Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα υπέρ και τα κατά Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα υπέρ και τα κατά Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 τα υπέρ και τα κατά Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

2 ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ υ π ά ρ χ ε ι α ν ε π τ υ γ μ έ ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α χ ρ ή σ η ς τ ο υ ς ε ί ν α ι ε π α ρ κ ε ί ς γ ι α δ ύ ο ε κ α τ ο ν τ α ε τ ί ε ς π ε ρ ί π ο υ η κ α ύ σ η τ ο υ ς π ρ ο κ α λ ε ί μ ε γ ά λ η ς κ λ ί μ α κ α ς έ κ λ υ σ η β λ α β ε ρ ώ ν ο υ σ ι ώ ν η ε ξ ό ρ υ ξ ή τ ο υ ς α λ λ ο ι ώ ν ε ι τ ο τ ο π ί ο Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ υ π ά ρ χ ε ι α ν ε π τ υ γ μ έ ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α χ ρ ή σ η ς τ ο υ έ χ ε ι μ ε γ ά λ η ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή α π ό δ ο σ η τ α α π ο θ έ μ α τ α ε ί ν α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν α κ α ι τ ε ί ν ο υ ν ν α ε κ λ ε ί ψ ο υ ν η κ α ύ σ η τ ο υ π ρ ο κ α λ ε ί μ ε γ ά λ η ς κ λ ί μ α κ α ς έ κ λ υ σ η β λ α β ε ρ ώ ν ο υ σ ι ώ ν Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

4 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ υ π ά ρ χ ε ι α ν ε π τ υ γ μ έ ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α χ ρ ή σ η ς τ ο υ ε ί ν α ι φ ι λ ι κ ό τ ε ρ ο σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν α π ό τ α υ π ό λ ο ι π α ο ρ υ κ τ ά κ α ύ σ ι μ α υ π ά ρ χ ο υ ν π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν α α π ο θ έ μ α τ α η κ α ύ σ η τ ο υ α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι β λ α β ε ρ ά κ α τ ά λ ο ι π α Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

5 ΗΛΙΟΣ υ π ά ρ χ ε ι σ ε α φ θ ο ν ί α δ ε ρ υ π α ί ν ε ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α ν ά π τ υ ξ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς α ξ ι ο π ο ί η σ ή ς τ ο υ Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

6 ΑΕΡΑΣ υ π ά ρ χ ε ι σ ε α φ θ ο ν ί α δ ε ρ υ π α ί ν ε ι η ε γ κ α τ ά σ τ α σ η α ν ε μ ο γ ε ν ν η τ ρ ι ώ ν α λ λ ο ι ώ ν ε ι τ ο τ ο π ί ο υ π ά ρ χ ε ι η χ η τ ι κ ή ε ν ό χ λ η σ η α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ε π ι π τ ώ σ ε ι ς σ τ η ν π α ν ί δ α τ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

7 ΝΕΡΟ υ π ά ρ χ ε ι σ ε α φ θ ο ν ί α δ ε ρ υ π α ί ν ε ι η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α μ ε γ ά λ ω ν φ ρ α γ μ ά τ ω ν α λ λ ο ι ώ ν ε ι τ ο ο ι κ ο σ ύ σ τ η μ α τ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

8 ΣΧΑΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ έ χ ε ι μ ε γ ά λ η ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή α π ό δ ο σ η υ π ά ρ χ ο υ ν θ έ μ α τ α α σ φ ά λ ε ι α ς τ ω ν ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η δ ι α ρ ρ ο ή ς π ρ ο κ α λ ε ί θ α ν α τ η φ ό ρ ε ς β λ ά β ε ς σ ε ό λ α τ α έ μ β ι α ό ν τ α τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς τ α κ α τ ά λ ο ι π ά τ η ς έ χ ο υ ν μ ε γ ά λ η χ ρ ο ν ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α ε π ί δ ρ α σ η ς Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr


Κατέβασμα ppt "Τα υπέρ και τα κατά Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google