Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016

2 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 κρίσιμο ζήτημα κρίσιμο ζήτημα: το πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 και ο νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης ως υπαγόμενης ή μη στις διατάξεις αυτού σημασία σημασία: ο ορθός χαρακτηρισμός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, διότι, βάσει αυτού, καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών

3 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 ο νομικός χαρακτηρισμός της εκάστοτε συναπτόμενης σύμβασης ως υπαγόμενης ή μη στο ν. 3316/2005 είναι ζήτημα πραγματικό και γίνεται μετά από εκτίμηση των ανατεθεισών υπηρεσιών και ερμηνεία της βούλησης των μερών Ε.Σ. Πρ. VII Τμ. 31/2015, 22/2014, ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 375, 270/2015

4 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού και των άλλων ελευθερίων επαγγελμάτων των κατηγοριών μελετών της παρ. 2, που εμπίπτουν καθ’ ύλην στο «Παράρτημα ΙΙ Α» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο «Παράρτημα XVIIΑ» της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. ( Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3316/2005 )

5 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες του ν. 3316/2005 «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου (Άρθρο 1 παρ. 2α΄ του ν. 3316/2005)

6 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες του ν.3316/2005 αναφέρεται σε ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και επεξεργασία αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή των δεδομένων, αλλά μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσης, να προχωρά στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων ( Ε.Σ. Πρ. VII Τμ. 23/2015, ΚΠΕΔ στο VΙΙ Τμ. 61, 24/2016, 395, 290, 233/2015)

7 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες του ν.3316/2005 για να χαρακτηρισθεί μία σύμβαση ως δημόσια σύμβαση μελέτης του ν. 3316/2005 πρέπει: α) να εντάσσεται – βάσει του αντικειμένου της – σε μία από τις 29 κατηγορίες του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 (χωροταξικές, πολεοδομικές, οικονομικές, κοινωνικές, αρχιτεκτονικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές, στατικές, συγκοινωνιακών έργων, υδραυλικών έργων, ενεργειακές κλπ.) και

8 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες του ν. 3316/2005 β) να συνδέεται με τεχνικό έργο ή με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του ευρύτερου χώρου Ε.Σ. Πρ. VII Τμ. 297/2011, Πρακτ. VII Τμ. 5ης Συν./15.2.2011, Θ. Β΄, ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 88, 28/2016, 125, 73/2014, 102/2012.

9 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα μελετών ν.3316/2005 σύμβαση για την «υποστήριξη Υπηρεσιών του Δήμου για το σχεδιασμό βιοκλιματικών παρεμβάσεων στην Ιπποδάμειο Αγορά» κρίθηκε, εν όψει του τεχνικού αντικειμένου της, ότι συνιστούσε σύμβαση εκπόνησης μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 (ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, μελετών υδραυλικών έργων και περιβαλλοντικών) Ε.Σ. Πρ. VII Tμ. 31/2015

10 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα μελετών ν.3316/2005 «οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας δημοτικού τυροκομείου» κρίθηκε, εν όψει του αντικειμένου της, ότι αφορούσε σχεδιασμό τεχνικού έργου και ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας της παραγωγικής του λειτουργίας και ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 Ε.Σ. Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 16/2016

11 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτη ≠ ερευνητικό έργο έργο «ερευνητικό» = πρωτότυπο, δηλ. επαυξάνει το απόθεμα της ήδη υπάρχουσας γνώσης. (άρθρα 2 περ. α΄ του προϊσχύσαντος ν. 1514/1985 και 2 περ. 19 του ήδη ισχύοντος ν. 4310/2014)

12 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτη ≠ ερευνητικό έργο Όταν δεν παρουσιάζεται κανένα πρωτοποριακό στοιχείο, αλλά απλή επανάληψη (με ή χωρίς αξιοποίηση) ήδη γνωστών παραδοχών, πρόκειται για μελέτη, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιστήμης και τεχνικής, ως μέσων εξυπηρέτησης και προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και ατομικής ζωής και σκοπεί στην εφαρμογή ή εφαρμοσιμότητα των παραδοχών της για τη λύση δεδομένων πρακτικών προβλημάτων, όπου και εξαντλείται. Ε.Σ. Απ. VI Τμ. 2967/2014, Πρ. VII Τμ. 23, 9/2015

13 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα Σύμβαση με αντικείμενο την «Κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήμανση περιοχής πόλης» κρίθηκε ότι συνιστούσε σύμβαση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης και όχι ερευνητικό έργο, καθώς αφορούσε την παραγωγή ενός συνήθους τεχνικού αντικειμένου (κυκλοφοριακή οργάνωση πόλης) με τη χρήση κεκτημένων γνώσεων Ε.Σ. Πρ. VII Τμ. 9/2015

14 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα Η εκπόνηση «σχεδίου προσαρμογής και μετριασμού της θερμικής επιβάρυνσης και της αστικής κλιματικής αλλαγής στην πόλη της Αθήνας» κρίθηκε ότι προσιδιάζει στην έννοια του ερευνητικού προγράμματος, κατά το ν. 1514/1985 και όχι στην έννοια της μελέτης, καθώς αποσκοπούσε στην προαγωγή της γνώσης αναφορικά με τον αστικό μεταβολισμό της Αθήνας και τη θερμική συμπεριφορά των δομημένων επιφανειών και στηριζόταν σε πρωτότυπη μεθοδολογία Ε.Σ. Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 327/2014

15 Ελεγκτικό Συνέδριο Συναφείς προς τις μελέτες υπηρεσίες του ν.3316/2005 Πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες (σωρευτικά): α) περιλαμβάνονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Παραρτήματος IIΑ της Οδηγίας 2004/18 (υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες, υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού και συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών κλπ.)

16 Ελεγκτικό Συνέδριο Συναφείς προς τις μελέτες υπηρεσίες του ν.3316/2005 β) σχετίζονται άμεσα με τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 γ) έχουν ως αντικείμενο την παροχή στην αναθέτουσα Αρχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με την προετοιμασία της ανάθεσης, την ανάθεση καθ’ εαυτή και την εκτέλεση σύμβασης μελέτης ή έργου και

17 Ελεγκτικό Συνέδριο Συναφείς προς τις μελέτες υπηρεσίες του ν.3316/2005 δ) συνδέονται με την παραγωγή μελετών δημοσίων έργων ή την παραγωγή και εκτέλεση δημοσίου έργου – κατ’ ουσίαν πρόκειται για τις «υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων» της προϊσχύσασας διάταξης του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 1418/1984(σε σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου από την τεχνική υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του έργου). Ε.Σ. Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 63/2016, 395, 375, 270/2015

18 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα υπηρεσιών του ν. 3316/2005 σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου κατασκευής και διαμόρφωσης μόλου μετά της παρακείμενης παράκτιας ζώνης (ΕΣ Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 41/2016) υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Υπηρεσιών των Δήμων για την ωρίμανση και προετοιμασία συγκεκριμένων έργων, προκειμένου να ενταχθούν σε Κοινοτικά Προγράμματα, ή για την υλοποίηση ήδη ενταγμένων έργων Ε.Σ. Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 63/2016, 270, 103/2015

19 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 Διαδικασία ανάθεσης Διαδικασία ανάθεσης: (ανοικτή ή κλειστή) διαγωνιστική διαδικασία (άρθρα 7 για την ανάθεση μελετών και 9 για την ανάθεση συναφών υπηρεσιών) δεν προβλέπεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού απευθείας ανάθεση των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 2

20 Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/2005 ειδικώς για τους δήμους, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης και όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης (που κάθε φορά ισχύει) για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης (άρθρο 209 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ.)

21 Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσίες άρθρου 209 Κ.Δ.Κ Υπηρεσίες άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. Οι υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο ν. 3316/2005 – εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια του Κοινοτικού Δικαίου – διέπονται από το π.δ. 28/1980 (άρθρα 209 παρ. 2 και 273 του Κ.Δ.Κ. ) και ανατίθενται από τους δήμους: με απευθείας ανάθεση, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ποσό των 20.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

22 Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσίες άρθρου 209 Κ.Δ.Κ Υπηρεσίες άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. με πρόχειρο διαγωνισμό (συνοπτική διαδικασία), όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το ποσό των 60.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). με τακτικό (ανοικτό ή κλειστό) διαγωνισμό, για συμβάσεις άνω του ποσού των 60.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Άρθρα 209 παρ. 9 του Κ.Δ.Κ., 83 του ν. 2362/1995 και Υ.Α. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1291) – βλ. και όμοιες διατάξεις του ήδη ισχύοντος άρθρου 133 του ν. 4270/2014

23 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα υπηρεσιών άρθρου 209 ΚΔΚ σύμβαση για την «εκπόνηση σχεδίου δράσης για την προετοιμασία και συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Δήμο…», αφού κρίθηκε ότι δεν αποσκοπούσε στην παραγωγή δημοσίων έργων. ΕΣ Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 28/2016

24 Ελεγκτικό Συνέδριο Νομολογιακά παραδείγματα υπηρεσιών άρθρου 209 ΚΔΚ σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Μηχανικού, με σκοπό την υπαγωγή αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013, αφού κρίθηκε ότι δεν συνδεόταν με την παραγωγή και εκτέλεση δημοσίου έργου. ΕΣ Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 88/2016

25 Ελεγκτικό Συνέδριο Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ελεγκτικό Συνέδριο Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google