Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΖΩΝΕΣ ΛΙΜΕΝΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με το Ν.2971/01, «λιμένας» είναι «ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΖΩΝΕΣ ΛΙΜΕΝΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με το Ν.2971/01, «λιμένας» είναι «ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΖΩΝΕΣ ΛΙΜΕΝΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με το Ν.2971/01, «λιμένας» είναι «ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές».

2 φορέας διοίκησης « και εκμετάλλευσης λιμένα»,
Ως φορέας διοίκησης « και εκμετάλλευσης λιμένα», ορίζεται «κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας, που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα». Στους ελληνικούς δημόσιους λιμένες, φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης είναι οι Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, για τα οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο. «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα «που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών»

3 ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ Σε κάθε παράκτια περιοχή, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις συντρέχει λόγος δημιουργίας ή επέκτασης λιμένα, καθορίζεται έκταση ξηράς και θάλασσας, στην οποία ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης μπορεί να εκτελέσει στα πλαίσια της ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, ναυτιλιακής τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Η έκταση αυτή καλείται «Ζώνη Λιμένα» και διακρίνεται σε «χερσαία» και «θαλάσσια».

4 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

5 ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Η ανάγκη οριοθέτησης Ζωνών Λιμένα σε περιοχές που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν ως λιμένες, δηλαδή παρουσιάζουν εμπορική, ναυτική ή επιβατική- τουριστική κίνηση, επιβάλλεται για να: Υπάρχει υπεύθυνος φορέας διοίκησης, εκμετάλλευσης και λιμενικής ανάπτυξης Διευκρινιστεί η εδαφική έκταση των υποχρεώσεων του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. Εκλείψουν αμφισβητήσεις για τη δυνατότητα του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να χρηματοδοτήσει και εκτελέσει έργα σε ορισμένη θέση Αποφεύγονται καταπατήσεις των χώρων του δημοσίου Βελτιώνονται οι πόροι του φορέα, από τη χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα για την πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων από αυτό σκοπών.

6 (οριοθέτηση συνέχεια)
(οριοθέτηση συνέχεια) Έχει παρατηρηθεί ότι σε περιοχές δυναμικά αναπτυσσόμενων λιμανιών, που παρουσιάζουν τάσεις επέκτασης των λιμενικών δραστηριοτήτων, δεν έχει ληφθεί μέριμνα οριοθέτησης Ζωνών Λιμένα. Επειδή κατά τον ίδιο τρόπο αναπτύσσεται δυναμικά και ο αστικός ιστός, ο οποίος τελικά περικλείει ασφυκτικά τον λιμένα, παρουσιάζεται σύγκρουση χρήσεων γης και ουσιαστική αδυναμία της εύρυθμης λειτουργίας των λιμενικών χώρων.

7 4. ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ Σύμφωνα με τον Ν.2971/01, η Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.) αποτελείται από τον αιγιαλό και τους αναγκαιούντες συνεχόμενους παραλιακούς χώρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Όπου υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, το όριο της Χ. Ζ.Λ. δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από την πλησιέστερη ρυμοτομική γραμμή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Όπου όμως υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας και η Χ.Ζ.Λ. είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες του λιμένα, τότε αυτή μπορεί να επεκταθεί και πέραν της ρυμοτομικής γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι θα τροποποιηθεί το εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8 Σχέσεις μεταξύ οριογραμμής χερσαίας ζώνης και γραμμής δόμησης
Σχέσεις μεταξύ οριογραμμής χερσαίας ζώνης και γραμμής δόμησης Όπου δεν υπάρχει σχέδιο ρυμοτομίας, το όριο της Χερσαίας Ζώνης καθορίζεται με ανάλογη εφαρμογή του αρθρ. 7, παρ.5 του ίδιου νόμου ήτοι: - σε παραδοσιακούς οικισμούς η οριογραμμή της ζώνης λιμένα δεν μπορεί να υπερβεί την γραμμή δόμησης, όπως αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. - σε πόλεις και οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν το 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η οριογραμμή της χερσαίας ζώνης, δεν μπορεί να υπερβεί τη διαμορφωμένη γραμμή δόμησης. Σημειώνεται ότι η γραμμή δόμησης προσδιορίζεται από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ομοίως, κατά την έγκριση ή επέκταση του σχεδίου πόλης, η γραμμή δόμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτίσματα και κατασκευές.

9 5. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ Η θαλάσσια Ζώνη Λιμένα, χαράσσεται αυτοδικαίως με την χάραξη της χερσαίας Ζώνης και περιλαμβάνει (αρθρ.20, παρ.1 του Ν. 2971/01) «τις λεκάνες λιμένων (συνεχόμενες με τον αιγιαλό ή τυχόν κατασκευασμένα κρηπιδώματα, μόλους, προβλήτες) και έκταση θάλασσας μέχρι απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από τις ακτές της Χερσαίας Ζώνης. Η έκταση αυτή περιορίζεται και από τις δύο πλευρές από νοητό τόξο κύκλου, με κέντρο το άκρο της χερσαίας ζώνης και ακτίνα πεντακοσίων μέτρων και περικλείει τη θαλάσσια έκταση από σημείο του αιγιαλού, που κείται σε ακτίνα σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων από το άκρο της Χερσαίας Ζώνης μέχρι να συναντήσει την ανωτέρω γραμμή σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης.» Αν τα νερά της θαλάσσια ζώνης είναι αβαθή, τότε δύναται να επεκταθεί και πέρα της γραμμής των πεντακοσίων μέτρων, μέχρι την ισοβαθή των τριάντα μέτρων , ανάλογα με το λόγο της οριοθέτησής της. Η θαλάσσια ζώνη καθορίζεται – καθορίζεται και χώρος χωρίς ναυτ. Ενδιαφ.

10 ΛΙΜΕΝΑΣ

11 6. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
Η διαδικασία οριοθέτησης της Ζώνης Λιμένα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2971/01 και την ΚΥΑ αριθ π.ε./2729 π.ε./Β0010 του Υπ. Οικ. & Οικ. και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Βασική προϋπόθεση για την οριοθέτηση Ζώνης Λιμένα, αποτελεί το ότι η περιοχή, στην οποία πρόκειται αυτή να γίνει, θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή του οικείου Λιμενικού Ταμείου, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού των περιοχών, που επιβάλλεται η υπέρ του συγκεκριμένου Λιμενικού Ταμείου λιμενική φορολογία. α) Εάν συντρέχει λόγος δημιουργίας ή επέκτασης λιμένα, ακολουθείται η διαδικασία «Καθορισμού Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα». β) Αν σε μία παράκτια περιοχή υπάρχουν ήδη λιμενικές εγκαταστάσεις (προβλήτες, αποβάθρες, κυματοθραύστες, εξέδρες κ.τ.λ.) και παρέχονται ήδη λιμενικές υπηρεσίες, δηλαδή (Ν.Δ. 444/70): ενεργείται προσόρμιση πλωτών μέσων διεξάγονται εργασίες σχετικές με την λειτουργία των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων

12 Προϋποθέσεις πραγματοποιούνται φορτο-εκφορτωτικές εργασίες και εργασίες που σχετίζονται με την αναμονή και από-επιβίβαση επιβατών και των αποσκευών αυτών υφίστανται εγκαταστάσεις άμεσου ναυτικού ενδιαφέροντος, ναυπηγεία, νεωλκεία, εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων, φύλαξης και συντήρησης σκαφών, φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών ή χύδην φορτίων, αλιευτικά καταφύγια κ.τ.λ. και χώροι απόθεσης μέσων εργασίας από τη θάλασσα, συνίσταται η διαδικασία «εξομοίωσης» της περιοχής με Ζώνη Λιμένα, που συνιστά μια ξεχωριστή διαδικασία από αυτήν του καθορισμού, προκειμένου ο χώρος αυτός, που ήδη λειτουργεί ως λιμάνι, να περιέλθει στην δικαιοδοσία ενός φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

13 6.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
Ο καθορισμός χώρων με Ζώνη Λιμένα, γίνεται με ομόφωνη απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, μετά από σχετική πράξη της Λιμενικής Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, των Υπουργείων Οικ.&Οικ., ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας. Οι πιο πάνω γνώμες παρέχονται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη του σχεδίου απόφασης που συνοδεύεται από το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που η πιο πάνω προθεσμία περάσει άπρακτη, ο καθορισμός γίνεται και χωρίς τις ως άνω γνωμοδοτήσεις. Η απόφαση του φορέα, εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μαζί με το διάγραμμα. Το θέμα στην επιτροπή εισηγείται ο Πρόεδρος.

14 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Ο καθορισμός ενός αντικειμένου (είτε φυσικού είτε ανθρωπίνου δημιουργήματος ) ως δημόσιου πράγματος είναι κατά λογική ανάγκη νομικό πάντοτε και όχι φυσικό φαινόμενο. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι το καθοριζόμενο αντικείμενο στη μία περίπτωση προσφέρεται από τη φύση, ενώ στην άλλη πρέπει να κατασκευαστεί από τον άνθρωπο. Και στις δύο όμως περιπτώσεις το αντικείμενο πρέπει να χαρακτηριστεί ως δημόσιο πράγμα από το νόμο ή, βάσει του νόμου, από την διοίκηση και, στην περίπτωση των τεχνητών δημόσιων πραγμάτων, να διατεθεί επίσης πράγματι στην κοινή χρήση ή την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία της λεγόμενης κ α θ ι ε ρ ώ σ ε ω ς με την οποία συνιστάται το δημόσιο πράγμα. Δημόσια Πράγματα είναι τα ακίνητα ή τα ενσώματα ή ασώματα κινητά αντικείμενα που είναι προορισμένα στην άμεση εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος. Αυτά αποτελούν και την Δημόσια Περιουσία του Κράτους.

15 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καθορισμού ενός χώρου με Ζώνη Λιμένα απαιτούνται: Η λήψη πλειοψηφικής απόφασης από την οικεία Λιμενική Επιτροπή. Τοπογραφικά διαγράμματα της προς καθορισμό ζώνης ΦΕΚ καθορισμού αιγιαλού και παραλίας Στα πλαίσια των παραπάνω, η διαδικασία έχει ως εξής: Συγκαλείται το αρμόδιο όργανο του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα για τη λήψη της σχετικής απόφασης

16 Λόγοι και προϋποθέσεις
Λόγοι και προϋποθέσεις Εξετάζεται η συνδρομή των λόγων και των προϋποθέσεων, έτσι ώστε κατά ο προς καθορισμό χώρος, να μην εκτείνεται πέραν του αναγκαίου μέτρου για την εκπλήρωση των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών του λιμένα, προκειμένου να μην προσβάλλονται νόμιμα δικαιώματα τρίτων ή της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου Στο σκεπτικό του αρμόδιου οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα παρατίθεται η ισχύουσα νομοθεσία, στο αποφασιστικό δε αυτής περιγράφεται λεπτομερώς η οριοθετούμενη χερσαία ζώνη με παραπομπή στο συνοδευόμενο τοπογραφικό διάγραμμα των χρησιμοποιηθέντων σταθερών ή άλλων οροθετικών σημείων που έχουν κατάλληλα εξασφαλιστεί.

17 6.1.1. Υποβαλλόμενα τοπογραφικά διαγράμματα
Η χάραξη γίνεται σε τοπογραφικά διαγράμματα, με κλίμακα 1:1000 ή 1:500. Η Λιμενική Επιτροπή, παράλληλα με τη χάραξη των οριογραμμών, συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση που συνοδεύεται από το σχετικό διάγραμμα. Στα διαγράμματα θα πρέπει: να προσδιορίζεται ο προς καθορισμό χώρος, αφού προηγουμένως έχει εξαρτηθεί από το Ελληνικό Γεωδαιτικό σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ/87) και ενημερωθεί βυθομετρικά με ισοβαθείς καμπύλες, ισοδιάστασης ενός μέτρου, μέχρι του βάθους ασφαλείας, ανάλογα με τον λόγο καθορισμού, καθώς και την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση.

18 να εμφανίζεται η οριογραμμή του αιγιαλού σημειωμένη με κόκκινη συνεχή γραμμή, η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή γραμμή, η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού (εφόσον έχει καθορισθεί) με μπλε συνεχή γραμμή και η γραμμή της προς οριοθέτηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με πράσινη συνεχή γραμμή. Η οριογραμμή της χερσαίας ζώνης χαράσσεται ως πράσινη συνεχής πολυγωνική γραμμή, οι κορυφές της οποίας σημαίνονται με τα κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου Α,Β,Γ,Δ…Ω, Α’,Β’,Γ’,Δ’…Ω’ κλπ. Οι κορυφές της, από σταθερά σημεία (κτίρια κ.λπ.) ή το εθνικό δίκτυο ή κατάλληλα εξασφαλισμένα οροθετικά σημεία που θα σημειώνονται σαφώς στα διαγράμματα. Τα σημεία αυτά θα πρέπει επίσης να αναφέρονται και περιγράφονται με σαφήνεια από την πράξη της Λιμενικής Επιτροπής.

19 . να περιλαμβάνεται σε αυτά απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής στο οποίο να σημειώνεται με χρωματισμό της ακτογραμμής, η ακριβής θέση της περιοχής, της προς εξομοίωση σε ζώνη λιμένα. να υπάρχει επεξηγηματικό υπόμνημα για το συμβολισμό κάθε οριογραμμής και να σημειώνεται η σχετική επικυρωτική Απόφαση του Νομάρχη (ή άλλου αρμόδιου) και το ΦΕΚ που αυτή έχει δημοσιευθεί. να εντοπίζονται σαφώς τυχόν υφιστάμενες, βάσει νομίμων τίτλων ιδιοκτησίες, που περιλαμβάνονται στην προς καθορισμό ζώνη λιμένα. να αναγράφεται οπωσδήποτε σε αυτά: «το παρόν συνοδεύει την υπ’ αριθμό …. Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής……..».

20 . να υπογράφεται από όλα τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου. να είναι θεωρημένα, για την ακρίβεια της αποτύπωσης, από την Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που η οριογραμμή της προς καθορισμό Χ.Ζ.Λ. εμφανίζεται σε περισσότερες από μια πινακίδες τοπογραφικών διαγραμμάτων, αυτές θα συνοδεύονται από διαγράμματα σύνδεσης των πινακίδων, σε ανάλογη κλίμακα, στο οποίο αυτή θα εμφανίζεται συνολικά με συναρμογή.

21 6.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ
Η διαδικασία της «εξομοίωσης» ενός χώρου με Ζώνη Λιμένα, που είναι διαφορετική από αυτή του καθορισμού, ακολουθείται εάν συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του αρθρ.2 του Ν.2575/98 η χρήση και εκμετάλλευση των χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα, ανήκει στον οικείο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης, ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα είσπραξης λιμενικών τελών από τα πλοία- φορτία- επιβάτες, ενώ νομιμοποιείται στην με αντάλλαγμα προσωρινή παραχώρηση της χρήσης των χώρων αυτών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία.

22 συνέχεια Επισημαίνεται ότι δυνατότητα εξομοίωσης με Ζώνη Λιμένα υπάρχει μόνο εφόσον έχει αποφασισθεί η εκμετάλλευση υφιστάμενων λιμενικών έργων σε περιοχές που δεν εντάσσονται σε Ζώνες Λιμένα με σκοπό τη συντήρηση, βελτίωση ή ανάπτυξή τους από το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο καθίσταται φορέας χρήσης – εκμετάλλευσης αυτών. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς παρατηρείται μεγάλη απώλεια εσόδων τους από μη εισπραχθέντα λιμενικά τέλη και δικαιώματα στις περιοχές που λειτουργούν μεν ως λιμένες, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνη Λιμένα. Η κατ αυτόν τον τρόπο αποστέρηση εσόδων των φορέων από τους χρήστες των περιοχών αυτών, έχει ως αποτέλεσμα την προφανή αδυναμία χρηματοδότησης των λιμενικών έργων οι δαπάνες των οποίων δεν βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες (User pays principle), αλλά μετακυλίονται στο σύνολο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ διαφοροποιείται από την εξομοίωση.

23 . Ο προσπορισμός εσόδων από την εκμετάλλευση των χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα, και τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δημιουργεί αυτοδικαίως υποχρέωση στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσής τους, για την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση λιμενικών έργων αναγκαίων για την αναβάθμιση των παρερχομένων λιμενικών υπηρεσιών. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξομοίωση ενός χώρου με Ζώνη Λιμένα είναι η ίδια με αυτήν του καθορισμού, με την διαφορά ότι η σχετική πράξη του αρμόδιου οργάνου του φορέα και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει διαβιβάζονται για γνωμοδότηση μόνο σε δύο Υπουργεία (αντί των έξι κατά την διαδικασία του καθορισμού), δηλαδή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπ. Οικ.& Οικ. και επομένως θεωρείται πιο σύντομη. Στη συνέχεια, εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μαζί με το διάγραμμα.

24 6.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
Πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, δεν νομιμοποιούνται στην χρήση και εκμετάλλευση χώρων «Ζώνης Λιμένα». Η περίπτωση των Οργανισμών Λιμένα, που αποτελούν Ανώνυμες Εταιρείες, είναι ιδιαίτερη και θα αναφερθεί σε ειδικό κεφάλαιο. Διαδικασίες οριοθέτησης (καθορισμός ή εξομοίωση) Ζώνης Λιμένα, θα πρέπει να αποφεύγονται όταν η περιοχή αποτελεί : κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο παραδοσιακό οικισμό και γενικότερα χώρο που περιλαμβάνει διατηρητέα κτίσματα και πολιτιστικές εγκαταστάσεις

25 συνέχεια προστατευόμενη περιοχή από διεθνείς συμβάσεις (βλ. Δίκτυο Natura 2000 κλπ) ευπαθές οικοσύστημα περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους δάσος ή αναδασωτέα έκταση Προκειμένου να οριοθετηθεί ζώνη λιμένα απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας. Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί η οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας, ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός Λιμένα ή Λιμενικό Ταμείο, απευθύνεται κατ’ αρχήν στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία χάραξης των οριογραμμών. Η προς οριοθέτηση ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αιγιαλό και σε καμιά περίπτωση χαράσσεται εσώτερον (από την πλευρά της ακτογραμμής) αυτού.

26 επισημάνσεις Όσον αφορά τους χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών, η οριοθέτηση πρέπει να γίνεται χωρίς να θίγεται η συγκεκριμένη χρήση , με μόνο σκοπό τη δημιουργία λουτρικών εγκαταστάσεων που δεν θα παραβλάπτουν τη διενέργεια των λουτρών. Για υπ’ όψη επεμβάσεις, λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού επιτελείου ναυτικού και του Ε.Ο.Τ. (Δεν ισχύει πλέον παρά μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται από το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο) Σημειώνεται ακόμα ότι η προς οριοθέτηση Ζώνη Λιμένα δεν θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένη από το υπάρχον χωροταξικό πλαίσιο με συγκεκριμένη χρήση γης αντίθετη- συγκρουόμενη με τη λιμενική λειτουργία, ενώ θα πρέπει παράλληλα – και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν υφίσταται εγκεκριμένο χωροταξικό πλαίσιο- να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου και να μην δημιουργείται σύγκρουση με τις υφιστάμενες νόμιμες χρήσεις γης.

27 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Με τον αποχαρακτηρισμό αφαιρείται μια ομάδα πραγμάτων ή και ένα συγκεκριμένο πράγμα από την κατηγορία των δημόσιων πραγμάτων και το ιδιαίτερο ΝΟΜΙΚΟ καθεστώς που τα διέπει. Τούτο γίνεται είτε απευθείας με νόμο, είτε, βάσει νόμου, με πράξη της διοικήσεως. Στις περιπτώσεις των Χερσαίων Ζωνών η διάταξη που προβλέπει τ’ ανωτέρω είναι αυτή του άρθρου 21 του ν. 2971/2001 Με τον αποχαρακτηρισμό ολοκληρώνεται η από- καθιέρωση των φυσικών δημόσιων πραγμάτων, αλλά όχι και των τεχνητών.

28 ΑΠΟΔΙΑΘΕΣΗ Για τα τεχνητά πράγματα απαιτείται η αποδιάθεση. Με την α π ο δ ι ά θ ε σ η αποσύρεται πράγματι το δημόσιο πράγμα από την κοινή χρήση ή την εξυ- πηρέτηση του ειδικού δημόσιου σκοπού. Π.χ. απα- γορεύεται η κυκλοφορία σε επικίνδυνη γέφυρα, εγκαταλείπεται σχολικό κτήριο ως ακατάλληλο κ.λπ. Με την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα του το πράγμα μεταπίπτει από την Δημόσια στην Ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Στην περίπτωση αποχαρακτηρισμού τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης, τα αποχαρακτηρισμένα τμήματα μεταπίπτουν στη Κ.Ε.Δ.


Κατέβασμα ppt "ΖΩΝΕΣ ΛΙΜΕΝΑ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Σύμφωνα με το Ν.2971/01, «λιμένας» είναι «ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google