Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγγραφα εργασίας 2007-2013 - Εκ των προτέρων Αξιολόγηση - Δείκτες Α. Σίμου Μονάδα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγγραφα εργασίας 2007-2013 - Εκ των προτέρων Αξιολόγηση - Δείκτες Α. Σίμου Μονάδα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγγραφα εργασίας 2007-2013 - Εκ των προτέρων Αξιολόγηση - Δείκτες Α. Σίμου Μονάδα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

2 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 2 Με βάση το προσχέδιο του Γενικού Κανονισμού Παρουσίαση στα κράτη-μέλη στις 18.07.05 και 22.11.05 με γενικά θετική αντίδραση Μετάφραση σε EN, FR, DE Ενδεικτικό πλαίσιο – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των εθνικών πλάνων και στρατηγικών καθώς και EΠ Διαθέσιμα στο Διαδίκτυο: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluati on/evaluation_en.htm Έγγραφα εργασίας 2007-2013:

3 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 3 Εκ των προτέρων αξιολόγηση

4 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 4 Εκ των προτέρων αξιολόγηση για κάθε EΠ για το στόχο σύγκλισης Εκ των προτέρων αξιολόγηση για κάθε EΠ, για όλα τα EΠ, για κάθε ταμείο ή κάθε προτεραιότητα για τον Στόχο Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης Δεν υπάρχει υποχρέωση για εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΣΠΑ, ενθαρρύνεται όμως η αξιολόγηση για μεγάλα Κ-Μ σύγκλισης ή μείζονες περιφέρειες (Πλάνο ή ΕΣΠΑ) Τι προβλέπεται: Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

5 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 5 Εμπειρία κατά την περίοδο 2000-2006 Πιο σαφής στους αντίστοιχους ρόλους του αξιολογητή και των υπευθύνων αρχών για την ετοιμασία του προγράμματος Πιο σαφή μέρη της αξιολόγησης (και λιγότερα) Περισσότερη καθοδήγηση στη διαδικασία Οδηγός: http://www.evalsed.info/ Πρόοδος σε σχέση με τις προηγούμενες καθοδηγήσεις Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

6 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 6  Αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα την κατάλληλη στρατηγική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της περιοχής /του τομέα  Η στρατηγική έχει καθοριστεί επαρκώς, με σαφείς στόχους και προτεραιότητες, μπορούν οι στόχοι να επιτευχθούν με τα οικονομικά μέσα που έχουν διατεθεί  Η στρατηγική είναι συναφής με τις περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές Ερωτήματα Αξιολόγησης (1) Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

7 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 7  Έχουν προσδιοριστεί κατάλληλοι δείκτες, μπορούν αυτοί οι δείκτες και οι στόχοι τους να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική αξιολόγηση;  Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στρατηγικής;  Τα συστήματα υλοποίησης είναι κατάλληλα για να την επίτευξη των στόχων;  Γενικά ερωτήματα που θα προσδιοριστούν ανάλογα με ανάγκες πληροφόρησης Ερωτήματα αξιολόγησης (2) Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

8 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 8 Κοινωνικοοικονομική ανάλυση και συνάφεια της στρατηγικής με τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί Τεκμηρίωση της στρατηγικής και συνέπεια Συνεκτικότητα της στρατηγικής με περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις Αποτελεσματικότητα συστημάτων υλοποίησης Βασικά στοιχεία Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

9 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 9 Σχεδιασμός αξιολόγησης & Προγραμματισμός Διαχείριση της αξιολόγησης Αναλογικότητα Αντίστοιχη ευθύνη του αξιολογητή και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία των προγραμμάτων Ανεξαρτησία της διαδικασίας αξιολόγησης Διαδικασία (1) Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

10 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 10 Χρηματοδότηση Διαβούλευση Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα προγράμματα Ποιότητα της αξιολόγησης Έκθεση & Δημοσίευση Διαδικασία (2) Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

11 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 11 ΔείκτεςΔείκτες

12 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 12 Δείκτες Κύρια μηνύματα, αλλαγές: Πρόοδος, όχι ριζική αλλαγή Προσανατολισμός προς το χρήστη – ποιος χρειάζεται τι Περισσότερο στρατηγικοί δείκτες –έμφαση σε δείκτες αποτελεσμάτων –συνάφεια με δείκτες άλλων στρατηγικών Συγκρισιμότητα (επιθυμητή) δεικτών

13 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 13 Εννοιολογικό πλαίσιο

14 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 14 Δείκτες προγράμματος / πλαισίου αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις του προγράμματος (εκροές, αποτελέσματα, επιπτώσεις) περισσότερη έμφαση στους δείκτες αποτελέσματος εστίαση στη διαφοροποίηση παρακολούθηση – αξιολόγηση αντικατοπτρίζουν το πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η χάραξη της στρατηγικής ακολουθούν τη δομή της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης Δείκτες προγράμματος Δείκτες πλαισίου

15 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 15 Δείκτες Βελτίωση ποιότητας Δείκτες που αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική Τιμές βάσης (αρχική τιμή) Εκ των προτέρων ποσοτικοποίηση Βασικοί Δείκτες –Στόχος: άθροιση δεδομένων

16 Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EN 16 Φεβρουαρίου 2006 16 Οι δείκτες στο κύκλο ζωής ενός προγράμματος Χρήση δεικτών –κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Λαμβάνοντας υπόψη άλλες εθνικές ή κοινοτικές στρατηγικές –κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος (συλλογή πληροφοριών, ετήσια έκθεση, επιτροπή παρακολούθησης) –Αξιολόγηση Καθορισμός και διαχείριση σε συνεργασία με χρήστες και υπευθύνους συλλογής στοιχείων


Κατέβασμα ppt "Περιφερειακή Πολιτική EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγγραφα εργασίας 2007-2013 - Εκ των προτέρων Αξιολόγηση - Δείκτες Α. Σίμου Μονάδα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google