Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Γιάννης Αρβανίτης Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΙ : Φ (Εγκύκλιοι γραφείου) Φ (Εγκύκλιοι Δ-νσης) Φ (Υπ.Ε.Π.Θ.) Φ (Εξερχόμενα) Φ (Σχολική Σύμβουλος) Φ (Εγγραφές, Μετεγγραφές) Φ (Ατομικών Δελτίων Υγείας ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ)

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Φ (Δήμου-κοινότητας-Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) Φ (Συλλόγου Δασκάλων) Φ (Προγραμμάτων) Φ (Π.Δ.) Φ (Μεταφοράς μαθητών, αν υπάρχουν) Φ (Εντύπων) Φ (Στατιστικών και Απογραφικών στοιχείων ) Φ (Δικαιολογητικών λήξης διδ. Έτους )

4 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΙ Φ1 (Οργάνωσης Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης – Εγκύκλιοι – Λειτουργία Ολοήμερου κ.λπ. Φ2 (Προγράμματα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) Θεωρημένα από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Φ3 (Θέματα Προσωπικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) Ανάληψη Υπηρεσίας - Παρουσιολόγιο καθημερινό μαθητών και εκπαιδευτικών – Αιτήσεις γονέων κ.λ.π. Φ4 ( Οικονομική Διαχείριση Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης – Παραστατικά εξόδων κ.λ.π.

5 ΒΙΒΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98)
ΒΙΒΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98) 1. ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ (Β.Μ.Ν. Υπόδ. 1ο στο Π.Δ. 200/98) 2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΟ) 4. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)

6 ΕΝΤΥΠΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98)
ΕΝΤΥΠΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98) 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ) 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Υποδ. 2ο, στο Π.Δ. 200) 3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ (Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας, Πίνακας Μαθητικού Δυναμικού, Αίτηση Άδειας κ.λ.π)

7 ΘΕΩΡΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ (Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου) Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνεται ΜΟΝΟ το πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται με τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Το Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, το Βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου και το Ημερολόγιο Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31 Αυγούστου. Το Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός και αν δοθεί σχετική εντολή από τον Προϊστάμενο.

8 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ Φ1. (εισερχόμενα ) Φ2. (εξερχόμενα) Φ3. (συγκρότηση-μέλη) Φ4. (δικαιολογητικά δαπανών-βιβλίο ταμείου - τιμολόγια) Φ5. (καθαρίστρια) Φ6. (διδακτηρίου)

9 ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ 1. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ
3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4. ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 6. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

10 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α. Στις του λήγοντος οικ. έτους, αφού προηγουμένως έχουμε αποδώσει τις κρατήσεις (τις οποίες μπορούμε να τις αποδώσουμε και τις πρώτες μέρες του επόμενου οικ. Έτους) κάνουμε με την παρακάτω σειρά τις εξής ενέργειες : 1. κλείνουμε το βιβλίο εσόδων- εξόδων , 2. κλείνουμε το μπλοκ (στέλεχος) αποδείξεων είσπραξης στην τελευταία χρησιμοποιημένη σελίδα από πίσω και 3. συντάσσουμε το πρωτόκολλο κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης. (Τα παραπάνω υπογράφονται από όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής.)

11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β. Στις αρχές Ιανουαρίου, του επόμενου Οικ. Έτους, η σχολική επιτροπή σε συνεδρίασή της *[ εκτός της τελευταίας χρονιάς της θητείας της, η οποία συμβαδίζει με την θητεία του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,  οπότε η συνεδρίαση θα γίνει στις του λήγοντος οικ. Έτους ]*, εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία με απόφασή της, η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

12 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γ. Στις αρχές Φεβρουαρίου υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση όλα τα δικαιολογητικά απολογισμού. 1.Πρωτόκολλο Επιθεώρησης του Σχολικού Ταμείου. 2.Ετήσιος συνοπτικός πίνακας απολογισμού. 3.Η απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. 4.Ακριβές Φωτοαντίγραφο του «Βιβλίου Εσόδων και Εξόδων». Οικ. έτους 2008. Δ. Το Δημοτικό συμβούλιο όταν εγκρίνει τον απολογισμό, μας στέλνει αντίγραφο της έγκρισης το οποίο και αρχειοθετούμε στο φάκελο που έχουμε κρατήσει τα αντίγραφα του απολογισμού και ακολούθως φυλάσσουμε όλο το φάκελο.

13 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ. Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου στέλνουμε : Α) στη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας Μουράτη 3 Τ.Κ Κοζάνη ένα πρωτότυπο του πρωτοκόλλου   κλεισίματος χρηματικής Διαχείρισης και Β) εκδίδει η σχολική επιτροπή τρεις βεβαιώσεις αποδοχών (για το προηγούμενο οικ. έτος) για την καθαρίστρια. Την μια την στέλνουμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., την άλλη στην καθαρίστρια και η τρίτη μένει στο αρχείο.

14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (Υποβάλλονται για έγκριση στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο)
Φωτοαντίγραφο βιβλίου ταμείου Ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού Πρακτικό έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πόρισμα ορθής διαχείρισης του Δήμου Αντίγραφο ορισμού Σχολικής Επιτροπής Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης σε σώμα Δικαιολογητικά δαπανών Βεβαίωση μετρητών ταμία Βεβαίωση υπολοίπου προηγούμενου έτους Βεβαίωση τμημάτων δικαιοδοσίας Σχολικής Επιτροπής Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Φωτοαντίγραφο συμβάσεων καθαρίστριας Αντίγραφα πρακτικών που αφορούν την οικονομική διαχείριση Διπλότυπο είσπραξης Υπεύθυνη δήλωση ταμία πως δεν έχει άλλη οικονομική διαχείριση Πρωτόκολλο ελέγχου χρηματικής διαχείρισης

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μέχρι 10 Μαρτίου Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος σε έντυπο που μας προμηθεύει η Δ.Ο.Υ. Κάθε Μήνα Παρακράτηση και απόδοση φόρου 8% για παροχή υπηρεσιών, 4% για προμήθεια λοιπών αγαθών και 1% για υγρά καύσιμα σε μηνιαίες δηλώσεις για τιμολ. άνω των 150 € (καθ. ποσό). Από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Οκτωβρίου ανάλογα με τον αριθμό που λήγει ο Α.Φ.Μ. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο με χρήση κωδικών για τιμολόγια άνω των 300 €.

16 Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γιάννης Αρβανίτης Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Κατέβασμα ppt "Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google