Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά Οικολογικών Καινοτόμων Διεργασιών Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά Οικολογικών Καινοτόμων Διεργασιών Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά Οικολογικών Καινοτόμων Διεργασιών Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων Market Promotion and Development of Eco- Processes for Waste Oils and Petroleum Residues - MARE

2 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Το έργο MARE συγχρηματοδοτείται κατά 42% από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Eco-Ιnnovation

3 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Οι εταίροι του έργου MARE CYCLON HELLAS S.A. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

4 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Το έργο Το έργο MARE αναπτύσσει μια διαδικασία ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στη χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ανεγερθεί στο Δ/ριο της CYCLON.

5 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Ανάλογα με τη σύνθεση των αποβλήτων, η ετήσια ποσότητα των 2.000 τόνων πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που θα επεξεργαστεί η νέα μονάδα εκτιμάται ότι θα διαχωρίζεται σε: •400 τόνους προϊόντα (20% της αρχικής ποσότητας), άνευ στερεών υπολειμμάτων και ιλύος, που θα παρέχονται στα διυλιστήρια αργού πετρελαίου για περαιτέρω επεξεργασία. Λόγω της υψηλής ποιότητάς τους, η ανάκτηση των καυσίμων δε θα απαιτεί περαιτέρω διαχωρισμό και επεξεργασία λυμάτων. •1.200 τόνους υπόλειμμα (60% της αρχικής ποσότητας), χωρίς νερό και καύσιμα, που θα αναμιγνύεται με το υπόλειμμα που προκύπτει από την επαναδιύλιση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων για την τελική παραγωγή ασφαλτικού προϊόντος (IPPC, BREF στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τις βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαϊκών αποβλήτων). •400 τόνους υδαρές υγρό απόβλητο (20% της αρχικής ποσότητας) που θα οδηγούνται στις υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της CYCLON, για προηγμένη βιολογική επεξεργασία καθώς μπορεί να περιέχουν οργανικές ύλες (έλαια, αντιψυκτικά, διαλυτικά, γαλακτώματα).

6 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Στόχοι •Να προωθήσει μια καινοτόμο, περιβαλλοντικά ορθή τεχνική ανάκτησης υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στη χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος. •Να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί της αγοράς για την προώθηση μιας πιο πράσινης επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. •Να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συγκεκριμένα, των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων, με μία προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής μέσω της αναγέννησής τους σε ένα «νέο προϊόν» και όχι την εκμετάλλευση νέων μη ανανεώσιμων πόρων. •Να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής για τα Απόβλητα και την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων, της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα, της Οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και του Κανονισμού για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

7 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1.1Progress report 1.2Interim report 1.3Progress report 1.4Final report WP 1: Project management - CYCLON

8 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) WP 2: Ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα - ERS ERS 2.1 Αναφορά, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 2.2 Οδηγός καλών πρακτικών επεξεργασίας ΠΑΚ 2.3 Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης ΠΑΚ CYCLON 2.4 Έκθεση σχετικά με τα (νέα) προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και τεχνολογίες που προκύπτουν από την περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση ΠΑΚ

9 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) WP 3: Μελέτη των τεχνικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη οικολογικών διεργασιών επεξεργασίας ΠΑΚ στην Ελλάδα - CYCLON CYCLON 3.1 Μελέτη των τεχνικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη οικολογικών διεργασιών επεξεργασίας των διαφόρων κατηγοριών ΠΑΚ που προκύπτουν από όλες τις πηγές στην Ελλάδα ERS 3.2 Αξιολόγηση των νέων πρακτικών, διεργασιών, προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών που απαιτούνται σε μια νέα μονάδα

10 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) WP 4: Η ανέγερση της νέας μονάδας - CYCLON CYCLON 4.1 Αδειοδότηση 4.2 Σχεδιασμός της νέας μονάδας 4.3 Έναρξη λειτουργίας της μονάδας 4.4 1 η ετήσια αναφορά της λειτουργίας της νέας μονάδας 4.5 2 η ετήσια αναφορά της λειτουργίας της νέας μονάδας 4.6 2 η ετήσια αναφορά της λειτουργίας της νέας μονάδας

11 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) WP 5: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ανάλυση Κόστους - Οφέλους για εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο - CYCLON CYCLON 5.1 Ανάλυση Κόστους – Οφέλους για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο 5.3 Δείκτες απόδοσης ERS 5.2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5.4 Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση και τη μέτρηση των δεικτών απόδοσης

12 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) WP 6: Επιχειρησιακό Σχέδιο της επένδυσης - CYCLON CYCLON 6.1 Επιχειρησιακό Σχέδιο της επένδυσης 6.3 Έκθεση για την αξιολόγηση της επένδυσης και υποδομή που απαιτείται για κάθε στάδιο και κατηγορία ΠΑΚ 6.5 Στρατηγική προώθησης στην αγορά 6.6 Workshop για την επίδειξη λειτουργίας της μονάδας 6.7 Παρουσίαση σε ένα συνέδριο του UEIL (Union Indépendante de l’ Industrie Européenne des Lubrifiants)

13 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) ERS 6.2 Αδειοδοτική διαδικασία για τη δημιουργία της νέας μονάδας 6.4 Προτάσεις για την υπέρβαση των εμποδίων της αγοράς στην προώθηση των οικολογικών διεργασιών επεξεργασίας των ΠΑΚ με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών CO2 WP 6: Επιχειρησιακό Σχέδιο της επένδυσης - CYCLON

14 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Work Package 7: Δραστηριότητες διάχυσης- ERS CYCLON 7.1 Project information updates 7.2 Inputs to additional common information material related to eco-innovation actions 7.3 Project presentations 7.4 Layman's report 7.5 Evaluation report 7.11 Διοργάνωση ενός συνεδρίου 7.13 Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά φόρουμ 7.14 Δημοσιεύσεις σε ευρωπαϊκά επιστημονικά περιοδικά

15 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Work Package 7: Δραστηριότητες διάχυσης- ERS ERS 7.6 Web-site 7.7 12 E- Newsletters 7.8 Φυλλάδια 7.9 Αφίσα 7.10 Ειδική έκδοση του περιοδικού ανακύκλωση 7.12 Παρουσίαση του έργου σε 6 εθνικά και ευρωπαϊκά event (συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ)

16 Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα Τηλ/fax: +30 210 8224481 Email: info@ecorec.gr Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις του έργου MARE και να συμμετέχετε στις δραστηριότητες του παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας info@mare.org.gr


Κατέβασμα ppt "Eco – Innovation MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά Οικολογικών Καινοτόμων Διεργασιών Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google