Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1

2 Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε: ιδιωτικά, κλαδικά, εθνικά ή γενικά και διεθνή. 2

3 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (1)  Είναι ένα σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών και τυποποίησης της λογιστικής σε εθνικό επίπεδο  Καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1041/1980 και με το Π.Δ. 1123/1980 ορίστηκε το περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης της προαιρετικής εφαρμογής του που ήταν η 1/1/1982.  Από 1/1/97 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας 3

4 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (2) Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 1041/80 ο βασικός σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι: η τυποποίηση των λογαριασμών που τηρούν οι οικονομικές μονάδες, η καθιέρωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συλλειτουργίας των λογαριασμών, η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι λογιστικές αρχές, η τυποποίηση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ο σχεδιασμός της λογιστικής πρακτικής σε εθνική κλίμακα. 4

5 Ομάδες Λογαριασμών Ομάδα 1η: Πάγιο ενεργητικό Ομάδα 2η: Αποθέματα Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και διαθέσιμα Ομάδα 4η: Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 6η: Οργανικά έξοδα κατ’ είδος Ομάδα 7η: Οργανικά έσοδα κατ’ είδος Ομάδα 8η: Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Ομάδα 9η: Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης Ομάδα 10η: Λογαριασμοί τάξεως 5

6 Λογαριασμοί Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 6

7 Στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού Το ΓΛΣ ομαδοποιεί τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού ως εξής:  Ενσώματες ακινητοποιησεις ή ενσώματα πάγια, π.χ., οικόπεδα, γήπεδα, πηγές φυσικού πλούτου, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολο­γιστές κ.ά.  Ασώματες ακινητοποιησεις ή άυλα πάγια, π.χ,, υπεραξία (φήμη και πελατεία), διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής εργασίας και διάφορα δικαιώματα (παραχωρήσεις) εκμετάλλευσης ενσώματων παγίων.  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ή κεφαλαιοποιημενα έξοδα, π.χ., έξοδα που γίνονται για την ίδρυση και την αρχική οργάνωση της επιχείρησης, την αναδιοργάνωσή της, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεύρυνση των αγορών της, την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, την κτήση και τη βελτίωση πάγιων στοιχείων κ.λ.π. 7

8 Λογαριασμοί Παγίων 10. Εδαφικές εκτάσεις 11. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 12. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13. Μεταφορικά μέσα 14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15. Ακινητοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 16. Ασώματες ακινητοποιησεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 17. 18. 19 Πάγιο ενεργητικά υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 8

9 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Τα γήπεδα – οικόπεδα δε φθείρονται και συνεπώς δεν αποσβένονται. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης και υποτίμησης, σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη _________________ __________________ 83.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 83.10.Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 44.10. Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων ________________ ___________________ 9

10 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Κτίρια (1) 11. Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα 11.00. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 11.01. Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών 11.02. Λοιπά τεχνικά έργα 11.03. Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 10

11 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Κτίρια (3) Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου ή κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται κατά κανόνα με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών (νέα πτέρυγα κτιρίου) Βελτίωση είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ’ αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση που έχει σαν αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του (μετά από σεισμό ενισχύονται οι κολώνες κτιρίου ) 11

12 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Κτίρια (4) Σε περίπτωση αγοράς κτιρίου πρέπει να γίνει διαχωρισμός της αξίας του οικοπέδου και του κτιρίου, ώστε να παρακολουθούνται ξεχωριστά και να γίνεται απόσβεση μόνο στο κτίριο. 12

13 12.Μηχανήματα –Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 12.00. Μηχανήματα 12.01. Τεχνικές εγκαταστάσεις 12.02. Φορητά μηχανήματα «χειρός» 12.03. Εργαλεία 12.04. Καλούπια-Ιδιοσυσκευές 12.05. Μηχανολογικά όργανα 12.06. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13

14 13. Μεταφορικά Μέσα 13.00.Αυτοκίνητα λεωφορεία 13.01.Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 13.02.Αυτοκίν. φορτηγά-Ρυμούλκες-Ειδικής χρήσης 13.03.Σιδηροδρομικά οχήματα 13.04.Πλωτά μέσα 13.05.Εναέρια μέσα 13.06.Μέσα εσωτερικών μεταφορών 13.09.Λοιπά μέσα μεταφοράς 14

15 14. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 14.00. Έπιπλα 14.01. Σκεύη 14.02. Μηχανές γραφείων 14.03. Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.04. Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς 14.05. Επιστημονικά όργανα 14.06. Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών & κτηνοτροφικών επιχειρήσεων) 14.08. Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 14.09. Λοιπός εξοπλισμός 15

16 Εκμετάλλευση Παγίων Όταν υπολογίζουμε το έξοδο της απόσβεσης στο τέλος της χρήσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι:  Χρησιμοποιούμε μειωμένους συντελεστές για τον υπολογισμό της απόσβεσης των παγίων που έχουν παραμείνει αδρανή περισσότερο από έξι μήνες  Δεν επιτρέπεται ο λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από αυτούς που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία  Διενεργούμε τακτικές αποσβέσεις στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κερδών  Υπολογίζουμε τις ετήσιες αποσβέσεις από την ημέρα που άρχισε η λειτουργία ή η χρήση του παγίου και όχι από τότε που το αποκτήσαμε  Διακόπτουμε τη διενέργεια της απόσβεσης κάθε αποσβέσιμου παγίου από τη στιγμή που το σύνολο των αποσβέσεών του είναι ίσο με την αποσβεστέα αξία του. 16

17 Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης Τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα ή έξοδα πολυετούς απόσβεσης εμφανίζονται στη χρέωση του λογαριασμού:  16 Ασώματες ακινητοποιησεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης, Και σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για κάθε κατηγορία εξόδων, π.χ.,  16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης,  16.14 Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων,  16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Η απόσβεση των κεφαλαιοποιημένων εξόδων γίνεται είτε εφάπαξ μέσα στη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν ή τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. 17

18 Απόσβεση (1) ΑΠΟΣΒΕΣΗ είναι η μείωση της αξίας των παγίων που επέρχεται από: Το χρόνο Τη λειτουργία Την οικονομική – τεχνολογική απαξίωση Το νόμο Το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει ότι «απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση» 18

19 Απόσβεση (2) Με την απόσβεση επανεισπράτεται η αξία του παγίου αφού αναγνωρίζεται φορολογικά ως έξοδο, αλλά δεν προκαλείται ταμειακή εκροή όπως στα άλλα έξοδα Υπάρχουν πάγια στα οποία αν και υπάρχει χρονική, λειτουργική φθορά δεν μειώνεται η πραγματική τους αξία, αλλά αντίθετα αυξάνεται, γιατί είναι μοναδικά (κειμήλια, έργα τέχνης, αντίκες, αυθεντικοί πίνακες ζωγραφικής). Σε αυτά δεν γίνονται αποσβέσεις 19

20 Λογισμός Αποσβέσεων Κάθε τέλος της χρήσης επί της αξίας κτήσης προσαυξημένης με δαπάνες προσθηκών -βελτιώσεων Από τη στιγμή που αρχίζει να χρησιμοποιείται ή λειτουργεί με βάση τους μήνες Υποχρεωτικές Π.Δ. 299/2003 ορίζει κατώτερο και ανώτερο συντελεστή (δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε ακέραιου ενδιάμεσου συντελεστή) Απόσβεση Η/Υ και λογισμικού εφάπαξ (δυνητικά) Εργαλεία και ανταλλακτικά εφάπαξ υποχρεωτικά Αξία κτήσης <1200 ευρώ εφάπαξ (δυνητικά) 20

21 Μέθοδοι Υπολογισμού Αποσβέσεων Σταθερή μέθοδος Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και οι μικτές επιχειρήσεις αυτών, για τα καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμό έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής και φθίνουσας μεθόδου, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο. Για την φθίνουσα μέθοδο, οι συντελεστές της σταθερής μεθόδου πολλαπλασιάζονται επί 3 και υπολογίζονται επί του υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας του παγίου κάθε φορά 21

22 Κτήση Παγίου 1.Αγορά 2.Επιχορήγηση (41.10.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσ.) 3.Ιδιοκατασκευή (78.Ιδιοπαραγωγή παγίων) 4.Δωρεά (41.11.Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν) 5.Εταιρική εισφορά 6.Σύμβαση κατασκευής έργου - πληρωμή με ενδιάμεσες προκαταβολές - πληρωμή μετά από την ολοκλήρωση επί μέρους σταδίων (εκσκαφές, μπετόν, τοιχοποιία, δάπεδα, επιχρίσματα, χρώματα) 22

23 Ασώματες Ακινητοποιήσεις (1) ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ είναι τα άυλα οικονομικά αγαθά τα οποία μπορούν Να αποτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες Να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα Αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. Διακρίνονται σε: Δικαιώματα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, άδεια αλιείας, καλλιτεχνικά δικαιώματα, συγγραφικά δικαιώματα) Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις (πελατεία, φήμη, πίστη, καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών) 23

24 Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων (1) Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προβλέπεται από τα άρθρα 20-27 του Ν. 2065/92 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όσες τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο Γ κατηγορίας βιβλία Δεν υποχρεούνται Αυτές που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τα ακίνητα για τα οποία έχουν καταρτισθεί συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (οι τεχνικές επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ή που έχουν εκμισθώσει πάνω από 2 χρόνια κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής) 24

25 Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων (2) ΤΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Γήπεδα – οικόπεδα, κτίρια που ανήκουν στην κυριότητα ή ψιλή κυριότητα της επιχείρησης (και οι εγκαταστάσεις που είναι ενσωματωμένες στα κτίρια αναπροσαρμόζονται) ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν εννοιολογικά να θεωρηθούν ακίνητα (π.χ. περιφράξεις, ασφαλτοστρώσεις, αποχετεύσεις) Κατασκευές που είναι δυνατόν να αποχωρισθούν από το έδαφος χωρίς να υποστούν βλάβη και να χρησιμοποιηθούν αλλού (π.χ. μεταλλικά υπόστεγα) 25

26 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δημιουργούμε όταν: πουλάμε αγαθά ή παρέχουμε υπηρεσίες με πολυετή πίστωση χορηγούμε μακροπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυξάνουμε το κεφάλαιο της εταιρίας μας και η κάλυψή του γίνεται με δόσεις Καταχωρούμε τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα στη χρέωση του λογαριασμού: 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και στη συνέχεια στους αντίστοιχους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, 26

27 Αποθέματα (2)  Εμπορεύματα  Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή  Υποπροϊόντα και Υπολείμματα  Παραγωγή σε Εξέλιξη  Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες  Αναλώσιμα  Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων  Είδη Συσκευασίας  Αποθέματα υποκαταστημάτων και άλλων κέντρων 27

28 Απαιτήσεις  Πελάτες, Προκαταβολές Πελατών, Επισφαλείς Πελάτες  Γραμμάτια Εισπρακτέα  Χρεώστες Διάφοροι  Χρεόγραφα  Χρηματικά Διαθέσιμα  Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 28

29 Πελάτες Ο Λογαριασμός Πελάτες αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν από πωλήσεις της επιχείρησης Διακρίνονται σε:  Πελάτες Εσωτερικού  Πελάτες Εξωτερικού  Πελάτες Ελληνικό Δημόσιο  Επισφαλείς Πελάτες  Επίδικες Απαιτήσεις 29

30 Επισφαλείς Πελάτες (1) Ο Λογαριασμός επισφαλείς πελάτες αφορά τις απαιτήσεις οι οποίες αμφισβητούνται για την είσπραξή τους Στο τέλος της οικονομικής χρήσης πραγματοποιείται πρόβλεψη για τους επισφαλείς πελάτες: –ΧΡ. 83.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΙΣΤ. 44.11 ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30

31 Επισφαλείς Πελάτες (2) Η αχρησιμοποίητη πρόβλεψη στο τέλος του επόμενου έτους μεταφέρεται: –ΧΡ. 44.11 ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤ. 84.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η ζημία από ανεπίδεκτους είσπραξης πελάτες καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασμού: 81.02 Έκτακτες Ζημίες 31

32 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32

33 Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 33

34 ΟΜΑΔΑ 9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 34

35 ΟΜΑΔΑ 10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 35

36 1 η ΟΜΑΔΑ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 17 …………………………………………….. 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 36

37 2 η ΟΜΑΔΑ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 22 ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ( ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΤΣΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ) 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 27 …………………………………………… 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 37

38 3 η ΟΜΑΔΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37……………………………………. 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 39 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 38

39 4 η ΟΜΑΔΑ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 46…………………………………………. 47…………………………………………. 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 49 ΠΡΟΒΑΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 39

40 Κεφάλαια (1)  Κεφάλαιο, Μετοχικό, Εταιρικό  Αποθεματικά, Διαφορές Αναπροσαρμογής,  Αποτελέσματα εις Νέο  Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου  Προβλέψεις 40

41 Κεφάλαια (2) Κεφάλαιο είναι το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταθέσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Το Κεφάλαιο διακρίνεται σε:  Οφειλόμενο  Καταβεβλημένο  Κοινών μετοχών  Προνομιούχων μετοχών Ο Ατομικός Λογαριασμός του επιχειρηματία στο τέλος της χρήσης μεταφέρεται στο Κεφάλαιο (Ατομικές Επιχειρήσεις) 41

42 Αποθεματικά Αποθεματικά είναι συσσωρευμένα ποσά κερδών της χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων. Αυξάνουν το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων των Μετόχων  Κεφαλαιοποιούνται  Διανέμονται  Καλύπτουν ζημίες  Παραμένουν ως υπόλοιπα 42

43 Ξένα Κεφάλαια (Υποχρεώσεις)  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 43

44 Προβλέψεις Οι Προβλέψεις είναι λογαριασμοί εξόδων ή ζημιών που πρόκειται να υλοποιηθούν σε μελλοντική περίοδο. Διακρίνονται σε:  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων  Προβλέψεις απαξίωσης παγίων στοιχείων  Προβλέψεις συναλλαγματικών διαφορών  Λοιπές προβλέψεις Στον ισολογισμό εφόσον η πρόβλεψη αφορά στοιχείο του ενεργητικού, εμφανίζεται αφαιρετικά από το στοιχείο αυτό. 44

45 Συμμετοχές Λοιπές επιχειρήσεις Σκοπός διαρκής κατοχή Συμμετοχή μεγαλύτερη του 10% Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε θυγατρικές και σε Συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 45

46 Χρεόγραφα Χρεόγραφα αφορά αξιόγραφα (Μετοχές, Ομόλογα, Ομολογίες, Έντοκα γραμμάτια) τα οποία αφορούν απαιτήσεις της επιχείρησης λόγω τοποθέτησης κεφαλαίων. Διακρίνονται: o Μετοχές εισηγμένες ή μη εισηγμένες o Ομολογίες o Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων o Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 46

47 Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Οι Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.  Οι Λογαριασμοί που συμμετέχουν στον προσδιορισμό του Αποτελέσματος της Χρήσης (Κέρδος ή ζημία)  Οι Λογαριασμοί των Ανόργανων και Έκτακτων Αποτελεσμάτων 47

48 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα Αφορούν Έξοδα ή Έσοδα τα οποία δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης είναι ανόργανα και μη λειτουργικά. Χρονικά αφορούν την τρέχουσα Χρήση Διακρίσεις:  Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις  Καταπτώσεις Εγγυήσεων – Ποινικών Ρητρών  Κλοπές – Υπεξαιρέσεις  Συναλλαγματικές Διαφορές  Ζημίες – Κέρδη Εκποίησης Παγίων  Αναλογούσες στην Χρήση Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων 48

49 Αποτελέσματα Χρήσης (Κέρδος ή Ζημία) Αρχικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) + Αγορές Χρήσεως = Εμπορεύματα προς πώληση - Τελικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) = Κόστος Πωληθέντων Κόστος Πωληθέντων - Έξοδα = Κέρδος προ Φόρων - Φόρος = Καθαρό Κέρδος ή Ζημιές Χρήσεως 49

50 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων παρουσιάζει πως διατίθεται το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα. Καθαρά Κέρδη Χρήσεως + Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων = Συνολικά Κέρδη - Φόρος Εισοδήματος = Κέρδη προς Διάθεση 50

51 Προσάρτημα Ισολογισμού και Α/Χ Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Α/Χ είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστά- σεων, όπου δίνονται πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες (π.χ. μέθοδοι αποσβέσεων, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις). 51

52 Ελεγκτικά Σημειώματα Το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή αναφέρει αν:  Η οικονομική διαχείριση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου,  η λογιστική παρακολούθηση έγινε σύμφωνα με τις Γενικές Λογιστικές Αρχές,  οι Χ/Κ καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ν.2190/20. 52

53 Λογιστικές Διαδικασίες  Ημερολόγιο  Αναλυτικό Ημερολόγιο  Καθολικό  Αναλυτικά Καθολικά  Προσωρινό Ισοζύγιο  Απογραφή  Εγγραφές Τακτοποίησης ή Προσαρμογής  Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο  Οριστικό Ισοζύγιο  Κλείσιμο και Άνοιγμα Βιβλίων 53

54 Λογιστικά Σφάλματα  Σφάλματα Ημερολογίου  Σφάλματα Καθολικού  Σφάλματα Ισοζυγίου  Συμπληρωματική εγγραφή  Μερικός και πλήρης αντιλογισμός  Ευκρινής διαγραφή 54

55 5 η ΟΜΑΔΑ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΕΩΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 54 ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57 ……………………………………………… 58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 55

56 6 η ΟΜΑΔΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 67………………………………………….. 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 56

57 7 η ΟΜΑΔΑ 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 77 …………………………………………… 78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ – ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 79 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 57

58 8 η ΟΜΑΔΑ 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 87………………………………………………. 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 58

59 10 η ΟΜΑΔΑ 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 02 ΧΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 03 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 07 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 59

60 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Π. 60 ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 1/1/2007Αρχικό Απόθεμα700350245.000 12/3/2007Αγορά 1270 400 108.000 5/6/2007Αγορά 2400420168.000 12/9/2007Αγορά 3500440220.000 21/11/2007Αγορά 420046092.000 Σύνολο 2.070 833.000 ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 15/2/2007Πώληση 1300 710 213.000 20/5/2007Πώληση 2500730365.000 10/9/2007Πώληση 3400740296.000 10/12/2007Πώληση 4750 562.500 Σύνολο 1.950 1.436.500 Για την κίνηση του εμπορεύματος ΛΛ της επιχείρησης ΑΒΓ από 1/1/20ΧΧ έως 31/12/20ΧΧ σας δίνονται τα εξής στοιχεία: Αρχικό Απόθεμα και Αγορές: Πωλήσεις:

61 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Π. 61 Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι: α. Η ΑΒΓ προσδιορίζει το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων της με βάση: 1.Τη μέθοδο F.I.F.O 2.Τη μέθοδο L.I.F.O. 3.Τη μέθοδο του κινητού σταθμικού μέσου όρου (κόστους). β. Κατά την απογραφή του εμπορεύματος την 31/12/20ΧΧ διαπιστώθηκε ότι η τρέχουσα τιμή του ανερχόταν σε € 520 η μονάδα. Ζητείται να υπολογίσετε χωρίς ημερολογιακές εγγραφές: α. Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος για τη χρήση 20ΧΧ και για κάθε μια από τις μεθόδους προσδιορισμού του κόστους των πωληθέντων υποθέτοντας ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα της διαρκούς απογραφής για τη λογιστική παρακολούθηση του εμπορεύματος ΛΛ και β. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Εμπόρευμα ΛΛ στο τέλος της χρήσης υποθέτοντας ότι η ΑΒΓ χρησιμοποιεί τη μέθοδο L.I.F.O. για τον προσδιορισμό του κόστους των πωληθέντων και το σύστημα της περιοδικής απογραφής.

62 62 Α. Διαρκής απογραφή F.I.F.O ΗμερομηνίαΑιτιολογ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ποσότητα Κόστος / Μονάδ Συνολικ ό ΚόστοςΠοσότητα Κόστος / Μονάδ Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος 1/1/2007 Απογραφ ή700350245.000 700350245.000 15/2/2007Πώληση 300350105.000400350140.000 12/3/2007Αγορά270400108.000 400350140.000 270400108.000 20/5/2007Πώληση 400350140.00017040068.000 10040040.000 5/6/2007Αγορά400420168.000 17040068.000 400420168.000 10/9/2007Πώληση 17040068.00017042071.400 23042096.600 12/9/2007Αγορά500440220.000 17042071.400 500440220.000 21/11/2007Αγορά20046092.000 17042071.400 500440220.000 20046092.000 10/12/2007Πώληση 17042071.40012046055.200 500440220.000 8046036.800 ΣΥΝΟΛΟ 2.070 833.0001.950 777.800 Κόστος πωληθέντων 777.800 Μικτό κέρδος = Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = 1.436.500 - 777.800 =658.700

63 63 Διαρκής απογραφή L.I.F.O Ημερομηνία Αιτιολο γίαΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ποσότητα Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος 1/1/2007Απογρα700350245.000 700350245.000 15/2/2007Πώληση 300350105.000400350140.000 12/3/2007Αγορά270400108.000 400350140.000 270400108.000 20/5/2007Πώληση 270400108.00017035059.500 23035080.500 5/6/2007Αγορά400420168.000 17035059.500 400420168.000 10/9/2007Πώληση 400420168.00017035059.500 12/9/2007Αγορά500440220.000 17035059.500 500440220.000 21/11/2007Αγορά20046092.000 17035059.500 500440220.000 20046092.000 10/12/2007Πώληση 20046092.00012035035042.000 500440220.000 5035017.500 ΣΥΝΟΛΟ 2.070 833.0001.950 791.000 Κόστος πωληθέντων = 791.000 Μικτό κέρδος= Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = 1.436.500 - 791000 = 645.500 ΜΣΚ

64 64 Διαρκής απογραφή Κινητός σταθμικός μέσος όρος Ημερομηνία Αιτιολογ ίαΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓ Η ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ποσότητα Κόστος / Μονάδα Συνολικό Κόστος Ποσότητ α Κόστος / Μονάδα Συνολικ ό Κόστος Ποσότη τα Κόστος / Μονάδ α Συνολικό Κόστος 1/1/2007 Απογρα φή700350245.000 700350245.000 15/2/2007Πώληση 300350105.000400350140.000 12/3/2007Αγορά270400108.000 670370248.000 20/5/2007Πώληση 500370185.00017037062.900 5/6/2007Αγορά400420168.000 570405230.900 10/9/2007Πώληση 400405162.00017040568.865 12/9/2007Αγορά500440220.000 670431288.865 21/11/2007Αγορά20046092.000 870438380.865 10/12/2007Πώληση 750438328.50012043852.533 ΣΥΝΟΛΟ 2.070 833.0001.950 780.500 Κόστος πωληθέντων780.500 Μικτό κέρδος = Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = 1.436.500 - 780.500 = 656.000

65 65 Περιοδική απογραφή L.I.F.O. ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 1/1/2007Αρχικό Απόθεμα700350245.000 12/3/2007Αγορά 1270400108.000 5/6/2007Αγορά 2400420168.000 12/9/2007Αγορά 3500440220.000 21/11/2007Αγορά 420046092.000 Σύνολο 2.070 833.000 ΜονάδεςΤιμή ανά μονάδα (€)Σύνολο (€) 15/2/2007Πώληση 1300710213.000 20/5/2007Πώληση 2500730365.000 10/9/2007Πώληση 3400740296.000 10/12/2007Πώληση 4750 562.500 Σύνολο 1.950 1.436.500 Τελικό απόθεμα (σε μονάδες) = 2.070 - 1.950 = 120 Αξία τελικού αποθέματος120 * 350 =42.000 Κόστος πωληθέντων = 833.000 - 42.000 =791.000 Μικτό κέρδος = 1.436.500 - 791000 =645.500 Η Αποτίμηση Τελικού Αποθέματος γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τρέχουσας και αυτής που υπολογίζεται από τις μεθόδους Αποτίμησης. Άρα δεν θα υπολογιστεί με την τρέχουσα τιμή των 520 €.

66 Άσκηση 1 Tα υπόλοιπα των λογαριασμών του προσαρμοσμένου ισοζυγίου 31/12/20ΧΧ (πριν από τη φυσική απογραφή των εμπορευμάτων) της εμπορικής επιχείρησης ΜΑΣΑ ΑΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ζητείται  1. Nα υπολογίσετε εξωλογιστικά το κόστος πωληθέντων, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι το κόστος του τελικού αποθέματος των εμπορευμάτων ανέρχεται την 31/12/20ΧΧ σε € 48.000, ενώ η τρέχουσα αξία του σε € 45.000. 2. Να ετοιμάσετε το φύλλο μερισμού των εξόδων της χρήσης επιμερίζοντάς τα στις εξής λειτουργίες.  Διάθεση. Απορροφά εξ ολοκλήρου τα έξοδα μεταφοράς και ποσοστό 35% από τα κοινά για όλες τις λειτουργίες έξοδα.  Διοίκηση. Απορροφά εξ ολοκλήρου τα έξοδα δημοσιεύσεων και ποσοστό 65% από τα κοινά για όλες τις λειτουργίες έξοδα.  Χρηματοοικονομική. Απορροφά εξ ολοκλήρου τα έξοδα τόκων (λογαριασμός 65) και τα έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων. 3. Να καταρτίσετε την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (λογαριασμός 86), σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΕΓΛΣ. 4. Να καταρτίσετε τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη χρήσης φορολογούνται με συντελεστή 25% και ότι η εταιρία:  Παρακρατεί για τακτικό αποθεματικό το 5% των κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και εφόσον τα κέρδη επαρκούν για την πληρωμή των φόρων.  Θα διανείμει το 40% των κερδών (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του ποσού που αφορά το τακτικό αποθεματικό) ως μερίσματα που θα καταβάλει στους μετόχους το 2008.  Παρακρατεί ποσό € 5.000 από τα κέρδη (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του ποσού που αφορά το τακτικό αποθεματικό) για το σχηματισμό ειδικών αποθεματικών, ενώ τα κέρδη που απομένουν θεωρούνται Κέρδη εις νέον. 5. Να καταρτίσετε τον Ισολογισμό τέλους της χρήσης 2007 σύμφωνα με όσα ορίζει το ΕΓΛΣ. 66

67 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ της επιχείρησης "ΜΑΣΑ" ΑΕ ΚωδικόΤίτλος ΛογαριασμούΧρέωσηΠίστωση 10.00Γήπεδα – Οικόπεδα€ 248.000 11.00Κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων603.200 11.99Αποσβεσμένα κτήρια - Εγκαταστάσεις Κτηρίων - Τεχνικά Έργα € 107.800 12.00Μηχανήματα355.400 12.99 Αποσβεσμένα Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 96.200 18.00Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις107.200 18.07Γραμάτια Εισπρακτέα Μακροπρόθεσμα σε Ευρώ22.080 18.15Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ευρώ94.000 20.00Εμπορεύματα Απόθεμα Αρχής10.400 20.01Εμπορεύματα Αγορές Χρήσεως741.000 20.98Εκπτώσεις Αγορών 1.820 30.00Πελάτες Εσωτερικού70.200 30.05Προκαταβολές πελατών 3.900 30.97Πελάτες επισφαλείς5.300 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο11.600 31.04Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους 2.600 31.06Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 2.509 33.02Δάνεια Προσωπικού3.700 33.90Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)9.100 34.00Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού56.000 34.99Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Χρεογράφων 780 36.00Έξοδα Επόμενων Χρήσεων1.040 38.00Ταμείο3.387 38.02Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη6.500 38.03Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ52.050 67

68 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ της επιχείρησης "ΜΑΣΑ" ΑΕ 40.00Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών 680.000 41.00Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 334.000 41.02Τακτικό αποθεματικό 136.400 42.00Υπόλοιπο κερδών εις νέον 16.500 44.00 Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 31.040 44.11Προβλέψεις για Απόσβεση Επισφαλών Απαιτήσεων 3.640 45.10Τράπεζες - Λογαριασμοί Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Ευρώ 78.000 50.00Προμηθευτές Εσωτερικού 49.400 50.05Προκαταβολές σε Προμηθευτές2.340 51.00Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ 7.800 51.03Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ910 52.00Τράπεζα Α- λογαριασμός βραχυπρόθεσμων δανείων 13.000 53.00Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 2.080 53.01Μερίσματα πληρωτέα 3.900 53.90Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες 1.700 54.00ΦΠΑ 5.200 54.03Φόροι - Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 1.040 54.07Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 3.120 55.00Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 56.680 56.00Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 1.040 56.01Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.340 60.00Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού78.130 60.01Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού31.200 60.03Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού23.400 60.04Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις ημερομίσθιου Προσωπικού13.000 68

69 Προσαρμοσμένο ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ της επιχείρησης "ΜΑΣΑ" ΑΕ 62.03Τηλεπικοινωνίες5.200 62.05Ασφάλιστρα1.560 62.98Λοιπές Παροχές Τρίτων (φωτισμός - ύδρευση)8.060 64.00Έξοδα Μεταφορών4.680 64.09Έξοδα Δημοσιεύσεων2.496 65.01Τόκοι Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων5.070 65.05Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων312 66.01Αποσβέσεις Κτηρίων – Εγκαταστάσεων Κτηρίων - Τεχνικών Έργων1.950 66.02 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων & λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού6.000 68.00Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία1.040 68.01Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Συμμετοχών και Χρεογράφων780 68.09Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης3.640 70.00Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων 890.360 70.95Επιστροφές πωλήσεων390 75.05Ενοίκια κτιρίων 5.200 76.00Έσοδα συμμετοχών 4.590 76.03Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 780 76.04Κέρδη από πώληση συμμετοχών 18.980 81.00Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα1.560 81.02Έκτακτες Ζημιές1.560 81.03 Έκτακτα κέρδη 22.100 82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων3.640 84.00Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 12.576 ΣΥΝΟΛΑ2.597.075 69

70 ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού78.13050.784,5027.345,500,00 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού31.20020.280,0010.920,000,00 Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού23.40015.210,008.190,000,00 Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις ημερομίσθιου Προσωπικού13.0008.450,004.550,000,00 Τηλεπικοινωνίες5.2003.380,001.820,000,00 Ασφάλιστρα1.5601.014,00546,000,00 Λοιπές Παροχές Τρίτων (φωτισμός - ύδρευση)8.0605.239,002.821,000,00 Έξοδα Μεταφορών4.6800,004.680,000,00 Έξοδα Δημοσιεύσεων2.4962.496,000,00 Τόκοι Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων5.0700,00 5.070,00 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχ/σμων τραπεζικών χρημ/σεων3120,00 312,00 Αποσβέσεις Κτηρίων – Εγκαταστάσεων Κτηρίων - Τεχνικών Έργων1.9501.267,50682,500,00 Αποσβέσεις Μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων & λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού6.0003.900,002.100,000,00 Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία1.040676,00364,000,00 Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Συμμετοχών και Χρεογράφων7800,00 780,00 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης3.6402.366,001.274,000,00 ΣΥΝΟΛΟ186.518115.063,0065.293,006.162,00 Κόστος Πωλήσεων = Αρχικό Απόθεμα + (Αγορές - εκπτώσεις αγορών) -Τελικό Απόθεμα10.400 + 741.000 - 1.820 - 45.000704580 70

71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ) Ποσά κλειόμενης χρήσης 20ΧΧ Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος Εργασιών (καθαρές πωλήσεις) 889.970 Μείον: Κόστος πωλήσεων 704.580 Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης 185.390 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5.200 Σύνολο Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 115.063 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 65.293 180.356 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης 10.234 ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών 4.590 3.Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων18.980 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 780 Μείον: 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 780 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 5.382 18.188 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης 28.422 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 2. Εκτακτα κέρδη 22.100 3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων12.576 ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 1.560 2. Έκτακτες ζημίες 1.560 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων3.640 27.916 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 56.338 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων7.950 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 7.950 0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων56.338 71

72 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά κλειόμενης χρήσης 20ΧΧ 88.00Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως56.338,00 42.00Υπόλοιπο κερδών 16.500,00 88.08ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος14.084,50 88.99Κέρδη προς διάθεση 58.753,50 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 41.021. Τακτικό αποθεματικό 2.112,68 53.012. Πρώτο μέρισμα 16.056,33 41.045. Ειδικά Αποθεματικά5.000,00 42.008. Υπόλοιπο κερδών εις νέο35.584,50 58.753,50 72

73 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ -- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ) (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα248.000 3. Κτίρια και τεχνικά έργα603.200 107.800 495.400 4. Μηχανήματα355.400 96.200 259.200 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.206.600 204.000 1.002.600 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 107.200 5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης 22.080 6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ευρώ 94.000 223.280 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.225.880 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 45.000 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 2.340 47.340 73

74 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ -- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ) (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ ΙΙ.Απαιτήσεις 1. Πελάτες 70.200 2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου (μείον τα μεταβιβασμένα) 9.000 Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι 2.5096.491 3α. Επιταγές εισπρακτέες 9.100 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες5.300 Μείον: Προβλέψεις 3.6401.660 11. Χρεώστες διάφοροι 3.700 91.151 ΙΙΙ.Χρεόγραφα 1. Μετοχές 56.000 Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων78055.220 IV.Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3.387 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 6.500 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 52.050 61.937 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 255.648 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 1.040 Ε. 1.040 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.482.568 (Γ+Δ+Ε) 74

75 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο (μετοχικό.................. μετοχές των.......... Ευρώ.) 1. Καταβλημένο 680.000 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο334.000 Aποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 138.513 3. Ειδικά αποθεματικά 5.000 143.513 Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον35.584 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AVI) 1.193.097 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία31.040 75

76 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20ΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών 78.000 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 49.400 2. Γραμμάτια πληρωτέα7.800 Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι9106.890 3. Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων13.000 4. Προκαταβολές πελατών 3.900 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη23.445 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56.680 10. Μερίσματα πληρωτέα 19.956 11. Πιστωτές διάφοροι 3.780 177.051 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 255.051 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 1.040 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.340 3.380 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ1.482.568 (Α+Β+Γ+Δ) 76

77 (20.00) Εμπόρευμα ΧΧ450.100 (20.00.00) Αρχικό απόθεμα245.000 (20.00.01) Αγορές χρήσεως398.600 (30.00) Πελάτες εσωτερικού87.000 (30.00.00) Πελάτης Β47.000 (30.00.01) Πελάτης Γ40.000 (30.01) Πελάτες εξωτερικού ($ 40.000 Χ € 0,67)26.800 (30.97) Πελάτες επισφαλείς15.000 (30.97.00) Πελάτης επισφαλής Α15.000 (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο90.000 (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτης Α)3.500 (50.00) Προμηθευτές εσωτερικού150.000 (50.01) Προμηθευτές εξωτερικού ($ 100.000 Χ € 0,74)74.000 (70.00) Πωλήσεις εμπορευμάτων876.000 Άσκηση 2 Η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ ασχολείται αποκλειστικά με την αγορά και πώληση του εμπορεύματος ΧΧ. Την 30/9/20ΧΧ, τα υπόλοιπα ορισμένων λογαριασμών της επιχείρησης είχαν ως εξής. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος από 1/10/20ΧΧ έως 31/12/20ΧΧ, η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ: 77

78 1.Πώλησε (1/10/ΧΧ) στον πελάτη Κ 300 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 780 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20%. Ο πελάτης Κ υπέγραψε 3 ισόποσα γραμμάτια που λήγουν την 31/12/20Χ1. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 760 η μονάδα). 2.Εκχώρησε (16/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΑΑΑ ένα από τα 3 γραμμάτια του Κ σε εγγύηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης. 3.Εισέπραξε (20/10/ΧΧ) από την τράπεζα ΑΑΑ, δάνειο € 80.000 ετήσιας διάρκειας με εγγύηση το γραμμάτιο του Κ και κατέβαλε € 1.000 για έξοδα της τράπεζας. 4.Εκχώρησε (20/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΕΕΕ το δεύτερο γραμμάτιο του πελάτη Κ για προεξόφληση και εισέπραξε αυθημερόν € 85.000. Οι προεξοφλητικοί τόκοι και τα έξοδα ανέρχονται σε € 8.600. 5.Μεταβίβασε (20/10/ΧΧ) στον προμηθευτή εσωτερικού ΖΖ το τρίτο γραμμάτιο του πελάτη Κ προς κάλυψη ισόποσης οφειλής της. 6.Χαρακτήρισε (30/10/ΧΧ) τον πελάτη Β, ως επισφαλή. Προβλέπει ότι δεν θα εισπράξει το 20% της απαίτησής της και γι΄ αυτό σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη. 7.Εισέπραξε (24/10/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής του πελάτη εξωτερικού $ 40.000, τα οποία εξαργύρωσε προς € 0,70/$. 8.Αγόρασε (1/11/20ΧΧ) 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 490 τη μονάδα από τον προμηθευτή εσωτερικού Β πλέον ΦΠΑ 20% με ετήσια πίστωση. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 480). 9.Πώλησε (1/11/ΧΧ) στον πελάτη Ω, 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 700 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20% με άτοκη πίστωση. Ο πελάτης υπέγραψε δύο ισόποσα γραμμάτια λήξης την 30/4/2008. 10.Εκχώρησε (2/11/ΧΧ) στην τράπεζα ΔΔ τα δύο γραμμάτια του πελάτη ΩΩ για είσπραξη και κατέβαλε στην τράπεζα € 80 για εισπρακτικά έξοδα. 11.Εισέπραξε (17/12/ΧΧ) στο ακέραιο την οφειλή του επισφαλή πελάτη Α 12.Εξόφλησε (18/12/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής της στον προμηθευτή εξωτερικού καταβάλλοντας $ 100.000 (€ 0,78/$). Σημείωση: Η επιχείρηση διαχωρίζει τα έξοδα και τα έσοδα της παρούσας χρήσης από τα έξοδα και τα έσοδα των επόμενων χρήσεων κατά το χρόνο της συναλλαγής, Ζητείται να παραθέσετε τις ημερολογιακές εγγραφές για τα λογιστικά γεγονότα των τριών τελευταίων μηνών της χρήσης 20ΧΧ χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ 78

79 1.Πώλησε (1/10/ΧΧ) στον πελάτη Κ 300 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 780 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20%. Ο πελάτης Κ υπέγραψε 3 ισόποσα γραμμάτια που λήγουν την 31/12/20Χ1. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 760 η μονάδα). 79

80 1.Πώλησε (1/10/ΧΧ) στον πελάτη Κ 300 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 780 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20%. Ο πελάτης Κ υπέγραψε 3 ισόποσα γραμμάτια που λήγουν την 31/12/20Χ1. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 760 η μονάδα). 2Η ΑΣΚΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1) 1/10/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 280.800 70.00Πωλήσεις Εσωτερικού 228.000 76.02 Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 1.200 31.06 Μη δεδουλεμένοι τόκιο γραμματίων εισπρακτέων 4.800 54.00ΦΠΑ 46.800 80

81 2. Εκχώρησε (16/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΑΑΑ ένα από τα 3 γραμμάτια του Κ σε εγγύηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης. 81

82 2. Εκχώρησε (16/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΑΑΑ ένα από τα 3 γραμμάτια του Κ σε εγγύηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης. 2) 16/10/20ΧΧ 31.02Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση 93.600 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 93.600 82

83 3. Εισέπραξε (20/10/ΧΧ) από την τράπεζα ΑΑΑ, δάνειο € 80.000 ετήσιας διάρκειας με εγγύηση το γραμμάτιο του Κ και κατέβαλε € 1.000 για έξοδα της τράπεζας. 83

84 3. Εισέπραξε (20/10/ΧΧ) από την τράπεζα ΑΑΑ, δάνειο € 80.000 ετήσιας διάρκειας με εγγύηση το γραμμάτιο του Κ και κατέβαλε € 1.000 για έξοδα της τράπεζας. 3) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως 79.000 65.03 Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα1.000 52.00Τράπεζα ΑΑΑ 80000 52.03.00Λογαριασμός δανείου 84

85 4. Εκχώρησε (20/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΕΕΕ το δεύτερο γραμμάτιο του πελάτη Κ για προεξόφληση και εισέπραξε αυθημερόν € 85.000. Οι προεξοφλητικοί τόκοι και τα έξοδα ανέρχονται σε € 8.600. 85

86 4. Εκχώρησε (20/10/ΧΧ) στην τράπεζα ΕΕΕ το δεύτερο γραμμάτιο του πελάτη Κ για προεξόφληση και εισέπραξε αυθημερόν € 85.000. Οι προεξοφλητικοί τόκοι και τα έξοδα ανέρχονται σε € 8.600. 4) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως 85.000 65.02Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών 8.600 31.05Γραμμάτια προεξοφλημένα 93.600 86

87 5. Μεταβίβασε (20/10/ΧΧ) στον προμηθευτή εσωτερικού ΖΖ το τρίτο γραμμάτιο του πελάτη Κ προς κάλυψη ισόποσης οφειλής της. 87

88 5. Μεταβίβασε (20/10/ΧΧ) στον προμηθευτή εσωτερικού ΖΖ το τρίτο γραμμάτιο του πελάτη Κ προς κάλυψη ισόποσης οφειλής της. 5) 20/10/20ΧΧ 50.00Προμηθευτές εσωτερικού 93.600 50.00.00Προμηθευτής ΖΖ 31.04 Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους 93.600 88

89 6. Χαρακτήρισε (30/10/ΧΧ) τον πελάτη Β, ως επισφαλή. Προβλέπει ότι δεν θα εισπράξει το 20% της απαίτησής της και γι΄ αυτό σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη. 89

90 6. Χαρακτήρισε (30/10/ΧΧ) τον πελάτη Β, ως επισφαλή. Προβλέπει ότι δεν θα εισπράξει το 20% της απαίτησής της και γι΄ αυτό σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη. 6) 30/10/20ΧΧ 30.97 Πελάτες επισφαλείς 47.000 30.97.01Πελάτης Β 30.00Πελάτες εσωτερικού 47.000 30.00.02Πελάτης Β 83.11Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.400 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.400 90

91 7. Εισέπραξε (24/10/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής του πελάτη εξωτερικού $ 40.000, τα οποία εξαργύρωσε προς € 0,70/$. 91

92 7. Εισέπραξε (24/10/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής του πελάτη εξωτερικού $ 40.000, τα οποία εξαργύρωσε προς € 0,70/$. 7) 24/10/20ΧΧ 38.00Ταμείο 28.000 81.01Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.200 81.01.04Συναλλαγματικές διαφορές 30.01Πελάτες εξωτερικού 26.800 92

93 8. Αγόρασε (1/11/20ΧΧ) 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 490 τη μονάδα από τον προμηθευτή εσωτερικού Β πλέον ΦΠΑ 20% με ετήσια πίστωση. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 480). 93

94 8. Αγόρασε (1/11/20ΧΧ) 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 490 τη μονάδα από τον προμηθευτή εσωτερικού Β πλέον ΦΠΑ 20% με ετήσια πίστωση. (Η τιμή τοις μετρητοίς είναι € 480). 8) 1/11/20ΧΧ 20.00Εμπόρευμα 384.000 20.00.01Αγορές Χρήσης 54.00ΦΠΑ 78.400 65.06Τόκοι και έξοδα λ. Βραχ. Υποχρεώσεων 1.333 36.00Έξοδα επόμενων χρήσεων 6.667 36.00.65Μη δεδουλευμένοι τόκοι 50.00Προμηθευτές Εσωτερικού 470.400 94

95 9. Πώλησε (1/11/ΧΧ) στον πελάτη Ω, 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 700 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20% με άτοκη πίστωση. Ο πελάτης υπέγραψε δύο ισόποσα γραμμάτια λήξης την 30/4/20Χ1. 95

96 9. Πώλησε (1/11/ΧΧ) στον πελάτη Ω, 800 μονάδες εμπορεύματος ΧΧ προς € 700 τη μονάδα πλέον ΦΠΑ 20% με άτοκη πίστωση. Ο πελάτης υπέγραψε δύο ισόποσα γραμμάτια λήξης την 30/4/20Χ1. 9) 1/11/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 672.000 70.00Πωλήσεις Εσωτερικού 560.000 54.00ΦΠΑ 112.000 96

97 10. Εκχώρησε (2/11/ΧΧ) στην τράπεζα ΔΔ τα δύο γραμμάτια του πελάτη ΩΩ για είσπραξη και κατέβαλε στην τράπεζα € 80 για εισπρακτικά έξοδα. 97

98 10. Εκχώρησε (2/11/ΧΧ) στην τράπεζα ΔΔ τα δύο γραμμάτια του πελάτη ΩΩ για είσπραξη και κατέβαλε στην τράπεζα € 80 για εισπρακτικά έξοδα. 10) 2/11/20ΧΧ 31.01Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη 672.000 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 672.000 65.98Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 80 38.03Καταθέσεις όψεως 80 98

99 11. Εισέπραξε (17/12/ΧΧ) στο ακέραιο την οφειλή του επισφαλή πελάτη Α 99

100 11. Εισέπραξε (17/12/ΧΧ) στο ακέραιο την οφειλή του επισφαλή πελάτη Α 11) 17/12/20ΧΧ 44.11Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3.500 38.00Ταμείο 15.000 30.97Πελάτες επισφαλείς 15.000 30.97.00Πελάτης Α 82.01Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 3.500 82.01.03Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 100

101 12. Εξόφλησε (18/12/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής της στον προμηθευτή εξωτερικού καταβάλλοντας $ 100.000 (€ 0,78/$). 101

102 12. Εξόφλησε (18/12/ΧΧ) το σύνολο της οφειλής της στον προμηθευτή εξωτερικού καταβάλλοντας $ 100.000 (€ 0,78/$). 12) 18/12/20ΧΧ 50.01Προμηθευτές εξωτερικού 74.000 81.00Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.000 81.00.04Συναλλαγματικές διαφορές 38.00Ταμείο 78.000 102

103 2Η ΑΣΚΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1) 1/10/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 280.800 70.00Πωλήσεις Εσωτερικού 228.000 76.02Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 1.200 31.06Μη δεδουλεμένοι τόκιο γραμματίων εισπρακτέων 4.800 54.00ΦΠΑ 46.800 2) 16/10/20ΧΧ 31.02 Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση 93.600 31.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 93.600 3) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως 79.000 65.03 Τόκοι & έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα1.000 52.00 Τράπεζα ΑΑΑ 80000 52.03.00 Λογαριασμός δανείου 4) 20/10/20ΧΧ 38.03Καταθ. όψεως 85.000 65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών 8.600 31.05 Γραμμάτια προεξοφλημένα 93.600 5) 20/10/20ΧΧ 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 93.600 50.00.00Προμηθευτής ΖΖ 31.045 Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους 93.600 103

104 2Η ΑΣΚΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6) 30/10/20ΧΧ 30.97Πελάτες επισφαλείς 47.000 30.97.01Πελάτης Β 30.00Πελάτες εσωτερικού 47.000 30.00.02Πελάτης Β 83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.400 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.400 7) 24/10/20ΧΧ 38.00Ταμείο 28.000 81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.200 81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές 30.01 Πελάτες εξωτερικού 26.800 8) 1/11/20ΧΧ 20.00Εμπόρευμα 384.000 20.00.01Αγορές Χρήσης 54.00ΦΠΑ 78.400 65.06Τόκοι και έξοδα λ. Βραχ. Υποχρεώσεων 1.333 36.00Έξοδα επόμενων χρήσεων 6.667 36.00.65Μη δεδουλευμένοι τόκοι 50.00Προμηθευτές Εσωτερικού 470.400 104

105 9) 1/11/20ΧΧ 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 672.000 70.00Πωλήσεις Εσωτερικού 560.000 54.00ΦΠΑ 112.000 10) 2/11/20ΧΧ 31.01Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη 672.000 31.00Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 672.000 65.98Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 80 38.03Καταθέσεις όψεως 80 11) 17/12/20ΧΧ 44.11Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3.500 38.00Ταμείο 15.000 30.97Πελάτες επισφαλείς 15.000 30.97.00Πελάτης Α 82.01Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 3.500 82.01.03Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 12) 18/12/20ΧΧ 50.01Προμηθευτές εξωτερικού 74.000 81.00Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.000 81.00.04Συναλλαγματικές διαφορές 38.00Ταμείο 78.000 105


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Είδη λογιστικών σχεδίων Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται, ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης ή του πεδίου εφαρμογής τους σε:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google