Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) Όλγα Παπαναστασοπούλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) Όλγα Παπαναστασοπούλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) Όλγα Παπαναστασοπούλου Λογίστρια – Φοροτεχνικός, Απόφοιτη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

2 Ενδοομιλικές συναλλαγές. 1.Εισαγωγή. 1.α.Ορισμοί 1.β.Κίνδυνοι 2. Ν.3728/2008. 3. Ν.3775/2009. 4. Προτάσεις.

3 1.Εισαγωγή 1.α. Ορισμοί  Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής – θυγατρικής.  Είδη σχέσεων μητρικής – θυγατρικής. 1.Πλειοψηφική συμμετοχή (πλειοψηφία μτχ κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου). 2. Συμβατικός έλεγχος της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφων (συμφωνία μτχ ή εταίρων που δίνει στη μητρική τον έλεγχο δικαιωμάτων ψήφου άλλων μτχ ή εταίρων).

4 1.Εισαγωγή 3.Διορισμός των μελών της διοίκησης (συμμετοχή της μητρικής στο κεφάλαιο της θυγατρικής με δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.). 4.Κυριαρχική επιρροή ή ενιαία διεύθυνση (η νομική κατάσταση από την οποία απορρέουν για την κυρίαρχη οι ίδιες δυνατότητες επιρροή ς πάνω στην εξαρτημένη επιχείρηση όπως και στις ανωτέρω 3 περιπτώσεις.

5 1.Εισαγωγή 1.β. Κίνδυνοι:  Υπερτιμολογήσεις/υποτιμολογήσεις που διογκώνουν/μειώνουν τεχνητά το μεικτό κέρδος των επιχειρήσεων.  Μεταφορά φορολογητέας ύλης.

6 2.Ν. 3728/2008  Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3728/2008 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Α2- 8092/31.12.2008 του Υπουργού Ανάπτυξης, καθιερώνεται η βασική υποχρέωση των εταιρειών για τεκμηρίωση των ενδοομιλικών τους συναλλαγών.

7  Συγκεκριμένα, οι εταιρείες υποχρεούνται, μέχρι την 15.5.2010, να υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (πλέον Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών για τη διαχειριστική χρήση 2009.  Η κατάσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών με όρους ταυτόσημους ή όμοιους με εκείνους που θα εφαρμόζονταν για συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

8 Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:  Οι εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι € 1.000.000,00.  Οι συμβάσεις με αξία χαμηλότερη των € 200.000,00 ετησίως. Επίσης  Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν πρόστιμο 10% επί της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες συντρέχει περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών ή επίδειξης του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης.

9 3.Ν. 3775/2009  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3775/2009, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι στην περίπτωση που συνδεδεμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούν μεταξύ τους συναλλαγές σε ποσά αδικαιολογήτως ανώτερα ή κατώτερα από εκείνα που θα είχαν συμφωνηθεί στην περίπτωση συναλλαγών μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων.

10  Το παρόν άρθρο ισχύει για εισοδήματα που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής Δ.Φ.Ε. γεννάται από 01.01.2011 και μετά.  Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν πρόστιμο 10% επί των επιπλέον καθαρών κερδών.

11  Εν συνεχεία, με το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου, καθιερώνεται η υποχρέωση των εταιρειών να συντάξουν σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (“transfer pricing documentation”) προκειμένου να υποστηριχθεί ότι οι εν λόγω συναλλαγές γίνονται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων (“arm’s length”) κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες οδηγίες (guidance) του ΟΟΣΑ και της κοινοτικής νομοθεσίας*. *Επανάληψη των διατάξεων του αρθ.26, Ν.3728/2008.

12 4.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Άμεση σύστασης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στην οποία θα υποβάλλονται οι φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.  Κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου για την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας.

13  Κοινή πολιτική. Αυτή τη στιγμή υφίστανται 2 νομοθετήματα από δύο διαφορετικά υπουργεία για το ίδιο θέμα με χρονική διαφορά ενός χρόνου.  Έγκαιρη παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3775/2009.


Κατέβασμα ppt "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) Όλγα Παπαναστασοπούλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google