Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. E. E. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΦΟΡΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δρ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. E. E. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΦΟΡΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δρ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2. E. E. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΦΟΡΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δρ

2 Ευρωπαϊκή Ένωση Το θεσμικό σύστημα

3 Με τις Συνθήκες δημιουργείται ένα θεσμικό σύστημα, ιδιόρρυθμο, αφού περιλαμβάνει υπερεθνικά όργανα και διακυβερνητικά όργανα, στα οποία, για ορισμένους τομείς πολιτικής, εκχωρούνται, σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, αποκλειστικές, συντρέχουσες, υποστηρικτικές ή συντονιστικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες

4 Αρχή της δοτής αρμοδιότητας
«Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη» (Άρθρο, 5 παρ.2 ΣΕΕ)

5 Αρχή της επικουρικότητας
«Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη...» (Άρθρο 5 παρ. 3 ΣΕΕ)

6 Αρχή της αναλογικότητας
«Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών» (Άρθρο 5 παρ.4 ΣΕΕ)

7 Αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ
α) στην τελωνειακή ένωση, β) στη θέσπιση κανόνων ανταγωνισμού που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, γ) στη νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, δ) στη διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ε) στην κοινή εμπορική πολιτική καθώς και για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα

8 Συντρέχουσες αρμοδιότητες
α) στην εσωτερική αγορά, β) στην κοινωνική πολιτική, γ) στην οικονομική και κοινωνική και εδαφική συνοχή, δ) στην γεωργία και στην αλιεία με την εξαίρεση των βιολογικών πόρων της θάλασσας, ε) στο περιβάλλον, στ) στην προστασία των καταναλωτών, ζ) στις μεταφορές, η) στα διευρωπαϊκά δίκτυα, θ) στην ενέργεια, ι) στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ια) στις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας.

9 Στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος καθώς και στους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις αλλά χωρίς να κωλύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της Ένωσης τα κράτη μέλη συντονίζουν επίσης τις οικονομικές τους πολιτικές και τις πολιτικές για την απασχόληση

10 Συντονιστικές, υποστηρικτικές, συμπληρωματικές αρμοδιότητες
α) στην προστασία και στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας β) στη βιομηχανία γ) στον πολιτισμό δ) στον τουρισμό ε) στην παιδεία, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στη νεολαία και στον αθλητισμό στ) στην πολιτική προστασία και ζ) στη διοικητική συνεργασία

11 Η Ε.Ε. ασκεί Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας σε διακυβερνητική βάση και προβλέπεται ο προοδευτικός καθορισμός μιας κοινής αμυντικής πολιτικής

12 Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ (Άρθρο 13 ΣΕΕ)
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Ελεγκτικό Συνέδριο

13 Διάκριση των οργάνων Υπερεθνικά / Υπερκρατικά
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαστήριο της ΕΕ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ελεγκτικό Συνέδριο Διακυβερνητικά / Διακρατικά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο

14 Επικουρικά όργανα ΟΚΕ Επιτροπή Περιφερειών
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ταμεία της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, κ.ά.)

15 Ευρωπαϊκοί φορείς και οργανισμοί
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας FRONTEX Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων   Βλ.

16 Διαφάνεια Προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά (Άρθρο 15 ΣΛΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει δημόσια καθώς και το Συμβούλιο όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης

17 Διαφάνεια Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπόκεινται στην παρούσα παράγραφο μόνον κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων

18 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έδρα Στρασβούργο: μηνιαίοι σύνοδοι της Ολομέλειας Βρυξέλλες: πρόσθετοι σύνοδοι της Ολομέλειας Λουξεμβούργο: Γραμματεία

19 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είναι το πολιτικό όργανο της Ε.Ε. Εκπροσωπεί τους πολίτες της Ε.Ε. Δημοκρατική νομιμοποίηση για την Ε.Ε. Αποτελεί έκφραση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας (;) H συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις Ευρωεκλογές 2009 ανήλθε στο 43%

20 Φθίνουσα συμμετοχή Κατηγορίες στις οποίες η συμμετοχή είναι η χαμηλότερη: - οι άνεργοι ψήφισαν σε ποσοστό 28% - οι φοιτητές σε ποσοστό 33,9% - οι εργάτες σε ποσοστό 35,9%. Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μετεκλογική έρευνα 2009

21 Η συμμετοχή στην Ελλάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μετεκλογική έρευνα 2009

22 Σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 14 ΣΕΕ Το ΕΚ απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα συν τον πρόεδρο (751). Έως το Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

23 Σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη (6-96). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομοφώνως και με την έγκρισή του ΕΚ αποφασίζει για τη σύνθεσή του.

24

25 Martin Schulz S&D Group
εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης επικουρείται από 14 Αντιπροέδρους διευθύνει τις εργασίες του Κοινοβουλίου, 12 ολομέλειες στο Στρασβούργο και 6 στις Βρυξέλλες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου όλες τις νομοθετικές πράξεις που υιοθετούνται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία Υπογράφει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθιστώντας τον εκτελεστό

26 Οι πολιτικές ομάδες Επτά πολιτικές ομάδες και «μη εγγεγραμμένοι» βουλευτές (25 τουλάχιστον βουλευτές ανά ομάδα, ¼ των κ-μ) Κάθε πολιτική ομάδα ορίζει το δικό της πρόεδρο (ή, σε ορισμένες ομάδες, δύο συμπροέδρους), ένα προεδρείο και μια γραμματεία. Ορισμένοι βουλευτές δεν ανήκουν σε καμιά πολιτική ομάδα και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη εγγεγραμμένους.

27 Οι πολιτικές ομάδες Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιαvoδημoκράτες)
Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

28 Οι επιτροπές 20 κοινοβουλευτικές επιτροπές Προσωρινές επιτροπές
Εξεταστικές επιτροπές Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, που διατηρούν σχέσεις με τα κοινοβούλια των υποψηφίων προς ένταξη χωρών Οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες με κοινοβούλια άλλων τρίτων χωρών

29 Αρμοδιότητες Νομοθετικές: συνομοθέτης με το Συμβούλιο, διαβούλευση, πρόταση στην Επιτροπή για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας Δημοσιονομικές μαζί με το Συμβούλιο, έγκριση ή απόρριψη του Προϋπολογισμού Εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την εγκρίνει ως σώμα Καθήκοντα πολιτικού ελέγχου, πρόταση μομφής εναντίον της Επιτροπής Συμβουλευτικά καθήκοντα

30 Αρμοδιότητες Ε.Κ. Συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών-μελών καθώς και αποχώρησης Εμπορικές συμφωνίες Συμφωνίες σύνδεσης με άλλα κράτη Πολιτικές πρωτοβουλίες Ψηφίσματα

31 Το Συμβούλιο της Ε.Ε.

32 Το Συμβούλιο Υπουργών Το Συμβούλιο της ΕΕ είναι ένα από τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συστήθηκε από τις ιδρυτικές συνθήκες τη δεκαετία του 1950. Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται τα κ-μ Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κ-μ, δηλαδή οι υπουργοί που έχουν την αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου τομέα. Συνέρχεται σε δέκα συνθέσεις

33 Οι συνθέσεις του Συμβουλίου
Γενικών Υποθέσεων Εξωτερικών Υποθέσεων Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) Δικαιοσύνης κι Εσωτερικών Υποθέσεων Απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και καταναλωτών Ανταγωνιστικότητας (εσωτερική αγορά, βιομηχανία και έρευνα) Μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κι ενέργειας, Γεωργίας και Αλιείας Περιβάλλοντος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού + Eurogroup (Πρωτόκολλο Αριθμ.14)

34 Το Συμβούλιο επικουρείται
Από τη Γενική Γραμματεία υπό την ευθύνη του ΓΓ Από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

35 Η Προεδρία του Συμβουλίου

36 Η Προεδρία Ασκείται εκ περιτροπής απ’ τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης επί ένα εξάμηνο. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα, προτείνει προσανατολισμούς και καταρτίζει τις συμβιβαστικές προτάσεις για τη λήψη των αποφάσεων Η «τριάδα» των προεδριών καταρτίζει κοινό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου για διάστημα 18 μηνών

37 Η «τριάδα» των Προεδριών της ΕΕ
Ιρλανδια Ιανουάριος-Ιούνιος 2013 Λιθουανία Ιούλιος-Δεκέμβριος Ελλάδα 2014 Ελλάδα 1983 Β΄/ 1988 Β΄ / 1994 Α΄/ 2003 Α΄ / [2014 Α΄]

38 Αρμοδιότητες του Συμβουλίου
Νομοθετικά καθήκοντα Δημοσιονομικά καθήκοντα Χαράζει πολιτικές και συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς (Άρθρο 218 ΣΛΕΕ) Χαράσσει και υλοποιεί την ΚΕΠΠΑ Συντονίζει την οικονομική και νομισματική πολιτική (Ecofin/Εurogroup)

39 Τρόποι λήψης απόφασης Απλή πλειοψηφία (1/2 +1) Ομοφωνία
Ειδική πλειοψηφία

40 Έως την 31 Οκτωβρίου 2014 Όλα τα κ-μ έχουν συνολικά 345 ψήφους:
α) όταν κατά τις Συνθήκες η πράξη θεσπίζεται με πρόταση της Επιτροπής απαιτούνται 255 ψήφοι των κρατών και η πλειοψηφία των κ-μ (50%+1). β) όταν η πράξη θεσπίζεται χωρίς πρόταση της Επιτροπής απαιτούνται 255 ψήφοι προερχόμενοι από τα δύο τρίτα των κ-μ (18/27). Κάθε κ-μ μπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη μέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης και αν αυτό δεν συμβαίνει δε θεσπίζεται η πράξη. Αν δεν ζητηθεί αυτό θεσπίζεται η πράξη.

41 Από 1η Νοεμβρίου 2014 Εισάγεται η «διπλή πλειοψηφία»: ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των κ-μ του Συμβουλίου (15/27) και αντιπροσωπεύει κ-μ που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65 % του πληθυσμού της Ένωσης. Η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα κ-μ του Συμβουλίου.

42

43 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

44 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Θεσπίζεται ως επίσημο θεσμικό όργανο με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει στις εργασίες του Καθορίζει τις γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της ΕΕ Συνέρχεται δις εξαμηνιαίως αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις

45 Ο Πρόεδρος α) προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Ε.Σ.,
β) μεριμνά για την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ε.Σ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής γ) καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει τη συνοχή και τη συναίνεση στο πλαίσιο του Ε.Σ, δ) παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε σύνοδο του Ε.Σ..

46

47 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48 Η Επιτροπή Προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης
27 Επίτροποι, ένας από κάθε κ-μ. Επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας. Δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς Δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.

49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται με ειδική πλειοψηφία από το Ε.Σ. κι εκλέγεται με πλειοψηφία από το Ε.Κ. Προέρχεται από την πλειοψηφούσα πολιτική ομάδα στο Ε.Κ. Το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο, καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει να διορισθούν μέλη της Επιτροπής Το Ε.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει την Επιτροπή. Το Ε.Σ. Διορίζει την Επιτροπή με ειδική πλειοψηφία Πενταετής θητεία ( )

50 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος καθορίζει τους προσανατολισμούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της διορίζει αντιπροέδρους, πλην του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα ΚΕΠΠΑ

51 Αρμοδιότητες της Επιτροπής
εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεματοφύλακας των Συνθηκών. Εποπτεύει την ορθή τήρηση της νομοθεσίας και το συντονισμό των πολιτικών Νομοθετική πρωτοβουλία Εκτελεστική λειτουργία Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές της ΕΕ και τον προϋπολογισμό Εκπροσωπεί διεθνώς την ΕΕ σε ζητήματα αρμοδιότητάς της Διεξάγει διαβουλεύσεις με την «κοινωνία των πολιτών»

52 Έλληνες Επίτροποι 1981-1985 Γεώργιος Κοντογεώργης (Μεταφορές)
Γεώργιος Κοντογεώργης (Μεταφορές) Γρηγόριος Βάρφης (Περιφερειακή Πολ.) Βάσω Παπανδρέου (Απασχόληση) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς (Περιβάλλον) Χρήστος Παπουτσής (Ενέργεια) Άννα Διαμαντοπούλου (Κοινων. Υποθ.) Σταύρος Δήμας (Περιβάλλον) 2009-(2014) Μαρία Δαμανάκη (Ναυτιλία)

53 Δηλώσεις Μπαρόζο «Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη και σταθερότητα. Χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει Ένωση. Και η σταθερότητα είναι προς το συμφέρον όλων»

54 ΓΔ και αντίστοιχες πολιτικές
· EuropeAid - Ανάπτυξη και Συνεργασία (DEVCO) · Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία) (ESTAT) · Έρευνα και Καινοτομία (RTD) · Ανθρωπιστική βοήθεια (ECHO) · Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια (HR) · Ανταγωνισμός (COMP) · Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη (EMPL) · Γενική Γραμματεία (SG) · Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη (AGRI) · Διερμηνείας (SCIC) · Διεύρυνση (ELARG) · Δικαιοσύνης (JUST) · Δράση για το κλίμα (CLIMA) · Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EAC)

55 ΓΔ και αντίστοιχες πολιτικές
· Εμπόριο (TRADE) · Ενέργεια (ENER) · Επικοινωνία (COMM) · Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (CNECT) · Επιχειρήσεις και βιομηχανία (ENTR) · Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες (MARKT) · Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME) · Θαλάσσιες υποθέσεις και Αλιεία (MARE) · Κινητικότητα και μεταφορές (MOVE) · Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) · Μέσα Εξωτερικής Πολιτικής (FPI) · Μετάφραση (DGT) · Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις (ECFIN) · Περιβάλλον (ENV) · Περιφερειακή πολιτική (REGIO) · Πληροφορικής (DIGIT) · Προϋπολογισμός (BUDG) · Υγεία και Καταναλωτές (SANCO) · Φορολογία και τελωνειακή ένωση (TAXUD)

56 Το Δικαστήριο της ΕΕ Θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της διάλεξης για το Δίκαιο της ΕΕ

57 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της διάλεξης για την ΟΝΕ

58 Το Ελεγκτικό Συνέδριο Ιδρύθηκε το 1975 και έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος με εξαετή ανανεώσιμη θητεία Ελέγχει τα οικονομικά της ΕΕ. Συντάσσει εκθέσεις για τη χρήση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Υποβάλλει στο Ε.Κ και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για το προηγούμενο δημοσιονομικό έτος ('ετήσια διαδικασία απαλλαγής').

59 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "2. E. E. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΦΟΡΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δρ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google