Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 “Εγγύηση από τη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ” Δρ. Αλέξανδρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 “Εγγύηση από τη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ” Δρ. Αλέξανδρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 “Εγγύηση από τη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ” Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ • Άμεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άϋλων αγαθών και διευκόλυνση μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού ΜΕ/ΠΜΕ • Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άμεση εξόφληση προμηθευτών που ίσως οδηγήσει και σε ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κλπ • Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας ΜΕ/ΠΜΕ υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ • Απευθείας χρηματοδότηση προμηθευτών για αποφυγή οιουδήποτε “εκτροχιασμού” της κατεύθυνσης των δανείων • Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ με προκαθορισμένα χαμηλά επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων • Παροχή ευνοϊκότατων όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής διάρκεια δανείων ) • Επιβολή χαμηλότατης ετήσιας προμήθειας για ΤΕΜΠΜΕ Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ενδεικτικά) Επιλέξιμες επιχειρήσεις • Οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις με απασχολούμενους <50 ατόμων και κύκλο εργασιών ≤ 10 εκατ € σε ετήσια βάση και εφόσον τηρείται το καθεστώς deminimis Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις • Προβληματικές κατά τον ορισμό της ΕΕ • Οι ΜΕ/ΠΜΕ που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ δάνεια • Οι ΜΕ/ΠΜΕ που έχουν λάβει εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ μέσω των προγραμμάτων “ Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης” και “εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης” για ΜΕ/ΠΜΕ με εργαζόμενους 10+ Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

5 • Οι ΜΕ/ΠΜΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας •Δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον ορισμό στη ΕΕ. •ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις χρηματοοικοπιστωτικού και χρηματοδοτικού τομέα, ενώσεις / εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα •Μη επιλέξιμες δραστηριότητες κυρίως: αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τομέας άνθρακα κλπ. Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Π/Υ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ •Διάρκεια εφαρμογής προγράμματος έως 31/12/2011 •Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στη Τράπεζα: 30/09/2011 •Αρχικός προϋπολογισμός 1δις € εγγυήσεις για κάλυψη 1,25 δις € δάνεια •Επιλέξιμες δαπάνες : αυτές που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει (τιμολόγια πώλησης με αντίστοιχα δελτία αποστολής, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και λοιπά νόμιμα παραστατικά) με ημερομηνία έκδοσης έως και 60 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Για προμήθειες εξωτερικού δεκτά και προτιμολόγια και προσφορές σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης 60 ήμερες πριν την αίτηση •Κατώτατο ποσό δανείου 5.000€. •Ανώτατο ποσό δανείου 300.000€. •Δάνεια εξαετή με 2 έτη περίοδο χάριτος (πληρωμή τόκων) •Για δάνεια έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από ΜΕ/ΠΜΕ •Για δάνεια από 40.001 έως 300.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις εφόσον ζητηθούν από την τράπεζα. Στην περίπτωση εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτές δε θα ξεπερνούν το 10% του δανείου •Ποσοστό κάλυψης της εγγύησης 80% •Συνολικά 6 αιτήσεις ανά επιχείρηση •Έκδοση δίγραμμης επιταγής υπέρ προμηθευτών ή μέσω εμβάσματος για προμηθευτές εξωτερικού Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ •Η τράπεζα δέχεται τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ, αξιολογεί αυτά και σε περίπτωση θετικής απάντησης αποστέλλει το αίτημα στη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ •Η ΤΕΜΠΜΕ εξετάζει την αίτηση και εντός 10 ημερολογιακών ημερών απαντά •Η εκταμίευση του δανείου και η καταβολή του ποσού από την τράπεζα με δίγραμμη επιταγή ή με έμβασμα απευθείας στους προμηθευτές των ΜΕ/ΠΜΕ γίνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης •Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει εφόσον γίνει η εκταμίευση του δανείου και ταυτόχρονα η κατάθεση της προμήθειας στο λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ •Έλεγχος των φακέλων σε ΜΕ/ΠΜΕ και σε Τράπεζες κατά τη διάρκεια της εγγύησης •Άμεση καταβολή της τελικής ζημιάς σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης δανείου. Δρ. Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος Πρόεδρος ΔΣ

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3311201-4 FAX 210 3311207 e-mail: info@tempme.gr www.tempme.gr


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 “Εγγύηση από τη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ” Δρ. Αλέξανδρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google