Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανώνυμη Εταιρεία. Έννοια Η ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρείαΗ ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρεία Το κεφάλαιο της είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανώνυμη Εταιρεία. Έννοια Η ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρείαΗ ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρεία Το κεφάλαιο της είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανώνυμη Εταιρεία

2 Έννοια Η ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρείαΗ ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρεία Το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχέςΤο κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τουςΟι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της εταιρείας λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχήςΟι αποφάσεις για τη διοίκηση της εταιρείας λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής

3 Έννοια (2) Η διοίκηση ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής ΣυνέλευσηςΗ διοίκηση ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

4 Σύσταση της Α.Ε. Η σύσταση πραγματοποιείται με την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφουΗ σύσταση πραγματοποιείται με την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου Στο καταστατικό καταγράφονται: Στο καταστατικό καταγράφονται: –Επωνυμία (περιέχει τις λέξεις Ανώνυμη Εταιρεία), Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια (συνήθως πάνω από 50 χρόνια), Κεφάλαιο της εταιρείας (ελάχιστο 60.000 και υπό προϋποθέσεις 300.000)

5 Νομική προσωπικότητα Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσιοποίηση του καταστατικούΗ εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσιοποίηση του καταστατικού –Υποβάλλεται στο επιμελητήριο –Υποβάλλεται Φ.Σ.Κ. 1% εντός 15 ημερών στη Δ.Ο.Υ. –Μετά τη Δ.Ο.Υ. το καταστατικό και η βεβαίωση επιμελητηρίου κατατίθενται στη Διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας όπου η εταιρεία λαμβάνει αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) –Περίληψη του καταστατικού καταχωρείται σε Φ.Ε.Κ. Μετά την δημοσίευση του καταστατικού σε Φ.Ε.Κ. η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, λαμβάνει Α.Φ.Μ. από την Δ.Ο.Υ. και θεωρούνται τα βιβλία και στοιχεία στα οποία θα καταχωρούνται οι συναλλαγές της.Μετά την δημοσίευση του καταστατικού σε Φ.Ε.Κ. η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, λαμβάνει Α.Φ.Μ. από την Δ.Ο.Υ. και θεωρούνται τα βιβλία και στοιχεία στα οποία θα καταχωρούνται οι συναλλαγές της.

6 Μετοχικό κεφάλαιο Το κεφάλαιο που καταβάλλουν οι μέτοχοι της εταιρείας ονομάζεται μετοχικό και τα μέρη στα οποία είναι διαιρεμένο μετοχέςΤο κεφάλαιο που καταβάλλουν οι μέτοχοι της εταιρείας ονομάζεται μετοχικό και τα μέρη στα οποία είναι διαιρεμένο μετοχές Οι εισφορές που καταβάλλουν οι μέτοχοι μπορεί να είναι είτε σε χρήμα είτε σε είδοςΟι εισφορές που καταβάλλουν οι μέτοχοι μπορεί να είναι είτε σε χρήμα είτε σε είδος Ο Ν.2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε) ορίζει ότι ελάχιστο όριο του μετοχικού κεφαλαίου είναι τα 60.000€ και η ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,30€ και μεγαλύτερη από 100€.Ο Ν.2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε) ορίζει ότι ελάχιστο όριο του μετοχικού κεφαλαίου είναι τα 60.000€ και η ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,30€ και μεγαλύτερη από 100€. Εάν η εταιρεία προσφύγει σε δημόσια εγγραφή ή η Α.Ε. προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000€.Εάν η εταιρεία προσφύγει σε δημόσια εγγραφή ή η Α.Ε. προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000€.

7 Μετοχικό κεφάλαιο (2) Στην περίπτωση της εισφοράς σε χρήμα υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του κεφαλαίουΣτην περίπτωση της εισφοράς σε χρήμα υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου Η καταβολή του κεφαλαίου σε χρήμα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρείαςΗ καταβολή του κεφαλαίου σε χρήμα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας Από φορολογική άποψη, τα χρήματα που καταβάλλουν οι ιδρυτές για τη σύσταση της εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. δεν αποτελούν τεκμήριο δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και επομένως οι μέτοχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτωνΑπό φορολογική άποψη, τα χρήματα που καταβάλλουν οι ιδρυτές για τη σύσταση της εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. δεν αποτελούν τεκμήριο δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και επομένως οι μέτοχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων

8 Μετοχικό κεφάλαιο (3) Η καταβολή της αναλογίας του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε.Η καταβολή της αναλογίας του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται (μέχρι και 20 ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών) για να πιστοποιήσει ή μη την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίουΕν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται (μέχρι και 20 ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών) για να πιστοποιήσει ή μη την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Το πρακτικό της συνεδρίασης διαβιβάζεται στην αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίουΤο πρακτικό της συνεδρίασης διαβιβάζεται στην αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίου Η Νομαρχία ορίζει δύο υπαλλήλους της ως αρμόδιους για τον έλεγχο της ορθής διαδικασίας αύξησης του κεφαλαίου.Η Νομαρχία ορίζει δύο υπαλλήλους της ως αρμόδιους για τον έλεγχο της ορθής διαδικασίας αύξησης του κεφαλαίου.

9 Κατηγορίες μετοχών Με βάση τα δικαιώματα που παρέχουνΜε βάση τα δικαιώματα που παρέχουν –Κοινές –Προνομιούχες Με βάση την αναγραφή του ονόματοςΜε βάση την αναγραφή του ονόματος –Ανώνυμες –Ονομαστικές Μετοχές επικαρπίαςΜετοχές επικαρπίας ΔεσμευμένεςΔεσμευμένες

10 Αξία μετοχής Ονομαστική αξία: αυτή που αναγράφεται στον τίτλο της μετοχής και ισούται με Μετοχ. Κεφ./ Συν. Αριθ. Μτχ.Ονομαστική αξία: αυτή που αναγράφεται στον τίτλο της μετοχής και ισούται με Μετοχ. Κεφ./ Συν. Αριθ. Μτχ. Τιμή έκδοσης: το ποσό που καταβάλλουν οι μέτοχοι για να την αποκτήσουνΤιμή έκδοσης: το ποσό που καταβάλλουν οι μέτοχοι για να την αποκτήσουν Λογιστική ή Εσωτερική αξία: προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων με το συνολικό αριθμό μετοχώνΛογιστική ή Εσωτερική αξία: προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων με το συνολικό αριθμό μετοχών Πραγματική αξία:Πραγματική αξία: –Καθ. Θέση + Φήμη κ Πελατεία / Συν. Αριθ. Μτχ. Χρηματιστηριακή Αξία: αυτή που διαμορφώνεται στο ΧΑΑΧρηματιστηριακή Αξία: αυτή που διαμορφώνεται στο ΧΑΑ

11 Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας Τα όργανα που διοικούν την ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 είναι:Τα όργανα που διοικούν την ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 είναι: –Η Γενική Συνέλευση των μετόχων –Το Διοικητικό Συμβούλιο –Οι Ελεγκτές

12 Γενική Συνέλευση Το όργανο της εταιρείας στο οποίο συμμετέχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν της μετοχές της εταιρείας.Το όργανο της εταιρείας στο οποίο συμμετέχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν της μετοχές της εταιρείας. Είναι η μόνη αρμόδια να προβεί σε τροποποιήσεις καταστατικού.Είναι η μόνη αρμόδια να προβεί σε τροποποιήσεις καταστατικού. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας.Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας. Είδη Γενικών Συνελεύσεων:Είδη Γενικών Συνελεύσεων: –Τακτική: συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων –Έκτακτη: συγκαλείται μετά από αίτηση των μετόχων –Καταστατική: συγκαλείται με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού

13 Διοικητικό Συμβούλιο Διοικεί και εκπροσωπεί τη εταιρεία.Διοικεί και εκπροσωπεί τη εταιρεία. Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη.Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη. Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος.Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει αμοιβές για το Δ.Σ.:Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει αμοιβές για το Δ.Σ.: –Αμοιβή επί των κερδών της χρήσης –Αμοιβή που ορίζεται από το καταστατικό –Αμοιβή βάση ειδικής σχέσης ή εντολής

14 Βιβλία Α.Ε. Υποχρεωτικά τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας.Υποχρεωτικά τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας. –Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού, όπου καταγράφονται τα υπόλοιπα των λογιστικών λογαριασμών. –Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, όπου καταγράφονται οι λογιστικές εγγραφές. –Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού, όπου καταχωρείται η απογραφή τέλους χρήσης καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. –Βιβλίο αποθήκης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 186/1992. –Βιβλίο επενδύσεων, όπου παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες παραγωγικές επενδύσεις και οι αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων.

15 Βιβλία Α.Ε. (2) Όλα τα προηγούμενα βιβλία η επιχείρηση υποχρεούται να τα τηρεί θεωρημένα.Όλα τα προηγούμενα βιβλία η επιχείρηση υποχρεούται να τα τηρεί θεωρημένα. Όμως υποχρεούται να τηρεί και κάποια αθεώρητα όπωςΌμως υποχρεούται να τηρεί και κάποια αθεώρητα όπως –Αναλυτικά καθολικά –Γενικό καθολικό

16 Βιβλία Α.Ε. (3) Άλλα βιβλία που τηρούνται είναι εκείνα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων:Άλλα βιβλία που τηρούνται είναι εκείνα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων: –Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων –Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου –Βιβλίο μετόχων –Βιβλίο μετοχών

17 Οικονομικές καταστάσεις Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου συντάσσονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις:Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου συντάσσονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις: –Ισολογισμός –Αποτελέσματα χρήσης –Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων –Προσάρτημα Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στον πολιτικό και οικονομικό τύπο.Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στον πολιτικό και οικονομικό τύπο.

18 Ιδρυτικοί τίτλοι Οι ιδρυτικοί τίτλοι εκδίδονται για να καλύψουν την εισφορά των μετόχων σε παρεχόμενες υπηρεσίες και σε είδος.Οι ιδρυτικοί τίτλοι εκδίδονται για να καλύψουν την εισφορά των μετόχων σε παρεχόμενες υπηρεσίες και σε είδος. Διακρίνονται σεΔιακρίνονται σε –Κοινούς: οι ιδρυτές παίρνουν ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες τους κοινούς ιδρυτικούς τίτλους, ο οποίοι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση, ούτε στο προϊόν εκκαθάρισης. Δικαιούνται το 25% των καθαρών κερδών που απομένει μετά το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρισμα –Εξαιρετικούς: οι ιδρυτές παίρνουν ως ανταμοιβή για την εισφορά τους σε είδος εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους. Δεν συμμετέχουν στη διοίκηση, ούτε στο προϊόν εκκαθάρισης και η συμμετοχή στα κέρδη ορίζεται στο καταστατικό.

19 Αποθεματικά Είναι το μέρος των κερδών που δεν διανέμεται, αλλά προσαυξάνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Τα αποθεματικά διακρίνονται σε :Είναι το μέρος των κερδών που δεν διανέμεται, αλλά προσαυξάνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Τα αποθεματικά διακρίνονται σε : –Τακτικό: Είναι το αποθεματικό το οποίο σχηματίζεται βάσει του αρ. 45 του Κ.Ν.2190/1920 –Καταστατικό: Είναι το αποθεματικό που σχηματίζεται βάσει διατάξεων του καταστατικού –Ειδικό ή έκτακτο: Είναι το αποθεματικό που σχηματίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης –Αφορολόγητο: Είναι το αποθεματικό βάσει ειδικών διατάξεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών επενδύσεων

20 Αποθεματικά (2) Η δημιουργία αποθεματικών αποσκοπεί :Η δημιουργία αποθεματικών αποσκοπεί : –Στην αύξηση της καθαρής θέσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση χωρίς να χρειάζεται να αντλήσει ξένα κεφάλαια –Στην διαφύλαξη ακεραιότητας του κεφαλαίου. Μια υψηλή καθαρή θέση αποτελεί διασφάλιση για τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους –Στην άσκηση πολιτικής μερίσματος, μία εταιρεία μπορεί να δώσει συμπληρωματικό μέρισμα, προερχόμενο από τα αποθεματικά, όταν προκύπτει μικρό τακτικό μέρισμα –Στην πραγματοποίηση επενδύσεων, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην Α.Ε. να προβεί στον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού, προκειμένου να πραγματοποιήσει επενδύσεις

21 Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου Οι λόγοι αύξησης διακρίνονται σε :Οι λόγοι αύξησης διακρίνονται σε : –Αυξήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο: αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής παγίων, αύξηση λόγω εισαγωγής στο Χρηματιστήριο –Αυξήσεις που αποφασίζονται από τους μετόχους: αύξηση με εισφορές μετόχων, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης.

22 Αύξηση Μετοχικου κεφαλαίου (2) Η αύξηση ονομάζεται πραγματική όταν υπάρχει καταβολή εισφοράς και ονομαστική όταν δεν υπάρχει καταβολή (πχ κεφαλαιοποίηση κερδών)Η αύξηση ονομάζεται πραγματική όταν υπάρχει καταβολή εισφοράς και ονομαστική όταν δεν υπάρχει καταβολή (πχ κεφαλαιοποίηση κερδών) Αρμόδιο όργανο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας είναι η Γενική ΣυνέλευσηΑρμόδιο όργανο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση Υπάρχει η δυνατότητα κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας να πραγματοποιείται με απόφαση Δ.Σ. αλλά μόνο για ποσά μικρότερα από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιοΥπάρχει η δυνατότητα κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας να πραγματοποιείται με απόφαση Δ.Σ. αλλά μόνο για ποσά μικρότερα από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

23 Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου (3) Οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι:Οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι: –Απόφαση Γενικής Συνέλευσης: πλειοψηφία ¾ –Δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων –Πιστοποίηση καταβολής: πραγματοποιείται από το Δ.Σ. –Τροποποίηση καταστατικού –Καταχώρηση της τροποποίησης

24 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Η μείωση εταιρικού κεφαλαίου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάζοντος κεφαλαίου και σε περίπτωση κάλυψης ζημιώνΗ μείωση εταιρικού κεφαλαίου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάζοντος κεφαλαίου και σε περίπτωση κάλυψης ζημιών Ανάλογα με τον λόγο μείωσης κεφαλαίου έχουμε:Ανάλογα με τον λόγο μείωσης κεφαλαίου έχουμε: –Πραγματική μείωση κεφαλαίου: αφορά την περίπτωση πλεονάζοντος κεφαλαίου για το οποίο έχουμε επιστροφή χρημάτων –Ονομαστική μείωση κεφαλαίου: πραγματοποιείται σε περίπτωση εμφάνισης ζημιών για να μειωθεί η αξία της καθαρής θέσης Υπάρχουν οι εξής τρόποι μείωσης μετοχικού κεφαλαίου:Υπάρχουν οι εξής τρόποι μείωσης μετοχικού κεφαλαίου: –Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών –Μείωση του αριθμού των μετοχών

25 Διαδικασίες μείωσης Απόφαση για σύγκληση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που να αιτιολογεί το που αποβλέπει η μείωσηΑπόφαση για σύγκληση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που να αιτιολογεί το που αποβλέπει η μείωση Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ο οποίος πιστοποιεί ότι η μείωση μετοχικού κεφαλαίου δεν θα θίξει τα συμφέροντα των πιστωτών τηςΈκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ο οποίος πιστοποιεί ότι η μείωση μετοχικού κεφαλαίου δεν θα θίξει τα συμφέροντα των πιστωτών της Λήψη απόφασης από καταστατική Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία 2/3 και αυξημένη πλειοψηφία ¾Λήψη απόφασης από καταστατική Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία 2/3 και αυξημένη πλειοψηφία ¾ Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή θα πρέπει να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας για έγκριση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ.Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή θα πρέπει να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας για έγκριση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ.

26 Απόσβεση Μ.Κ. - Φορολογία Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου έχουμε στην περίπτωση που ένα μέρος αυτού εξαγοράζεται από την εταιρεία με καταβολή στους μετόχους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου έχουμε στην περίπτωση που ένα μέρος αυτού εξαγοράζεται από την εταιρεία με καταβολή στους μετόχους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση μπορεί να γίνει:Η απόσβεση μπορεί να γίνει: –Με τμηματική απόσβεση όλων των μετοχών –Με τμηματική απόσβεση ορισμένου αριθμού μετοχών

27 Φορολογία Α.Ε (2) Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών αυτή ανέρχεται σε 25%. Εάν η εταιρεία αποκτά εισοδήματα από ακίνητα φορολογείται για αυτά με πρόσθετο φόρο 3%. Τέλος, η προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρήση ανέρχεται σε ποσοστό 55%.Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών αυτή ανέρχεται σε 25%. Εάν η εταιρεία αποκτά εισοδήματα από ακίνητα φορολογείται για αυτά με πρόσθετο φόρο 3%. Τέλος, η προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρήση ανέρχεται σε ποσοστό 55%.

28 Λύση της Α.Ε. Οι Ανώνυμες Εταιρείες λύονται:Οι Ανώνυμες Εταιρείες λύονται: –Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας –Με ανάκληση της άδειας σύστασής της –Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης –Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη απαρτία και πλειοψηφία Η λύση της εταιρείας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες δημοσιότητας με την έναρξη, επομένως πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΕ και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. τεύχος ΑΕ και ΕΠΕΗ λύση της εταιρείας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες δημοσιότητας με την έναρξη, επομένως πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΕ και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

29 Εκκαθάριση Οι εκκαθαριστές συνήθως ορίζονται στο καταστατικό, διαφορετικά διορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας όταν υπάρχει αδυναμία διορισμούΟι εκκαθαριστές συνήθως ορίζονται στο καταστατικό, διαφορετικά διορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας όταν υπάρχει αδυναμία διορισμού Κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί την εξουσία της ενώ το Δ.Σ. παύει να υφίσταται και οι αρμοδιότητές του περνάν στους εκκαθαριστέςΚατά τη διάρκεια εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί την εξουσία της ενώ το Δ.Σ. παύει να υφίσταται και οι αρμοδιότητές του περνάν στους εκκαθαριστές Οι εκκαθαριστές συντάσσουν αρχικό Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. με αλλαγμένη την επωνυμία της εταιρείας αφού προστίθεται η ένδειξη «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»Οι εκκαθαριστές συντάσσουν αρχικό Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. με αλλαγμένη την επωνυμία της εταιρείας αφού προστίθεται η ένδειξη «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης πραγματοποιούνται ρευστοποιήσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων και στο τέλος συντάσσεται ο Ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης ο οποίος καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και σε Φ.Ε.Κ.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης πραγματοποιούνται ρευστοποιήσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων και στο τέλος συντάσσεται ο Ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης ο οποίος καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και σε Φ.Ε.Κ.

30


Κατέβασμα ppt "Ανώνυμη Εταιρεία. Έννοια Η ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρείαΗ ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρεία Το κεφάλαιο της είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google