Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή : Προβλήματα και προκλήσεις ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης του Δικτύου Αστέριος Ζαφειράκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή : Προβλήματα και προκλήσεις ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης του Δικτύου Αστέριος Ζαφειράκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή : Προβλήματα και προκλήσεις ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης του Δικτύου Αστέριος Ζαφειράκης

2 o Μεταβολή του Ενεργειακού μοντέλου o Ευστάθεια συστήματος o Εκμετάλλευση – Προστασία – Ανάπτυξη του Δικτύου o Οικονομία – Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων – επιβίωση νοικοκυριών o Οικολογία – περιβάλλον o Ενεργειακή εξάρτηση Η Διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή μεταβάλει το ενεργειακό μείγματα της χώρας και έχει τις παρακάτω επιπτώσεις

3 Επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική του μοντέλου Ενέργειας

4 Δίκτυα που να ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και αυτοματισμών Δίκτυα εκτεταμένα, πολύπλοκα, πολύμορφα, υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων αλλά και δυνατοτήτων. Κεντρικοί υπολογιστές Προσωπικοί υπολογιστές Ενεργειακά Κέντρα Διεσπαρμένη Παραγωγή Μεταβολή του Ενεργειακού μοντέλου

5 Παραγωγή Δίκτυο Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής Καταναλωτές Δίκτυο Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής Καταναλωτές Παραγωγή Συγκεντρωτικό Ηλεκτρικό σύστημα Αποκεντρωμένο Ηλεκτρικό σύστημα

6 Ολικός μετασχηματισμός του τομέα ηλεκτροπαραγωγής Παραγωγή Δίκτυα Μεταφοράς Δίκτυα Διανομής Οι σημαντικές μεταβολές στο μοντέλο Παραγωγής  επιβάλλουν αλλαγές και στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής

7 Επιπτώσεις στην Εκμετάλλευση, Προστασία και την Ανάπτυξη του Δικτύου

8 Η διεσπαρμένη παραγωγή με την διείσδυση των ΑΠΕ, σε ποσοστό ~12% μέχρι σήμερα, δημιούργησε προβλήματα στο Δίκτυο? 20% αύξηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 20% μείωσης των εκπομπών CO2 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 20% αύξηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 20% μείωσης των εκπομπών CO2 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020 20% αύξηση ΑΠΕ εξειδικεύεται σε 40% αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 20% αύξηση ΑΠΕ εξειδικεύεται σε 40% αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή Ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι σήμερα ~12%

9 Υπερβάσεις ορίων τάσης Αδυναμία ορθής λειτουργίας των ρυθμιστών τάσης των Μ/Σ των Υ/Σ 150/ 20 kV. Αύξηση της έντασης βραχυκύκλωσης Πτώση Διακόπτη Γραμμής χωρίς σφάλμα (sympathetic tripping ) Πτώση Διακόπτη Γραμμής χωρίς σφάλμα (sympathetic tripping ) Νησιδοποίηση Δικτύου Αντίστροφη Ροής Ενέργειας (Reverse Power Flow) Τοπικές υπερβάσεις των ορίων θερμικής αντοχής των Γραμμών ΜΤ Ποια είναι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Δίκτυο μέχρι σήμερα ?

10 Μελέτη σύνδεσης παραγωγού στο Δίκτυο • 4 Σενάρια ροής φορτίου • Ελάχιστη Ζήτηση χωρίς παραγωγούς • Μέγιστη Ζήτηση χωρίς παραγωγούς • Μέγιστη Ζήτηση με παραγωγούς • Ελάχιστη Ζήτηση με παραγωγούς Συμπεριφορά του δικτύου χωρίς παραγωγούς Συμπεριφορά του δικτύου με παραγωγούς

11 Υπερβάσεις ορίων τάσης V max V min Υπέρβαση ορίου τάσης Μήκος δικτύου [km] Τάση [kV] Υψηλά φορτία Χαμηλά φορτία Χωρίς παραγωγούς Με παραγωγούς Χωρίς παραγωγούς Με παραγωγούς Προβλήματα εκμετάλλευσης και προστασίας Ένταξη πολλών ΑΠΕ στο ίδιο δίκτυο, μπορεί να σημαίνει και αύξηση των επιπέδων της τάσης σε τέτοια επίπεδα που να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου και υπάρχει αδυναμία σύνδεσης καταναλωτών κοντά στον παραγωγό ή αδυναμία σύνδεσης του παραγωγού στο δίκτυο (……διεκδίκηση διαφυγόντων κερδών ???)

12 Αδυναμία ορθής λειτουργίας των ρυθμιστών τάσης των Μ/Σ των Υ/Σ 150/ 20 kV Κεντρ. Τρ2 Τρ1 G V min V max 500Α 220Α 280Α 200Α 20Α 300Α Υπέρβαση ορίου Τάσης Προβλήματα εκμετάλλευσης  Πρέπει να μελετηθεί η εγκατάσταση αποζεύξιμων πυκνωτών ή ρυθμιστών τάσεως

13 I f3 ΔΑΕ I f1 I f2 I f4 G I f3 = I f4 > I f1 = I f2 Στοιχεία του δικτύου που καταπονούνται με υψηλότερες εντάσεις βραχυκύκλωσης Αύξηση της έντασης βραχυκύκλωσης Κεντρ. Τρ2 Τρ1 I f1 = I f2 = I f3 = I f4 Προβλήματα προστασίας  Πρέπει να ελεγχθεί αν τα στοιχεία του δικτύου αντέχουν στις πρόσθετες καταπονήσεις  Πρέπει να ρυθμιστεί η επιλογική προστασία (Διακοπτικών και ασφαλειών )

14 G Στοιχεία του δικτύου με υπέρβαση των ορίων θερμικής αντοχής Τοπικές υπερβάσεις των ορίων θερμικής αντοχής των Γραμμών ΜΤ Κεντρ. Τρ2 Τρ1 Προβλήματα προστασίας  On line μετρήσεις στα σημεία Κοινής Σύνδεσης με τους μεγάλους παραγωγούς.  Υπέρβαση  εντολή μείωσης παραγωγής ή εντολή πτώσης στον παραγωγό. 200Α 300Α 200Α 500Α Ι > 400Α 500Α

15 ΔΑΕ G Πτώση Διακόπτη Γραμμής χωρίς σφάλμα ( sympathetic tripping) Κεντ. Τρ2 Τρ1 Προβλήματα προστασίας  Πτώση από υπερένταση διακόπτη που τροφοδοτεί Γραμμή χωρίς σφάλμα. Ι >>

16 100Α G Νησιδοποίηση Δικτύου Κεντρ. Τρ2 Τρ1 Σ1 Νησίδα δικτύου Προβλήματα εκμετάλλευσης και προστασίας 0 Α 220Α 0 Α280Α 0 Α 500Α 100Α 120Α 0 Α  Η ποιότητα της ενέργειας των τροφοδοτούμενων καταναλωτών θα εξαρτάται από την ποιότητα της εγχεόμενης ενέργειας  Επανατροφοδότηση χωρίς συνθήκες συγχρονισμού  Προστασία του προσωπικού των «Συνεργείων Βλαβών» από την διπλή τροφοδοσίας 400Α Νησιδοποίηση με πρόθεση (MicroGrids)

17 Αντίστροφη Ροής Ενέργειας (Reverse Power Flow)

18 Προβλήματα εκμετάλλευσης και ανάπτυξης Δικτύου  Η μεταφορά φορτίου μεταξύ Ζυγών ή Γραμμών Διανομής γίνεται τυφλά  Η πρόβλεψη της εξέλιξης των φορτίων • Γραμμών ΜΤ • Μ/Σ 150/20kV • Υ/Σ Υ.Τ καθίσταται αδύνατος με το πλήθος των συνδεδεμένων παραγωγών χωρίς συγχρονισμένες μετρήσεις όλων των παραγωγών και του φορτίου των Γραμμών

19 Λεφτά υπάρχουν ? Λύσεις υπάρχουν !!! ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20 Μετάβαση από το Παθητικό σε ένα Ενεργό Δίκτυο

21 Βαθμός ενσωμάτωση πληροφορικής, επικοινωνιών και αυτοματισμών Βαθμός διείσδυσης ΑΠΕ στην Μέση Τάση στην Χαμηλή Τάση   Συνεχής αύξηση της Εποπτείας και του Τηλέλεγχου   στην Υψηλή Τάση Νέες έξυπνες συσκευές Μετάβαση από το Παθητικό σε ένα Ενεργό Δίκτυο Παθητικό Δίκτυο Ενεργό Δίκτυο

22 G Ενεργό Δίκτυο (εντοπισμός σφάλματος και επανατροφοδότηση) Fault Detection and Automatic Restoration Ενεργό Δίκτυο (εντοπισμός σφάλματος και επανατροφοδότηση) Fault Detection and Automatic Restoration Τρ2 Τρ1 Μετρήσεις και Ποιότητα Ενέργειας ΔΑΕ SCADA Τρ3 Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών Ρυθμίσεις Προστασιών o Τηλεχειρισμοί μέσω του Συστήματος SCADA των Διακοπτών στοιχείων του εναέριου και υπόγειου Δικτύου Μέσης Τάσης o Εγκατάσταση Ηλεκτρονόμων Διελεύσεως Σφάλματος

23 G Ενεργό Δίκτυο Τρ2 Τρd1 Μετρήσεις και Ποιότητας Ενέργειας Rcl SCADA Τρ3 Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών Ρυθμίσεις Προστασιών Ρυθμίσεις των Προστασιών με τηλεχειρισμό Κεντρ.

24 G Ενεργό Δίκτυο Τρ2 Τρ1 Μετρήσεις Ενέργειας ΔΑΕ SCADA Τρ3 Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών Ρυθμίσεις Προστασιών  Μετρήσεις της εγχεόμενης ενέργειας από ΑΠΕ  Μετρήσεις Ποιοτικών Χαρακτηριστικών, σε κομβικά σημεία του Δικτύου  Μετρήσεις πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης

25 G Ενεργό Δίκτυο Τρ2 Τρ1 Μετρήσεις και Ποιότητα Ενέργειας ΔΑΕ SCADA Fd3 Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών Ρυθμίσεις Προστασιών Ρύθμιση της Τάσης με τους On Load Tap Changers Μετασχηματιστών Διανομής (ΜΤ/ΧΤ):  Μέσω SCADA  Τοπικό αυτοματισμό Επιλογή Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Εντολή αλλαγής Tap Επιβεβαίωση επιτυχούς εκτέλεσης AVR

26 G Ενεργό Δίκτυο Τρ2 Τρ1 Μετρήσεις και Ποιότητα Ενέργειας ΔΑΕ SCADA Τρ3 Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών Ρυθμίσεις Προστασιών Επιλογή γεννήτριας ΑΠΕ Εντολή ρύθμισης «αέργων» + - Επιβεβαίωση επιτυχούς εκτέλεσης Ρύθμιση της Τάσης και των απωλειών στο Δίκτυο με έλεγχο των “Αέργων” των γεννητριών ΑΠΕ:  Μέσω SCADA  Τοπικό αυτοματισμό AVR

27 Βαθμός ενσωμάτωση πληροφορικής, επικοινωνιών και αυτοματισμών Βαθμός διείσδυσης ΑΠΕ στην Μέση Τάση στην Χαμηλή Τάση   Συνεχής αύξηση της Εποπτείας και του Τηλέλεγχου   στην Υψηλή Τάση Νέες έξυπνες συσκευές Παθητικό Δίκτυο Ενεργό Δίκτυο Για να γίνει εφικτός ο στόχος της διείσδυσης ΑΠΕ Ενεργιακό Μείγμα της χώρας, θα πρέπει να υπάρξει μια δραστική βελτίωση του Δικτύου, με την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και αυτοματισμού

28 e Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή : Προβλήματα και προκλήσεις ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης του Δικτύου Αστέριος Ζαφειράκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google