Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

(ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "(ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) Α. Φρατζέσκος Δνση Πληροφορικής ΓΓΕ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, αποτελούμενο από ένα σύνολο διακριτών λογικών υποσυστημάτων ολοκληρωμένα μεταξύ τους και το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων στο σύνολό τους. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

3 Σχετικές Πρωτοβουλίες της ΕΕ
Στρατηγική της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) Σχέδιο Δράσης eEurope2002 (Ιούνιος 2000) Σχέδιο Δράσης eEurope2005 (Ιούνιος 2002) Οδηγία 2004/18/ΕΚ (Μάρτιος 2004) Σχέδιο Δράσης για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Δεκέμβριος 2004) Πρωτοβουλία i2010 (Οκτώβριος 2005) Στόχος των Πρωτοβουλιών : μέχρι το 2010, να έχει επιτευχθεί 100% διαθεσιμότητα στα Κράτη Μέλη Συστημάτων ΗΔΠ και το 50% των δημοσίων συμβάσεων να διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

4 Η Ελληνική πραγματικότητα από το 2000 μέχρι σήμερα
3 πιλοτικά ( ) 1 μελέτη ( ) Ένταξη στο ΕΠ ΚτΠ (1/2004) Επανεξέταση προδιαγραφών (2005) 2 διαβουλεύσεις (2005) Προκήρυξη διαγωνισμού (2006) Διαγωνιστική διαδικασία (5/2006 – 2/2010) Υπογραφή σύμβασης 6655/2011 (14/10/2011) Διαθεσιμότητα συστήματος από 02/2013

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

6 Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ (1/2)
Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων. Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οφέλη (2/2) Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης. Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Συμφωνίες πλαίσιο Ανταγωνιστικό διάλογο Δυναμικά Συστήματα Αγορών Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

8 Εμπλεκόμενοι Φορείς – χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ
Η ΓΓΕ ως υπεύθυνος κεντρικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα Οι Προμηθευτές Τα διάφορα συλλογικά όργανα (Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, παραλαβής κλπ) Τρίτοι φορείς (Τράπεζες, Φορείς κοιν. Ασφάλισης, ΔΟΥ, Δικαστικές Αρχές, ΕΕ, τύπος, Επιμελητήρια κλπ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

9 Στοιχεία αρχικής Διαστασιολόγησης έργου
200 χρήστες από το προσωπικό της ΓΓΕ και τα Μέλη Επιτροπών 1800 χρήστες από 600 Φορείς Απεριόριστος ουσιαστικά αριθμός προμηθευτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

10 Διασύνδεση με άλλα Συστήματα
Μητρώο Προμηθευτών Δημοσίου (αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Έργου) Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διαλειτουργικότητα με άλλα ΠΣ : ΤΑΧΙΣ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED… Δυνατότητα ολοκλήρωσης με συστήματα τρίτων φορέων (αναθετουσών αρχών και προμηθευτών) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

11 Πληροφορίες Υλοποίησης
Ορόσημα - Φάσεις του έργου Χρόνος ολοκλήρωσης Υπογραφή σύμβασης 14/10/2011 Υλοποίηση /ολοκλήρωση συστήματος Δεκέμβριος 2012 Πιλοτική λειτουργία, (ελεγχόμενη παραγωγική λειτουργία) Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2013 Εκπαίδευση, επικοινωνία, υπηρεσίες υποστήριξης Έως Ιούνιο 2014 Οριστική παραλαβή Έργου Ιούλιος 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Παρούσα κατάσταση Έχουν ολοκληρωθεί : - η υλοποίηση του συστήματος και οι έλεγχοι αποδοχής - το νομικό πλαίσιο Ν. 4155/2013 ΦΕΚ 120/Α/ Απόφαση Π1/2390 ΦΕΚ 2677/Β/ Κατά την τρέχουσα περίοδο : - Ενημέρωση, εκπαίδευση, υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων (ΓΓΕ, Φορέων, Προμηθευτών) - Προετοιμασία προκήρυξης ηλεκτρονικών διαγωνισμών της ΓΓΕ (Χρωματογράφοι Γεν. Χημείου του Κράτους, Πυροσβεστικός Αφρός του ΠΣ και Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για τη ΓΓΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

13 Μέχρι σήμερα χρήση Portal δημοσίων συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)
Κατάρτιση ΕΠΠ 2013 και Προγράμματος Προμηθειών 2014φορέων Υγείας Διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τρόφιμα του ΓΕΣ Καταχώρηση πλέον των εγγραφών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Εξαγωγή και εκμετάλλευση συγκεντρωτικών δεδομένων δημοσίων συμβάσεων

14 Σύστημα βασισμένο σε COTS
το σύστημα βασίζεται σε «παραμετροποιήσιμo έτοιμο λογισμικό» λύση – Customizable Of The Shelf , επιλογή η οποία συνετέλεσε σε : - Τυποποίηση διαδικασιών και εγγράφων Ταχύτατη ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Υιοθέτηση διεθνώς χρησιμοποιούμενων βέλτιστων πρακτικών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

15 Διαδικασίες προμηθειών Υπηρεσίες ΕΣΗΔΗΣ
Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Hλ. Τιμολόγηση Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Απολογιστικά Στοιχεία Ε.Π.Π Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων Προμηθειών- Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων Διαδικτυακή Πύλη και Πολύκαναλική Επικοινωνία 15

16 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π)
Προγραμματισμός Προμηθειών Σύνταξη Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Καταχώρηση Αιτημάτων Προμηθειών από Φορείς του Δημοσίου. (Ηλεκτρονικές φόρμες , Τυποποιημένοι κωδικοί προϊόντων –CPV ) Υποβολή Αιτημάτων στην Γ.Γ.Ε προς Αξιολόγηση. (Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή ιστορικού) Έγκριση Αιτημάτων Προμηθειών από Γ.Γ.Ε. 16

17 Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ομαδοποίηση Αιτημάτων Προμηθειών. Ηλεκτρονική Διαμόρφωση Διακήρυξης. Διαδικασίες Διαβούλευσης. Δημοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη και Ενημέρωση ΕΕ. 17

18 Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου
Δημιουργία και Συντήρηση Μητρώου Προμηθευτών Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή Δημοσίου. Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ.Γ.Ε. Εμπλουτισμός στοιχείων/δεδομένων προμηθευτή. Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 18

19 Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί & Δημοπρασίες (Auctions) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – πληρωμές Υποβολή προσφορών. (Διαγωνισμοί , Ηλ. Δημοπρασίες , Συμφωνίες Πλαίσιο ) Αξιολόγηση προσφορών. Ανάθεση. Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 19

20 Σύναψη Σύμβασης Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονική Σύνταξη Σύμβασης με Βάση τα Στοιχεία του Διαγωνισμού Έγκριση - Οριστικοποίηση Σύμβασης Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 20

21 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους
Προμηθευτές – Χειρισμοί Εκτέλεσης Σύμβασης Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης από τον Ανάδοχο Προγραμματισμός αποστολών /παραδόσεων Υποβολή Παραστατικών (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Διαχείριση Ενστάσεων 21

22 Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις
Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης (Γ.Γ.Ε.) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις Παράδοση προϊόντων σύμβασης Παραλαβή προϊόντων σύμβασης Παραλαβή – Έγκριση – Αποδοχή Τιμολογίων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Διαχείριση Ενστάσεων 22


Κατέβασμα ppt "(ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google