Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14: Το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου 29 Μαρτίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14: Το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου 29 Μαρτίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14: Το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου 29 Μαρτίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 29 Μαρτίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2  Βελτιώνει και αναβαθμίζει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των ατόμων.  Αποτελεί μέσο για αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επανειδίκευση όσων πλήττονται από την ανεργία ή βρίσκονται σε φάση αλλαγής επαγγέλματος.  Βελτιώνει τις ικανότητες προσαρμογής των ατόμων στις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.  Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.  Συμβάλλει στην προσωπική, κοινωνική ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και ενισχύει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. H σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων σήμερα

3 Ευρώπη 2020 Θεματική Ενότητα: Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς – μια οικονομία με υψηλά ποσοστά απασχόλησης που επιτυγχάνει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Εμβληματική πρωτοβουλία: «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας Θεματικός Στόχος: Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση

4  Στην προσπάθεια να αυξηθεί η συμμετοχή του ενήλικου πληθυσμού στη διά βίου μάθηση και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, το Συμβούλιο Υπουργών της 28 ης Νοεμβρίου 2011 ψήφισε το ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.  Το θεματολόγιο συνεχίζει, συμπληρώνει και παγιώνει το συντελούμενο έργο στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων βάσει των στόχων που ορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση ενηλίκων 2012-14

5 Καθορίζει τις προτεραιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που στόχο έχουν την αύξηση της συμμετοχής, κυρίως, των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες και των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, με έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση, την εντατικοποίηση και το συντονισμό των πολιτικών για την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως προσφέροντας στους ενήλικες με χαμηλά προσόντα μια «δεύτερη ευκαιρία» για να ανεβάσουν τα προσόντα τους "ένα βήμα πιο πάνω". Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο:

6 Τομείς προτεραιότητας του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Θεματολογίου 2012-14 Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τους ενηλίκους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και της παρακολούθησής της

7  Διάρκεια 24 μήνες (ολοκληρώνεται τον 8/2014)  Προϋπολογισμός: €168.000, με ποσοστό συγχρηματοδότησης ύψους 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Παρακολουθείται από Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους των βασικών εταίρων της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.  Υλοποιείται υπό το πρίσμα της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης 2007-13. Σχέδιο Δράσης της Κύπρου

8 Στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου (1) Ενημέρωση των ενηλίκων για το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν όλοι οι ενήλικες, ειδικά αυτοί που ανήκουν σε ΕΚΟ και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα εξαιτίας της μειωμένης συμμετοχής τους στην εκπαίδευση. Υλοποίηση της Διά Βίου Μάθησης

9 Στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου (2) Βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο πεδίο της εκπαίδευσης/κατάρτισης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ενίσχυση της συνεργασίας των βασικών εταίρων (stakeholders) σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο και στην Ευρώπη, μέσα από τη συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης

10 Στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου (3) Γνωστοποίηση και εφαρμογή των κυριότερων μηνυμάτων διεθνών ερευνών και μελετών όπως την Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων (AES-Adult Education Survey) και τη Διεθνή Έρευνα Ικανοτήτων Ενηλίκων (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult of Competencies) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και της παρακολούθησής της

11 Να ενισχυθεί ο εθνικός στόχος της Κύπρου για αύξηση της συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης (12% μέχρι το 2020) Απώτερος Στόχος 2010 7.7% 2011 7.5% 2020 12%

12 Δραστηριότητες : -Τακτικές συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης -Συνέδρια -Περιφερειακές Ημερίδες Πληροφόρησης (Information days) -Δραστηριότητες Ομαδικής Μάθησης (Peer Learning Activities) -Γνωστοποίηση και εφαρμογή στο μέτρο του εφικτού των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών (π.χ. έρευνα επιμόρφωσης ενηλίκων, PIAAC) Πώς θα επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι;

13  Σχέδιο Δράσης  Ενημερωτικό Έντυπο για το Θεματολόγιο και άλλο υλικό (αφίσα, στυλό, σημειωματάριο, φάκελος)  Οδηγός προς εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (από PLA)  Ενημερωτικά Δελτία  Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Ιστοσελίδα Τελικά Προϊόντα- Δραστηριότητες Διάδοσης

14 Ιστοσελίδα Ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy/aethee

15  Περιλαμβάνει σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται σήμερα στην Κύπρο.  Εκπονείται με τη συνεισφορά κρατικών και ημικρατικών οργανισμών.  Ο οδηγός θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν καθώς και με άλλους τρόπους (π.χ. στην ιστοσελίδα του Σχεδίου κτλ.).  Στόχος να προσεγγιστούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ενήλικες με χαμηλά προσόντα συμμετοχής σε δράσεις επιμόρφωσης. Οδηγός ευκαιριών Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

16


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14: Το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου 29 Μαρτίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google