Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I. 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I. 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I

2 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια, σε ομοειδείς κατηγορίες. Κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές παρακολουθείται με έναν ειδικό πίνακα που ονομάζεται ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Λογαριασμός λοιπόν είναι ο πίνακας παρακολούθησης των μεταβολών μιας κατηγορίας ομοειδών περιουσιακών στοιχείων. Όταν π.χ. αναφερόμαστε στο λογαριασμό «Εμπορεύματα», εννοούμε τον πίνακα με τον οποίο παρακολουθούνται οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αγορασθεί με σκοπό να μεταπωληθούν. Όταν αναφερόμαστε στο λογαριασμό «Έπιπλα και Σκεύη», εννοούμε τον πίνακα παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων που αγοράσθηκαν για την επίπλωση των γραφείων και των άλλων χώρων της επιχείρησης. Κάθε λογαριασμός πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία. -Τον Τίτλο. Π.χ. ΓΗΠΕΔΑ, ΧΡΕΩΣΤΕΣ, ΤΑΜΕΙΟ. -Την Ημερομηνία της μεταβολής. -Το ποσό της μεταβολής.

3 3 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ έχουν δύο στήλες ποσών, μία για τη χρέωση και μία για την πίστωση. Με τα ποσά που καταχωρούνται στη Χρέωση ενός λογαριασμού, ο λογαριασμός αυτός Χρεώνεται. Με τα ποσά που καταχωρούνται στην Πίστωση ο λογαριασμός Πιστώνεται. Άνοιγμα λογαριασμού ονομάζομε τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, του οποίου καθορίζομε τον τίτλο και καταχωρούμε την πρώτη εγγραφή. Κλείσιμο λογαριασμού είναι η κατάργηση ενός λογαριασμού. Λογιστικά αυτό γίνεται με την εξίσωση των ποσών της Χρέωσης με τα ποσά της Πίστωσης. Κάτω από τα ποσά αυτά σύρομε δύο γραμμές παράλληλες που λέγονται Εξισωτικές γραμμές. Εξίσωση λογαριασμού είναι ο προσδιορισμός του υπολοίπου του λογαριασμού και η καταχώρησή του στη στήλη με το μικρότερο σύνολο,με την ένδειξη Υπόλοιπο εις εξίσωση. Για επαναλειτουργία του λογαριασμού θα μεταφερθεί το υπόλοιπο που προήλθε από την εξίσωση, στη στήλη από την οποία προήλθε, με την ένδειξη Υπόλοιπο εις νέον. Εξισωμένος λογαριασμός: Tο άθροισμα της χρέωσης = με το άθροισμα της πίστωσης. Το υπόλοιπο λέγεται Χρεωστικό, όταν η Χρέωση είναι μεγαλύτερη από την Πίστωση. Πιστωτικό λέγεται όταν η Πίστωση είναι μεγαλύτερη από τη Χρέωση Ο Χρεωστικός λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ ο Πιστωτικός λογαριασμός παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο. Μεταφορά λογαριασμού: Συνέχεια της λειτουργίας ενός λογαριασμού σε άλλη σελίδα, με την ένδειξη εις μεταφορά, από την μια σελίδα, και την ένδειξη εκ μεταφοράς στην άλλη.

4 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι λογαριασμοί διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Λογαριασμοί Ενεργητικού είναι εκείνοι με τους οποίους παρακολουθούμε όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού. Οι λογαριασμοί επομένως Ταμείο, Εμπορεύματα, Κτίρια, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα, είναι λογαριασμοί Ενεργητικού γιατί τα στοιχεία που παρακολουθούν, Ταμείο, Εμπορεύματα, Κτίρια κ.λ.π. είναι στοιχεία του ενεργητικού. Λογαριασμοί Παθητικού είναι εκείνοι με τους οποίους παρακολουθούμε τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτα πρόσωπα, όπως είναι οι λογαριασμοί Πιστωτές, Προμηθευτές, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γραμμάτια Πληρωτέα κλπ. Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας είναι εκείνοι με τους οποίους παρακολουθούμε το ίδιο κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι οι λογαριασμοί αυτοί παρακολουθούν τις υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση προς τον επιχειρηματία. Λογαριασμοί καθαρής περιουσίας είναι το Κεφάλαιο, το Τακτικό αποθεματικό, το Ειδικό αποθεματικό, κ.ά.

5 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού πρώτα χρεώνονται και μετά πιστώνονται. Χρεώνονται με όσα περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν κατά την απογραφή. Χρεώνονται επίσης με όλες τις αυξήσεις των στοιχείων που παρακολουθούν. Πιστώνονται με όλες τις μειώσεις των στοιχείων που παρακολουθούν. Οι λογαριασμοί του Παθητικού πρώτα Πιστώνονται και μετά χρεώνονται. Πιστώνονται με τα υπόλοιπα των στοιχείων που υπάρχουν κατά την απογραφή. Πιστώνονται επίσης με όλες τις αυξήσεις των στοιχείων αυτών (υποχρεώσεων). Χρεώνονται με όλες τις μειώσεις (των υποχρεώσεων). Οι λογαριασμοί της καθαρής περιουσίας πιστώνονται ή χρεώνονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής. Πιστώνονται δηλαδή όταν το Ενεργητικό είναι μεγαλύτερο του Παθητικού ( έχουμε κέρδη ως αποτέλεσμα χρήσεως), ενώ χρεώνονται όταν το Ενεργητικό είναι μικρότερο του Παθητικού. Οι λογαριασμοί αυτοί Πιστώνονται με κάθε αύξηση της καθαρής περιουσίας και Χρεώνονται με κάθε μείωσή της.

6 6 α) Λογαριασμοί Ενεργητικού Ανοίγουν με χρέωση Αυξάνουν με χρέωση Μειώνονται με πίστωση Είναι λογαριασμοί χρεωστικοί Μπορούν να εμφανιστούν με χρεωστικό υπόλοιπο ή εξισωμένοι Δεν παρουσιάζονται με πιστωτικό υπόλοιπο. β) Λογαριασμοί Παθητικού Ανοίγουν με πίστωση Αυξάνουν με πίστωση Μειώνονται με χρέωση Είναι λογαριασμοί πιστωτικοί Μπορούν να εμφανιστούν με πιστωτικό υπόλοιπο ή εξισωμένοι Δεν παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο γ) Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας Ανοίγουν με πίστωση ή χρέωση Αυξάνουν με πίστωση Μειώνονται με χρέωση Μπορούν να εμφανιστούν με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο ή εξισωμένοι.

7 7 ΑΣΚΗΣΗ 1. Στα βιβλία της επιχείρησης ΚΑΠΠΑ υπάρχουν οι παρακάτω λογαριασμοί την 31/12/ 200Χ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑ 1.560 12.850 6.370 8.450 4.490 7.840 Τον μήνα Ιούλιο έγιναν οι παρακάτω συναλλαγές. Α) Ο πελάτης Γεωργίου ο οποίος χρωστούσε 1.135 € εξόφλησε την υποχρέωσή του. Β) Η επιχείρηση αγοράζει έπιπλα αξίας 5.890 €. Πληρώνει 1.890 € και το υπόλοιπο το οφείλει. Γ) Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 2.750 € προς 3.080 €. Ο αγοραστής πληρώνει αμέσως 1.750 € και οφείλει το υπόλοιπο. Δ) Εξοφλείται ο Προμηθευτής Δημητρίου στον οποίο η επιχείρηση όφειλε 4.500 €. Ο Προμηθευτής έκανε ειδική έκπτωση για την απαίτησή του 10%. Ε) Η επιχείρηση πληρώνει έναντι του δανείου στην τράπεζα 1.250 €. Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές και οι καταχωρήσεις στους λογαριασμούς.

8 8 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Οι εγγραφές που αφορούν τις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Ιούλιο έχουν ως εξής. Χ Π Α) ΤΑΜΕΙΟ 1.135 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.135 Β) ΕΠΙΠΛΑ 5.890 ΤΑΜΕΙΟ 1.890 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.000 Γ) ΤΑΜΕΙΟ 1.750 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.330 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.750 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 330 Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.500 ΤΑΜΕΙΟ 4.050 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 450 Ε) ΔΑΝΕΙΑ 1.250 ΤΑΜΕΙΟ 1.250 Οι λογαριασμοί αφού συμπληρωθούν θα έχουν την παρακάτω εικόνα. ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.560 1.890 12.850 2.750 1.135 4.050 1.750 1.250 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.370 1.135 8.450 1.330 330 450 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΔΑΝΕΙΑ 4.500 4.490 5.890 1.250 7.840 4.000

9 9 ΑΣΚΗΣΗ 2. Η επιχείρηση ΕΨΙΛΟΝ διενήργησε απογραφή κατά την οποία καταγράφηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς που ακολουθούν. -Εμπορεύματα 50.000 € -Πιστωτές 30.000 € - -Καταθέσεις Όψεως 3.175 €-Μεταφορικά Μέσα 20.000 € -Κεφάλαιο 50.000 €-Μηχανήματα 5.000 € -Γραμμάτια εισπρακτέα 10.000 € -Γραμμάτια πληρωτέα 2.000 € -Ταμείο 11.825 €- Δάνειο 18.000 € Στη συνέχεια η επιχείρηση διενήργησε τις παρακάτω συναλλαγές. Α) Πούλησε εμπορεύματα αξίας 24.000 € έναντι 26.800 €. Ο Πελάτης πλήρωσε μετρητά 18.000 € και οφείλει το υπόλοιπο Β) Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ε. Ελευθερίου κατέθεσε στο Ταμείο της επιχείρησης 10.000 € Γ) Παλαιό Μηχάνημα αξίας 3.000 € πουλήθηκε προς 2.100 € μετρητοίς. Δ) Αγόρασε νέο σύγχρονο μηχάνημα αξίας 6.250 €, δίνοντας Γραμμάτιο λήξης μετά από 6 μήνες, στο οποίο έχουν προστεθεί τόκοι 10% Ε) Εξοφλεί τον Πιστωτή ΣΙΓΜΑ στον οποίο όφειλε 12.000 €. ΣΤ) Αγοράζει Κτίριο αξίας 36.000 €, δίνοντας μετρητά 6.000 € και Γραμμάτια για το υπόλοιπο. Ζ) Η επιχείρηση εξοφλεί τον Πιστωτή της ΖΗΤΑ προς στον οποίο χρωστούσε 8.400 € μετά από έκπτωση 20% που δίνεται από τον Πιστωτή. Η) Δίνει στην Τράπεζα Γραμμάτιο Εισπρακτέο αξίας 1.100 € για να το εισπράξει και να καταθέσει το ποσό στον λογαριασμό της εταιρίας. Η τράπεζα κρατά προμήθεια 5%. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1) Να συνταχθεί ο Ισολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής. 2) Να δημιουργηθούν τα Καθολικά και να καταχωρηθούν τα δεδομένα της απογραφής και στη συνέχεια να ενημερωθούν οι Λογαριασμοί με τις συναλλαγές που έγιναν.

10 10 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π Μηχανήματα 5.000 Κεφάλαιο 50.000 Μεταφορικά Μέσα 20.000 Πιστωτές 30.000 Εμπορεύματα 50.000 Γραμμάτ.Πληρωτ. 2.000 Γραμμάτ.Εισπρακτέα 10.000 Δάνειο 18.000 Καταθέσεις Όψεως 3.175 Ταμείο 11.825 Σύνολο Ενεργητικού 100.000 Σύνολο Παθητικού 100.000 Α) ΤΑΜΕΙΟ 18.000 ΠΕΛΑΤΕΣ 8.800 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 24.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.800 Β) ΤΑΜΕΙΟ 10.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000 Γ) ΤΑΜΕΙΟ 2.100 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 900 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.000 Δ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.250 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 625 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 6.875 Ε) ΠΙΣΤΩΤΕΣ 12.000 ΤΑΜΕΙΟ 12.000 ΣΤ) ΚΤΙΡΙΑ 36.000 ΤΑΜΕΙΟ 6.000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 30.000 Ζ) ΠΙΣΤΩΤΕΣ 8.400 ΤΑΜΕΙΟ 6.720 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.680 Η) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.045 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.100

11 11 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.(Συνέχεια) Άνοιγμα Καθολικών και η ενημέρωσή τους με τις προηγούμενες συναλλαγές ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 50.000 24.000 10.000 1.100 ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 36.000 5.000 3.000 6.250 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 20.000 12.000 30.000 8.400 ΤΑΜΕΙΟ 11.825 12.000 18.000 6.000 10.000 6.720 2.100 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 2.000 6.875 30.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 900 50.000 625 2.800 55 10.000 1.680 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 3.175 1.045 ΔΑΝΕΙΑ 18.000 ΠΕΛΑΤΕΣ 8.800 Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΚΤΙΡΙΑ 36.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62.900 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 20.000 ΔΑΝΕΙΑ 18.000 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 8.250 ΠΙΣΤΩΤΕΣ 9.600 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 26.000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 38.875 ΠΕΛΑΤΕΣ 8.800 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤ. 8.900 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 4.220 ΤΑΜΕΙΟ 17.205 Σύνολο Ενεργητικού 129.375 Σύνολο Παθητικού 129.375

12 12 ΑΣΚΗΣΗ 3. Ζητείται να προσδιορίσετε τις συναλλαγές που έγιναν και επέφεραν τις ακόλουθες μεταβολές στους λογαριασμούς της επιχείρησης. Να δείξετε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 1. Αύξηση Ταμείου 1.400 € Μείωση λογ/μου Πελάτες 1.400 € 2. Μείωση Ταμείου 6.390 € Μείωση Λογαριασμού Δάνεια 6.390 € 3. Μείωση Επίπλων 3.150 € Μείωση Κεφαλαίου 3.150 € 4. Αύξηση Προμηθευτών 4.500 € Αύξηση Εμπορευμάτων 4.500 € 5. Μείωση Εμπορευμάτων 2.700 € Αύξηση Ταμείου 1.000 € Αύξηση λογ/μου Πελάτες 1.900 € Αύξηση Κεφαλαίου 200 € 6. Αύξηση Κτιρίων 35.000 € Μείωση Ταμείου 8.000 € Αύξηση Πιστωτών 18.000 € Μείωση λογ/μου Καταθέσεις Όψεως 9.000 € 7.Μείωση Ταμείου 700 € Μείωση Κεφαλαίου 700 €

13 13 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 3. 1) Είσπραξη από Πελάτη ΤΑΜΕΙΟ 1.400 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.400 2).Πληρωμή στην Τράπεζα έναντι Δανείου ΔΑΝΕΙΑ 6.390 ΤΑΜΕΙΟ 6.390 3).Ζημία από καταστροφή Επίπλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.150 ΕΠΙΠΛΑ 3.150 4). Αγορά Εμπορευμάτων με Πίστωση ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.500 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.500 5) Πώληση Εμπορευμάτων αξίας 2.700 €, προς 2.900 €. Ο αγοραστής πλήρωσε 1.000 € μετρητά και οφείλει το υπόλοιπο ποσό 1.900 € ΤΑΜΕΙΟ 1.000 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.900 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.700 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 200 6. Αγορά κτιρίου αξίας 35.000 €. Ο αγοραστής πληρώνει μετρητά 8.000 €, δίνει Επιταγή αξίας 9.000 € και οφείλει υπόλοιπο 18.000 € ΚΤΙΡΙΟ 35.000 ΤΑΜΕΙΟ 8.000 ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ 9.000 ΠΙΣΤΩΤΕΣ 18.000 7. Ο επιχειρηματίας παίρνει από το Ταμείο της Επιχείρησης χρήματα για προσωπική χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 700 ΤΑΜΕΙΟ 700

14 14 ΑΣΚΗΣΗ 4. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ διενήργησε απογραφή κατά την οποία καταγράφηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς που ακολουθούν.. · Πελάτες 4.680 € · Εμπορεύματα 28.350 € Ταμείο 1.460 € Έπιπλα 7.300 € Καταθέσεις Όψεως 3.460 € Μηχανήματα 12.800 € · · Μεταφορικά Μέσα 33.700 Προμηθευτές 16.300€ Κεφάλαιο 68.660 € · Γραμμάτια πληρωτέα 6.790 € · Η επιχείρηση διενήργησε τις παρακάτω συναλλαγές 1. Ακατάλληλα Εμπορεύματα (αλλοιωμένα), αξίας 1.650 € αποσύρονται και καταστρέφονται. 2. Προμηθευτής στον οποίο η επιχείρηση οφείλει 4.200 €, λαμβάνει ισόποση επιταγή 3. Πελάτης ο οποίος οφείλει 1.350 €, δίνει Γραμμάτιο για 1.000 €, και 350 € μετρητά 4. Η επιχείρηση αγόρασε Φορτηγό αυτοκίνητο αξίας 7.800 €, με Γραμμάτια 5. Ο επιχειρηματίας καταθέτει μετρητά 15.000 € 6. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 9.850 € προς 10.850 €. Ο αγοραστής πληρώνει 3.000 € μετρητά, καταθέτει 4.000 €, στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας και δίνει Γραμμάτιο για το υπόλοιπο ποσό. 7. Για την εξόφληση Προμηθευτή στον οποίο οφείλει 6.300 € δίνει Επιταγή για το σύνολο του χρέους με επιβάρυνση τόκων 5% Ζητείται. Α) Να συνταχθεί ο Ισολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής. Β) Να δημιουργηθούν τα Καθολικά και να καταχωρηθούν τα δεδομένα της απογραφής και στη συνέχεια να ενημερωθούν οι Λογαριασμοί με τις συναλλαγές που έγιναν και να συνταχθεί ο τελικός Ισολογισμός.

15 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 4. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π Εμπορεύματα 28.350 Προμηθευτές 16.300 Πελάτες 4.680 Γραμμάτια πληρωτέα 6.790 Έπιπλα 7.300 Κεφάλαιο 70.660 Μηχανήματα 12.800 Μεταφορικά Μέσα 30.700 Καταθέσεις Όψεως 8.460 Ταμείο 1.460 93. 750 93.750 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28.350 1.650 1.000 7.300 1.460 1.650 70.660 9.850 3.850 350 315 15.000 15.000 1.000 Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π 3.000 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 16.850 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5.800 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΚΤΕΑ 4.850 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗ/ΤΕΑ 14.590 8.460 4.200 ΕΠΙΠΛΑ 7.300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84.695 4.000 6.615 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 12.800 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 38.500 ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ 19.810 4.680 1.350 ΠΕΛΑΤΕΣ 3.330 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.645 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 105.085 105.085 6.790 7.800 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.200 16.300 6.300 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 30.700 7.800

16 16 ΑΣΚΗΣΗ 5. Η επιχείρηση ΑΓΟΡΑ διενήργησε απογραφή κατά την οποία καταγράφηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς που ακολουθούν. Οικόπεδα 128.000 €, Κτίρια 220.000 €, Μηχανήματα-Εξοπλισμός 47.600 €, Έπιπλα 14.840 € Εμπορεύματα 63.900 € Πελάτες 19.870 € Γραμμάτια εισπρακτέα 18.700 €, Λογ/μός Καταθέσεις Όψεως 19.638 €, Ταμείο 14.365 € Κεφάλαιο 450.000 Προμηθευτές 31.698 €, Γραμμάτια πληρωτέα 8.140€, Δάνεια 57.075 € Η επιχείρηση διενήργησε τις παρακάτω συναλλαγές 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας 3.400 € με μετρητά το μισό της συνολικής αξίας, ενώ για το άλλο μισό δίνει Γραμμάτιο με επιβάρυνση τόκων 10% 2. Πώληση εμπορευμάτων αξίας 2.800 € προς 3.000 € και εισπράττει μετρητά τα μισά και το άλλο μισό με πίστωση. 3. Συμφωνεί με τον εργολάβο την επέκταση του ιδιόκτητου κτιρίου της, κόστους 45.000 €, στον οποίο δίνει 20% μετρητά για το 40% Γραμμάτιο και το υπόλοιπο το οφείλει. 3. Για να εξοφλήσει τον εργολάβο παίρνει Δάνειο από την ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ ύψους 25.000 €, το οποίο η τράπεζα καταθέτει στον Λογαριασμό της εταιρίας. Στη συνέχεια η επιχείρηση εξοφλεί τον εργολάβο με επιταγή στην οποία περιλαμβάνεται επιβάρυνση τόκων 8% για την καθυστέρηση. 4. Η τράπεζα ενημερώνει την επιχείρηση ότι για την προμήθεια του Δανείου έχει καταλογίσει Έξοδα 1% επί του συνόλου του Δανείου, ποσό το οποίο κράτησε η τράπεζα από τον Λογαριασμό Όψεως της επιχείρησης. 5. Για τη διάνοιξη δημόσιου δρόμου η νομαρχία χρειάστηκε 500 τ.μ. από το οικόπεδο της επιχείρησης, αξίας 15.000 € και την αποζημίωσε μετρητά με 19.000 € Ζητείται. Να συντάξετε τον αρχικό Ισολογισμό, να καταχωρήσετε τις συναλλαγές που έγιναν στους αντίστοιχους λογαριασμούς και τέλος να συντάξετε τον τελικό Ισολογισμό.

17 17 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 5. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΟΙΚΟΠΕΔΑ 128.000ΚΕΦΑΛΑΙΟ 450.000 ΚΤΙΡΙΑ 220.000ΔΑΝΕΙΑ 57.075 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 47.600ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31.698 ΕΠΙΠΛΑ 14.840 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 8.140 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 63.900 ΠΕΛΑΤΕΣ 19.870 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 18.700 ΤΑΜΕΙΟ 14.365 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 19.638 546.913 546.913 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 63.9002.800 14.365 1.700 19.638 19.440 220.000 57.075 3.400 1.500 9.000 25.000 250 45.000 25.000 19.000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 19.870 14.840 18.700 128.000 15.000 47.600 1.500 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 170 450.000 18.000 31.698 8.140 1.440 200 18.000 1.870 250 4.000 18.000

18 18 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 5. (συνέχεια) Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΟΙΚΟΠΕΔΑ 113.000ΚΕΦΑΛΑΙΟ 452.340 ΚΤΙΡΙΑ 265.000ΔΑΝΕΙΑ 82.075 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 47.600ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 28.010 ΕΠΙΠΛΑ 14.840 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31.698 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 64.500 ΠΕΛΑΤΕΣ 21.370 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 18.700 ΤΑΜΕΙΟ 24.165 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 24.948 594.123 594.123

19 19 ΑΣΚΗΣΗ 6. Η εταιρία ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ αγόρασε στις 3/1/2000 παραλιακό οικόπεδο για την επέκταση του ξενοδοχείου της, αξίας 80.000 € και κατέβαλε μετρητά 30.000 €. ενώ για το υπόλοιπο ποσό έδωσε 50 γραμμάτια του 1.000 € το καθένα. Για συμβολαιογραφικά και φόρο πλήρωσε μετρητά 9.000 €. Για την εκσκαφή και ισοπέδωση που ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα, χρησιμοποίησε Προσωπικό και Μεταφορικά Μέσα της επιχείρησης και το κόστος υπολογίσθηκε σε 1.000 €. (450 €. εργατικά και 550 €. μεταφορικά). Ανέθεσε την περίφραξη του οικοπέδου στην εταιρία ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕ και πήρε το Τιμ. # 5, με συνολικό κόστος 2.000 + 18% Φ.Π.Α., επί πιστώσει. Στις 29/12/2000 πουλήθηκε το παραπάνω οικόπεδο έναντι 65.000 € μετρητοίς λόγω οικονομικών δυσχερειών. Ο Συντελεστής απόσβεσης Κτιρίων είναι 10%, και Εξόδων Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 20%. ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνουν οι εγγραφές μέχρι β΄βάμιο, με κωδικοποιημένους λογ/μούς του ΓΛΣ, μέχρι και τον προσδιορισμό των Έκτακτων Αποτελεσμάτων, και να συνταχθούν τα Γενικά καθολικά των λογαριασμών Γήπεδα-Οικόπεδα, Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων, Κτίρια-Υποκείμενες σε απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων, και Αποτελέσματα από εκποίηση Ακινήτων.

20 20 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. ------------------------------------------- 3/1/2000---------------------------------------- 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 80.000 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο30.000 51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 51 00 Γραμμ. Πληρωτέα σε €.50.000 (Αγορά οικοπέδου Ζ # Συμβολ. 654) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων9.000 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο 9.000 (Δαπάνη Συμβολαίου 654 & Φόρος για Αγορά οικοπέδου Ζ,) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 1.000 78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ 78.00 Ιδιοπαραγωγή και Βελτιώσεις Παγίων 1.000 (Διαμόρφωση Οικοπέδου με ίδια μέσα)

21 21 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια 10. ΚΤΙΡΙΑ 10. 03. Διαμορφώσεις Γηπέδων Υποκείμενες σε Απόσβεση 2.000 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (18%) 360 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.08 Προμηθευτές Παγίων Στοιχείων2.360 ---------------------------------------------29/12/2000---------------------------------------- 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο65.000 10.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 65.000 ---------------------------------------------31/12/2000---------------------------------------- 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 66.01 Αποσβέσεις Κτιρίων200 11.ΚΤΙΡΙΑ 11.99 Αποσβεσμένα Κτίρια 11.99.03 Αποσβεσμένες Διαμορφώσεις Γηπέδων 200 (2.000 Χ 10% = 200 ετήσια απόσβεση)

22 22 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια ---------------------------------------------31/12/2000---------------------------------------- 11.ΚΤΙΡΙΑ 11.99 Αποσβεσμένα Κτίρια 11.99.03 Αποσβεσμένες Διαμορφώσεις Γηπέδων 200 11. ΚΤΙΡΙΑ 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 200 ---------------------------------------------31/12/2000---------------------------------------- 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 66. 05 Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων & Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης 1.800 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.99 Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 1.800 (Ετήσια Απόσβεση 9.000 Χ 20% = 1.800) ---------------------------------------------31/12/2000---------------------------------------- 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.99 Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 1.800 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 1.800

23 23 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια ---------------------------------------------31/12/2000---------------------------------------- 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 9.000 11. ΚΤΙΡΙΑ 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 1.800 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 7.200 (Μεταφορά Λογαριασμών ) ---------------------------------------------31/12/2000---------------------------------------- 81. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.02 Έκτακτες Ζημίες 81.02.00 Ζημίες από εκποίηση Ακινήτων 25.000 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 25.000 ( Ζημία από την πώληση του Οικοπέδου Ζ ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 24 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια 10. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 80.000 65.000 1.000 25.000 (Ζημία) 9.000 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 9.000 1.800 7.200 11.ΚΤΙΡΙΑ 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 2.000 200 1.800 81. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.02.00 Ζημίες από εκποίηση Ακινήτων 25.000

25 25 ΑΣΚΗΣΗ 7. H Βιομηχανική επιχείρηση ΧΡΩΜΑTΑ Α.Ε. ανέθεσε στην εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ την ανέγερση του Εργοστασίου και δίνει προκαταβολή 30.000 € μετρητά. Με την ολοκλήρωση του έργου η Γενική Τεχνική εκδίδει Τιμολόγιο όπου αναφέρονται:  Κόστος Κτιρίου 70.000 €  Κτιριακές Εγκαταστάσεις 35.000 €  Λοιπά Τεχνικά Έργα 18.000 €  Για τα παραπάνω ποσά υπολογίζει + 8% ΦΠΑ. Η Βιομηχανική επιχείρηση αφού παρακράτησε τον Φόρο Αμοιβών Εργολάβων 2%, εξόφλησε τον λογαριασμό με επιταγή της ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ. Να γίνουν οι εγγραφές μέχρι β΄βάθμιο, σύμφωνα με το ΓΛΣ.

26 26 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 7. ------------------------------------------Ημερομηνία -------------------------------------------- 35.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.02 Λοιποί Συνεργάτες-Κατασκευαστές 30.000 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο 30.000 ( Προκαταβολή μετρητών στη Γενική Τεχνική) ------------------------------------------Ημερομηνία -------------------------------------------- 11.ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 123.000 11.00.00 Κτίρια 70.000 11.00.01 Εγκαταστάσεις Κτιρίων 35.000 11.02 Τεχνικά Έργα 18.000 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 8% 9.840 35.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.02 Λοιποί Συνεργάτες-Κατασκευαστές 30.000 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.03 Καταθέσεις. Όψεως 38.03.04 ALFA BANK 100.380 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.09.12 Φόρος Αμοιβών Εργολάβων (2%) 2.460 (Λήψη Τιμολ. # … & Εξόφληση οφειλής) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 27 ΑΣΚΗΣΗ 8. Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΦΛΟΙΣΒΟΣ αγόρασε από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 50 Τ.V. για να τις τοποθετήσει στα δωμάτια του Ξενοδοχείου, αξίας 200 €. συν 18% Φ.Π.Α., και 50 ψυγεία αξίας 150 € το ένα, συν 18% Φ.Π.Α. Επίσης αγόρασε ένα επαγγελματικό Πλυντήριο-Στεγνωτήριο αξίας 800 € συν 18% Φ.Π.Α. Πήρε για όλα τα προϊόντα που αγόρασε το Τιμολόγιο # 8, επί Πιστώσει, το οποίο εξόφλησε αργότερα με επιταγή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Τράπεζας. Να γίνουν οι Λογιστικές εγγραφές μέχρι Β’βάθμιο.

28 28 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 8. -------------------------------------------ημερομηνία --------------------------------------------- 14.ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17.500 14.17 Εξοπλισμός Δωματίων (50 Τηλεοράσεις) 10.000 (50 Ψυγεία) 7.500 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 800 12.00 Μηχανήματα ( Πλυντήριο-Στεγνωτήριο) 800 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 3.294 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 18% 3.294 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 21.594 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 21.594 (Αγορά & Παραλαβή Εξοπλισμού, Εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τιμολ.# 6) -------------------------------------------ημερομηνία --------------------------------------------- 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 21.594 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.03 Καταθ. Όψεως 38.03.07 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα 21.594 (Εξόφληση του Προμηθευτή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 29 ΑΣΚΗΣΗ 9. Το Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ αγόρασε από την ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ στις 10/6/2002, επί πιστώσει, 1) Συσκευασμένα Τρόφιμα, Χυμούς, Παγωτά, για το Μίνι-μάρκετ, αξίας 2. 500 € + 8% Φ.Π.Α. 2)Είδη διατροφής και 15 κιβώτια αναψυκτικά, για το Εστιατόριο, αξίας 3.200 € + 8% Φ.Π.Α. (Το κενό κιβώτιο με τα μπουκάλια κοστολογείται 0,90 €) 3) Στις 30/6/ επέστρεψε τα 8 κιβώτια με τα μπουκάλια. Τα άλλα 7 καταστράφηκαν. 4)Την ίδια μέρα το Ξενοδοχείο ζήτησε από το πρακτορείο ΙΑΛΥΣΟΣ (το οποίο οφείλει στο ξενοδοχείο 10.000 €) να δώσει επιταγή στην ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ για να εξοφλήσει το παραπάνω λογαριασμό και να δώσει το υπόλοιπο που οφείλει στο ξενοδοχείο με μετρητά. Να γίνουν οι εγγραφές για τις παραπάνω συναλλαγές μέχρι β΄ βάθμιο με τις απαραίτητες επεξηγήσεις.

30 30 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 9. -------------------------------------------10/6/02 --------------------------------------------- 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 20.00 Εμπορεύματα Mini Market (Τρόφιμα, Χυμοί, Παγωτά)2. 500 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 8% 200 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 24.00 Τρόφιμα (& Αναψυκτικά)3.065 24.02 Υλικά Συσκευασίας (15 κιβώτια με μπουκάλια) 135 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 8% 256 50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 6.156 (Αγορά Εμπορευμάτων, Α΄ & Βοηθητικών Υλών, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Τιμ.# 12) 50. 00.03 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 6.084 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ 33.23 Χρεώστες- Πρακτορεία 33.23.05 IALYSSOS 6.084

31 31 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 9. -------------------------------------------30/6/02 --------------------------------------------- 50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 72 61.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.98 Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 61.98.01Αποζημιώσεις για Υλικά Συσκευασίας 63 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 24.02 Υλικά Συσκευασίας 135 (Επιστροφή &Αποζημίωση Υλικών Συσκευασίας) -------------------------------------------30/6/02 --------------------------------------------- 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 6.084 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ 33.23 Χρεώστες- Πρακτορεία 33.23.05 IALYSSOS 6.084 --------------------------------------------30/6/02--------------------------------------------- 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο 3.916 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ 3.23 Χρεώστες- Πρακτορεία 33.23.05 IALYSSOS 3.916 (Εξόφληση Τιμ. 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ. Εξόφληση Χρεώστη IALYSSOS)

32 32 ΑΣΚΗΣΗ 10. Η εμπορική Εταιρία GREEK ART που εμπορεύεται είδη Λαϊκής Τέχνης προσφέρει έκπτωση 15% για αγορές πάνω από 10.000 € στον ίδιο χρόνο. Η Τουριστική επιχείρηση ΑΠΟΛΛΩΝ αγοράζει εντός του 2003 είδη αξίας 17.000 € Μέχρι την 31/12/2003 δεν έχει λάβει το Πιστωτικό Τιμολόγιο το οποίο φτάνει στο λογιστήριο στις 10/1/2004. (Να υπολογισθεί για τις αγοράς και για το Π.Τ. 18% Φ.Π.Α. Να γίνει η εγγραφή της 31/12/2003 όπου θα φαίνεται η έκπτωση και η εγγραφή της 10/1/2004 για τη λήψη του Π.Τ.

33 33 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 10. -------------------------------------------31/12/03 --------------------------------------------- 36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.03 Εκπτώσεις Αγορών σε Διακανονισμό 2.550 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 20.98 Εκπτώσεις Αγορών 2.550 (Τακτοποίηση Λογαριασμού Εκπτώσεων Εμπορευμάτων) ------------------------------------------- 10/1/2004-------------------------------------------- 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 3.009 36. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.03 Εκπτώσεις Αγορών σε Διακανονισμό 2.550 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 18% 459 (Παραλαβή Πιστωτικού Σημειώματος) ------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. Η επιχείρηση ΠΑΡΓΑ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία της το Ξενοδοχείο ΛΥΧΝΟΣ ΜΠΗΤΣ με τρεις κλάδους Εκμετάλλευσης Α) Δωμάτια Β) Εστιατόριο και Γ) Θαλάσσια Σπορ (Ο κλάδος αυτός ΔΕΝ έχει τακτικά έσοδα διότι προσφέρει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες του Ξενοδοχείου). Στο τέλος της Χρήσης εμφανίζονται οι παρακάτω λογαριασμοί: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 15.000.000 € ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 7.000.000 » ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: 500.000 » ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) 1.400.000 » ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ: 600.000 » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ: 800.000 » ΔΕΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 200.000 » ΔΕΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: 300.000 » ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 350.000 » ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: 140.000 » ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 220.000 » ΥΛΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ: 3.800.000 » ΕΣΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 23.000.000 » ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: 11.500.000 » Απ ό την πώληση παλαιού Εξοπλισμού ο κλάδος των ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ είχε ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 900.000 €, από την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων για ΣΥΝΕΔΡΙΟ είχε ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΣΟΔΟ (κλάδος ΔΩΜΑΤΙΩΝ) 300.000 €, και από το σπάσιμο σκευών του ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ είχε ΖΗΜΙΑ 180.000 € ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1. Η σύνταξη του Φύλλου Μερισμού των έμμεσων εξόδων με βάση: Α) Οι ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και οι ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ μερίζονται 55% για τα ΔΩΜΆΤΙΑ, 40% για το ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ και 5% για τα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ. Β) Οι ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ μερίζονται 60% για τα Δωμάτια και 40% για το Εστιατόριο και Γ) οι ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ μερίζονται 50% για τα ΔΩΜΆΤΙΑ, 50%.για το ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ 2. Να ανοιχθούν και να ενημερωθούν οι λογαριασμοί Εκμετάλλευσης 3. Να προσδιοριστεί το Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης κάθε κλάδου και το Αποτέλεσμα Χρήσεως της επιχείρησης και να μεταφερθεί στο Κεφάλαιο.

35 35 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. Ποσοστά μερισμούΠοσά ανά κλάδο Εκμετάλλευσης ΔωμάτιαΕστια- τόριο Θαλάσ Σπορ ΔωμάτιαΕστιατόριοΘαλ. σπορ Αμοιβές Προσωπικού 15.000.000554058.250.0006.000.000750.000 Εργοδοτικές Εισφορές 7.000.000554053.850.0002.800.000350.000 Διαφημίσεις500.0006040 --300.000200.000 - 0 - Αποσβέσεις Επίπλων 1.400.00050 --700.000 -0- Σύνολα23.900.00013.100.0009.700.0001.100.000 ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

36 36 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ1.συνέχεια -------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.00 Εκμετάλλευση Δωματίων 770.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.98.00 ΔΕΗ200.000 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.08.00 Έξοδα Θέρμανσης Δωματίων350.000 64.08.01 Έξοδα Καθαριότητας Δωματίων220.000 -------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.00 Εκμετάλλευση Δωματίων 13.100.000 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 60.00.00 Τακτικές Αποδοχές8.250.000 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές3.850.000 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 300.000 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 66.04.00 Αποσβέσεις Επίπλων 700.000 (όπως Φύλλο Μερισμού) ------------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------------------

37 37 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.συνέχεια 73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 Έσοδα Δωματίων23.000.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.00 Εκμετάλλευση Δωματίων 23.000.000 -------------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.00 Εκμετάλλευση Δωματίων 9.130.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 80.01.00 Κέρδη από Εκμετάλλευση Δωματίων9.130.000 --------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.01 Εκμετάλλευση Εστιατορίου 4.240.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.98.00 ΔΕΗ 300.000 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.08.00 Έξοδα Θέρμανσης Εστιατορίου 140.000 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 25.00 Τρόφιμα - Ποτά 25.00.01Τρόφιμα – Ποτά Εστιατορίου3.800.000 --------------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------------------

38 38 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.συνέχεια --------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.01 Εκμετάλλευση Εστιατορίου 9.700.000 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 60.00.00 Τακτικές Αποδοχές6.000.000 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές2.800.000 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 200.000 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 66.04.00 Αποσβέσεις Επίπλων 700.000 (όπως Φύλλο Μερισμού) --------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.01 Έσοδα Εστιατορίου11.500.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.01 Εκμετάλλευση Εστιατορίου 11.500.000 --------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 80.01.01 Ζημίες από Εκμετάλλευση Εστιατορίου2.440.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.01 Εκμετάλλευση Εστιατορίου 2.440.000 --------------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------------------

39 39 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.συνέχεια -------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.02 Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ 1.400.000 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 66.04.09 Αποσβέσεις Λοιπού Εξοπλισμού600.000 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 63.04 Δημοτικοί φόροι – τέλη800.000 -------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.02 Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ 1.100.000 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 60.00.00 Τακτικές Αποδοχές750.000 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές350.000 (όπως Φύλλο Μερισμού) -------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 80.01.02 Ζημίες από Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ 2.500.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου 80.00.02 Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ 2.500.000 ------------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------------------

40 40 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. συνέχεια ------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 80.01.00 Κέρδη από Εκμετάλλευση Δωματίων9.130.000 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.00 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 86.00.00 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης9.130.000 ------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.00 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 86.00.00 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης4.940.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 80.01.01 Ζημίες από Εκμετάλλευση Εστιατορίου2.440.000 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 80.01.02 Ζημίες από Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ 2.500.000 ------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.01 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01.00 Έκτακτα Έσοδα Δωματίων300.000 81.03. Έκτακτα Κέρδη 81.03.14 Κέρδη από πωλήσεις Πάγιου Εξοπλισμού900.000 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.02 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 86.02.00 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 300.000 86.02.01 Έκτακτα Κέρδη 900.000

41 41 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. συνέχεια -----------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.02 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 86.02.07 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 86.02.08 Έκτακτες Ζημίες 180.000 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.00 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.02. Έκτακτες Ζημίες 81.02.14 Ζημίες από καταστροφή Σκευών180.000 ------------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.00 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης4.190.000 86.02 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 1.020.000 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.99 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 86.99.00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης 5.210.000 -----------------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------- 86. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.99 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 86.99.00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης 5.210.000 40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.07 Κεφάλαιο Ατομικών Επιχειρήσεων ή40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 5.210.000 -------------------------------------------- --------------------------------------------------

42 42 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. συνέχεια ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 770.000 23.000.000 4.240.000 13.100.000 9.700.000 11.500.000 (9.130.000) (2.440.000) 23.000.000 23.000.000. 13.940.000 13.940.000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 1.400.000 (9.130.000) 9.130.000 1.100.000 (2.500.000). ΖΗΜΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥΖΗΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 2.440.000 (2.440.000)2.500.000 (2.500.000) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.440.000 9.130.000 180.000 1.200.000 2.500.000 (1.020.000 (4.190.000) ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4.190.000 (5.210.000) 1.020.000 ΧΧΧΧΧΧΧ 5.210.000 5.210.000 5.210.000

43 43 ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2 Το Προσωρινό Ισοζύγιο της 31/12/1998 της Εμπορικής Εταιρίας «ΜΕΤΡΟ» δίνεται. Τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά τη σύνταξή του είναι τα εξής: 1. Δεν έχει καταχωρηθεί από παράληψη η είσπραξη ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥ 340 € 2. Δεν έχουν καταχωρηθεί : Μισθοί-Ημερομίσθια 120 €, και Ασφάλιστρα 60 €, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. 3. Το Τελικό Απόθεμα (υπόλοιπο στη Αποθήκη) μετά την Απογραφή της 31/12/1998 είναι: εμπορεύματα: 5.880 €., Αναλώσιμα Υλικά: 65 €. 4. Οι συντελεστές Απόσβεσης είναι: Κτίρια 10%, Μηχανές Γραφείου 25%, Έπιπλα 30%. Ζητείται: 1. Να συνταχθούν το ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, αφού γίνουν οι Ημερολογιακές Εγγραφές. 2. Το ΟΡΙΣΤΙΚΟ (Προσαρμοσμένο) ΙΣΟΖΥΓΙΟ. 3. Ο Λογαριασμός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ και ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα.

44 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΜΕΤΡΟ” 31-12 1998 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ) ΧΠΧΠΧΠ ΚΤΙΡΙΑ 7.500 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 300 ΕΠΙΠΛΑ 1.800 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 24.600 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 180 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.940 ΠΕΛΑΤΕΣ 2.300 ΤΑΜΕΙΟ 375 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.635 ΜΙΣΘΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1.750 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 240 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 3.670 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 330 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΗΡΩΤΕΑ - ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 29.620 ΣΥΝΟΛΑ 43.620

45 45 ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Έσοδα Εκμετάλλευσης _______________ Μείον: ………………. __________ ……………….. __________ Σύνολο ____________ Καθαρό Αποτέλεσμα.Χρήσεως __ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κτίρια ________ ________ Σύνολο Ενεργ._____________ Κεφάλαιο _________ Αποτελ.Χρήσεως_____ _________ __________ Σύνολο Παθητικού____________

46 46 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2. Ταμείο 340 Γραμμάτια Εισπρακτέα340 Μισθοί Ημερομίσθια120 Μισθοί Ημερομίσθια Πληρωτέα 120 Ασφάλιστρα60 Ασφάλιστρα Πληρωτέα60 Εμπορεύματα Πωληθέντα 18.720 Εμπορεύματα 18.720 Αναλώσιμα Αναλωθέντα115 Αναλώσιμα115 Αποσβέσεις1.365 Κτίρια750 Μηχανές Γραφείου 75 Έπιπλα 540

47 47 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ) ΧΠΧΠΧΠ ΚΤΙΡΙΑ 7.5007506.750 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 30075225 ΕΠΙΠΛΑ 1.8005401.260 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 24.60018.7205.880 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 18011565 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.9403401.600 ΠΕΛΑΤΕΣ 2.300 ΤΑΜΕΙΟ 375340715 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.635 ΜΙΣΘΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1.7501201.870 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 24060300 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -1.365 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ -18.720 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ -115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 3.670 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 330 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ -120 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΗΡΩΤΕΑ -60 ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 29.620 ΣΥΝΟΛΑ 43.620 20.720 43.800

48 48 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Έσοδα Εκμετάλλευσης 29.620 Μείον: Γενικά Έξοδα2.635 Μισθοί Ημερομίσθια 1.870 Ασφάλιστρα 300 Αποσβέσεις 1.365 Εμπορεύματα Πωληθέντα 18.720 Αναλώσιμα Αναλωθέντα 115 Σύνολο 25.005 Καθαρό Αποτέλεσμα.Χρήσεως 4.615 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κτίρια 6.750 Μηχανές Γραφείου 225 Έπιπλα 1.260 Εμπορεύματα 5.880 Αναλώσιμα 65 Γραμμάτια Εισπρακτέα 1.600 Πελάτες 2.300 Ταμείο 715 Σύνολο Ενεργητικού 18.795 Κεφάλαιο 10.000 Αποτελ.Χρήσεως 4.615 Προμηθευτές 3.670 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 330 Μισθοί – Ημερομ. Πληρωτέα 120 Ασφάλιστρα Πληρωτέα 60 Σύνολο Παθητικού 18.795


Κατέβασμα ppt "1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I. 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google