Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο
Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο Προδρόμου Χρυσούλα, Σταυριανίδου Νίκη

2 Alphabet - Αλφαβήτα

3 Ομοιότητες –Διαφορές Γαλλικά - Ελληνικά
Ομοιότητες –Διαφορές Γαλλικά - Ελληνικά H Ρ ρ h η n N ν t Τ τ m Μ μ

4 Ομοιότητες – Γαλλικά - Ελληνικά
Ομοιότητες – Γαλλικά - Ελληνικά ai e ou αι ε ου

5 Ελληνικές λέξεις που αρχίζουν από Φ και έχουν περάσει στα Γαλλικά
Ph Φ Pharmacie – Φαρμακείο Philosophie – Φιλοσοφία Photo – Φωτογραφία Physique – Φυσική

6 Ελληνικές λέξεις που αρχίζουν από Θ και έχουν περάσει στα Γαλλικά
Τh Θ Théâtre – Θέατρο Théme – Θέμα Théorie – Θεωρία Théologie – Θεολογία

7 O au mauvais restaurant aux journaux aux cafés eau eau eaux eaux
mauve au café au mauvais restaurant aux   journaux aux cafés O eau eau eaux   eaux à+le à+les

8 eau  O eau νερό eaux νερά beau ωραίος beaux ωραίοι peau δέρμα
peaux δέρματα drapeau σημαία drapeaux σημαίες bureau γραφείο bureaux γραφεία

9 oi ουα oua moi mois le mois ο μήνας [ε] les mois οι μήνες ε
Voir βλέπω revoir ξαναβλέπω au revoir εις το επανειδείν avoir έχω pouvoir μπορώ quoi? τι ; k pour + quoi = pourquoi ? γιατί ;

10 Μέρες τις εβδομάδας bon καλός, bonne καλή jour
bon+jour = bonjour καλημέρα les jours de la semaine sont οι μέρες τις εβδομάδας είναι Δευτέρα : lundi Τρίτη : mardi Τετάρτη : mercredi Πέμπτη : jeudi [ε] Παρασκευή : vendredi ο Σάββατο : samedi Κυριακή : dimanche la manche la Manche

11 Μήνες January Ιανουάριος Janvier February Φεβρουάριος Février March
April May June July August September October November December Ιανουάριος Janvier Φεβρουάριος Février Μάρτιος Mars Απρίλιος Avril Μάιος Mai Ιούνιος Juin Ιούλιος Juillet Αύγουστος Août Σεπτέμβριος Sept Septembre ο Οκτώβριος Octobre Νοέμβριος Novembre Δεκέμβριος Décembre

12 Αριθμοί 5-cinq πέντε five ε κ 6-six έξι six σ 7-sept επτά seven
8-huit οχτώ eight 9-neuf εννέα nine [ε] 10-dix δέκα ten σ 11-onze ένδεκα eleven 12-douze δώδεκα twelve 13-treize δεκατρία thirteen ε 14-quatorze δεκατέσσερα fourteen κ 15-quinze δεκαπέντε κ ε 16-seize δεκαέξι ε 17-dix-sept δεκαεπτά σ 18-dix-huit δεκαοχτώ 19-dix-neuf δεκαεννιά 20-vingt είκοσι 0-zéro μηδέν zero 1-un ένα one ε 2-deux δύο two [ε] 3-trois τρία three 4-quatre τέσσερα four κ 5-cinq πέντε five ε κ 6-six έξι six σ z

13 Τα Αόριστα Άρθρα – Les articles indéfinis z
UN UNE ε masculin féminin ε ε Αρσενικό Θηλυκό des s (m-f) Σχηματισμός Θηλυκού - Formation du féminin a) b) masculin en -e : (m=f) Un Une (αρσενικό) (θηλυκό) ε o masculin + e = féminin rouge κόκκινος , κόκκινη grand grande ψηλός , ψηλή belge βέλγος, βελγίδα petit petite κοντός , κοντή

14 Τα Οριστικά Άρθρα – Les articles définis z
LE LA L’ le la o η (a,e,I,o,ou,u,h) masculin féminin ε ε Αρσενικό Θηλυκό les s (m-f) Σχηματισμός πληθυντικού - Formation du pluriel a) b) Singulier + s ενικός + s Singulier en -s : (s=p) le les grand grands ψηλός , ψηλοί ενικός s =πληθυντικός petit petits κοντός , κοντοί anglais άγγλος, άγγλοι , αγγλικά chinois κινέζος, κινέζοι, κινέζικα

15 Τι είναι αυτό; que τί quoi τί est -ce que ? μήπως que est -ce que ? τί
qu’ est -ce que c’est τι είναι αυτό c’est un père ε c’est une mère ce sont des parents a

16 Ποιός είναι αυτός qui ποιος ; qui est - ce ποιος είναι αυτός;
c’e est moi moi , c’e est c’e est toi toi , c’e est c’e est lui lui, c’e est c’e est el le elle, c’e est

17 Προσωπικές Αντωνυμίες - Pronoms Personnels
je εγώ tu* εσύ tout όλος tout le monde - toute la semaine il αυτός ε elle* αυτή L-l on * κάποιος en : en France o nous εμείς vous εσείς ils αυτοί elles αυτές

18 Ρήματα – Les Verbes avoir έχω présent -ενεστώτας présent :παρών présente : παρούσα z a za za j’e ai εγώ έχω ε tu as εσύ έχεις il a αυτός έχει elle a αυτή έχει on a κάποιος έχει nous avons εμείς έχουμε - nous savons εμείς ξέρουμε - le savon σαπούνι z vous avez εσείς έχετε - vous savez εσείς ξέρετε ils ont αυτοί έχουν elles ont αυτές έχουν

19 Ρήματα – Les Verbes aller πηγαίνω présent -ενεστώτας za je vais εγώ πηγαίνω ε tu vas εσύ πηγαίνεις il va αυτός πηγαίνει elle va αυτή πηγαίνει on va κάποιος πηγαίνει nous allons εμείς πηγαίνουμε z vous allez εσείς πηγαίνετε ils vont αυτοί πηγαίνουν elles vont αυτές πηγαίνουν

20 Ρήματα – Les Verbes être είμαι présent -ενεστώτας za je suis εγώ είμαι * Suisse la Suisse η Ελβετία tu es εσύ είσαι *es - S il est αυτός είναι *est ανατολή ouest δύση nord βοράς sud νότος elle est αυτή είναι on est κάποιος είναι nous sommes εμείς είμαστε z vous êtes εσείς είστε ils sont αυτοί είναι elles sont αυτές είναι

21 Merci


Κατέβασμα ppt "Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google