Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 9 Νοεμβρίου 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 9 Νοεμβρίου 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 9 Νοεμβρίου 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση

2 1. Οι προβλέψεις του κανονισμού κοινών διατάξεων και του νόμου για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3 δ του Καν. ( ΕΕ ) αρ. 1303/2013 « η αρμόδια αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ ) πριν από την έγκριση της πράξης ». Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4314/2014 : «1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. 2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης

3 Σημαντικές διαφοροποιήσεις Σημαντικές διαφοροποιήσεις των κατευθύνσεων ως προς την ικανότητα των δικαιούχων σε σχέση με την περίοδο 2007-2013 : 1.Δεν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει ο δικαιούχος έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ( όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013). 2.Σύμφωνα με το ν. 4314/2014, δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτή του άρθ. 22 του ν. 3614/07 για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης σε διαχειριστικά επαρκή φορέα. 3.Ο κύριος του έργου δύναται, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη πράξη δύναται με κατάλληλη τεκμηρίωση να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή / και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Ευρωπαϊκή Ένωση

4 2. Εφαρμοζόμενη διαδικασία - προϋποθέσεις ικανότητα Τη διοικητική ικανότητα Την ε π ιχειρησι ακή ικανότητα Τη χρηματο - οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση

5 2. Εφαρμοζόμενη διαδικασία - προϋποθέσεις α. διοικητική ικανότητα Ι. Ε π άρκεια οργανωτικής δομής των εμ π λεκόμενων υ π ηρεσιών, π ου υλο π οιούν συγχρηματοδοτούμενες π ράξεις ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλο π οίησης έργων Ευρωπαϊκή Ένωση

6 Ι. Επάρκεια οργανωτικής δομής και εμπλεκόμενων υπηρεσιών Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης ( ή ε π ιλογή ωφελούμενων ) Οργανωτική δομή / υ π ηρεσία : Η υ π ηρεσία «π ου εκτελεί το έργο » ή άλλη υ π ηρεσία. Για τεχνικά έργα και μελέτες η Τεχνική Υ π ηρεσία ( κρίσιμος π αράγοντας ) Προετοιμασία / ωρίμανση π ράξεων / υ π οέργων Οργανωτική δομή / υ π ηρεσία : Η υ π ηρεσία «π ου εκτελεί το έργο » ή άλλη υ π ηρεσία Οργανωτική δομή για τις ελάχιστες λειτουργίες : Προϋ π οθέτει την ύ π αρξη της ελάχιστης αναγκαίας υ π ηρεσιακής οργάνωσης και των α π αραίτητων οργάνων π ου π ροβλέ π ονται α π ό τη νομοθεσία για την υλο π οίηση συγχρηματοδοτούμενων π ράξεων και ειδικότερα για τις ενέργειες : Ευρωπαϊκή Ένωση

7 Νομική υ π οστήριξη (π ροαιρετικά ) Οργανωτική δομή / υ π ηρεσία : Νομική υ π ηρεσία ή νομικό τμήμα ή νομικός σύμβουλος Οικονομική διαχείριση και π ληρωμές Οργανωτική δομή / υ π ηρεσία : Η οικονομική υ π ηρεσία ( κρίσιμος π αράγοντας ) Ε π ίβλεψη /π αρακολούθηση και π ιστο π οίηση φυσικού αντικειμένου Η υ π ηρεσία «π ου εκτελεί το έργο ». Στα τεχνικά έργα η Τεχνική Υ π ηρεσία ( κρίσιμος π αράγοντας ) Οργανωτική δομή / υ π ηρεσία : Ι. Επάρκεια οργανωτικής δομής και εμπλεκόμενων υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Ι. Επάρκεια οργανωτικής δομής και εμπλεκόμενων υπηρεσιών Συστατική Πράξη του Φορέα Αναφέρεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη σύστασής του, με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές ( ή άλλο κατάλληλα δημοσιευμένο έγγραφο π. χ. καταστατικό ) Οργανισμός / Κανονισμός του φορέα Αναφέρεται το ΦΕΚ ή η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου αποτυπώνεται η ισχύουσα οργανωτική δομή, και ορίζονται οι υπηρεσιακές του μονάδες, που εμπλέκονται με την υλοποίηση της πράξης. Τεκμηρίωση της συγκρότησης των κρίσιμων υπηρεσιών ( π. χ. Τεχνική, οικονομική ) για την υλοποίηση της πράξης Για τις κύριες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, που θα υλοποιήσουν την προτεινόμενη πράξη, θα πρέπει να υποβάλλεται η απόφαση του κατάλληλου διοικητικού επιπέδου, για τον ορισμό προϊσταμένου ( ή αναπληρωτή ), τόσο για την οικονομική υπηρεσία, η οποία θα διενεργεί τις πληρωμές, όσο και για την κύρια υπηρεσία ( ες ) που αναλαμβάνει ( ουν ) την ανάθεση και παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων ( π. χ. δημόσιας σύμβασης ή απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα ).. Ευρωπαϊκή Ένωση

9 Ι. Επάρκεια οργανωτικής δομής και εμπλεκόμενων υπηρεσιών Τεκμηρίωση για το αρμόδιο / α όργανο / α που είναι επιφορτισμένο για την λήψη αποφάσεων Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να αφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο ή το κατάλληλο μονομελές όργανο, που έχει αρμοδιότητα κυρίως για την ανάθεση συμβάσεων ή την υπογραφή των φύλλων χρονοχρέωσης του προσωπικού ( στις περιπτώσεις πράξεων / υποέργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα – « αυτεπιστασία »). Ανάλογα με το είδος του φορέα, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ( υπόδειγμα 3 ), ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, για τις υπηρεσίες των υπουργείων, η πράξη διορισμού του νομίμου εκπροσώπου ή η δημοσιευμένη σε ΦΕΚ απόφαση του Δ. Σ. για τον ορισμό του κλπ. Επίσης, όπου απαιτείται, η τεκμηρίωση αφορά στη σύσταση του συλλογικού οργάνου, που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων ανάθεσης συμβάσεων ( π. χ. για τις περιφέρειες η οικονομική επιτροπή ). Τεκμηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εμπλεκόμενη υπηρεσιακή μονάδα Για τις κύριες εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν την προτεινόμενη πράξη, υποβάλλεται πίνακας, με την πρόσφατη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών Ευρωπαϊκή Ένωση

10 Ι. Επάρκεια οργανωτικής δομής και εμπλεκόμενων υπηρεσιών Τεκμηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινομένων ή γνωμοδοτούντων οργάνων για την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και μελετών, όπου απαιτείται Εφόσον η προτεινόμενη πράξη περιέχει υποέργο με τεχνικό περιεχόμενο ( μελέτη ή έργο ), τότε ο φορέας πρέπει να τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων οργάνων που γνωμοδοτούν ή αποφαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο σε μορφή πίνακα ( βλ. υπόδειγμα 2), με την αντιστοίχηση των οργάνων Διευθύνουσα / επιβλέπουσα υπηρεσία, τεχνικό συμβούλιο, αρμόδιο για αιτήσεις θεραπείας. Ο πίνακας συνοδεύεται με τον αριθμό ΦΕΚ του ΠΔ ή της ΚΥΑ που ορίζει ποια είναι τα όργανα αυτά ( π. χ. για τις Περιφέρειες το ΠΔ 7/2013 / ΦΕΚ Α ’ 26). Ευρωπαϊκή Ένωση Για την υποβολή των στοιχείων για την οργανωτική δομή του φορέα έχουν σχεδιαστεί τα Υποδείγματα 1, 2 και 3 που περιλαμβάνονται στον Οδηγό. Τα υποδείγματα αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ( ΟΠΣ ).

11 Υπόδειγμα 1 – Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση 1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Συστατική πράξη ( Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ ) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας / Κανονισμός του φορέα ( Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, αν δεν υπάρχει ΦΕΚ ) 1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. Τεχνική Υπηρεσία ( υποχρεωτική μόνο για τεχνικά έργα και μελέτες ) Ονομασία υπηρεσίας / ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένουΑρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένουΑρ. στελεχών ΠΕ, ΤΕΑρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 2. Οικονομική Υπηρεσία Ονομασία υπηρεσίας / ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένουΑρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένουΑρ. στελεχών ΠΕ, ΤΕΑρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 3. Υπηρεσία που υλοποιεί το έργο ( αν είναι διαφορετική από τις προηγούμενες ), π. χ. Δ / νση προμηθειών, Δ / νση πληροφορικής κλπ Ονομασία υπηρεσίας / ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένουΑρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένουΑρ. στελεχών ΠΕ, ΤΕΑρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 4. Νομική Υπηρεσία ( αν υπάρχει - προαιρετική ) Ονομασία υπηρεσίας / ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ, ΤΕΑρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 5. Άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία ( αν υπάρχει - προαιρετική ) Ονομασία υπηρεσίας / ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ, ΤΕΑρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

12 Υπόδειγμα 2 & 3 – Αποφαινόμενα όργανα ανά κατηγορία έργων 2. Αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες Ονομασία οργάνου που αποφαίνεται ή γνωμοδοτείΑρχή / υπηρεσία / όργανοΝομοθεσία ορισμού του Προϊσταμένη Αρχή / Εποπτεύουσα Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα υπηρεσία Τεχνικό Συμβούλιο Αρμόδιο όργανο για εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας 3. Αποφαινόμενα όργανα για αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών Ονομασία οργάνου που αποφασίζειΑρχή / υπηρεσία / όργανοΝομοθεσία ορισμού του Για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας / υπηρεσίας Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της προκήρυξης. Για την συγκρότηση των επιτροπών Για την υπογραφή της σύμβασης Ευρωπαϊκή Ένωση

13 Στάδια υλοποίησης και οργανωτική δομή Όταν οι προηγούμενοι πίνακες οριστικοποιηθούν στο ΟΠΣ, θα επιδιωχθεί αντιστοίχιση ανάμεσα στις οργανωτικές μονάδες του δικαιούχου και στα στάδια υλοποίησης της πράξης, για τις βασικές « κατηγορίες » πράξεων, δηλ. τεχνικά έργα / μελέτες, προμήθειες / υπηρεσίες με δημόσιες συμβάσεις και λοιπά έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα. Προετοιμασία / ωρίμανση πράξεων / υποέργων π. χ. Υπηρεσία 1 και Υπηρεσία 2 Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης ( ή επιλογή ωφελούμενων ) Υπηρεσία 3 και Υπηρεσία 1 Επίβλεψη / παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Υπηρεσία 5 και Υπηρεσία 2 Οικονομική διαχείριση και πληρωμές Υπηρεσία 4 Νομική υποστήριξη ( προαιρετικά ) ……… Ευρωπαϊκή Ένωση

14 ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων ( κατ ’ ελάχιστον ) Οικονομική διαχείριση και π ληρωμές Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ή π ράξεων π ου υλο π οιούνται με ίδια μέσα ( αν έχει εφαρμογή ) Ανάθεση και τρο π ο π οίηση συμβάσεων Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει την αποτύπωση των διαδικασιών που εφαρμόζει για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. Στο ΟΠΣ έχει σχεδιαστεί το Υπόδειγμα 4 : “ Συνοπτική περιγραφή των Τηρούμενων Διαδικασιών ”. Το ελάχιστο περιεχόμενό του αφορά στις ακόλουθες διαδικασίες : Ευρωπαϊκή Ένωση

15 Κανονισμός ανάθεσης και π αρακολούθησης συμβάσεων Χρήση π ληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και π αρακολούθησης ( αν δεν π εριέχεται στις άλλες διαδικασίες ) Διαχείριση κινδύνων και λήψη διορθωτικών μέτρων ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων ( κατ ’ ελάχιστον ) Ευρωπαϊκή Ένωση

16 Εάν ο φορέας έχει ήδη ετοιμάσει σχετικό εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής του επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013, μπορεί να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο αυτό με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας ( π. χ. εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ, νέος νόμος ανάθεσης συμβάσεων, ΚΥΑ πληρωμών ΠΔΕ κλπ ) και να λάβει απόφαση του αρμόδιου οργάνου του για την εφαρμογή του από τις υπηρεσίες του φορέα, π. χ. απόφαση Δ. Σ. ή απόφαση Γενικού Γραμματέα, Γενικού Δ / ντή ή Προέδρου ή Δ / νοντα Συμβούλου για τα ΝΠ ανάλογα με το ισχύον καταστατικό τους. ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης έργων ( κατ ’ ελάχιστον ) 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κωδικός διαδικασίαςΌνομα διαδικασίας π. χ. Δ.02.01 π. χ. Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών

17 Εναλλακτικός τρόπος απόδειξης διοικητικής ικανότητας Πιστο π οίηση α π ό τρίτους φορείς σε ισχύ Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 + 1431.1,2&3 ή Πρότυπο ISO 9001, με πεδίο εφαρμογής την υλοποίηση ( συγχρηματοδοτούμενων ) έργων Ο φορέας καλείται να υποβάλει το υπόδειγμα 5 Υ π εύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ε π έλθει αλλαγές π ου τρο π ο π οιούν το ισχύον π ιστο π οιητικό (π. χ. αλλαγές στην υ π ηρεσιακή δομή του φορέα ) Ευρωπαϊκή Ένωση

18 Υπόδειγμα 5 – Ύπαρξη πιστοποίησης ISO 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 σε ισχύ 5. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IS Ο 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ Αριθμός πιστοποιητικού και επισύναψη σε PDF του πιστοποιητικού και της πλέον πρόσφατης επιθεώρησης Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός / φορέας διαπίστευσής του ( επισυνάπτεται σε PDF η διαπίστευση του πιστοποιητικού οργανισμού ) Πεδίο πιστοποίησης Ευρωπαϊκή Ένωση

19 Δυνατότητα τήρησης στο ΟΠΣ στοιχείων διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων Αν ένας δικαιούχος έχει κριθεί ως π ρος τη διοικητική του ικανότητα ε π αρκής α π ό ένα φορέα διαχείρισης, και δεν έχουν διαφορο π οιηθεί τα δεδομένα δεν θα α π αιτείται εκ νέου υ π οβολή των ίδιων στοιχείων σε άλλη π ρόσκληση. Για το σκο π ό αυτό στον ε π ανασχεδιασμό του ΟΠΣ, έχει π ροβλεφθεί η δημιουργία « καρτέλα δικαιούχου – βασικά στοιχεία » Αυτό διευκολύνει τόσο το δικαιούχο όσο και το φορέα διαχείρισης, αφού τόσο ο δικαιούχος, όσο και ο φορέας διαχείρισης θα μ π ορεί να στηριχθεί σε π ροηγούμενη θετική αξιολόγηση αρκεί να μην έχουν διαφορο π οιηθεί τα δεδομένα και να π ρόκειται για την ίδια κατηγορία π ράξεων Στην π ερί π τωση αυτή, κατ ’ αναλογία με την « εν ισχύ π ιστο π οίηση α π ό άλλο φορέα » θα α π αιτηθεί δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχουν ε π έλθει αλλαγές π ου τρο π ο π οιούν την π ροηγούμενη θετική αξιολόγηση (π. χ. αλλαγές στην υ π ηρεσιακή δομή του φορέα ) Ευρωπαϊκή Ένωση

20 Για δικαιούχους νομικά πρόσωπα, των οποίων το οργανόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές μονάδες και τμήματα, συστήνεται να γίνεται η τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας σε επίπεδο συνολικό, πχ: η τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως Δικαιούχου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, να γίνεται στο σύνολο της Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Διευθύνσεων (όπως η Δ/νση Τεχνικών Έργων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ.ο.κ.) Ευρωπαϊκή Ένωση

21 2. Εφαρμοζόμενη διαδικασία - προϋποθέσεις β. Επιχειρησιακή ικανότητα Ι. Ε π άρκεια της ομάδας έργου π ου θα υλο π οιήσει την π ράξη ΙΙ. Εμ π ειρία του δικαιούχου στην υλο π οίηση συναφών έργων Ευρωπαϊκή Ένωση

22 Αναγράφεται στο σχετικό π εδίο, το ονοματε π ώνυμο του υ π ευθύνου Έργου, το π ροβλε π όμενο π οσοστό α π ασχόλησης στην π ράξη, λοι π ές π ληροφορίες ( ειδικότητα κλ π) Αναγράφονται στο σχετικό π εδίο, μια γραμμή για κάθε στέλεχος ( χωρίς ονοματε π ώνυμο ) με τις αναγκαίες π ληροφορίες και το π ροβλε π όμενο π οσοστό α π ασχόλησής του στην π ράξη Υ π οβάλλεται αν ανήκουν σε διαφορετικές υ π ηρεσιακές μονάδες ( ε π ί π εδο διεύθυνσης ) του φορέα Συμ π ληρώνεται ο διακριτός π ίνακας του υ π οδείγματος με τα ονοματε π ώνυμα των στελεχών, το ρόλο του καθένα (π. χ. κύριος ε π ιβλέ π ων ), την ειδικότητα και το π ροβλε π όμενο π οσοστό α π ασχόλησης στην π ράξη. Ε π ίσης για τον κύριο ε π ιβλέ π οντα συμ π ληρώνονται άλλα υ π οέργα π ου θα ε π ιβλέ π ει ταυτόχρονα Υπεύθυνος Έργου Λοιπά στελέχη της ομάδας Έργου Τρόπος συνεργασίας / συντονισμού της ΟΕ Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικών υποέργων Ι. Επάρκεια ομάδας έργου Στο ΟΠΣ έχουν σχεδιαστεί τα Υποδείγματα 6 και 6 α Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου – επίβλεψης Ευρωπαϊκή Ένωση

23 Ι. Επάρκεια ομάδας έργου - αξιολόγηση Σε πράξεις προμηθειών και υπηρεσιών που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις Η ΔΑ εκτιμά εάν οι προβλεπόμενοι ανθρωπομήνες για τη υλοποίηση της πράξης κρίνονται κατ ’ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της. Παράλληλα και ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η ΔΑ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην ομάδα έργου στελεχών με συγκεκριμένη ειδικότητα / εξειδίκευση ( π. χ. επιστήμονας με γνώση πληροφοριακών συστημάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων ). Σε πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα Η ΔΑ / ΕΦ εκτιμά εάν οι προβλεπόμενοι ανθρωπομήνες για τη υλοποίηση της πράξης, κρίνονται κατ ’ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της. Να σημειωθεί ότι στο σχετικό πίνακα του υποδείγματος πρέπει να περιλαμβάνεται διακριτά η ομάδα που θα υλοποιήσει την αυτεπιστασία ( Υλοποίηση με ίδια μέσα ) και διακριτά τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της παραλαβής τους. Ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η ΔΑ / ΕΦ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην ομάδα έργου στελεχών με συγκεκριμένη ειδικότητα / εξειδίκευση ( π. χ. επιστήμονας με γνώση πληροφοριακών συστημάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων ). Ευρωπαϊκή Ένωση

24 Ι. Επάρκεια ομάδας έργου - αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Ένωση Σε πράξεις που περιλαμβάνουν τεχνικά υποέργα Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται για την περίπτωση των προμηθειών – υπηρεσιών, εκτός από το ενδεικτικό κατώφλι απασχόλησης, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση επικεντρώνεται στην επίβλεψη του τεχνικού υποέργου ( ων ). Πιο συγκεκριμένα με βάση το συμπληρωμένο πίνακα του υποδείγματος 5, και του υποδείγματος 6 από τα στοιχεία προϋπολογισμού του τεχνικού υποέργου ( χωρίς ΦΠΑ ), την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης, και το προβλεπόμενο μέσο ποσοστό απασχόλησης των μελών της ομάδας επίβλεψης στο τεχνικό υποέργο, η ΔΑ εκτιμά εάν οι προβλεπόμενοι ανθρωπομήνες για την υλοποίηση της πράξης, κρίνονται κατ ’ ελάχιστο επαρκείς για την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της. Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση ( ΝΑΙ ) θεωρείται η μη ταυτόχρονη συμμετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα προϋπολογισμού άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά περιλαμβανομένου πιθανά και ενός άνω των ορίων ( περιλαμβάνονται όλα τα υποέργα που προβλέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε επιβλέπων ).

25 Υπόδειγμα 6 – Οργανωτικό σχήμα Ομάδας έργου 6. Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου Α/ΑΑ/Α Στέλεχος ¹ Ειδικότητ α Υπηρεσιακή μονάδα Σχέση εργασίας ( περιλαμβάνει και στελέχη με συμβάσεις μίσθωσης έργου ) Ρόλος / Αρμοδιότητα Υποέργο / α στο / α οποίο / α συμμετέχει Προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες για τη συνολική διάρκεια της πράξης ² 1 2 3 4 Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου ¹ Για τον υπεύθυνο πράξης και τους επιβλέποντες απαιτείται ονοματεπώνυμο. Για όλους τους άλλους αρκεί η καταγραφή " στέλεχος 1", " στέλεχος 2", κλπ. ² Για κάθε στέλεχος υπολογίζεται ως πρόβλεψη ο προγραμματισμένος χρόνος απασχόλησης στην υλοποίηση της πράξης σε πλήρεις ή ισοδύναμους μήνες. Ευρωπαϊκή Ένωση

26 Υπόδειγμα 6 α – Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου Τίτλος και αρίθμηση κύριου υποέργου ( τεχνικό έργο ή μελέτη ) Προϋπολογισμός υποέργου σε € ( χωρίς ΦΠΑ ) Προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης ( σύμβασης ) σε μήνες 6 Α. Οργανωτικό σχήμα επίβλεψης τεχνικού υποέργου Α/ΑΑ/Α Ονοματεπώνυμο Ρόλος / Αρμοδιότητα Υπηρεσιακή μονάδα Ειδικότητα Προβλεπόμενο μέσο ποσοστό απασχόλησης καθ ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης υποέργου 1 Κύριος επιβλέπων υποέργου 2 προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας 3 μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών 4 5 συνεπιβλέπων / βοηθός επιβλέποντα 6 ……. Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου 00 Λοιπά έργα που επιβλέπονται ( προβλέπεται να επιβλεφθούν ) από τον κύριο επιβλέποντα στη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου 1 Τίτλος τεχνικού υποέργου 2: Προϋπολογισμός σε € ( χωρίς ΦΠΑ ) Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : MIS Πράξης ( αν υφίσταται ) 2 Τίτλος τεχνικού υποέργου 3: Προϋπολογισμός σε € ( χωρίς ΦΠΑ ) Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : MIS Πράξης ( αν υφίσταται ) 3 Τίτλος τεχνικού υποέργου 4: Προϋπολογισμός σε € ( χωρίς ΦΠΑ ) Ποσοστό χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης : MIS Πράξης ( αν υφίσταται ) Γίνεται αποδεκτή η οργάνωση της επίβλεψης ;** ** Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα αν : 1 το ποσοστό του χρόνου ταυτόχρονης απασχόλησης για λοιπά έργα αθροιζόμενο με το αντίστοιχο για το εν λόγω τεχνικό υποέργο δεν υπερβαίνει το 1,0 2 ο κύριος επιβλέπων δεν επιβλέπει ταυτόχρονα πάνω από 2 υποέργα άνω των κοινοτικών ορίων ή 3 συνολικά

27 Υπόδειγμα 7 – Πρόβλεψη ενίσχυσης Ομάδας έργου 7. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ¹ Α/Α Πρόσθετη ειδικότητα /ρόλος Τεκμηρίωση/διάγνωση ανάγκης Προβλεπόμενο ποσοστό χρόνου απασχόλησης στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης/υποέργου Προτεινόμενος τρόπος κάλυψης ανάγκης 1 2 3 Γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη ενίσχυση της ομάδας έργου από τη ΔΑ/ΕΦΔ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ¹ Συμπληρώνεται το υπόδειγμα εφόσον απαιτείται εξωτερική συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση

28 Εισάγεται ο τίτλος και το MIS π αρεμφερούς έργου, π ου υλο π οίησε ο φορέας την ΠΠ 2007 – 2013 και μέσω ΟΠΣ εμφανίζονται οι σχετικές π ληροφορίες Εισάγεται ο τίτλος και το MIS όλων των π αρεμφερών έργων, π ου υλο π οίησε ο φορέας την ΠΠ 2007 – 2013 και μέσω ΟΠΣ εμφανίζονται οι σχετικές π ληροφορίες. Σε π ερι π τώσεις π ου υλο π οιήθηκε έργο άλλου φορέα, αναγράφεται ο φορέας αυτός ( κύριος του έργου ) Συναφής πράξη 1 Συναφής πράξη 2 Συναφής πράξη 3 ΙΙ. Εμπειρία δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών πράξεων Στο ΟΠΣ έχει σχεδιαστεί το Υπόδειγμα 8 : Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων. Ευρωπαϊκή Ένωση

29 Υπόδειγμα 8 – Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων Τίτλος Πράξης Κωδικός ΟΠΣ Προγραμματική Περίοδος Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα) Διάρκεια (σε μήνες) Υπεύθυνος Έργου (πράξης) Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, ΝΑΙ/ΟΧΙ ¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα συμπληρώνεται νέος πίνακας Τα περισσότερα πεδία «έρχονται» αυτόματα από το ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση

30 2. Εφαρμοζόμενη διαδικασία - προϋποθέσεις γ. χρηματοοικονομική ικανότητα Ι. Εφαρμόζεται μόνο στην π ερί π τωση π ου στο χρηματοδοτικό σχήμα της π ράξης π ροβλά π ονται ίδιοι π όροι του φορέα ΙΙ. Τεκμηρίωση έγκαιρης διασφάλισης α π αιτούμενων ίδιων π όρων Ευρωπαϊκή Ένωση

31 Συμ π ληρώνεται σχετικός π ίνακας σε ετήσια / εξαμηνιαία βάση και καταγράφεται η π ροβλε π όμενη π ηγή κάλυψής της ανά έτος, με σχετική τεκμηρίωση Καταγράφεται σε π ίνακα για τα 3 τελευταία έτη ο ετήσιος π ροϋ π ολογισμός ε π ενδυτικών δα π ανών του φορέα με ανάλυση των π ηγών χρηματοδότησης ( δεν αφορά σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης ) Τεκμηρίωση διάθεσης ίδιας συμμετοχής στη διάρκεια υλοποίησης Οικονομική κατάσταση φορέα τελευταίας τριετίας Ι. Διασφάλιση ίδιων πόρων στο χρηματοδοτικό σχήμα Στο ΟΠΣ έχουν σχεδιαστεί τα Υποδείγματα 9 ( Πρόβλεψη κατανομής ίδιων πόρων ) και 10 ( Οικονομική κατάσταση φορέα ) Ευρωπαϊκή Ένωση

32 Υπόδειγμα 9 – Πρόβλεψη καταβολής ίδιων πόρων ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ( όταν απαιτείται ) Έτος Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από ΠΔΕ Ίδια συμμετοχή Πηγή Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής / Μη επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καλύπτεται από το δικαιούχο Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που καλύπτεται από το Δικαιούχο Ιδιωτική Συμμετοχή ΧΧ ¹ ΧΧ + 1 ΧΧ + 2 Τεκμηρίωση Κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής / Μη επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης που καλύπτεται από το Δικαιούχο Ευρωπαϊκή Ένωση

33 Υπόδειγμα 10 – Οικονομική κατάσταση φορέα ¹ ΈτοςΧΧ -2 ΧΧ -1 ΧΧ Ετήσιος Π / Υ Δικαιούχου ( σε €) για επενδύσεις, όπως εκτελέστηκε ή εκτελείται Πηγές Χρηματοδότησης ( για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς που διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο ): Έτος ( ΧΧ -1) Πηγή ΧρηματοδότησηςΠοσοστό 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί 2 Κρατικοί Πόροι 3 Ιδιωτικός Τομέας 4 Συνεισφορές Μελών 5 Άλλο : ( προσδιορίστε )………. Σύνολο 100% ¹ Δεν αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης Ευρωπαϊκή Ένωση

34 Πρόσθετα κριτήρια για ειδικές κατηγορίες πράξεων Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να π ροσαρμόσει τις κατευθύνσεις και υ π οδείξεις του οδηγού της ΕΥΘΥ, στις ιδιαιτερότητες κάθε π ρόσκλησης π ου εκδίδει καθώς και να π ροσθέτει, αν α π αιτείται κατά την κρίση της, συμ π ληρωματικά κριτήρια στην εκάστοτε π ρόσκληση υ π οβολής π ροτάσεων π ου εκδίδει, ό π ως π. χ. σε π ερι π τώσεις υλο π οίησης π ράξεων με ίδια μέσα και ιδίως μέσω συνεργατικών σχημάτων, σε π ερι π τώσεις ό π ου α π αιτείται στην ομάδα έργου η ύ π αρξη στελέχους με συγκεκριμένη ειδίκευση κ. α Ιδιαίτερα στις π ροσκλήσεις π ου αφορούν σε έργα μεταφορών, λαμβάνονται υ π’ όψη οι α π αιτήσεις εκ π λήρωσης των αιρεσιμοτήτων 7.1, 7.2 και 7.3 οι ο π οίες αφορούν όλα τα ΕΠ στα ο π οία έχουν ενσωματωθεί οι σχετικές ε π ενδυτικές π ροτεραιότητες των μεταφορών ( ΕΤΠΑ : 7 α, 7 β, 7 γ και 7 δ, ΤΣ : d (i, ii, iii). Τέλος για τις π ράξεις π ου υλο π οιούνται με ίδια μέσα π ροβλέ π εται στο νέο ΣΔΕ να υ π οβάλλεται σχέδιο α π όφασης υλο π οίησης με ίδια μέσα ( ΥΙΜ ) με την υ π οβολή της π ρότασης. Ε π ομένως στην ομάδα έργου π ρέ π ει να ορίζονται διακριτά τα στελέχη π ου π αραλαμβάνουν τα π αραδοτέα

35 Διαφοροποίηση για τμηματοποιημένες πράξεις (phasing) Διοικητική ικανότητα ορίζεται στην α π όφαση ένταξης π ροθεσμία για την υ π οβολή ε π ικαιρο π οιημένων στοιχείων ( μέγιστο 6 μήνες ) Ε π ιχειρησιακή ικανότητα Εφόσον η π ράξη υλο π οιείται σύμφωνα με την α π όφαση ένταξης δεν α π αιτείται τεκμηρίωση ( η ΔΑ δύναται να π ροτείνει μέτρα υ π οστήριξης ) Χρηματοοικονομική ικανότητα Εξετάζεται μόνο αν α π αιτούνται ίδιοι π όροι για την β ’ φάση εφόσον δεν είχαν π ροβλεφθεί στην αρχική ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση

36 Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 9 Νοεμβρίου 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση Δουκός Μποφώρ 7 - 71202 Ηράκλειο Τηλ. 2813 – 404500 Fax 2810 – 335040 www.pepkritis.gr


Κατέβασμα ppt "Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 9 Νοεμβρίου 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google