Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Όταν όλες οι ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των υπολοίπων των λογαριασμών προς τα δεδομένα της απογραφής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Όταν όλες οι ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των υπολοίπων των λογαριασμών προς τα δεδομένα της απογραφής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Όταν όλες οι ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των υπολοίπων των λογαριασμών προς τα δεδομένα της απογραφής ολοκληρωθούν τότε όλοι οι λογαριασμοί θα εμφανίζουν τα πραγματικά στοιχεία της λογιστικής μονάδας. Η επόμενη λογιστική διαδικασία είναι ο προσδιορισμός του αποτελέσματος χρήσεως.

2 2 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος μεταφέρονται ή αλλιώς συγκεντρώνονται όλοι οι λογαριασμοί που εμφανίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσματος σε ένα συγκεντρωτικό λογαριασμό με τίτλο «Αποτελέσματα χρήσης». Η μεταφορά αυτή γίνεται με κατάλληλες ημερολογιακές εγγραφές οι οποίες καλούνται εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος.

3 3 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Μετά τη συγκέντρωση όλων των λογαριασμών προσδιορισμού του αποτελέσματος στο λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» ο λογαριασμός αυτός εμφανίζει κάποιο υπόλοιπο το οποίο αποτελεί και το αποτέλεσμα της χρήσεως. Το υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού μεταφέρεται σε κατάλληλο λογαριασμό με τίτλο «Κέρδη χρήσεως» ή Ζημίες χρήσεως»

4 4 Παράδειγμα Η επιχείρηση «Θάσος – Ξενοδοχεία» μετά τις εγγραφές προσαρμογών που πραγματοποίησε στα λογιστικά της βιβλία για την λογιστική χρήση 20Χ2, συνέταξε το παρακάτω προσαρμοσμένο ισοζύγιο λογαριασμών.

5 5 Παράδειγμα (συνέχεια) Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του παραπάνω προσαρμοσμένου ισοζυγίου λογαριασμών: –οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων εξισώνονται στο τέλος της λογιστικής χρήσης Η εξίσωσή τους πραγματοποιείται ως εξής: –με την μεταφορά των υπολοίπων τους στον συγκεντρωτικό λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης»

6 6 Παράδειγμα (συνέχεια) Όταν: –τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών εσόδων και κερδών και τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών εξόδων και ζημιών μεταφερθούν στον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης» Τότε: –το υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού θα εμφανίζει το καθαρό λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της χρήσης

7 7 Παράδειγμα (συνέχεια) Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» είναι πιστωτικό: –Θα μεταφερθεί στην συνέχεια στον λογαριασμό «Κέρδη χρήσης» Αντίθετα εάν το υπόλοιπο είναι χρεωστικό: –Θα μεταφερθεί στην συνέχεια στο λογαριασμό «Ζημίες χρήσης»

8 8 Παράδειγμα (συνέχεια) Οι ημερολογιακές εγγραφές που εμφανίζουν τη μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών εσόδων και εξόδων στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και η ημερολογιακή εγγραφή που εμφανίζει τη μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού αυτού στο λογαριασμό «κέρδη χρήσης» ή «ζημίες χρήσης» λέγονται εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών εκμετάλλευσης και αποτελέσματος.

9 9 Παράδειγμα (συνέχεια) Οι σχετικές εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών του αποτελέσματος έχουν ως εξής:

10 10 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Έχει ήδη αναφερθεί η διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αποτελούν ένα μέρος του λογιστικού αποτελέσματος χρήσης και απεικονίζουν τα λειτουργικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Δηλαδή, ισούνται με την διαφορά μεταξύ λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων, που πραγματοποιήθηκαν κάτω από συνήθεις και κανονικές συνθήκες.

11 11 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Επομένως, για να εμφανιστεί περισσότερο αναλυτικά το λογιστικό αποτέλεσμα χρήσης, η επιχείρηση μπορεί σε πρώτο στάδιο να μεταφέρει τα υπόλοιπα των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων στο συγκεντρωτικό λογαριασμό «Αποτελλέσματα εκμετάλλευσης».

12 12 Παράδειγμα (συνέχεια) Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του παραπάνω προσαρμοσμένου ισοζυγίου λογαριασμών: Ο συγκεντρωτικός λογαριασμός «Αποτελέσματα εκμετάλλευσης»: –θα πιστωθεί με τα υπόλοιπα των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και –θα χρεωθεί με τα υπόλοιπα των λογαριασμών των λειτουργικών εξόδων

13 13 Παράδειγμα (συνέχεια) Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εκμετάλλευσης»: εάν είναι πιστωτικό: –εμφανίζει τα πραγματοποιηθέντα «κέρδη εκμετάλλευσης» και μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού αυτού ενώ εάν είναι χρεωστικό: –εμφανίζει την πραγματοποιηθείσα «ζημία εκμετάλλευσης» και μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού αυτού

14 14 Παράδειγμα (συνέχεια) Σε δεύτερο στάδιο, τα κέρδη ή η ζημία εκμετάλλευσης μεταφέρονται μαζί με τους λοιπούς αποτελεσματικούς λογαριασμούς στο συγκεντρωτικό λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης».

15 15 Παράδειγμα (συνέχεια) Οι σχετικές εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών εκμετάλλευσης και αποτελέσματος έχουν ως εξής:

16 16 Εγγραφή Διάθεσης Κερδών Χρήσης Ας υποθέσουμε στην συνέχεια τα εξής: –Η επιχείρηση «Θάσος – Ξενοδοχεία» είναι ανώνυμη εταιρεία –Ο φόρος εισοδήματος που υπολογίστηκε ανέρχεται σε 3800 ευρώ –Η εταιρεία θα διανείμει μερίσματα που αντιστοιχούν στο 40% των μετά από φόρους καθαρών κερδών χρήσης

17 17 Εγγραφή Διάθεσης Κερδών Χρήσης (συνέχεια) Ας υποθέσουμε στην συνέχεια τα εξής: –Θα σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό ίσο με το 30% των μετά από φόρους καθαρών κερδών χρήσης –Θα σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό ίσο με το 10% των μετά από φόρους καθαρών κερδών χρήσης –Θα δοθούν αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ύψους 1.560 ευρώ –Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών θα εμφανιστεί στο λογαριασμό «Κέρδη εις νέον»

18 18 Εγγραφή Διάθεσης Κερδών Χρήσης (συνέχεια) Με βάση τις παρακάτω παραδοχές η σχετική εγγραφή διάθεσης των κερδών θα έχει ως εξής:

19 19 Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου Λογαριασμών Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών: –κλεισίματος των λογαριασμών εσόδων και κερδών –του προσδιορισμού του καθαρού λογιστικού αποτελέσματος χρήσης και –της διάθεσης των κερδών χρήσης Θα συντάξουμε το Οριστικό Ισοζύγιο Λογαριασμών

20 20 Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου Λογαριασμών Στο Ισοζύγιο αυτό: –όλοι οι λογαριασμοί που προσδιορίζουν το λογιστικό αποτέλεσμα χρήσης εμφανίζονται εξισωμένοι –οι μόνοι λογαριασμοί που έχουν χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα είναι οι λογαριασμοί του ισολογισμού οι οποίοι συμφωνούν πλήρως με τα δεδομένα της απογραφής

21 21 Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου Λογαριασμών Το Οριστικό Ισοζύγιο της επιχείρησης «Θάσος – Ξενοδοχεία» εμφανίζεται παρακάτω:

22 22 Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων Ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι: –να κλείσει όλους τους λογαριασμούς του ισολογισμού εξισώνοντας τα υπόλοιπά τους στο καθολικό με αντίθετες ημερολογιακές εγγραφές

23 23 Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων Το κλείσιμο των λογαριασμών του Ισολογισμού στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης είναι καθαρά τεχνικής φύσης.

24 24 Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων Επομένως το κλείσιμο των λογαριασμών του Ισολογισμού εξυπηρετεί: –πρώτον, τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου για το ενδεχόμενο παρεουσίας λογιστικού σφάλματος και –δεύτερον, εμφανίζει με τρόπο σαφή την αυτοτέλεια των λογιστικών χρήσεων

25 25 Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων Στην εγγραφή κλεισίματος χρεώνονται όλοι οι λογαριασμοί: –των Ιδίων Κεφαλαίων και των Υποχρεώσεων με τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού

26 26 Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων Στην εγγραφή κλεισίματος πιστώνονται όλοι οι λογαριασμοί: –του Ενεργητικού με τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισμού

27 27 Ημερολογιακές Εγγραφές Ανοίγματος Βιβλίων Η εγγραφή ανοίγματος θα είναι ακριβώς η αντίθετη από την παραπάνω εγγραφή κλεισίματος δηλαδή: –οι λογαριασμοί του ενεργητικού θα χρεωθούν ενώ –οι λογαριασμοί του παθητικού θα πιστωθούν

28 28 Σύνταξη του τελικού Ισολογισμού Οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο στο οριστικό ισοζύγιο είναι οι μόνιμοι λογαριασμοί του Ισολογισμού.

29 29 Σύνταξη του τελικού Ισολογισμού Στο Ενεργητικό του Ισολογισμού εμφανίζονται: –όλοι οι λογαριασμοί που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο στο Οριστικό Ισοζύγιο Στο Παθητικό του Ισολογισμού εμφανίζονται: –όλοι οι λογαριασμοί που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο στο Οριστικό Ισοζύγιο

30 30 Ισολογισμός της 31/12/20Χ2 (Ενεργητικό) Πάγια Στοιχεία: Κτίρια 50000 - Αποσβεσμένα κτίρια 26000 24000 Μεταφορικά μέσα 8000 - Αποσβεσμ. μετ.μέσα 6000 2000 Έπιπλα και σκεύη 18000 -Αποσβ. Έπιπλα 10000 8000 Σύνολο παγίου 34000 Κυκλοφοριακά Στοιχεία: Αποθήκες τροφίμων και ποτών 700 Πελάτες 2500 Γραμμάτια εισπρακτέα 2000 Σύνολο κυκλοφοριακού 5200 Σύνολο Ενεργητικού 39200

31 31 Ισολογισμός της 31/12/20Χ2 (Παθητικό) Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο 10000 Τακτικό Αποθεματικό 2880 Έκτακτο Αποθεματικό 960 Κέρδη εις νέον 360 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15000 Υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 10000 Γραμμάτια πληρωτέα 5000 Φόροι εισ. πληρωτέοι 3800 Μερίσματα πληρωτέα 3840 Αμοιβές Δ.Σ. πληρωτέες 1560 Σύνολο Υποχρεώσεων 24200 Σύνολο Παθητικού 39200 –

32 32 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31/12/20Χ2 Έσοδα εστίασης21.200 Έσοδα διαμονής28.500 Διάφορα έσοδα 95050.650 Μείον: Έξοδα εστιατορίου 4.350 Έξοδα ξενοδοχείου 9.500 Έξοδα τροφίμων και ποτών 10.000 Αποσβέσεις κτιρίων 2.000 Αποσβέσεις επίπλων και σκευών 4.000 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 1.00030.850 Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης19.800

33 33 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 31/12/20Χ2 (συνέχεια) Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης19.850 Μείον: Έξοδα διοίκησης7.500 Τόκοι δανείου 100 7.600 Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης12.200 Πλέον/Μείον: + Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.600 + Έσοδα από προβλέψεις 400 - Έκτακτες ζημίες 800 1.200 Κέρδη χρήσης 13.400


Κατέβασμα ppt "1 Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος Όταν όλες οι ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των υπολοίπων των λογαριασμών προς τα δεδομένα της απογραφής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google