Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Protopresbyter (Dr) Doru Costache Senior Lecturer in Patristic Studies St Andrew's Greek Orthodox Theological College

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Protopresbyter (Dr) Doru Costache Senior Lecturer in Patristic Studies St Andrew's Greek Orthodox Theological College"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Protopresbyter (Dr) Doru Costache Senior Lecturer in Patristic Studies St Andrew's Greek Orthodox Theological College http://www.sagotc.edu.au/about/profile/ Kingsford Short Course 29 October 2013 APPROACHING ST MAXIMUS THE CONFESSOR’S ANTHROPOLOGY OF HOLINESS

2 The Book of Difficulties (Ambigua ad Johannem) • Chapter 10.31a.5 – Moses and Elijah side by side with Christ on Tabor • Chapter 41 – The ascension of saintly human being (or a holy couple) to God through all the levels of reality • A common denominator: the virtuous path or the experience of holiness

3 Difficulty 10.31a MosesElijah the principle or spirit of the lawthe prophetic spirit wisdomkindness knowledgeeducation asceticismcontemplation marriagecelibacy lifedeath timenature material realitiesnoetic realities

4 Difficulty 10.31a.5 • Contemplating the mysteries of marriage and celibacy (monasticism) through the married Moses and the celibate Elijah. Both ways lead to the mystical adoption by living ‘reasonably’ (=virtuously) according to the divinely set laws: Ἤ π ά λιν τ ά κατ ά τ ό ν γ ά μον κα ί τ ή ν ἀ γαμ ί αν μυστ ή ρια παρ ά τ ῷ Λ ό γ ῳ ε ἶ ναι μανθ ά νοντες δι ά Μωϋσ έ ως, το ῦ δι ά τ ό ν γ ά μον τ ῆ ς θε ί ας ἐ ραστο ῦ γεν έ σθαι δ ό ξης μ ή κωλυθ έ ντος, κα ί δι ά Ἠ λ ί ου, το ῦ παντελ ῶ ς γαμικ ῆ ς συναφε ί ας καθαρο ῦ διαμε ί ναντος, ο ἷ α το ῦ Λ ό γου κα ί Θεο ῦ το ύ ς λ ό γ ῳ τα ῦ τα ἰ θ ύ νοντας, κατ ά το ύ ς θειωδ ῶ ς περ ί α ὐ τ ῶ ν κειμ έ νους ν ό μους, ἑ αυτ ῷ μυστικ ῶ ς ε ἰ σποιε ῖ σθαι κηρ ύ ττοντος.

5 Difficulty 41 Five Polarities or DivisionsFive Syntheses or Unions 1 uncreated and created5 uncreated and created 2 noetic and sensorial realities 4 noetic and sensorial realities 3 sky and earth 4 paradise and inhabited land 2 paradise and inhabited land 5 male and female1 male and female

6 Difficulty 41 • The unifying task: … ὁ ἄ νθρωπος, ο ἱ ονε ί σ ύ νδεσμ ό ς τις φυσικ ό ς το ῖ ς καθ ό λου δι ά τ ῶ ν ο ἰ κε ί ων μερ ῶ ν μεσιτε ύ ων ἄ κροις, κα ί ε ἰ ς ἕ ν ἄ γων ἐ ν ἑ αυτ ῷ τ ά πολλ ῷ κατ ά τ ή ν φ ύ σιν ἀ λλ ή λων διεστηκ ό τα τ ῷ διαστ ή ματι, ἵ να τ ῆ ς πρ ό ς Θε ό ν, ὡ ς α ἴ τιον, τ ά π ά ντα συναγο ύ σης ἑ ν ώ σεως ἐ κ τ ῆ ς ἰ δ ί ας πρ ό τερον ἀ ρξ ά μενος διαιρ έ σεως καθεξ ῆ ς δι ά τ ῶ ν μ έ σων ε ἱ ρμ ῷ κα ί τ ά ξει προβα ί νων ε ἰ ς τ ό ν Θε ό ν λ ά β ῃ τ ό π έ ρας τ ῆ ς δι ά π ά ντων κατ ά τ ή ν ἕ νωσιν γινομ έ νης ὑ ψηλ ῆ ς ἀ ναβ ά σεως, ἐ ν ὧ ο ὐ κ ἔ στι δια ί ρεσις…

7 Difficulty 41 • Completing the task • (1) The virtuous wiping out of all divisive stains from nature by way of a gentle approach …τ ό θ ῆ λυ κα ί τ ό ἄ ρσεν ἰ δι ό τητα τ ῇ περ ί τ ή ν θε ί αν ἀ ρετ ή ν ἀ παθεστ ά τ ῃ σχ έ σει π ά ντη τ ῆ ς φ ύ σεως ἐ κτιναξ ά μενος, ὥ στε δειχθ ῆ να ί τε κα ί γεν έ σθαι κατ ά τ ή ν θε ί αν πρ ό θεσιν ἄ νθρωπον μ ό νον… • (2) Bridging spiritual life and the civilised world by a saintly behaviour …δι ά τ ῆ ς ο ἰ κε ί ας ἁ γιοπρεπο ῦ ς ἀ γωγ ῆ ς… • (3) Ascending through creation by adopting an ‘angelic’ (=monastic lifestyle) …δι ά τ ή ν πρ ό ς ἀ γγ έ λους τ ῆ ς ζω ῆ ς παντ ί τρ ό π ῳ κατ ᾿ ἀ ρετ ή ν… • (4) Reaching an equality with the ‘angels’ (=monastic standards) with reference to knowledge…δι ά τ ή ν πρ ό ς ἀ γγ έ λους κατ ά τ ή ν γν ῶ σιν ἰ σ ό τητα… • (5) Communing with God through love …κτιστ ή ν φ ύ σιν τ ῇ ἀ κτ ί στ ῳ δι ᾿ ἀ γ ά πης ἑ ν ώ σας…

8 Difficulties 10.31a.5 and 41 • Difficulty 10.31a.5: Moses/marriage and Elijah/celibacy/monasticism; there is room for all • Difficulty 41: one person (Elijah) or a couple (Moses and his wife)? • Holy life and “interiorised monasticism” (Paul Evdokimov)


Κατέβασμα ppt "Protopresbyter (Dr) Doru Costache Senior Lecturer in Patristic Studies St Andrew's Greek Orthodox Theological College"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google