Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 «Διατοπική- Διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της LEADER+» 4η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ Γενικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 «Διατοπική- Διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της LEADER+» 4η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ Γενικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 «Διατοπική- Διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της LEADER+» 4η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ Γενικός Διευθυντής ΑΝ.Ε.Θ Α.Ε

2 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Άξονας 2: Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών ΜΕΤΡΟ 2.1. Διατοπική - διαπεριφερειακή συνεργασία Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδος ΜΕΤΡΟ 2.2. Διακρατική συνεργασία Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότέρων κρατών

3 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Σκοπός των συνεργασιών Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών μεταξύ των περιοχών Διαμόρφωση πολιτικών για την προώθηση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς Κοινή επίλυση προβλημάτων Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το μέλλον

4 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Θέμα συνεργασίας Το θέμα συνεργασίας πρέπει να είναι σε πλήρη συσχέτιση με το Θέμα συσπείρωσης του τοπικού προγράμματος Συσχέτιση του θέματος συνεργασίας Τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές Στρατηγικούς Στόχους του τοπικού προγράμματος Ειδικούς στόχους του τοπικού προγράμματος

5 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών Συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού (π.χ προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποίηση γυναικείας επιχειρηματικότητας, κλπ) Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας(αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, με έμφαση στα επώνυμα προϊόντα ποιότητας, αξιοποίηση δεξιοτήτων, νέων μορφών απασχόλησης, διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές, κλπ)

6 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών Συνεργασίες σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας (ανάπτυξη συστημάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου) Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς (αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αντιμετώπιση κοινών θεμάτων /προβλημάτων για περιοχές, όπως Natura 2000)

7 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Τελικοί δικαιούχοι του Άξονα 2 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+)

8 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Τελικοί αποδέκτες του Μέτρου 2.1 ΟΤΔ LEADER I, LEADER II, LEADER+ Τοπικοί συλλογικοί φορείς οργανωμένοι βάσει αναγνωρισμένης προσέγγισης LEADER Προϋπόθεση: Συνεργασία τουλάχιστον μεταξύ δύο ΟΤΔ LEADER+ που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1

9 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Τελικοί αποδέκτες του Μέτρου 2.2 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+) Προϋπόθεση: Συνεργασία τουλάχιστον μίας ΟΤΔ LEADER+ της χώρας μας που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, με ΟΤΔ LEADER+, LEADER ΙΙ, LEADER Ι καθώς και άλλους φορείς αγροτικής ανάπτυξης άλλων κρατών που είναι οργανωμένοι βάσει αναγνωρισμένης από τη χώρα μας προσέγγισης LEADER

10 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Βασικά στοιχεία του σχεδίου Βασικά στοιχεία του σχεδίου τα οποία και υποβάλλονται με την αρχική πρόταση του τοπικού προγράμματος αποτελούν: Εταίροι του σχεδίου (εθνικοί και διακρατικοί) Διακρατικός και εθνικός συντονιστής (όπου απαιτείται) Περιγραφή του σχεδίου (περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου) Στόχοι και στρατηγική του σχεδίου (συσχέτιση των στόχων του σχεδίου με τα τοπικά προγράμματα των εταίρων) Ενδεικτικές ενέργειες που θα υλοποιηθούν Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου Προϋπολογισμός Σχέδιο πρωτοκόλλου συνεργασίας (περιλαμβάνει στόχους, δεσμεύσεις και ευθύνες του κάθε εταίρου, χρηματοδοτικές δεσμεύσεις)

11 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Ο ρόλος του κάθε εταίρου Ο Διακρατικός Συντονιστής παρακολουθεί συνολικά το σχέδιο στην περίπτωση Διακρατικού Σχεδίου Ο Εθνικός συντονιστής συντονίζει τις ενέργειες των ελληνικών ΟΤΔ, την εσωτερική επικοινωνία καθώς και τις διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία Διαχείρισης για κάθε πληροφορία, ενέργεια, και πρόβλημα σχετικά με το σχέδιο. Η Συντονιστική Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο μαζί με τον Εθνικό Συντονιστή στην προετοιμασία τόσο της προπαρασκευαστικής φάσης όσο και στην υλοποίηση του κυρίως μέρους του Σχεδίου. Οι εταίροι υλοποιούν κοινές ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πραγματική προστιθέμενη αξία για κάθε συνεργαζόμενη περιοχή και να δημιουργηθούν μόνιμες σχέσεις συνεργασίας. Εθνικός συντονιστής Συντονιστική επιτροπή Εταίροι Διακρατικός Συντονιστής

12 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Βασικό νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής Κ.Υ.Α. 518/350/12-2-2003 «Πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ στην Ελλάδα» (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις) Κ.Υ.Α. 430/18-2-2003 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+» (με τις εκάστοτε τροποποιήσεις) Εγκύκλιος Αριθ. 2 «Υποβολή και εξειδίκευση σχεδίων συνεργασίας των τοπικών προγραμμάτων LEADER+ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2» Εγκύκλιος Αριθ. 6 «Συμπλήρωση της Εγκυκλίου Αριθ.2»

13 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου Μετά την έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και βάσει της Εγκυκλίου 2, υποβάλλεται ο Φάκελος του Σχεδίου Συνεργασίας στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, βασικές ενότητες του οποίου αποτελούν : η προπαρασκευαστική φάση (Α’ Φάση)(Προαιρετική) και η κυρίως φάση του σχεδίου (Β’ Φάση)

14 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης (Α’ Φάση) (Ενδεικτικός χρόνος 6 μήνες, προϋπολογισμός <35.000Є, 100% ενίσχυση) Αναζήτηση εταίρων Πρώτες επαφές, συναντήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελλοντικών εταίρων Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας. Οριστικοποίηση – Επιβεβαίωση διακρατικού και εθνικού συντονιστή. Σύσταση συντονιστικής επιτροπής. Συσχέτιση του σχεδίου με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των εταίρων, εξειδίκευση στρατηγικής και στόχων Οριστικοποίηση ενεργειών του σχεδίου Καθορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενεργειών του Σχεδίου Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας (στόχοι, δεσμεύσεις και ευθύνες του κάθε εταίρου, χρηματοδοτικές δεσμεύσεις) Υποβολή οριστικού Σχεδίου Συνεργασίας

15 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Περιεχόμενο φακέλου Σχεδίου Συνεργασίας Στοιχεία εταίρων Στοιχεία Διαχειριστικών αρχών (για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας) Στόχοι και στρατηγική σχεδίου Συσχέτιση του Σχεδίου Συνεργασίας με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των εταίρων και τα τοπικά τους προγράμματα Αντικείμενο συνεργασίας προηγούμενων εφαρμογών Περιγραφή προπαρασκευαστικής φάσης Περιγραφή προτεινόμενου φυσικού αντικειμένου Σχεδίου Συνεργασίας Τρόπος υλοποίησης του Σχεδίου Διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Επιδιωκόμενα αποτελέσματα Συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία Σχεδίου Προϋπολογισμός προπαρασκευαστικής φάσης Προϋπολογισμός υλοποίησης Σχεδίου Συνεργασίας (Β’ φάση) Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την υποβολή του φακέλου

16 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Ερωτήματα που προέκυψαν από τη μέχρι σήμερα εμπειρία Είναι δυνατό να προστεθούν δράσεις πέραν αυτών που περιγράφονται στο συμφωνητικό ή να τροποποιηθούν οι ήδη συμφωνηθείσες; Αν, ναι με ποια διαδικασία; (ιδιαίτερα στην περίπτωση του διακρατικού σχεδίου) Είναι δυνατόν οι εταίροι να έχουν έσοδα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων ή μόνο μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου; Ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται για την από κοινού ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες; Γίνεται προκήρυξη; Εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας του διακρατικού συντονιστή;

17 ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 Προβλήματα από την εφαρμογή του κανόνα de minimis Με δεδομένο ότι στις περισσότερες ΟΤΔ προκύπτουν δαπάνες μετά το 2004 δημιουργείται πρόβλημα απορρόφησης του συνόλου των διατιθέμενων πιστώσεων στο πλαίσιο του Άξονα 2 για αρκετές ΟΤΔ Προτείνεται η διεύρυνση της δυνατότητας αποδέσμευσης από τον κανόνα αυτό τουλάχιστον για τις ενέργειες εκείνες των Σχεδίων που δεν εμπίπτουν στον κανόνα αυτό στο πλαίσιο του Άξονα 1 (Κ.Υ.Α. 518/350/12-2-200, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις)


Κατέβασμα ppt "ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2004 «Διατοπική- Διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της LEADER+» 4η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ Γενικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google