Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Ολιστική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Ολιστική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την εξέταση αγορών και επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Αντώνης Αντωνιάδης Ανώτερος Λειτουργός ΓΕΡΗΕΤ 1

2 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Θεματικές Ενότητες o Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης o Ευρυζωνική Πρόσβαση – Πλαίσιο ΓΕΡΗΕΤ o Έλεγχος Αγοράς o Τάσεις στην Αγορά Ευρυζωνικών o Υλοποίηση Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων o Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις στην Αγορά o Συνέργειες Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων o Στρατηγική Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 2

3 Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)  Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης • Βασικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Υπηρεσίες και Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΗΕ (που καλύπτεται από το νόμο ΓΕΡΗΕΤ): •2002/21/ΕΚ “Οδηγία Πλαίσιο” •2002/20/ΕΚ “Οδηγία Αδειοδότησης” •2002/19/ΕΚ “Οδηγία Πρόσβασης” •2002/22/ΕΚ “Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας” •2002/58/ΕΚ “Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ΗΕ” •2002/77/ΕΚ “Οδηγία σχετικά με τον Ανταγωνισμό στο τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ΗΕ” • Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο το οποίο μεταφέρεται ή εφαρμόζεται στην Εθνική νομοθεσία από το 2011: •2009/136/ΕΚ “Οδηγία που τροποποιεί τις οδηγίες 2002/22/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, και τον Κανονισμό 2006/2004” •2009/140/ΕΚ “Οδηγία που τροποποιεί τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ, 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ” •1211/2009 “Κανονισμός για την ίδρυση του φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις ΗΕ (BEREC)” 3 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

4 Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (2)  Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης • Τομέας ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών: •ΕΚ Νο. 460/2004 “Κανονισμός για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για της Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών” • Τομέας τερματικού εξοπλισμού: •1999/5/ΕΚ “Οδηγία σχετικά με το Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” •2006/123/ΕΚ “Οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά” •1211/2009 “Κανονισμός για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία προϊόντων” 4 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

5 Ευρυζωνική Πρόσβαση – Πλαίσιο ΓΕΡΗΕΤ  Νομική Βάση  Νόμος 112(Ι)2004  Διατάγματα περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ΚΔΠ 147/2005, και ΚΔΠ 245/2006  Διατάγματα περί Δημόσιων Διαβουλεύσεων, ΚΔΠ 144/2005, και περί Δημόσιων Ακροάσεων, ΚΔΠ 143/2005  Διάταγμα περί Καθορισμού της Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών, ΚΔΠ 112/2007  Διάταγμα περί Καθορισμού Όροι ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης ΚΔΠ 436/2005, ΚΔΠ 392/2008, ΚΔΠ 325/2009  Έλεγχος Αγοράς  Εξέταση Αγοράς  Επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων  Επιβολή όρων και υποχρεώσεων γενικών εξουσιοδοτήσεων  Έκδοση Δευτερογενούς νομοθεσίας για ρυθμιστικά θέματα 5 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

6 Έλεγχος Αγοράς (1)  Εξέταση σχετικών αγορών ως μέσο ελέγχου της σχετικής αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων  Στόχοι Εξέτασης σχετικών αγορών  Η παροχή στην Κύπρο, υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το σύνολο του κοινού,  Η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στην Κύπρο υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  Η εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης και της διαφάνειας  Η δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 6 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

7 Έλεγχος Αγοράς (2)  Διαφάνεια και Ρυθμιστική Βεβαιότητα  Δημοσίευση και έλεγχος Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών (ΥΠΥ)  Διαδικασίες Διαβουλεύσεων και Ακροάσεων  Κοινοποίηση ρυθμιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από το ΓΕΡΗΕΤ  Ανεξάρτητος έλεγχος εφαρμογής και αποτελεσματικότητας ρυθμ. μέτρων  Ορισμός Αγορών Ευρυζωνικής Πρόσβασης  Αγορά Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (περιλαμβανόμενης της μεριζόμενης και πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόχο) σε σταθερή θέση (Αγορά 4)  Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5) 7 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

8 Έλεγχος Αγοράς (3) Άνοιγμα αγοράς • Δημοσίευση και έλεγχος ΥΠΥ 2003 - 2004 για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στο τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ) με βάση το Νόμο 19(Ι)2002 1 ος κύκλος ΕΑ • 1ος κύκλος εξέτασης αγορών το 2005 με βάση το Νόμο 112(Ι)2004 – Αναθεώρηση Ρυθμιστικών υποχρεώσεων • Δημοσίευση αναθεωρημένου ΥΠΥ για ΑΠΤΒ και ΥΠΥ για ΧΕΠ το 2006 Ανεξάρτητος Έλεγχος • Έλεγχος εφαρμογής, αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων από την επιβολή των σχετικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων και ευρύτερα του πλαισίου ρύθμισης, από εξωτερικούς συμβούλους, το 2 ο εξάμηνο 2008 2 ος κύκλος ΕΑ • 2ος κύκλος εξέτασης αγορών το 2008 – Αναθεώρηση Ρυθμιστικών υποχρεώσεων με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς και τις εισηγήσεις των συμβούλων. • Δημοσίευση αναθεωρημένων ΥΠΥ για ΑΠΤΒ και ΥΠΥ για ΧΕΠ το 2009 3ος κύκλος ΕΑ • 3ος κύκλος εξέτασης αγορών – Σε εξέλιξη η διαδικασία συλλογής πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων • Ολιστική προσέγγιση στο καθορισμό των επακόλουθων ρυθμιστικών μέτρων, με συσχέτιση Εξέτασης Αγοράς και συναφών ρυθμιστικών μέτρων 8 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Ιστορικό Ρυθμιστικής Παρέμβασης ΓΕΡΗΕΤ - Ανάλυσης Αγορών 4 & 5 και Επιβολής Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων

9 Τάσεις στην Αγορά Ευρυζωνικών Single play Double play Triple play Quad play 9 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 MVNO • Ανεξάρτητος έλεγχος εξωτερικών συμβούλων (Audit) • Επιβεβαίωση / οριστικοποίηση ρυθμιστικών μέτρων Υλοποίηση Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων

10 10 • Εντός των ορίων του εσωτερικού δακτυλίου οι παροχείς με παρουσία στους ΚΚΚ έχουν πρόσβαση σε περίπου 55% του συνόλου των συνδρομητών (ενεργοί τοπικοί βρόχοι). • Με παρουσία εξοπλισμού στον Κεντρικό Δακτύλιο οι παροχείς δύνανται να εξυπηρετήσουν περίπου 10% των ενεργών συνδρομητικών γραμμών. • Το υπόλοιπο ποσοστό (≈30%) εξυπηρετείται με την εγκατάσταση εξοπλισμού εντός των ορίων του Εξωτερικού Δακτυλίου. 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

11 Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις στην Αγορά  Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου της σχετικής αγοράς  Θα διαμορφωθούν οι Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις των παροχέων με σημαντική Ισχύ στην Αγορά  Θα αναθεωρηθούν τα σχετικά ΥΠΥ για τις αγορές 4 και 5  Συνδεδεμένοι τομείς ρύθμισης που εφαρμόζονται για όλους τους παροχείς  Δικαιώματα Διέλευσης  Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση Διευκολύνσεων  Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών  Τα ΓΕΡΗΕΤ προσανατολίζεται να ενεργήσει στη βάση της συνεργειστικής δράσης των ρυθμιστικών παρεμβάσεων, για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, προς όφελος της αγοράς και της ανάπτυξης του ανταγωνισμού 11 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

12 Συνέργειες Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων (1) Δικαιώματα Διέλευσης ΚΔΠ 322/2008 Συνεγκατάστα ση και από κοινού διευκολύνσεις ΚΔΠ 392/2006 Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 12 • Νέες τεχνολογικές λύσεις σκαμμάτων και φρεατίων, • Ενιαία πρόσβαση στα υποστατικά, • Διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης δικτυακών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύστασης NGA, • Μειώσεις κόστους αναπτύξεων, και • Επίλυση προβλημάτων και άρση περιορισμών προηγούμενων λύσεων • Πιθανή τροποποίηση των προνοιών του σχετικού Διατάγματος, • Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη πρόσβαση σε υποστατικά και κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και • Νομοθετική ρύθμιση των μελετών και εγκαταστάσεων των εσωτερικών καλωδιώσεων σε συνεργασία με το Υπ. Εσωτερικών και Τοπικές Αρχές • Λειτουργία Φορέων Άμεσης Ανταπόκρισης (CSIRT/CERT), ΚΔΠ 358/2010 • Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτυακών υποδομών (network resilience). • Καταρτισμός και εκτέλεση προγράμματος ενημέρωσης ενδιαφερομένων μερών καθώς και κοινωνικών ομάδων για θέματα ασφάλειας πληροφοριών • Έλεγχος και αναφορά περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, • Συνεργασία με ENISA, τα άλλα ΚΜ και την ΕΕ στα θέματα κοινοπ. • Υιοθέτηση και χρήση διαδικτυακών διευθύνσεων πρωτ. IPv6 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις Εξέταση Αγοράς

13 Συνέργειες Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων (2) 13 Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις Ανάπτυξη Φυσικών Υποδομών Κοινές αναπτύξεις και χρήση υποδομών Διασφάλιση λειτουργικότητας και ασφάλειας δικτύων 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

14 Στρατηγική Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (1) 14 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

15 Στρατηγική Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (2) 15 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011

16 16 • Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του γραφείου στο τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και άλλων δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: “ ocecpr.org.cy ” Ευχαριστώ για τη προσοχή σας! 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011


Κατέβασμα ppt "1ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – 3 & 4 Μαρτίου 2011 Ολιστική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google