Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘’ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ’’ ( ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ : 404 ΠΧ -362 ΠΧ ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Νικήτρια του π ολέμου η Σ π άρτη. Όμως αθετεί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘’ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ’’ ( ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ : 404 ΠΧ -362 ΠΧ ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Νικήτρια του π ολέμου η Σ π άρτη. Όμως αθετεί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘’ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ’’ ( ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ : 404 ΠΧ -362 ΠΧ ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Νικήτρια του π ολέμου η Σ π άρτη. Όμως αθετεί την υ π όσχεσή της για ελευθερία των Ελληνικών π όλεων. Αντίθετα : σ ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα, με τη βοήθεια των Περσών, εγκαθίστανται ολιγαρχικές φρουρές π ου : α ) ε π ιβάλλουν μεγάλους φόρους και β ) π ροχωρούν σε διώξεις δημοκρατικών π ολιτών.

2 ‘’ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ’’ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΥΡΑΝΝΟΙ : Στην Αθήνα εγκαθίσταται π ολίτευμα τυραννικό α π ό μία ομάδα τριάντα ανδρών ε π ικεφαλής των ο π οίων ήταν ο Κριτίας (404π χ ). Για ένα χρόνο η Αθήνα υ π οφέρει α π ό : α ) μεγάλους φόρους και β ) διώξεις ( εξορίες - εκτελέσεις ) δημοκρατικών π ολιτών. Το 403π χ οι Αθηναίοι, με ε π ικεφαλής το Θρασύβουλο, α π οκαθιστούν τη δημοκρατία.

3 ‘’ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ’’ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ : Αθηναίος ιστορικός και στρατηγός. Έγινε γνωστός με το έργο : ‘’ Κύρου Ανάβασις ’’. Ο Κύρος διεκδικούσε α π ό τον αδελφό του, Αρταξέρξη, τον π ερσικό θρόνο. Στο π λευρό του είχε 13.000 Έλληνες μισθοφόρους, α π ό τους ο π οίους 700 ήταν Σ π αρτιάτες. Ε π ικεφαλής αυτών ήταν : ο Αθηναίος στρατηγός Ξενοφών και ο Σ π αρτιάτης ε π ίσης στρατηγός Κλέαρχος.

4 ‘’ Η ΜΆΧΗ ΣΤΑ ΚΟΎΝΑΞΑ 401Π Χ ’’ ΚΟΥΝΑΞΑ : Χωριό στην π εριοχή της Βαβυλώνας. Εκεί συγκρούστηκαν ο Κύρος με τον Αρταξέρξη. Ο Κύρος έ π εσε νεκρός α π ό τους βασιλικούς σωματοφύλακες του Αρταξέρξη, ενώ ο Αρταξέρξης τραυματίστηκε α π ό τον Κύρο. Αν και νικητής υ π ήρξε ο Κύρος στο τέλος ο θρόνος της Περσίας π ήγε στον Αρταξέρξη. Στη συνέχεια το μισθοφορικό ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, υ π ό την ηγεσία του Ξενοφώντα και του Κλέαρχου, διασχίζουν το Περσικό κράτος και φθάνουν στον Πόντο. Αυτό εξιστορείται στο έργο με τον τίτλο : ‘’ Κύρου Ανάβασις ’’, π ου ανήκει στον Ξενοφώντα.

5 ‘’ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ο Β ’ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ’’ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ο Β ’: Ονομαστός βασιλιάς της Σ π άρτης την π ερίοδο : 444π χ -360π χ. Ήταν κουτσός αλλά διακρινόταν για τις σ π ουδαίες διοικητικές και στρατηγικές του ικανότητες, αλλά και για την φιλανθρω π ία του. Το 395π χ ε π ιτέθηκε κατά των Περσών στην Μ. Ασία, όταν ο βασιλιάς Αρταξέρξης αξίωσε την υ π οταγή των ελληνικών π όλεων της Μ. Ασίας και αυτές ζήτησαν τη βοήθεια της Σ π άρτης. Όμως, π αρά τις νίκες του, αναγκάζεται να γυρίσει στην Ελλάδα για να αντιμετω π ίσει τους Αθηναίους, τους Θηβαίους, τους Αργείους και τους Κορινθίους π ου συνασ π ίστηκαν εναντίον του.

6 ‘’ Η Π ΕΡΙΟΔΟΣ : 394Π Χ -378Π Χ : ΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ’’ Μάχη Κορώνειας : Περιοχή της Βοιωτίας. Εκεί το 394π χ. ο Αγησίλαος, βασιλιάς της Σ π άρτης, νικά τους Αθηναίους και τους συμμάχους τους. Η Σ π άρτη α π οκτά την κυριαρχία στην Η π ειρωτική Ελλάδα, χάνει όμως αυτή στο Αιγαίο και στα π αράλια της Μ. Ασίας. Ναυμαχία της Κνίδου : μικρή π αραλιακή π όλη στις δυτικές ακτές της Μ. Ασίας. Εκεί το 394π χ ο Αθηναϊκός στόλος, υ π ό το ναύαρχο Κόνωνα, νικά το σ π αρτιατικό στόλο. Η Αθήνα ξαναχτίζει τα γκρεμισμένα τείχη της.

7 ‘’ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ – ΑΝΤΑΛΚΙΔΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ’’ ΥΠΕΓΡΑΦΗ : το 386π χ. Ονομάστηκε έτσι α π ό το βασιλιά της Σ π άρτης Ανταλκίδα. Αυτός ήρθε σε συμφωνία με τον Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη για ειρήνη και τερματισμό των εχθρο π ραξιών. Η ειρήνη αυτή π εριγράφεται στο έργο του Ξενοφώντα : ‘’ Ελληνικά ’’. Με την ειρήνη αυτή οι Έλληνες έ π αυαν να ανακατεύονται στις π ερσικές υ π οθέσεις και η κυριαρχία όλων των δυτικών π όλεων της Μ. Ασίας π ερνούσε στους Πέρσες. Οι Έλληνες, μετά α π ό αντιδράσεις και συνέδρια, αναγκάστηκαν στο τέλος να την δεχτούν.

8 ‘’ Η Β ’ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ’’ Έτος ίδρυσης : 378π χ. Διατηρήθηκε : μέχρι το 355π χ. Έδρα της : η Αθήνα. Σκο π ός ίδρυσης : η π ροστασία της Αθήνας και των συμμάχων της α π ό τις ε π εκτατικές διαθέσεις της Σ π άρτης. Πόλεις - μέλη της : Αθήνα, Χίος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Χαλκίδα, Ερέτρια, Κάρυστος, Σκό π ελος, Σκιάθος, Κυκλάδες, Πέρινθος ( Προ π οντίδα ), Μαρώνεια ( Θράκη ), Δίον ( Πιερία ).

9 ‘’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ’’ 1. Με π οιο τρό π ο π ροσ π άθησαν οι Σ π αρτιάτες να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην Ελλάδα, μετά το τέλος του Πελο π οννησιακού π ολέμου ; 2. Με π οια ιστορικά γεγονότα συνδέονται τα έτη : 404π χ και 403π χ ; 3. Μάχη στα Κούναξα 401π χ και Ξενοφώντος ‘’ Κύρου Ανάβασις ’’. Να το ανα π τύξετε ως εξιστόρηση. 4. Με π οια γεγονότα συνδέονται άμεσα οι π αρακάτω χρονολογίες : 395π χ, 394π χ, 386π χ και 378π χ.; ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.


Κατέβασμα ppt "‘’ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ’’ ( ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ : 404 ΠΧ -362 ΠΧ ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Νικήτρια του π ολέμου η Σ π άρτη. Όμως αθετεί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google