Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Αγγελική Βογιατζή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Αγγελική Βογιατζή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Αγγελική Βογιατζή

2 Α. Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο
Ν.4111/2013: άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 Ν.4172/2013 & με την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 177 Ν.4270/2014. Η αριθμ 7261/2013 ΚΥΑ, «Καθορισμός διαδικασιών και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο..» όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ /2013 ΚΥΑ, και τροποποιήθηκε με την αριθμ /2013 ΚΥΑ.

3 Β. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – : θεσμοθετείται ο μηχανισμός παρακολούθησης των προϋπολογισμών ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη δημιουργία συνθηκών δημοσιονομικής σταθερότητας. Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, στο εφεξής «Παρατηρητήριο» συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων συμμόρφωσή των Δήμων με τους δημοσιονομικούς κανόνες (άρθρο 27 του Ν. 4270/2014 )

4 Γ. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης – ΟΠΔ
Το ΟΠΔ: αποτελεί την οικονομική στοχοθεσία του Δήμου συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και την πορεία εκτέλεσης αυτού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελείται από τον Πίνακα Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΓΦΚ)

5 περιλαμβάνει την Στοχοθεσία Εσόδων και την Στοχοθεσία Εξόδων σε Ομαδοποιημένους Κωδικούς του Προϋπολογισμού και τους Ετήσιους Στόχους βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οι δείκτες αναλύονται ανά μήνα, ανά τρίμηνο, ανά έτος, στο σύνολο των εσόδων ή εξόδων, αντιστοιχισμένων με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους συντάσσεται από ρεαλιστικούς και αξιόπιστους δείκτες, με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

6 Δ. Κατάρτιση, Ψήφιση & Έγκριση ΟΠΔ
Δ. Κατάρτιση, Ψήφιση & Έγκριση ΟΠΔ Η ψήφιση του ΟΠΔ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς και του Προϋπολογισμού, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων συνοδεύεται απαραίτητα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και του ΝΠΙΔ και από την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης ή τροποποίησης ΟΠΔ, αναρτάται στη Διαύγεια μαζί με τους Πίνακες Στοχοθεσίας, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

7 Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει:
α) την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β ) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, δ)την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ε) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ

8 η αναμόρφωση του ΟΠΔ γίνεται μία φορά το χρόνο, στο τέλος του πρώτου τριμήνου και μέχρι τέλος Μαΐου ή στο τέλος του δεύτερου τριμήνου και μέχρι τέλος Ιουλίου στην τροποποίηση του ΟΠΔ και προκειμένου να καταστεί ο έλεγχος νομιμότητας πλήρης και ακριβής, κρίνεται απαραίτητη η αποστολή των Στατιστικών Δελτίων του Ιουνίου – εάν πρόκειται για την αναμόρφωση β΄ τριμήνου - ή του μήνα στον οποίο συντελείται τροποποίηση των στοιχείων. Σημειώνουμε ότι δεν προβλέπεται η τροποποίηση του ΟΠΔ καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ανεξαρτήτως των πραγματοποιούμενων αναμορφώσεων του προϋπολογισμού που λαμβάνουν χώρα μέσα στο οικονομικό έτος.

9 Ε. Συμπλήρωση Των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων
Ε. Συμπλήρωση Των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συχνότερα λάθη: η αναντιστοιχία των αναγραφόμενων ποσών με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ιδίως στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων, στα οποία δεν επιβάλλεται η δέουσα προσοχή. στην τροποποίηση του ΟΠΔ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να μην συμφωνούν τα στοιχεία της στήλης 11 (στοιχεία εξαμήνου) με τα εκτελεσθέντα στοιχεία του ταμειακού απολογιστικού πίνακα του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους .

10 Στ. Τεκμαρτή Στοχοθεσία -Κυρώσεις Ο.Τ.Α -Συμμόρφωση
Στ. Τεκμαρτή Στοχοθεσία -Κυρώσεις Ο.Τ.Α -Συμμόρφωση Τεκμαρτή Στοχοθεσία :«για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. ή των επιμέρους μερών ή στοιχείων του, καθώς και η διόρθωση αυτών, ως μηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού του υπόχρεου φορέα τεκμαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από αυτόν με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, σε συνδυασμό με την αρχή της ισοσκέλισης αυτού. Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως μηνιαίοι στόχοι τεκμαίρονται τα δωδεκατημόρια των ετήσιων προϋπολογισθέντων ποσών.»

11 Κυρώσεις: Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί το ΟΠΔ: επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Εάν υπάρχει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους του Ο.Π.Δ. άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο εισηγείται μεθόδους για την διόρθωση της απόκλισης και ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένη Διοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Αγγελική Βογιατζή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google