Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Διαδικασίες Προληπτικού Ελέγχου - Προέγκρισης, των Σταδίων Εξέλιξης Έργων Υποδομής ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Σούκος Χρήστος – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 Υπ. Απ /ΓΔΑΠΠΠΔΕ /6/2001 « …Για τα έργα που διέπονται από τον Ν.1418/84 όπως ισχύει κάθε φορά, θα αναφέρονται τα στάδια εκτέλεσης για τα οποία ο τελικός δικαιούχος έχει υποχρέωση να λάβει προέγκριση από την ΕΥΔ του Ε.Π., προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο….»

3 Προέγκριση για εκτέλεση ενεργειών
Η εξέταση της ΕΥΔ εφαρμόζεται σε έργα που διέπονται από τον Ν.1418/84 και είναι ενταγμένα στο ΕΠ, πριν από την έναρξη διαδικασιών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα στάδια εξέλιξης του έργου. Ελέγχεται η τήρηση των αναγκαίων μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν: την νομιμότητα των ενεργειών και την επιλεξιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

4 Κανονιστικό Πλαίσιο Βασική Νομοθεσία Δημοσίων Έργων
Ν.1418/84 Π.Δ.609/85 Ν.2229/94 Ν.2576/98 Ν.3263/04 Τα ΠΔ και οι οδηγίες προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στο Κοινοτικό Δίκαιο (ΠΔ 334/00 κλπ) Εγκύκλιοι Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 43/95, 57/95, 18/96, 8/96, 5/98, 22/01 27/97 κλπ

5 Στάδια εξέλιξης έργου Πριν από τη δημοπράτηση κάθε Υποέργου
Πριν την υπογραφή σύμβασης για κάθε Υποέργο Κατά την υλοποίηση (εφόσον υπάρχουν μεταβολές) σε νομική δέσμευση

6 Ι. Πριν από τη δημοπράτηση (για τήρηση υφισταμένου νομικού – κανονιστικού πλαισίου)
Πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης ενός Υποέργου, υποβάλλονται στη διαχειριστική Αρχή τα ακόλουθα: Εγκριτικές αποφάσεις όλων των απαραιτήτων βάσει νομοθεσίας μελετών που αφορούν στο σύνολο του Υποέργου Έγκριση εθνικής χρηματοδότησης (ΠΔΕ) Η διαδικασία απόκτησης γης με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (πότε ολοκληρώνεται ή εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο κλπ) Απόφαση έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων ή έγγραφο απαλλαγής (όταν δεν απαιτείται) Όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και γνωμοδοτήσεις (αρχαιολογία, πολεοδομία, ΕΠΑΕ, δασαρχείο κλπ) ή χρονοδιάγραμμα έκδοσής τους Σχέδιο προκήρυξης Γνωμοδότηση Αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου (πχ ΥΠΕΠΘ) ή ΜοΠαΔιΣ (σε περίπτωση διεθνούς διαγωνισμού)

7 Ι. Πριν από τη δημοπράτηση (για τήρηση υφισταμένου νομικού – κανονιστικού πλαισίου)
Αν δεν υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία: Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην ΟΣΚ ΑΕ Έγκριση ανάληψης καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας μεταξύ ΤΔ-ΟΣΚ

8 Ι. Πριν από τη δημοπράτηση (… συνέχεια)
Κατά τον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Τα στοιχεία του Υποέργου προς δημοπράτηση πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και του ΤΔΕ/Υ. Ειδικότερα: Για δημοπράτηση επιμέρους Υποέργων της ίδιας πράξης, πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου του Φυσικού Αντικειμένου στα πλαίσια του Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης Ο προϋπολογισμός του συνόλου των προς δημοπράτηση Υποέργων, συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και ΦΠΑ, για όσους φορείς είναι επιλέξιμος, να μην υπερβαίνει το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο της Απόφασης Ένταξης Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες συμβασιοποίησης και ολοκλήρωσης εργασιών και πληρωμών του Υποέργου, θα πρέπει να καλύπτονται από την Απόφαση Ένταξης και να επιτρέπουν την ασφαλή ολοκλήρωσή του

9 Ι. Πριν από τη δημοπράτηση (… συνέχεια)
Πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο τα προς δημοπράτηση Υποέργα είναι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άδειες και λοιπές εγκρίσεις Στη διακήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού, ανεξάρτητα από το ύψος του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού της σύμβασης, θα πρέπει να εμπεριέχονται όροι που προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό υπηκόων όλων των χωρών μελών της ΕΕ, ΕΟΧ κλπ Για διευκόλυνση προς τους πιθανούς αλλοδαπούς υποψηφίους, δεν ζητείται ορισμός αντικλήτου όπως για τους ημεδαπούς για το στάδιο κατάθεσης προσφοράς

10 ΙΙ. Πριν από την υπογραφή σύμβασης
Για έλεγχο υποβάλλονται τα ακόλουθα: Αν ο προϋπολογισμός του Υποέργου είναι: <€ Ν.3310/05 άρθ.12 παρ.27 από 14/2/2005 ή < € Ν.3060/02 άρθ.2 μέχρι 14/2/2005): Εγκριτική απόφαση της Διακήρυξης και των Συμβατικών Τευχών από την αρμόδια αρχή Δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα ΠΔ 334/00 και ΠΔ 57/00 όπως αυτά ισχύουν Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού (Επιτροπή Διαγωνισμού, Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου) Πρακτικά Επιτροπών, ενστάσεις και εκδίκαση αυτών Εισήγηση στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση του αποτελέσματος Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την Ανάθεση του Έργου Προϋπολογισμός Προσφοράς, Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο Σύμβασης Πιστοποιητικό ΕΣΡ (Εθνικό Συμβ. Ραδιοτηλεόρασης)

11 Πιστοποιητικό ΕΣΡ Για έργα με υπογραφείσα σύμβαση έως 14/2/05 - Ν.3021/02: Όταν το ποσό υπερβαίνει τις € ή Εφόσον η αξία του έργου είναι κατώτερη των € αλλά έχει ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ανατιθέμενου έργου που υπερβαίνει σε συνολική αξία το ποσό αυτό Για διαγωνισμούς έργων μετά τις 14/2/05 - Ν.3310/05: Όταν το ποσό υπερβαίνει τα € ή Εφόσον η αξία του έργου είναι κατώτερη των € αλλά έχει ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ανατιθέμενου έργου που υπερβαίνει σε συνολική αξία το ποσό αυτό

12 Ελεγκτικό Συνέδριο Αν ο προϋπολογισμός του Υποέργου είναι: >€ Ν.3310/05 άρθ.12 παρ.27 από 14/2/2005 ή >€ Ν.3060/02 άρθ.2 μέχρι 14/2/2005 Υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα της περίπτωσης-1 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της οικίας συμβάσεως (πριν τη σύναψή της) και ακολούθως υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή το Αποδεικτικό Αποστολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η Απόφαση του Ελεγκτικού Για αποφυγή καθυστερήσεων, είναι σκόπιμο να αποστέλλονται συγχρόνως τα ανωτέρω και στη ΔΑ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Προέγκριση όμως θα δίνεται αφού αποσταλεί η απόφαση του Ελεγκτικού στη ΔΑ.

13 ΙΙΙ. Κατά την υλοποίηση κάθε υποέργου
Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών συνοδευόμενοι από: Αιτιολογικές εκθέσεις Εγκεκριμένες συνοπτικές επιμετρήσεις ΠΠΑΕ – ΠΚΤΜΝΕ (όταν είναι αναγκαία) Προμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις τεχνικού συμβουλίου, κλπ Εντάλματα πληρωμής και αναλυτικοί λογαριασμοί, συνοδευόμενοι από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Αναλυτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, εγγυητικές ανάληψης κρατήσεων) Εγκεκριμένες παρατάσεις Πιστοποιητικά δαπανών (τιμολόγια, στελέχη επιταγών, στοιχεία κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, ΧΕΠ κλπ)

14 ΙΙΙ. Κατά την υλοποίηση κάθε υποέργου (… συνέχεια)
Αν ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι σε ισοζύγιο ή μειωτικός, υποβάλλονται: Εισηγητική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Το σώμα του ΑΠΕ και το σώμα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (όπου απαιτείται) Πίνακας με τις εγκεκριμένες ανά ΠΠΑΕ Ελεγμένες συνοπτικές επιμετρήσεις για εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί και προμετρήσεις όπου απαιτείται Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (όταν απαιτείται) Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Τιμολόγιο Πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση του Καν.1260/99 Άρ.30 παρ.4 ότι με την έγκριση του ΑΠΕ δεν υφίσταται σημαντική τροποποίηση.

15 ΙΙΙ. Κατά την υλοποίηση κάθε υποέργου (… συνέχεια)
Προέγκριση Συμπληρωματικής Σύμβασης αν ο (ΑΠΕ) είναι σε υπέρβαση (Εγκ.43/95 απ Δ17α/02/69/Φ.Ν.380/ ΥΠΕΧΩΔΕ) Εισηγητική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπου θα αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς ο χαρακτηρισμός των συμπληρωματικών εργασιών ως απολύτως αναγκαίων λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (ΠΔ334/200 Άρ.8 παρ.4 περ.δ εδ. α, β και ΠΔ57/00 Άρ.9 παρ.2 περ. στ, εδ. i και ii) Το σώμα του ΑΠΕ και το σώμα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (όπου απαιτείται) Πίνακας με τις εγκεκριμένες ανά ΠΠΑΕ ποσότητες για εργασίες που εκτελέσθηκαν και συνοπτικές για τις προβλεπόμενες Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

16 Απρόβλεπτες Περιστάσεις (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)
Ελεγκτικό Συνέδριο, Πράξη 98 – Συνεδρ. 28η/ Τμήμα IV Απρόβλεπτες περιστάσεις: «.. αιφνίδια πραγματικά γεγονότα που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής και να ενταχθούν στο αρχικό έργο και τη συναφθείσα σύμβαση» Κατά την εκπόνηση της Μελέτης πλήρης εφαρμογή του ΠΔ696/74 Υποστηρικτικές Μελέτες βάσει Εγκ.37/95 και 27/97 ΥΠΕΧΩΔΕ Έχουν εκδοθεί στα προβλεπόμενα στάδια οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις Αν οι υποστηρικτικές εκπονήθηκαν μετά την οριστική μελέτη, ελέγχονται αν οι παραδοχές-εκτιμήσεις της μελέτης συμπίπτουν με τα αποτελέσματα των υποστηρικτικών

17 Απρόβλεπτες Περιστάσεις (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ)
Επισημαίνεται ότι: Περιπτώσεις σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών όπως για: Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου Αλλαγή υλικών (για βελτίωση ή ποιοτικώς ανώτερα) Λάθη μελετών oι οποίες δεν είναι συμβατές με τις περιπτώσεις τις σχετικές με τα: ΠΔ 334/00, Άρ.8 περ. (δ) ΠΔ 57/00, Άρ. 9 περ. (στ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

18 Απρόβλεπτες Περιστάσεις (ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ)
Για τεκμηριωμένες (λόγω απρόβλεπτου) συμπληρωματικές εργασίες: Αναφορά στις επιπτώσεις των πρόσθετων εργασιών στο χρονοδιάγραμμα του Υποέργου Τεκμηριωμένη εκτίμηση της περαιτέρω εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου ΣΣ: σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν τροποποιήσεις στην πράξη η Δ.Α. θα πρέπει να ενεργοποιεί την ανάλογη διαδικασία τροποποίησης – επικαιροποίησής της


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google