Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2 Τι είναι κρατική ενίσχυση; «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως»

3 Κριτήρια  Κρατική χρηματοδότηση  Πλεονέκτημα  Ενισχύσεις επιλεκτικές  Νόθευση ή απειλή νόθευσης ανταγωνισμού  Διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου Τα κριτήρια είναι σωρευτικά

4 Φύση της ενίσχυσης  Η έννοια της ενίσχυσης καλύπτει κάθε δημόσιο μέτρο που μειώνει το κόστος το οποίο κάθε «επιχείρηση» οφείλει να αναλαμβάνει  Προθέσεις και σκοποί στις αποφάσεις των δημοσίων αρχών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον ορισμό ενός μέτρου ως κρατική ενίσχυση

5 «Επιχείρηση»  «οποιοσδήποτε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα» – ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς και τον τρόπο χρηματοδότησής του και – ανεξάρτητα από τον αν ο χαρακτήρας είναι κερδοσκοπικός ή κοινωνικός  Η έννοια απευθύνεται στις δραστηριότητες και όχι στους φορείς  Δύο χωριστές οντότητες μία «επιχείρηση»

6 Οικονομική δραστηριότητα  Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά  Δηλαδή οιαδήποτε δραστηριότητα που δύναται να ασκηθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις έναντι αμοιβής σε συγκεκριμένη αγορά  Ο ορισμός της αγοράς αλλάζει με το χρόνο  Η εσωτερική παροχή υπηρεσίας από το κράτος δεν αποκλείει την ύπαρξη αγοράς

7 Μη οικονομική δραστηριότητα Ε&Α  κύριες δραστηριότητες ερευνητικών οργανισμών και ερευνητικών υποδομών  δραστηριότητες εκπαίδευσης  ανεξάρτητη Ε&Α, συμπεριλαμβανομένης της συνεργατικής Ε&Α (πραγματική συνεργασία)  ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση∙  δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και το σύνολο των εσόδων από τις δραστηριότητες αυτές επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής.

8 Οικονομική δραστηριότητα Ε&Α  Έρευνα επί συμβάση  Ενοίκιο για χρήση υποδομών  Παροχή υπηρεσιών έρευνας στη βιομηχανία, κ.α.  Σαφή διάκριση οικονομικών /μη οικονομιών δραστηριοτήτων (διακριτή λογιστική παρακολούθηση). ΑΝ ΌΧΙ ? Όλη η δραστηριότητα είναι Οικονομική !!!!!!!! Άρα η κρατική χρηματοδότηση υπόκεινται σε έλεγχο για την ύπαρξη Κ.Ε.

9 Κριτήρια άρθρου 107.1 και ΕΔΕΤ  Κρατική χρηματοδότηση: Ναι  Πλεονέκτημα : Ναι με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης - δεν ισχύει MEIP  Ενισχύσεις επιλεκτικές : Ναι  Νόθευση ή απειλή νόθευσης ανταγωνισμού και διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου : Εξετάζεται κατά περίπτωση – Δύσκολη απόδειξη σε δράσεις έρευνας

10 Πηγές χρηματοδότησης Δικαιούχοι (επιχειρήσεις) Κρατική χρηματοδότηση Μη κρατική χρηματοδότηση μη κρατικός έλεγχος κρατικός έλεγχος Άλλοι κρατικοί πόροι EΕΚAΠEΕΚAΠ Κρατική χρημ/ση EΕ EKT&ETΠA EΕ COSME, HORIZON 2020 Ιδιωτική

11 Συνδυασμός πηγών χρηματοδότησης Τμήμα έργου που χρηματοδοτείται από ΕΔΕΤ και έχει χρηματοδοτηθεί για το ίδιο ή άλλο τμήμα του από κεντρικά διαχειριζόμενους πόρους (π.χ. Horizon 2020) ελέγχεται ως προς τους κανόνες Κ.Ε. μόνο για το τμήμα αυτό.

12 Κ.Ε. και δράσεις ΕΑΚ (1) Ελέγχουμε την ύπαρξη Κ.Ε. σε Δημόσια χρηματοδότηση : 1.Έργων ΕΑΚ 2.Υποδομών ΕΑΚ 3.Δράσεων καινοτομίας για επιχειρήσεις

13 Κ.Ε. και δράσεις ΕΑΚ (2) Για τα (1) και (2) έλεγχος Κ.Ε.: 1.Οικονομικών δραστηριοτήτων Ερευνητικού Οργανισμού (ΕΟ) 2.Έρευνας ΕΟ για λογαριασμό επιχειρήσεων 3.Συνεργασία ΕΟ και επιχειρήσεων Δύο επίπεδα ελέγχου: 1.ΕΟ 2.Επιχείρηση

14 Χρηματοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΕΟ (1) Όχι Κ.Ε. για οικονομική βοηθητική δραστηριότητα: 1.Άμεσα συνδεδεμένη με Οικονομική δραστηριότητα 2.Χρήση ιδίων πόρων/μέσων 3.Απαραίτητη για τη λειτουργία του ΕΟ ετήσιας 4.Περιορισμένου εύρους (<20% ετήσιας δυναμικότητας)

15 Χρηματοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΕΟ (2) Υπέρβαση του 20% ?? – Μηχανισμός επιστροφής (claw back mechanism) – Αναλογική κάλυψη τμήματος οικονομικών δραστηριοτήτων από ιδία (εμπορικά έσοδα) Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

16 Χρηματοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΕΟ (3) Παραδείγματα για βοηθητικές δραστηριότητες: Ερευνητική υποδομή π/υ (εκ. ευρώ) Μέγιστη Δ.Δ. Ένταση ενίσχυσης Οικονομική20 100% Μη ενίσχυση Μη οικονομική80 100% Μη ενίσχυση Σύνολο100 100% Ερευνητική υποδομή π/υ (εκ. ευρώ) Μέγιστη Δ.Δ. Ένταση ενίσχυσης Οικονομική402050% Μη ενίσχυση Μη οικονομική80 100% Μη ενίσχυση Σύνολο12010083% 16

17 Μηχανισμός αποφυγής υπεραντιστάθμισης 1.Π/Υ υποδομής 100€, Χρόνος απόσβεσης 10 έτη (ισοκατανομή) 2.Χρήση 90% μη οικονομική, 10% οικονομική Χρηματοδότηση 100% δ.δ. 3.Έλεγχος στο τέλος της 10ετίας και 6 χρόνο 79% μη οικονομική και 21% οικονομική 10,5€ με ιδίους πόρους (επιστροφή του ποσού εντόκως), ή 5,25€ ενίσχυση (ΓΑΚ) και το υπόλοιπο επιστροφή (εντόκως)

18 Έρευνα για λογαριασμό επιχειρήσεων (1) Όχι Κ.Ε. για ΕΟ αν: 1.Οικονομική δραστηριότητα αυτοχρηματοδοτούμενη 2.Διακριτή λογιστική παρακολούθηση 3.Αποφυγή σταυροειδούς επιδότησης Αλλιώς Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

19 Έρευνα για λογαριασμό επιχειρήσεων (2) Όχι Κ.Ε. για Επιχείρηση αν: 1.Απόκτηση αποτελεσμάτων ερευνάς (IPR) με τίμημα αγοράς, ή 2.Αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς 1.Κάλυψη κόστους για την παροχή υπηρεσίας + εύλογο κέρδος για τον ΕΟ ή 2.Προσδιορισμός τιμήματος μετά από διαπραγμάτευση ΕΟ και επιχείρησης Αλλιώς έμμεση Κ.Ε. για την επιχείρηση και Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

20 Συνεργασία ΕΟ με επιχειρήσεις (1) Όχι Κ.Ε. για ΕΟ αν: 1.Ανεξάρτητη έρευνα/μη οικονομική δραστηριότητα 2.Οικονομική δραστηριότητα αυτοχρηματοδοτούμενη 3.Διακριτή λογιστική παρακολούθηση 4.Αποφυγή σταυροειδούς επιδότησης Αλλιώς : Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

21 Συνεργασία ΕΟ με επιχειρήσεις (2) Όχι Κ.Ε. για Επιχείρηση αν: 1.Η επιχείρηση αναλαμβάνει πλήρως το κόστος του έργου 2.Δεν υπάρχει οικονομικό αποτέλεσμα δηλ. πλήρη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 3.Η συμμετοχή στο οικονομική αποτέλεσμα ΕΟ και επιχείρησης είναι πλήρως αναλογική 4.Η επιχείρηση αποκτά το οικονομικό αποτέλεσμα με αποζημίωση στον ΕΟ σε τιμή αγοράς. Αλλιώς Κ.Ε. για την επιχείρηση και Εφαρμογή κανόνων Κ.Ε.

22 Παράδειγμα 1.Συνεργασία ΕΟ και ΜΜΕ για έργο πειραματικής ανάπτυξης κόστους 100 που παράγει IPR 1000 με ποσοστό συμμετοχής 50%-50%. 2.Για τον ΕΟ μη οικονομική δραστηριότητα (Πλαίσιο ΕΑΚ σημείο 19.β άρα χρηματοδότηση 50 Δ.Δ. 3.Για τη ΜΜΕ μη κρατική ενίσχυση αν χρηματοδοτήσει το μέρος της έρευνας που της αναλογεί και για την απόκτηση των IPR στο σύνολό τους καταβάλλει 500. 4.Η ΜΜΕ δύναται να λάβει ενίσχυση 70% (35 μονάδες) για το έργο και 50% (250 μονάδες) για την απόκτηση των IPR. Συνολικό κόστος για την ΜΜΕ 265 μονάδες.

23 Ερωτήσεις που χρήζουν διερεύνησης 1.Ορισμός οικονομικής και μη οικονομικής δραστηριότητας 2.Ορισμός βοηθητικής δραστηριότητας 3.Υπολογισμός βοηθητικής δραστηριότητας (ποιοι πόροι υπολογίζονται και σε ποιο χρόνο/ προτείνεται η ετησία βάση) 4.Προσδιορισμός μηχανισμού αποφυγής υπεραντιστάθμισης (claw back mechanism) 5.Ορισμός διαφορετικών κατηγοριών έρευνας 6.Πιο «χαλαρή αντιμετώπιση» από Πλαίσιο ΕΑΚ με πιο βαριά διαδικασία 7.Προσδιορισμός τιμής αγοράς για αποτέλεσμα έρευνας 8.Χαρακτηρισμός «ιδίων πόρων» ΕΟ σαν κρατικών

24 Κανόνες Κ.Ε. 1.Πλαίσιο ΕΑΚ 2.Καν. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός Κατά Κατηγορία) 3.Καν. 1407/2013 για χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)

25 Στάδια ανάλυσης Εκτενής Ανάλυση από Ε.Ε. Κατ. Γραμμές Απλή και γρήγορη αξιολόγηση Κοινοποίηση Απαλλακτικοί Κανονισμοί Aυτόματο συμβιβάσιμο Γνωστοποίηση

26 ΕΠ και ΓΑΚ Στόχος είναι οι περισσότερες δράσεις ενίσχυσης να χρησιμοποιούν τον ΓΑΚ Ελαχιστοποίηση των ενισχύσεων de minimis Εάν κοινοποίηση καθεστώς «ομπρέλα» με «Πλαίσιο ΕΑΚ»

27 Πλαίσιο ΕΑΚ 2014/C198/01 1.Κοινές Αρχές αξιολόγησης a.Αστοχία της αγοράς (ανάγκη για ενίσχυση) b.Καταλληλότητα του μέσου c.Χαρακτήρας κινήτρου d.Αναλογικότητα της ενίσχυσης e.Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων σε ανταγωνισμό και ενδοκοινοτικό εμπόριο 2.Αυξημένα ποσοστά για εφαρμοσμένη έρευνα 3.Ανάγκη για κρίσιμη μάζα ώστε να σταθμιστεί ο διοικητικός/διαχειριστικός φόρτος

28 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

29 29 8 May 2012 – state aid modernization (SAM) εκσυγχρονισμός κρατικών ενισχύσεων Απλοποίηση διαδικασιών Μετατόπιση του ελεγκτικού βάρους από την Επιτροπή σε εθνικό Επίπεδο (στο Κ-Μ) Μετατόπιση του ελεγκτικού ρόλου της Επιτροπής σε ex post (εκ των υστέρων) από ex ante (εκ των προτέρων) Επικέντρωση της Επιτροπής στην αξιολόγηση των πλέον σημαντικών υποθέσεων Ιστορική Αναδρομή

30 30 Στόχευση SAM Περισσότερες Ενισχύσεις με λιγότερο κόπο Απλοποίηση των κανόνων με καλύτερη στόχευση Αποσαφήνιση ρόλων και βελτίωση διαδικασιών Δικλείδες ασφαλείας » Διαφάνεια » Παρακολούθηση » Αξιολόγηση Προκλήσεις η ανταπόκριση των ΚΜ και οι παρατυπίες στην εφαρμογή

31 Η εξέταση του συμβιβάσιμου μίας ενίσχυσης αποκλειστικό δικαίωμα της επιτροπής Δημιουργία εργαλείου με δυνατότητα υποκατάστασης της επιτροπής Το μέσο αποτελεί ένας νέος ενισχυμένος γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία Απαιτήθηκε η τροποποίηση του εφαρμοστικού κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 αλλά και του διαδικαστικού κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 προσθήκη νέων κατηγοριών ενισχύσεων στο πεδίο εφαρμογής ενός απαλλακτικού κανονισμού Απαιτήσεις 31

32 Στόχος 1. Αύξηση της χρήσης του ΓΚΑΚ (ΓΑΚ) σε σχέση με τις κατευθυντήριες και τον de minimis 2. Απλοποίηση 3. Βελτίωση των ελέγχων 32

33 Καν. (ΕΕ) 651/2014 Απλοποίηση των κανόνων Απλούστερος έλεγχος χαρακτήρα κινήτρου Απλούστερος έλεγχος αναλογικότητας της ενίσχυσης/σώρευσης Αναθεωρημένος ορισμός προβληματικών επιχειρήσεων Αυξημένη διαφάνεια Αξιολόγηση μεγάλων καθεστώτων Επέκταση του πεδίου εφαρμογής Όρια κοινοποίησης / εντάσεις ενίσχυσης ανά κατηγορία Νέες κατηγορίες ενισχύσεων Διεύρυνση των ορισμών Αυξημένοι εκ των υστέρων έλεγχοι και δυνατότητα διακοπής χρήσης του Καν. 33

34 Αύξηση της χρήσης του ΓΑΚ Κοινοποίηση(Κατευθυντήριες/Συνθήκη) Παρόν ΓΑΚ Επέκταση ΓΑΚ (νέοι τύποι και κατηγορίες) Επέκταση ΓΑΚ (όρια κοινοποίησης και έντασης ενίσχυσης) Επέκταση ΓΑΚ Τύπος Ενίσχυσης Ποσό Ενίσχυσης Κοινοποιήσεις ΓΑΚ De minimis Διπλή οριζόντια επέκταση: νέες κατηγορίες και μορφές ενισχύσεων μαζί με τις παλαιότερες Διπλή κάθετη επέκταση: Υψηλότερα όρια κοινοποίησης και έντασης βοήθειας De minimis 34

35 Επέκταση ΓΑΚ 43 εξαιρέσεις με βάση τις οποίες: – 27 νέες; – 30% των παλαιών με αυξημένα όρια κοινοποίησης; και Αρκετές μορφές ενίσχυσης με υψηλά επίπεδα έντασης ενίσχυσης (π.χ. για ενισχύσεις ΕΑΚ) – στα επίπεδα των ΚΓ Βελτίωση των ορισμών για το τις επιλέξιμες δαπάνες και τα όρια σώρευσης. Δυνατότητα χρήσης του συνόλου των κατηγοριών για μεμονωμένες ενισχύσεις και καθεστώτα. 35

36 Επέκταση ΓΑΚ Νέες κατηγορίες Επανόρθωση Ζημιών Από Θεομηνία Κοινωνικού χαρακτήρα για μεταφορά κατοίκων Για οπτικοακουστι κά έργα Για πολιτισμό και διατήρηση κληρονομιάς Για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές Βοήθεια για τοπικές υποδομές Για υποδομές ευρυζωνικών δικτύων για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία 36

37 Νέες κατηγορίες ενισχύσεων Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (άρθρο 27) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29) Καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες (άρθρο 50) Ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα για μεταφορά κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών (άρθρο 51) Ενισχύσεις για υποδομές ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 52) Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς (άρθρο 53) Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα (άρθρο 54) Ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές (άρθρο 55) Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές (άρθρο 56) 37

38 Στόχοι της Επιτροπής Αύξηση της χρήσης του ΓΑΚ για την ΠΠ 2014-2020 σε όλες τις χώρες της ΕΕ για χορήγηση συμβατών και αποτελεσματικών ενισχύσεων Σε επίπεδο διαθέσιμων πόρων στο 66% από 55%(*) Σε επίπεδο μέτρων ενίσχυσης στο 75% από 63%(*) (*) στοιχεία έτους 2011 από scoreboard 2012 38

39 Ελλάδα & ΓΑΚ 2008-2013: Πολύ μικρή χρήση του ΓΑΚ συνολικά κυρίως για Αναπτυξιακό Νόμο (μικρός αριθμός δικαιούχων) Χρήση κανονισμού de minimis Από 1/7/2014 σε ισχύ ο νέος διευρυμένος ΓΚΑΚ 651/2014 (αύξηση ποσοστού χρήσης) 39

40 Διάρθρωση 651/2014 Προοίμιο (77 εδάφια) Τέσσερα κεφάλαια και 59 άρθρα Κεφάλαιο Ι (κοινές διατάξεις), ΙΙ (παρακολούθηση) και ΙV (τελικές διατάξεις) οριζόντια για όλες τις χορηγούμενες ενισχύσεις Κεφάλαιο ΙΙΙ- ειδικές διατάξεις για τις διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων (13 τμήματα) Τρία Παραρτήματα (ορισμός ΜΜΕ, έντυπο γνωστοποίησης, δημοσίευση πληροφοριών) 40

41 Πεδίο εφαρμογής α) α) περιφερειακές ενισχύσεις· β) ενισχύσεις προς ΜΜΕ με τη μορφή επενδυτικών ενισχύσεων, ενισχύσεων λειτουργίας και ενισχύσεων για την πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· γ) ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος· δ) ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία· ε) ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση· στ) ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία· ζ) ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες· η) ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα για μεταφορά κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών· θ) ενισχύσεις για ευζωνικές υποδομές· ι) ενισχύσεις για τον πολιτισμό και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς· ια) ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές και ιβ) ενισχύσεις για τοπικές υποδομές. 41

42 μη Πεδίο μη εφαρμογής στα καθεστώτα με Μ.Ε.Π/Υ>150 εκατ. Ευρώ (αξιολόγηση) για εξαγωγικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων σε αλιεία, υδατοκαλλιέργειας, γεωργική παραγωγή, υπό συνθήκες μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων ( εφαρμογή ορισμένων άρθρων ) στην παύση μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων σε προβληματικές επιχειρήσεις πλην φυσικών καταστροφών ( νέος ορισμός ) σε μέτρα που παραβιάζουν άλλες αρχές της συνθήκης σε δικαιούχους υπόχρεους σε ανάκτηση σε ενισχύσεις εκτός ορίων κοινοποίησης 42

43 43 Ορισμοί Γενικοί ορισμοί για όλα τα είδη ενισχύσεων Ειδικοί ορισμοί για κάθε κατηγορία – Περιφερειακές : παράγραφοι 40-61 – ΜΜΕ : παράγραφοι 62-65 – Πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση : παράγραφοι 66-82 – ΕΑΚ : παράγραφοι 83-98 – Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση/αναπηρία : παράγραφοι 99-100 – Προστασία περιβάλλοντος : παράγραφοι 101-131 – Μεταφορά κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές : παράγραφος 132 – Υποδομές ευρυζωνικών δικτύων : παράγραφοι 133-139 – Πολιτισμός και διατήρηση κληρονομιάς : παράγραφοι 140-142 – Αθλητικές/πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές : παρ. 143 Ορισμοί οριζόντιοι για όλους του κανονισμούς Ορισμοί οριζόντιοι για όλους του κανονισμούς

44 Όρια κοινοποίησης Για ποσά ενισχύσεων (Δ.Δ.) μεγαλύτερα των ορίων => – κοινοποίηση στην Επιτροπή για έγκριση πριν τη θέση σε ισχύ με βάση: σχετικές κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές αρχές σχετικών άρθρων Συνθήκης Ειδικός υπολογισμός ορίων για περιφερειακές ενισχύσεις (Προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης) Κάποια παραδείγματα ορίων: – Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ-> 2 εκ. ευρώ/επιχ./έργο – Συμμετοχή σε εκθέσεις ΜΜΕ -> 2 εκ. ευρώ/επιχ./έτος – Βιομηχανική έρευνα -> 20 εκ. ευρώ/επιχ./έργο – Πειραματική έρευνα -> 15 εκ. ευρώ/επιχ./έργο – Μελέτες σκοπιμότητας-> 7,5 εκ. ευρώ/μελέτη – Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας -> 7,5 εκ. ευρώ/σχηματισμό – Διαδικαστική /οργανωτική καινοτομία -> 7,5 εκ. ευρώ/επιχείρηση/ έργο 44

45 Δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) Μορφές διαφανών ενισχύσεων: – Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου – Ενισχύσεις δανείων εφόσον ΑΙΕ υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς – Εγγυήσεις εφόσον με προϋποθέσεις – Φορολογικά μέτρα με ανώτατο όριο Τεκμήριο διαφάνειας για ενισχύσεις: – για περιφερειακή αστική ανάπτυξη – για μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου – για νεοσύστατες επιχειρήσεις – για μέτρα/έργα ενεργειακής απόδοσης – Για προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Διαφανείς Ενισχύσεις 45

46 Εισφορά κεφαλαίου εκτός και αν όλο το ποσό της εισφοράς θεωρηθεί ενίσχυση Δεύτερο επίπεδο ενίσχυσης σε πολυεπίπεδα σχήματα στην περίπτωση που δεν υπάρχει μεθοδολογία μετατόπισης της ενίσχυσης (το πλεονέκτημα στους τελικούς αποδέκτες/ωφελούμενους πρέπει να ποσοτικοποιείται ακριβώς και εκ των προτέρων). Μέτρα για τα οποία οι επιλέξιμες δαπάνες δεν μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν π.χ. κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις που δεν είναι γνωστή η τοποθεσία τους άρα και τα επιλέξιμα κόστη. Μη Διαφανείς Ενισχύσεις 46

47 Υπολογισμός ποσών επιλέξιμων δαπανών και ενίσχυσης πριν την αφαίρεση φόρων Έγγραφη τεκμηρίωση των δαπανών Εάν η ενίσχυση δεν είναι επιχορήγηση υπολογισμός του ΑΙΕ (Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης) Αναγωγή δαπανών και ποσών ενίσχυσης στο χρόνο χορήγησης (για καταβολή σε δόσεις) Αλλά Για φορολογικά μέτρα στο χρόνο υλοποίησης του μέτρου Εδικές προβλέψεις για επιστρεπτέες προκαταβολές Υπολογισμός δαπανών και ένταση ενίσχυσης 47

48 Γραπτή αίτηση πριν την έναρξη των εργασιών σε όλες τις περιπτώσεις Για ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις - > + έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση θα έχει ως αποτέλεσμα ουσιώδη αύξηση: – του αντικειμένου του σχεδίου/δραστηριότητας, ή – του συνολικού ποσού δαπάνης, ή – της ταχύτητας ολοκλήρωσης του έργου/δραστηριότητας Δεν απαιτείται για: – περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας – πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση – πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία – αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία – μειώσεις περιβαλλοντικών φόρων – μεταφορά κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών – ζημιές από θεομηνίες – Πολιτισμό και διατήρηση κληρονομίας Προπαρασκευαστικές μελέτες, απαλλοτριώσεις όχι έναρξη εργασιών. Ο χαρακτήρας κινήτρου σε όλο το σχέδιο και όχι τη μεμονωμένη δαπάνη Χαρακτήρας κινήτρου 48

49 Συνυπολογισμός ενισχύσεων από όλες τις πηγές -> μέγιστη ένταση ενίσχυσης Για διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, σώρευση όλων των ειδών ενίσχυσης χωρίς περιορισμό Για ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες (επικαλυπτόμενες πλήρως ή εν μέρει) => σώρευση μέχρι το ανώτερο όριο ΓΑΚ ή χρηματοδότησης από Ε.Ε. Ενισχύσεις για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για νεοσύστατες επιχειρήσεις ή για εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που δεν έχουν προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες => – ελεύθερη σώρευση με ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες – σώρευση με άλλες ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το υψηλότερο όριο συνολικής χρηματοδότησης Σώρευση με de minimis για ίδιες επιλέξιμες δαπάνες Σώρευση 49

50 Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Υποβολή στην Ε.Ε. – Ετήσια Έκθεση Διατήρηση λεπτομερών φακέλων και πληροφοριών για 10 έτη από τη χορήγηση της τελευταίας μεμονωμένης ή ad hoc ενίσχυσης Καθεστώτα με μέσο ετήσιο π/υ >150 εκ. ευρώ Εφαρμογή για 6 μήνες Κοινοποίηση στην Ε.Ε. σχεδίου αξιολόγησης και πιθανή παράταση Ισχύει για (περιφερειακές, ΜΜΕ, ΕΑΚ, περιβαλλοντικές και ερωζωνικές ενισχύσεις) 50

51 ΤΜΗΜΑ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ

52 Συμβουλευτική και Συμμέτοχη σε Εκθέσεις Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ Έως 2 εκ. € ανά επιχείρηση και έργο Ένταση ενίσχυσης 50% Επιλέξιμες δαπάνες οι συμβουλευτικές εξωτερικές υπηρεσίες που δεν αποτελούν λειτουργικό κόστος Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις Έως 2 εκ. € ανά επιχείρηση ετησίως Ένταση ενίσχυσης 50% Επιλέξιμες δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, διαχείρισης περιπτέρου συμμετοχής 52

53 ΤΜΗΜΑ 3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

54 Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου (1) Διευρυμένο πεδίο εφαρμογής (πρόβλεψη από ΕΔΕΤ) Ενίσχυση: Συμμετοχή σε επενδυτικό ταμείο Διαχείριση του Ταμείου με εμπορική προοπτική Για όλες τις μορφές ΕΧΟ (με εξαίρεση των εντεταλμένων από το ΚΜ οντοτήτων) Επιλογή ΕΧΟ με ανοιχτή διαδικασία ΕΧΟ που εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική με ρεαλιστική στρατηγική εξόδου, αμείβονται με όρους αγοράς, αναλαμβάνουν μέρος του ρίσκου 54

55 Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου (2) Ενίσχυση με μορφή ιδίων κεφαλαίων, οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων, εγγυήσεων, φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές μέσω συμμετοχής σε Ταμείο Επιλέξιμες οι μη εισηγμένες ΜΜΕ (με προϋποθέσεις) Χρηματοδότηση για αρχικές επενδύσεις, επενδύσεις συνέχειας και κεφάλαιο αντικατάστασης (υπό προϋποθέσεις) Συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο χαρτοφυλάκιο από 10% - 60% αντιστρόφως ανάλογο του ρίσκου που αναλαμβάνεται. Ενίσχυση έως 15 εκ. ευρώ ανά ΜΜΕ 55

56 Ενισχύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις Μη εισηγμένες ΜΜΕ που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών Μορφές ενίσχυσης: Μορφές ενίσχυσης: – Χαμηλότοκα δάνεια έως 10έτη διάρκεια ύψους 1,5 εκ € για 107.3.γ και 2,0 εκ. € για 107.3.α. Υψηλότερο δάνειο για μικρότερη διάρκεια – Εγγυήσεις χαμηλής προμήθειας έως 10έτη διάρκεια εγγυημένου ποσού 2,25 εκ € για 107.3.γ και 3,0 εκ. € για 107.3.α. (80% δανείου). Υψηλότερη εγγύηση για μικρότερη διάρκεια – Επιχορηγήσεις, εισφορές κεφαλαίου ποσό ενίσχυσης Ανώτατο ποσό ενίσχυσης 0,6 εκ € για 107.3.γ και 0,8 εκ. € για 107.3.α. (ΑΙΕ). Για νέες καινοτόμες το διπλάσιο. Συνδυασμός μορφών ενίσχυσης με τήρηση ορίου 56

57 ΤΜΗΜΑ 4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

58 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης Χρηματοδοτείται: – Βασική έρευνα : 100% – Βιομηχανική έρευνα : 50% (max 80%) – Πειραματική ανάπτυξη: 25% (max 80%) – Μελέτες σκοπιμότητας: 50% Προσαυξήσεις: – 20% μικρές και 10% μεσαίες επιχειρήσεις – 15 % για πραγματική συνεργασία επιχειρήσεων μεταξύ τους ή με οργανισμούς έρευνας – 15 % για διάδοση των αποτελεσμάτων 58

59 Ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές (1) Κατασκευή ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών (στοιχεία ενεργητικού) Διακριτή λογιστική παρακολούθηση οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων της υποδομής Ένταση ενίσχυσης 50% Ανοικτή πρόσβαση σε όλους – Προοιμιακή πρόσβαση σε επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει το 10% των δαπανών – Όχι αποκλειστική χρήση Μηχανισμός παρακολούθησης οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια απόσβεσης της υποδομής Το παρόν δεν καλύπτει τους χρήστες της υποδομής / χρήση με όρους αγοράς. 59

60 Ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές (2) Δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μη οικονομικής φύσης: Δημόσια εκπαίδευση Ανεξάρτητη έρευνα Διάδοση των αποτελεσμάτων Επανεπένδυση κερδών από την έρευνα στην έρευνα Δημόσια χρηματοδότηση 20 % βοηθητική δεν είναι κρατική ενίσχυση Δημόσια χρηματοδότηση οικονομικής δραστηριότητας που δεν ξεπερνά το 20 % της ετήσιας δυναμικότητας μιας ερευνητικής υποδομής, και άρα ορίζεται σαν βοηθητική (ορισμός 49), δεν είναι κρατική ενίσχυση. 60

61 Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας Η ενίσχυση στον φορέα διαχείρισης του σχηματισμού Η πρόβλεψη δεν καλύπτει τους χρήστες Τα τέλη χρήσης αντίστοιχα του κόστους ή των τιμων αγοράς Επενδυτική ενίσχυση 55% για 107.3.γ και 65 % για 107.3.α. Ενισχύσεις λειτουργίας 50 % συγκειμένων δαπανών λειτουργίας για 10 έτη. Δεν εφαρμόζεται στις συνήθεις θερμοκοιτίδες 61

62 Ενισχύσεις καινοτομίας σε ΜΜΕ Επιλέξιμες δαπάνες: Απόκτηση/επικύρωση/προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Απασχόληση ερευνητικού προσωπικού υψηλών προσόντων Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες Ένταση ενίσχυσης 50% Για ποσά έως 200.000€ την τριετία ένταση ενίσχυσης έως 100% 62

63 Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία Μόνο για νέα ή σαφώς βελτιωμένη μέθοδο παραγωγής/διαδικασία διαμονής Επιλέξιμες δαπάνες: ‘Αυλα στοιχεία ενεργητικού Υλικά στοιχεία ενεργητικού για το χρόνο και το βαθμό που χρησιμοποιούνται στο έργο Δαπάνες προσωπικού Λειτουργικές δαπάνες συνέπεια του έργου Ένταση ενίσχυσης 15% για μεγάλες και 30% ΜΜΕ Συνεργασία μεγάλης επιχείρησης και ΜΜΕ και η μεγάλη καταβάλλει το 30% των επιλέξιμων δαπανών 63

64 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 – De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

65 65 Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση - δεν υπάρχει καμία ανάγκη κοινοποίησης Μικρά ποσά ενίσχυσης δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ούτε επηρεάζουν το διακοινοτικό εμπόριο Χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε σκοπό Χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση, σε μία δεδομένη περίοδο και δεν υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό

66 66 Αποτελεί ένα χρήσιμο μηχανισμό για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων Regulation (EC) No 69/2001 - 12.1 2001 - 31.12.2006 Regulation (EC) No 1998/2006 - 1.1.2007 - 31.12.2013 Regulation (EU) No 1407/2013 - 1.1.2014 - 31.12.2020 O De Μinimis Ιστορικά

67 Δεν προβλέπεται να εφαρμόζεται  Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (διακριτά όρια)  Ενισχύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση και εμπορία προϊόντων Παραρτήματος Ι (υπό προϋποθέσεις)  Ενισχύσεις που σχετίζονται με εξαγωγές  Ενισχύσεις με όρο χρήσης εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων  Ενισχύσεις για οχήματα σε οδικές εμπορευματικές μεταφορές 67

68 Εξαγωγικές Ενισχύσεις  Ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγώγιμες ποσότητες  Ενισχύσεις για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής  κόστος ενοικίασης γραφείου, ασφάλεια, προσωπικό, έπιπλα και υλικό ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα  Δεν είναι εξαγωγική ενίσχυση  συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  μελέτες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για λανσάρισμα νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μία νέα αγορά 68

69 Πεδίο εφαρμογής  Σαφής διαχωρισμός κέντρων κόστους για επιλέξιμους και μη τομείς  Για επιχειρήσεις με επιλέξιμες και μη δραστηριότητες διασφάλιση ότι η ενίσχυση εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και σε τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους εξαιρούμενους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 69

70 70 Τα όρια – ποσοτικά και χρονικά Όριο οι 200.000 Ευρώ (100.000 για τις οδικές μεταφορές) για μία μεμονωμένη επιχείρηση ανά κράτος μέλος σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) ετών

71 Είδη ενισχύσεων Εφαρμόζεται στις διαφανείς ενισχύσεις δεν είναι αναγκαία η εκτίμηση κινδύνου για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου ενίσχυσης Τέτοιες είναι Επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις Δάνεια/επιδοτήσεις επιτοκίου Εγγυήσεις δανείων Εισφορά κεφαλαίου & επιχειρηματικά κεφάλαια, μέχρι το ανώτατο όριο de minimis μόνο για συμμετοχή το μετοχικό κεφάλαιο Άλλες ενισχύσεις με οροφή, μέχρι το ανώτατο όριο de minimis (π.χ. φοροαπαλλαγές) 71

72 72 Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) Όπου η ενίσχυση δεν αφορά άμεση χρηματοδότηση πρέπει να υπολογισθεί το ΑΙΕ και να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του ποσού De Minimis – Εφόσον το ακριβές ποσό της ενίσχυσης δεν είναι γνωστό κατά την έγκριση τότε ισχύει η έννοια της πρόβλεψης οροφής – Πρόβλεψη οροφής: Ο φορέας ενίσχυσης εγκρίνει με ποσό που ισούται με την οροφή δηλ. εκτιμά την παρούσα αξία και δίνει την έγκριση λαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν ξεπερνά το όριο της σώρευσης.

73 Συγχωνεύσεις – εξαγορές - διασπάσεις Σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές λαμβάνονται υπόψη όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, δηλαδή στην επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες που επιχορηγήθηκαν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων. 73

74 Δάνεια - ΑΙΕ Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου : – Οι εγγυήσεις που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του δανείου και – Το δάνειο δεν υπερβαίνει το 1.000.000 € (ή 500.000 ευρώ για οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και έχει διάρκεια πέντε ετών ή – Το ποσό των 500 000 ευρώ (ή 250 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και έχει διάρκεια δέκα ετών. – Για χαμηλότερο δάνειο και/ή μικρότερη διάρκεια, το ΑΙΕ υπολογίζεται αναλογικά Ή το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της ενίσχυσης 74

75 Εγγυήσεις δανείων (μόνο) - ΑΙΕ Εγγυήσεις χωρίς προμήθεια όπου  η εγγύηση έως το 80% του δανείου και  εγγυημένο ποσό έως 1.500.000 € (750.000€ ευρώ οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και διάρκεια εγγύησης πέντε έτη ή  Εγγυημένο ποσό 750.000 € (ή 375.000€ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και έχει διάρκεια δέκα ετών.  Για χαμηλότερο εγγυημένο ποσό και/ή μικρότερη διάρκεια, το ΑΙΕ υπολογίζεται αναλογικά Το ΑΙΕ (προμήθεια εγγύησης) έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα Μέθοδος για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της εγγύησης με κοινοποίησή και έγκριση από την Ε.Ε. 75

76  δεν περιλαμβάνει μόνο το νομικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται  καλύπτει κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεως του  οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μέσω νομικής οντότητας για το σκοπό του εν λόγω κανονισμού θεωρούνται ως ανήκουσες στην «ίδια επιχείρηση» Έννοια της ενιαίας επιχείρησης 76

77  De minimis και de minimis ΥΓΟΣ μέχρι 500.000€ τριετία (δε γίνεται έλεγχος κοινών επιλέξιμων δαπανών)  De minimis με άλλους de minimis έως 200.000€ (100.000€) τριετία (δε γίνεται έλεγχος κοινών επιλέξιμων δαπανών)  de minimis με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, μέχρι το όριο της υψηλότερης έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή Σώρευση 77

78  Με υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή/ φορέα που θα λάβει ενίσχυση. Ευθύνη του Κ-Μ να επιβεβαιώσει. Δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει μητρώο  Με την τήρηση ενός κεντρικού μητρώου παρακολούθησης ενισχύσεων de minimis, όπου καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις de minimis ενισχύσεις που δόθηκαν σε οποιαδήποτε επιχείρηση από οποιαδήποτε αρχή του κράτους (ΑΙΕ, μέγεθος επιχείρησης, NACE κύριας δραστηριότητας, ημερομηνία χορήγησης ενίσχυσης). Παρακολούθηση 78

79  Ενημερώνει τις επιχειρήσεις για ενισχύσεις de minimis και λαμβάνει πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση de minimis ληφθείσα τα προηγούμενα 3 έτη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση εφόσον δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο (3 ετία).  Χορηγεί τις ενισχύσεις μετά από εξακρίβωση ότι όριο για την τριετία δεν έχει ξεπεραστεί.  Διατηρεί αρχεία επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση.  Παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, μετά από γραπτή αίτησή της, εντός 20 εργάσιμων ημερών Υποχρεώσεις Κ-Μ 79

80  Απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού ΑΙΕ για τυποποιημένα δάνεια και εγγυήσεις.  Αποσαφήνιση της έννοιας της «επιχείρησης»  Διευκρίνιση του τρόπου αντιμετώπισης των επιχειρήσεων με επιλέξιμες και μη δραστηριότητες και των συγχωνεύσεων- εξαγορών-διασπάσεων. Βασικές αλλαγές 80

81 81 Κρατικές Ενισχύσεις- ΕΣΠΑ-Ωφελούμενοι

82 82 De Minimis VS GBER Τι προτείνεται να χρησιμοποιηθεί; ΓΑΚ = καλύτερο και πιο δομημένο εργαλείο αλλά πιο πολύπλοκος De Minimis = απλός στην διαχείριση χωρίς πολλές προϋποθέσεις αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα για αστοχίες σε θέματα σώρευσης

83 Σημεία προσοχής Λειτουργικές δαπάνες ΕΤΠΑ Περιορισμοί στον τόπο εγκατάστασης Αγροδιατροφή, Παράρτημα Ι Συνδυασμός χρηματοδότησης ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ Συνδυασμός περισσοτέρων άρθρων ΓΑΚ Θερμοκοιτίδες

84 ΕΠ και ΕΑΣ/ΕΥΚΕ Παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών - εγκυκλίων Συντονισμός με χρήση της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ Υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ Χρήση προτύπων διαδικασιών Χρήση προτύπων εγγράφων Χρήση του Π.Σ.Σώρευσης Έγκριση/κοινοποίηση μέτρων ενίσχυσης Παροχή τεχνογνωσίας/εκπαίδευση Εκπαιδευτικό λογισμικό μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ ΑΕ

85 Πρότυπη πρόσκληση

86 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  Πληροφορίες:  ΕΥΚΕ  Mailto: stateaid_unit@mnec.gr


Κατέβασμα ppt "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Και ΕΑΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google