Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νάντια Κατσάνου Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νάντια Κατσάνου Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νάντια Κατσάνου Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών, ΥπΥΜεΔ 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 3 Μαρτίου 2011

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ο κατακερματισμός και η έλλειψη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών για τους καταναλωτές  θέσπιση των μεταρρυθμίσεων. Στόχοι :  Ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με αναπηρίες, ισότιμη πρόσβαση από όλους  Ευρύτερη επιλογή για τους καταναλωτές, χάρη στην ενίσχυση και διεύρυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τηλεπικοινωνιακών φορέων εκμετάλλευσης  προώθηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, ιδίως με την απελευθέρωση ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες  Αξιοπιστία και ασφάλεια στα δίκτυα επικοινωνιών  Ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς  Ενιαία ρυθμιστική πρακτική ( φάσμα, ενιαίοι ευρωπαϊκοί αριθμοί, προώθηση ενιαίων προτύπων ) 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 2

3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  Νέα δικαιώματα για τους καταναλωτές, όπως :  Περιεχόμενο συμβάσεων παρόχων – καταναλωτών  το δικαίωμα αλλαγής τηλεπικοινωνιακού φορέα εκμετάλλευσης ( σταθερού ή κινητού ) μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα, διατηρώντας τον αριθμό κλήσης  το δικαίωμα για διαφανή και συγκρίσιμη πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές – κρίσιμος ο ρόλος του ρυθμιστή ( εργαλεία σύγκρισης τιμών )  Ποιότητα και διαθεσιμότητα υπηρεσιών  η δυνατότητα κλήσης ατελών αριθμών από το εξωτερικό  πιο αποτελεσματικός ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112  Αριθμοσειρά για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος ( “ 116000 ”)  Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην Κοινότητα, ανεξαρτήτως τεχνολογίας και συσκευής  Τελικοί χρήστες με αναπηρία – ισοδύναμη πρόσβαση και δυνατότητα επιλογής 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 3

4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (1)  Προώθηση της συνεγκατάστασης  Επιβολή συνεγκατάστασης μέσω λήψης κατάλληλων μέτρων, ειδικότερα και στην περίπτωση όπου η αλληλεπικάλυψη των υποδομών θα ήταν οικονομικώς αναποτελεσματική ή πρακτικώς ανέφικτη ( υποχρεώσεις ως προς την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου )  Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς με την εμπλοκή του BEREC  Ασφάλεια και ακεραιαότητα δικτύων και υπηρεσιών  Συμμόρφωση με ελάχιστες υποχρεώσεις  Δυνατότητα για audit από κατάλληλο ανεξάρτητο φορέα  Επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους ως προς την ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων. 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 4

5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (2)  Δημοσίευση πληροφοριών  Δυνατότητα για συλλογή στοιχείων που αφορούν στην αξιολόγηση μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές.– ειδικά για υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε ανταγωνιστές τους. Οι επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, λογιστικά στοιχεία για τις αγορές λιανικής που συνδέονται με τις εν λόγω αγορές χονδρικής.  Πρόστιμα  Μέγιστο Πρόστιμο αυξάνεται από 2 εκ σε 5 εκ  Δυνατότητα επιβολής περιοδικών κυρώσεων με αναδρομική ισχύ  Πρόστιμα για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν σε διατάξεις που διέπουν τα ονόματα χώρου στο Διαδίκτυο, τους καταχωρητές ή τις ηλεκτρονικές υπογραφές  Έκπτωση προστίμου αν καταβληθεί εντός 30 ημερών  Αμεσότερος μηχανισμός ελέγχου 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 5

6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (3)  Ένδικα βοηθήματα  Κατάλληλες προσαρμογές για τις ατομικές και κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις  Στοιχεία αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής καθώς και τον αριθμό των αποφάσεων που μπορεί να αποστέλλονται και στο BEREC 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 6

7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (1)  Βελτιωμένη και πιο ευέλικτη διαχείριση, η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, η απελευθέρωση φάσματος ( ψηφιακό μέρισμα ), η διάθεση του φάσματος στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες  θα παρακινήσει τις επενδύσεις σε νέες υποδομές και θα εξασφαλίσει « ευρυζωνική πρόσβαση για όλους »  Διαχείριση φάσματος με κανόνες ουδετερότητας τεχνολογιών και υπηρεσιών  Δυνατότητα πρόβλεψης και επιβολής περιορισμών μόνο στη βάση των αρχών της αναλογικότητας και της αμεροληψίας  Διαφανείς, αντικειμενικές, αμερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Εξαίρεση μόνο στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου δημοσίου συμφέροντος ( π. χ. ΕΡΤ Α. Ε.)  Κανόνες για την αποφυγή της αποθεματοποίησης (hoarding) ραδιοφάσματος  Επιβολή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών κυρώσεων ή και της ανάκλησης των δικαιωμάτων χρήσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προθεσμίες. 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 7

8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (2)  Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής  Σταθερές και κινητές ζεύξεις μεταφοράς προγράμματος υπάγονται πλέον στη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης  Προάγεται η εναρμόνιση στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την Κοινότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρήσης τους και να διασφαλιστούν οφέλη για τον καταναλωτή όπως οι οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών  Ενίσχυση της δευτερογενούς αγοράς φάσματος :  Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων  Αναδασμός 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 8

9 AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ  Εποπτεία και έλεγχος της υπό όρους πρόσβασης σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και λοιπές ευκολίες  Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης με την υποχρέωση :  πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), με μέριμνα για τελικούς χρήστες με αναπηρία  τήρησης ανοικτής Διεπαφής Προγράμματος Εκπομπής ( Α PI)  Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων ευκολιών  Τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που εγκαθίστανται για τη μετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οφείλουν να είναι σε θέση να μεταδίδουν υπηρεσίες και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που λαμβάνουν και αναμεταδίδουν υπηρεσίες ή προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό το σχήμα οθόνης. 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 9

10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Νέα διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης των μέτρων με την εμπλοκή BEREC  Δυνατότητα επιβολής Λειτουργικού και Εθελούσιου διαχωρισμού από καθετοποιημένη επιχείρηση, για τηλεπικοινωνιακούς φορείς εκμετάλλευσης με δεσπόζουσα θέση  Διευρυμένες υποχρεώσεις διασύνδεσης ( πρόσβαση σε στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία θέσης και διαθεσιμότητας χρήστη, συστήματα λειτουργικής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, API και EPG, διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, διασύνδεση δικτύων …)  Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 10

11 ΦΟΡΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( ΒΕREC ) Καθιερώνεται η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών (BEREC):  Θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια στις κανονιστικές ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ  Θα συνδυάζει αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες των σημερινών φορέων  Θα αναπτύσσει και θα προωθεί βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές ( κοινές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες ή οδηγίες για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου ), μεταξύ των ΕΡΑ  Θα παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στις ΕΡΑ  Θα παρέχει Γνώμη στις Αποφάσεις, Συστάσεις και Οδηγούς της Επιτροπής  Θα εκδίδει Αναφορές και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  Θα επικουρεί το Ευρωκοινοβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις ΕΡΑ στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 11

12 ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ……  Καλύτερη αξιοποίηση σπάνιων πόρων ( αριθμοί, συχνότητες )  Περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές ( τιμές, πακέτα, τεχνολογίες, υπηρεσίες )  Παροχή πολλαπλών υπηρεσιών  Ενίσχυση διατάξεων υπέρ ΑΜεΑ, ισότιμη πρόσβαση, χωρίς αποκλεισμούς  Συμβατότητα τεχνολογιών, υπηρεσιών, δικτύων, εξοπλισμού   Ενίσχυση ανταγωνισμού  Ενιαία αντιμετώπιση, κοινοί κανόνες για μία ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ  Ευρυζωνική πρόσβαση ( συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων ) για όλους τους πολίτες 1 ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας 12


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νάντια Κατσάνου Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google