Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European Foundation for Quality Management «ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European Foundation for Quality Management «ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European Foundation for Quality Management «ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»
E.F.Q.M: European Foundation for Quality Management «ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Καθηγητής Εμμ. Κ. Κονδύλης, Ph.D. Διευθυντής Τομέα Μάνατζμεντ & Προγράμματος MBA Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2 Τι είναι το European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.);

3 Τι είναι το E.F.Q.M. Excellence Model;

4 Τι είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο Μοντέλο Αριστείας
του E.F.Q.M.; Είναι μια περιεκτική, συστηματική και τακτική επισκόπηση (α) των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει και (β) των αποτελεσμάτων που παράγει ένας Οργανισμός, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς ένα συγκεκριμένο μοντέλο ποιότητας - αριστείας.

5 Τι είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο Μοντέλο Αριστείας
του E.F.Q.M.; Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης επιτρέπει σε έναν οργανισμό να εντοπίσει τα δυνατά του σημεία αλλά και εκείνα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και να προχωρήσει συστηματικά με ένα πρόγραμμα συνεχούς αυτοβελτίωσης.

6 Αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση
Η αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου 2. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το Εκπαιδευτικό Έργο δεν είναι απλό αλγεβρικό άθροισμα διδακτικών παρεμβάσεων 3. Τα ίδια άτομα - μέλη της σχολικής κοινότητας θεωρούνται άξια να αντιμετωπίσουν κριτικά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο

7 Για ποιο λόγο θα έπρεπε κάποιος να χρησιμοποιήσει το μοντέλο αριστείας
του E.F.Q.M.; Για να απεικονίσει συστηματικά το επίπεδο απόδοσης του οργανισμού. Για να προσδιορίσει σε ποιους τομείς θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι βελτιωτικές κινήσεις.

8 Για ποιο λόγο θα έπρεπε κάποιος να χρησιμοποιήσει το μοντέλο αριστείας
του E.F.Q.M.; Για να εντάξει σε ένα ενιαίο (οργανωτικό) πλαίσιο διάφορες δραστηριότητες. Για να ενθαρρύνει τη διάχυση και εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν εντός και εκτός του οργανισμού.

9 Τι οφέλη έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης σε Σχολεία;
Όπου εφασμόστηκε με τρόπο προσεκτικό και συστηματικό η Αυτοαξιολόγηση: Ενθάρρυνε δημιουργικές πρωτοβουλίες και δράσεις στο Σχολείο Διαμόρφωσε κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

10 Τι οφέλη έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης σε Σχολεία;
Κινητοποίησε το ενδιαφέρον αδρανών μελών της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας λανθάνουσες δυνάμεις τους. Ενίσχυσε σημαντικά το κύρος των εκπαιδευτικών και τους διευκόλυνε να συνειδητοποιήσουν άγνωστες για αυτούς πτυχές της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Ενίσχυσε την αυτοαντίληψη μαθητών και εκπαιδευτικών

11 Τι είναι ποιότητα στην εκπαίδευση;
Η συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια, στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας, και στην διαμόρφωση της ακεραιότητας του χαρακτήρα των μαθητών, (κ.τ.λ). 2. Απόκτηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, η επιτυχία σε εξετάσεις, και η επαγγελματική Αποκατάσταση των μαθητών. 3. Γενικότερα, ό,τι ο αποδέκτης του εκπαιδευτικού έργου – μαθητής, γονιός, κοινωνία – θεωρεί ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του.

12 Τί είναι η ολική ποιότητα;
Είναι η επίτευξη ποιότητας παντού, δηλ.: Η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών του εκπαιδευτικού έργου (μαθητών, γονιών, κοινωνίας και των εκπαιδευτικών) μέσω διαρκούς βελτιώσεως, με την αδιάλειπτη και πλήρη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στο έργο της σχολικής κοινότητας.

13 Μοντέλου Αριστείας E.F.Q.M.;
Ποια είναι η βάση του Μοντέλου Αριστείας E.F.Q.M.; Το Μοντέλο Αριστείας βασίζεται σε ένα σύνολο γενικών οργανωτικών εννοιών, πάνω στο οποίο ένας οργανισμός μπορεί να στηρίξει την κουλτούρα και τις επιδόσεις του. Αν και αυτές οι έννοιες έχουν καθολική εφαρμογή, ο κάθε οργανισμός πρέπει να τους δώσει το δικό του περιεχόμενο και να το προσαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

14 Το βασικό Συστημικό Μοντέλο (Basic Model of a System)
Process Διαδικασία Input Output Εισροή Εκροή («Συντελεστές Παραγωγής») («Παραγωγή») (Αποτέλεσμα)

15 Το βασικό Συστημικό Μοντέλο (Basic Model of a System)
Παράδειγμα Βιβλίο Διαβάζω Μαθαίνω (Γνώση) (1) (2) (3) Αίτιο = Εισροή (1) + Διαδικασία (2) Αποτέλεσμα = Εκροή (3)

16 The EFQM Excellence Model
Συντελεστές Εκπαιδευτικού Έργου (Ι–V) Αποτελέσματα / Ικανοποίηση (VI–IX) (enablers: 50%) (results: 50%) ΙΙΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙV ΠΟΡΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ VII VI ΜΑΘΗΤΕΣ - ΓΟΝΕΙΣ VIII ΚΟΙΝΩΝΙΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ IV ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΠΑΡΑΓΟΜΕ-ΝΟΥ ΕΡΓΟΥ) I ΗΓΕΣΙΑ Καινοτομία & Γνώση (Innovation and learning) Αίτιο = Εισροές (I – IV) + Διαδικασίες (V) / Αποτέλεσμα = Εκροές (VI – IV)


Κατέβασμα ppt "European Foundation for Quality Management «ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google