112/ΕΚ & αντικατάσταση με Οδηγία 2010/45/EE εναλλακτικούς αποδεκτούς τρόπους έκδοσης, αποστολής και αποθήκευσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων [ αντικατάσταση παραστατικών Μίνα Ζούλοβιτς

4 Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή
Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή Ελλάδα [ Άρθρο 2 ΚΦΑΣ (ν.4093/2012 ως ισχύει) Ηλ. τιμολόγιο: «το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή» ΠΟΛ 1004/ : τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή ΔΕΝ είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια Μίνα Ζούλοβιτς

5 Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή
Έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή Προϋποθέσεις εναλλακτικών (α. 2 παρ. 5 ΚΦΑΣ) [ επιλογή/ευθύνη του υπόχρεου (σωρευτικές) α) η αυθεντικότητα της προέλευσης [ «η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου» β) η ακεραιότητα του περιεχομένου [ «ότι το περιεχόμενο που απαιτείται δεν έχει αλλοιωθεί» γ) η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων (ΠΟΛ 1004: «να διασφαλίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι για το χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το περιεχόμενο του τιμολογίου είναι ευανάγνωστο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να χρειάζεται υπερβολική εξέταση ή ερμηνεία») Μίνα Ζούλοβιτς

6 Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή - Γενικά
α 2 παρ. 1 πδ 150/2001 [ «απλή» ηλεκτρονική υπογραφή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτό και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας Μίνα Ζούλοβιτς

7 Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή - Γενικά
α 2 παρ. 2 πδ 150/2001 (σωρευτικές προϋποθέσεις) i) να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, ii) να είναι ικανή καθορισμού ειδικά και αποκλειστικά της ταυτότητάς του iii) να δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του και τέλος iv) να συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση τους Πιστοποιητικό από έμπιστη Τρίτη οντότητα & σύνοψη κατακερματισμού (hash key) [ ΥΔΚ (ΡΚΙ) Μίνα Ζούλοβιτς

8 Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή - Γενικά
Αποδεικτική ισχύς προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής α. 3 παρ. 1: η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2012) 238final ) α. 3 [ αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές Μίνα Ζούλοβιτς

9 Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή - Γενικά
Αποδεικτική ισχύς προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που δεν πληροί τους όρους του α.3 παρ. 1 ή/και «απλής» ηλεκτρονικής υπογραφής α3. παρ. 2 του πδ 150/2001 «Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από μόνο τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.» Μίνα Ζούλοβιτς

10 Έκδοση διαταγής πληρωμής – Γενικά
623 ΚΠολΔ [ Αρχή της έγγραφης απόδειξης το πρόσωπο του δανειστή το πρόσωπο του οφειλέτη και το ακριβές ύψος της απαιτήσεως Τυπικές προϋποθέσεις (άλλως διαγνωστική δίκη): θα πρέπει να αποδεικνύονται με ένα ή περισσότερα συνδυασμένα έγγραφα με αποδεικτική ισχύ, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμιμο τύπο και με ιδιόχειρη υπογραφή (ΑΠ 1468/1995, ΑΠ 495/1997) Μίνα Ζούλοβιτς

11 Έκδοση διαταγής πληρωμής – Γενικά
έγγραφα με αποδεικτική ισχύ / ιδιόχειρη υπογραφή 443επ. ΚΠολΔ για ιδιωτικά έγγραφα Προσοχή: ιδιόχειρη υπογραφή τόσο του εκδότη δανειστή όσο και του παραλήπτη οφειλέτη (ενδ. ΕφΑθ 6459/2008, Εφθεσ 1479/2007, ΕφΑΘ 4587/77) νόμιμο τύπο Ιδίως αξιόγραφα & δημόσια έγγραφα αλλά και τιμολόγια [ α. 6 ΚΦΑΣ: «Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου» Μίνα Ζούλοβιτς

12 Τα ηλ. τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν:
Προϋποθέσεις και προβληματισμοί για τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής με την προσκόμιση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Τα ηλ. τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν: Α) Ιδιόχειρη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη Και Β) Ιδιόχειρη ηλεκτρονική υπογραφή του παραλήπτη α.3. παρ. 2 ΠΔ 150/2001 («αναγνωρισμένη» ηλ. υπογραφή) Άλλως: Απόδειξη κατάρτισης σύμβασης Αναγνώριση της συγκεκριμένης οφειλής από οφειλέτη Απόδειξη παραλαβής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών Μίνα Ζούλοβιτς

13 Ηλεκτρονικά ιδιωτ. Έγγραφα [ Φυσικά ιδιωτ. έγγραφα
Προϋποθέσεις και προβληματισμοί για τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής με την προσκόμιση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ηλεκτρονικά ιδιωτ. Έγγραφα [ Φυσικά ιδιωτ. έγγραφα Επιβεβαίωση – επικύρωση ότι έχει επαληθευτεί με τεχνολογικά μέσα η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιτότητα του περιεχομένου. Προκειμένου να συνδεθεί η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με Α) ένα συγκεκριμένο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για την γνησιότητα της προέλευσης και Β) με μια συγκεκριμένη σύνοψη κατακερματισμού (hash) για την επαλήθευση της ακεραιότητας του περιεχομένου, [ μέσα ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) Μίνα Ζούλοβιτς

14 Προσαγωγή ηλεκτρονικού εγγράφου ως αποδεικτικού μέσου
Προσαγωγή ηλεκτρονικού εγγράφου ως αποδεικτικού μέσου ΜΠρ.Αθ 1327/2001 [ το επικυρωμένο αντίγραφο του εκτυπώματος του ηλ. εγγράφου πληροί τους όρους της αυτούσιας προσαγωγής Όμως: προηγμ. Ηλ. υπογραφή [ πιστοποίηση εξακρίβωσης επαλήθευσης γνησιότητας προέλευσης & ακεραιότητας περιεχομένου επιβεβαίωση της επαλήθευσης από Δικηγόρους? Δυνατότητα επαλήθευσης από το ίδιο το Δικαστήριο ενόψει και δυνατότητα υποβολής αποδεικτικών μέσων ηλεκτρονικά (άρθρο 2 παρ. 6 πδ 150/2013) Μίνα Ζούλοβιτς

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ισχύουσα νομοθεσία για ηλ. τιμολόγια [ εξυπηρέτηση φορολογικών διαδικασιών Διαταγή πληρωμής με ηλ. Τιμολόγια (βάσει ισχύοντος ΚΠολΔ): Σύνταξη τιμολογίου κατά τον νόμιμο τύπο (α 6 ΚΦΑΣ) Προηγμένη ηλ. υπογραφή α 3 παρ. 1 (εκδότης και παραλήπτης) Δυνατότητα επαλήθευσης γνησιότητας & ακεραιτότητας της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής Μίνα Ζούλοβιτς


Κατέβασμα ppt "ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΟΥ α. Δικηγόρος LL.M"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google