Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση – Απασχόληση. Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α/θμιας

2 To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (2007-2013) στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

3 Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι : >.

4 Διαθέτοντας σημαντικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα επτά δισ. EUR για τα έτη 2007 έως 2013, το νέο αυτό πρόγραμμα αντικαθιστά τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2006. Το νέο πρόγραμμα > δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να επιδιώξουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες μάθησης, σε κάθε στάδιο της ζωής τους, σε όλη την Ευρώπη.

5 Προϋπολογισμός 6.9 δισεκατομμύρια Ευρώ  Comenius ≥ 13%  Erasmus ≥ 40%  Leonardo da Vinci ≥ 25%  Grundtvig ≥ 4% 6.9 δισεκατομμύρια Ευρώ  Comenius ≥ 13%  Erasmus ≥ 40%  Leonardo da Vinci ≥ 25%  Grundtvig ≥ 4%

6 Δομή του προγράμματος

7 Ποσοτική στόχευση  3 εκ. μαθητές Comenius 2007-13  3 εκ. Erasmus φοιτητές έως το 2013  80.000 τοποθετήσεις Leonardo κατ’ έτος έως το 2013  7.000 άτομα στην εκπαίδευση ενηλίκων κατ’ έτος έως το 2013  3 εκ. μαθητές Comenius 2007-13  3 εκ. Erasmus φοιτητές έως το 2013  80.000 τοποθετήσεις Leonardo κατ’ έτος έως το 2013  7.000 άτομα στην εκπαίδευση ενηλίκων κατ’ έτος έως το 2013

8 Ποιες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα:  τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ  η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Ελβετία (οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, δηλαδή εκείνες οι χώρες που είναι μέλη τόσο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων συναλλαγών όσο και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)  η Τουρκία, η Κροατία  «Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη», οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου(όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/249/ΕΚ του Συμβουλίου)

9 Οι σχολικές μονάδες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατόν να υλοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία έχουν πάρει σχετική έγκριση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Μπορούν επίσης, να προετοιμάσουν προτάσεις, τις οποίες θα υποβάλουν στο πλαίσιο της επόμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος, για υλοποίησή τους κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014.

10 Το Πρόγραμμα Comenius  καλύπτει την προσχολική έως και τη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιδιώκει να αναπτύξει την κατανόηση μεταξύ διάφορων ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσω ανταλλαγών και συνεργασίας σχολείων από διαφορετικές χώρες.  απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα υπό την ευρύτερη έννοιά της, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των συλλόγων γονέων και των ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών.

11 Το Comenius στοχεύει  στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της και στην προώθηση της κινητικότητας και της εκμάθησης γλωσσών.  στη συμμετοχή 3 εκ. μαθητών σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέχρι το 2013.

12 Απευθύνεται σε:  μαθητές της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης μέχρι το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  σχολεία, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.  περιφερειακές και τοπικές Αρχές με ρόλο στη Σχολική Εκπαίδευση.  διδακτικό προσωπικό, προσωπικό υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό στα εν λόγω σχολεία.  μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.  ενώσεις και εκπροσώπους αυτών που ασχολούνται με τη σχολική εκπαίδευση.  δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  κέντρα και φορείς έρευνας που ασχολούνται με θέματα διά βίου μάθησης.  ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13 Δράσεις του Comenius:

14 Σχολικές Συμπράξεις Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από σχολεία διαφορετικών χωρών και υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το κοινό σχέδιο μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

15 Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις  Στοχεύουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών  2 εταίροι από διαφορετικές Χώρες  Αμοιβαία ανταλλαγή τάξης τουλάχιστο 10 μαθητών(τουλάχιστο 10 ημέρες)  Διάρκεια 2 έτη  Γλωσσική προετοιμασία (τουλάχιστον 20 ώρες αν η γλώσσα στόχος δε διδάσκεται στο σχολείο)  Επιχορήγηση κατ' αποκοπή ποσού ανάλογα τις κινητικότητες

16 Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις  Στοχεύουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων  τουλάχιστο 3 εταίροι από διαφορετικές χώρες  Ένα από τα σχολεία αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή  Διάρκεια 2 έτη  Επιχορήγηση κατ' αποκοπή ποσού ανάλογα τις κινητικότητες

17 Συμπράξεις Comenius Regio  Στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπ/σης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών  2 εταίροι από διαφορετικές Χώρες : τοπική ή περιφερειακή αρχή με ρόλο στην εκπαίδευση τουλάχιστον ένα σχολείο τουλάχιστον έναν άλλο τοπικό εταίρο  Διάρκεια 2 έτη  Επιχορήγηση κατ' αποκοπή ποσού για τις κινητικότητες και επιπλέον ποσού για άλλες δραστηριότητες

18 Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius Δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να φιλοξενηθούν σε σχολείο και οικογένεια υποδοχής στο εξωτερικό για διάστημα από 3 έως 10 μήνες. Οι δράσεις κινητικότητας μαθητών διοργανώνονται μεταξύ σχολείων που συμμετέχουν στην ίδια σύμπραξη Comenius.

19 Υποτροφίες Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης  συμμετοχή σε επιμορφωτική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκή χώρα διαφορετική από εκείνη της εργασίας. Σεμινάριο οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabas e/search.cfm) Συμμετοχή σε συνέδριο ή ημερίδα ενημερωτικού χαρακτήρα Τοποθέτηση σε σχολείο ή εκπαιδευτικό οργανισμό  Απευθύνεται σε Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης  Διάρκεια 1 ημέρα - 6 εβδομάδες  Επιχορήγηση : Δαπάνες Ταξιδιού, Διαβίωσης, διδάκτρων, Γλωσσικής Προετοιμασίας

20 Τοποθέτηση Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε θέσεις Βοηθών  Αναλάβουν τη θέση βοηθού σε σχολείο υποδοχής μιας άλλης χώρας  Απευθύνεται σε Μελλοντικούς εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε ειδικότητας  Σε ιδρύματα εκπ/σης που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μελλοντικούς εκπ/κούς απ΄το εξωτερικό ως βοηθούς (χωρίς οικονομική στήριξη)  Περίοδος άσκησης 13 – 45 εβδομάδες  Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, προετοιμασίας και δαπανών διαβίωσης

21 Προπαρασκευαστικές επισκέψεις Comenius ε πιχορηγήσεις προς σχολικά ιδρύματα για την επίσκεψη εκπροσώπου τους σε σχολικό ίδρυμα του εξωτερικού ή τη συμμετοχή του σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων με σκοπό την προετοιμασία Σχολικής Σύμπραξης Comenius.  1 εκπρόσωπος ανά ίδρυμα(συνήθως)  Διάρκεια έως 5 ημέρες  Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, και διαβίωσης

22 Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση eTwinning Το eTwinning προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε να έχουν τα σχολεία πιο εύκολα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συμπράξεις και να ξεκινήσουν σχέδια συνεργασίας που θα άπτονται οιουδήποτε θεματικού πεδίου.

23 Πηγές : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Comenius: Ιστορίες επιτυχίας — Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/comenius/success-stories_el.pdf Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: www.iky.gr Επεξηγήσεις ανά δράση: http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/fiches_el.pdfhttp://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/fiches_el.pdf Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού http://www.minedu.gov.gr/eyropaiki-enosi.html ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ : Υπουργείο Παιδείας: www.minedu.gov.gr Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: www.iky.grwww.iky.gr Iστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/fiches_el.pdf LLP site: http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html διαδικτυακή πύλη του eTwinning: http://www.etwinning.nethttp://www.etwinning.net

24 Πληροφορίες Ιστοσελίδα Ε.Ε.: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.html Ιστοσελίδα ΙΚΥ: http://www.iky.gr Μαραγκός Δημήτριος- Υπεύθυνος Επικοινωνίας LLP τηλ: 2103726397 email: dmaragos@iky.grdmaragos@iky.gr

25 Στοιχεία επικοινωνίας- Comenius  Ξαρχουλάκου Μαρία- Συντονίστρια, Σχολικές συμπράξεις Regio, Ατομική κινητικότητα μαθητών τηλ. 210-3726348 e-mail: mxarchou@iky.gr  Πηνελόπη Μουσούρη – Σχολικές συμπράξεις τηλ 210-3726316 e-mail: pmousouri@iky.gr  Κωνσταντίνος Καρναβάς – Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση τηλ.210-3726317 e-mail: kkarnavas@iky.grkkarnavas@iky.gr  Σπύρος Χατζηπαπάς – Βοηθοί καθηγητές και σχολεία υποδοχής, Σχολικές συμπράξεις τηλ. 210-3726347 e-mail: schatzipapas@iky.gr

26 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων), ισχύει η βασική Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ. Β/ 23-10-1992), στην οποία για πρώτη φορά ορίζονται ο θεσμός, οι κατηγορίες, το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησης των Σχολικών Δραστηριοτήτων.

27 Πρόγραμμα e-Twinning  H Απόφαση 116460/ΚΠ/1-10-2012, για τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην “Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) της δράσης e -Twinning 2010” Πρόγραμμα Comenius – Leonardo da Vinci  Η με αριθμ. 1720/2006/ΕΚ/15-11-2006, Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα «Θέσπιση Προγράμματος Δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης» Όλες οι παραπάνω Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα, μπορούν να αναζητηθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, για τις Σχολικές Δραστηριότητες κατά τομέα, ισχύει το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο:

28  Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εγκρίνονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/02-12-2011 Υπουργική Απόφαση. Σε ότι αφορά τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η υπ΄αριθμ. 45784 /ΙΑ/07-05-2007 Υπουργική Απόφαση.  Για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius ή Leonardo da Vinci δικαιολογούνται ώρες συμπλήρωσης ωραρίου, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην 121118 /Γ7/ 8-10-2012 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 εγκύκλιο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

29 Comenius Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α/θμιας


Κατέβασμα ppt "Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google