Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” Γ. Πάγκαλος Αθήνα 26-5-2004 Towards EU Security Research

2 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Towards EU Security Research The Preparatory Action (PASR) For a Fully developed EU Security Research Programme (ESRP) by 2007 ∆ραστηριότητα: Έρευνα στον τοµέα της ασφάλειας Kωδικός πρόσκλησης: PASR-2004 (2004/C/… )

3 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Η δραση αυτη: Αποτελει συνεχεια της ευρωπαικης στρατηγικης για την ασφαλεια (European Security Strategy), που υιοθετηθηκε απο το Ε. Συμβουλιο (12/2003) Εχει σαν στοχο να συγκροτηθεί µια κρίσιµη µάζα τεχνολογιών, γνώσεων και πόρων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που τίθενται στον τομέα της ασφάλειας. Ακομα, να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιστηµονικών, τεχνολογικών και βιοµηχανικών ικανοτήτων έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

4 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης: 03.04.2004. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων: 23.06.2004 Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός 2004: 13 εκατοµµύρια ευρώ (6-8 Έργα και μεχρι 10 Δ.Υ.) Πολυ σημαντικες προοπτικες (2007-20013)

5 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Towards EU Security Research The Preparatory Action (PASR): Outside FP6Outside FP6 Duration : 3 years ( 2004-2006)Duration : 3 years ( 2004-2006) Total budget foreseen 2004-2006 : 65M€Total budget foreseen 2004-2006 : 65M€ Budget for 2004 : 15 M€Budget for 2004 : 15 M€ –6-8 projects –Supporting activities (<10) Μain action Outside FP7 !!!Μain action Outside FP7 !!!

6 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Schedule 2004 Call publication: 31 MarchCall publication: 31 March Closing date: 23 JuneClosing date: 23 June Evaluation: early JulyEvaluation: early July Feed back to proposers: early SeptemberFeed back to proposers: early September Negotiations: September-OctoberNegotiations: September-October Set-up of Security Advisory Board: SeptemberSet-up of Security Advisory Board: September Contract awards: November-DecemberContract awards: November-December Preparation for 2005 Work Programme: AutumnPreparation for 2005 Work Programme: Autumn

7 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Η δραση απευθυνεται σε: –Δημοσιες αρχες –Δημοσιες και ιδιωτικες επιχειρησεις –Πανεπιστημια –Ερευνητικους οργανισμους

8 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ∆ιάρκεια Εργων: 1.Τα έργα: θα πρέπει να έχουν διάρκεια 1 έως 2 ετών. 2. Οι δραστηριότητες υποστήριξης: θα πρέπει να έχουν διάρκεια έξι µηνών έως τριών ετών.

9 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 1.Έργα: ∆ύο ανεξάρτητες µεταξύ τους νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε διαφορετικά κράτη µέλη 1.∆ραστηριότητες υποστήριξης: Ένας µόνο συµµετέχων

10 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Δικαιωμα συµµετοχής: Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι (νοµικές οντότητες) στην ΕΕ-25.

11 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ∆ιαβαθµισµένες πληροφορίες: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις προτάσεις θα αντιµετωπίζονται ως "Περιορισµένης χρήσης ΕΕ". Προτάσεις που περιέχουν πληροφορίες µε διαβάθµιση "Εµπιστευτικό ΕΕ" / "Απόρρητο ΕΕ" / "Άκρως απόρρητο ΕΕ" δεν θα είναι επιλέξιµες.

12 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Ενδεικτικές προθεσµίες αξιολόγησης και επιλογής: Αποτελέσµατα της αξιολόγησης: 2 µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων.

13 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Πρόγραµµα εργασίας Οι δραστηριότητες που προβλέπονται έχουν τη µορφή πολυεπιστηµονικών έργων µε συµµετοχή άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων µερών, Οι ενδιαφερομενοι: –προσεγγίζουν µεν τα υπό εξέταση θεµατικά πεδία υπό µια ευρεία στρατηγική και προοπτική, αλλά... –επιδιώκουν να παράγουν απτά αποτελέσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση για το µελλοντικό πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

14 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Αρχές και κριτήρια επιλογης εργων: Οι δραστηριότητες θα πρέπει: να υποστηρίζουν τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ, να είναι συνεπείς προς τις πολιτικές και τις αξίες της ΕΕ, και κυρίως να ανταποκρίνονται στα βασικά µελήµατα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, καθώς και στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος για µια Ευρώπη εντασσόµενη σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο.

15 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Ακομα συνεκτιμαται: i.Η συνάφεια των δραστηριοτήτων προς τους στόχους της προπαρασκευαστικής δράσης ii.Η δυνατότητα εισαγωγής απτών και ευαπόδεικτων βελτιώσεων στην ασφάλεια, ικανών να “ωριµάσουν” εντός των χρονικών ορίων της προπαρασκευαστικής δράσης· iii.Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, και ανάπτυξη καινοτόµων µηχανισµών παροχής συγκριτικού πλεονεκτήµατος στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία· iv.Η ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας τις δραστηριότητες και να εξασφαλίσει τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, τον κατάλληλο χειρισµό των διαβαθµισµένων πληροφοριών· v.Η ανάπτυξη µακροπρόθεσµων και αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων, δικτύων και µεθόδων εργασίας µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και των ερευνητικών οργανισµών.

16 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Κριτηρια αξιολογησης: Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: συνάφεια της πρότασης με την προπαρασκευαστική δράση ii. ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και δυνατότητες εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων· επιστηµονική ή/και τεχνολογική αριστεία και συµβολή στην απτή και αποδείξιµη βελτίωση της ασφάλειας· ανάπτυξη αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας· ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας το έργο και να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική διαχείρισή του, συµπεριλαµβανοµένων της προστασίας των τυχόν διαβαθµισµένων πληροφοριών

17 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 προτεραιότητες i.Η βελτίωση της ικανότητας αντίληψης των καταστάσεων ii.Η βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωµένων συστηµάτων iii.Η προστασία από την τροµοκρατία (συµπεριλαµβάνονται η βιοτροµοκρατία και τα συµβάντα στα οποία ενέχονται βιολογικές, χηµικές και άλλες ουσίες)· i.Η βελτίωση της διαχείρισης των κρίσεων (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων εκκένωσης, αναζήτησης και διάσωσης, ελέγχου των ενεργών παραγόντων και αποκατάστασης)· i.Η εξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνίας.

18 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 II. Βασικα στοιχεια σχετικα με το PASR Model Contract

19 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract 1.Βασικες Αρχες Συμβολαίου 2.Το Costs model 3.Θεματα IPR (Intelectual Property Rights)

20 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 1. Βασικες Αρχες Συμβολαίου:

21 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Basic principles (1) Based on FP6 model but adapted, because the legal basis is outside FP Same contract for all activities Simplification of costs model Different IPR and Access Rights Introduction of rules for handling classified information

22 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Basic principles (2) All partners will sign the contract Expenses to be certified by an external auditor or competent public officer: at least one audit certificate for each partner at the end of the project

23 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 2. Το Costs model:

24 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Costs model (1) Full direct and indirect costs Possibility to use a flat rate of 7% as indirect costs Eligible costs similar to FP6

25 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Costs model (2) Expenses must be: Actual, economic and necessary Determined according to usual accounting principles of participants Incurred during the duration of the project Recorded in the accounts of participants, or financial documents of third parties if applicable. Excluding indirect taxes, duties, interest, and not giving rise to profit.

26 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Costs model (3) Ι. Projects – Industrial Research: 75% financing – Pre-competitive development activities: 50% financing – Management 100% (up to 7% of the contribution) Industrial research and pre-competitive development can coexist in the same project Total contribution of CE less or equal to 75% of the total costs of the project

27 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Costs model (4) ΙΙ. Supporting activities – Up to 75% financing – Management 100% (up to 10% of the contribution)

28 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract IPR: Knowledge is the property of the contractors Transfer of, or granting access rights to knowledge, to organizations outside the consortium requires approval of the Commission and other contractors Consortium agreement recommended Arbitration procedure is included in the contract

29 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 3. Θεματα σχετικα με το IPR (Intelectual Property Rights):

30 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR Model Contract Handling of classified information Contractors must handle classified information in accordance with national legislation Transfer of classified information between partners must comply to national restrictions Commission will handle as EU-restricted any outcome of the PASR projects or in conformance of the classification level given by the contractors

31 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Επισημανσεις: (Points of attention)

32 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR 1. Call for proposals and evaluation Points of attention: –Evaluation procedure: concept of MS experts –Participants: Legal entities established in EU-25 In exceptional cases and over & above minimum number of participants, legal entities of a third country or international organisations may participate

33 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR 2. Model contract Points of attention: –Cost model (actual cost !) –IPR (export limitations ?) –Classification of results (MS laws)

34 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 PASR 3. Call for tenders Topics for the call: –Establishing a strategic research agenda –Networking and co-ordinating activities between the stakeholders, information gathering –Information and dissemination for the PASR –Survey relevant good practice and benchmarking in screening measures

35 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Προετοιμασια προτασεων Εχουν ηδη γινει προπαρασκευαστικες ενεργειες απο την ευρωπαικη βιομηχανια. π.χ.: To Industry Working Group on Security (IWGS) (AECMA, EDIG, Eurospace, κλπ) δημιουργησε ηδη 6 Security Mission Industry Groups, το καθε ενα σε αντισποιχια με τις 6 περιοχες της δρασης PASR. Καθε SMIG εχει σαν σκοπο να συντονισει και να προετοιμασει προτασεις των μελων του στο PARS

36 PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 Πληροφορίες (ΕΕ): The Preparatory Action in the field of security research Information Desk Ε-Mail: rtd-pasr@cec.eu.int Τηλέφωνο: +32-2-299-5180 Φαξ: +32-2-298-8022 Web: http://www.cordis.lu/security


Κατέβασμα ppt "PARS Information Day, Αθήνα 26-05-2004 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google