Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη Γιάννης Οικονομιδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη Γιάννης Οικονομιδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη Γιάννης Οικονομιδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2 Οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής παράγουν Προϊόντα και Υπηρεσίες Για την παραγωγή των ανωτέρω Προϊόντων και Υπηρεσιών απαιτούνται ΠΡΟΤΥΠΑ /standards (προδιαγραφές) που προσδιορίζουν και τις αντίστοιχες τεχνικές ή λοιπές προδιαγραφές για την παραγωγή τους Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

3 Τα ΠΡΟΤΥΠΑ δημιουργούνται και υιοθετούνται με συγκεκριμένη διαδικασία από τους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς Τυποποίησης. ELOT, BSI, EN, ISO Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

4 Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία εγκρίνονται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, καταρτίζονται σύμφωνα προς τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη. Εναρμονισμένα Πρότυπα

5 Ο ορισμός του Εναρμονισμένου Προτύπου «Πρότυπο που εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/34/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, με βάση αίτημα που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας.» Τα εναρμονισμένα Πρότυπα εκδίδονται από τους Ευρωπαϊκούς φορείς Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

6 Η κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει Τεχνικούς Κανόνες (Νόμους, προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) που περιέχουν τεχνικά στοιχεία προδιαγραφών. Για την εγκυρότητα της εφαρμογής των Τεχνικών Κανόνων, σε επίπεδο ΕΕ, επιβάλλεται η Κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες της ΕΕ για τον έλεγχο από τις τελευταίες ότι δεν υιοθετούνται προδιαγραφές που δημιουργούν περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση Προϊόντων και Υπηρεσιών. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

7 Ο Κανονισμός 765/2008/ΕΚ Στοχεύει: Να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στο εσωτερικό της Κοινότητας πληρούν προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως – η υγεία και η ασφάλεια εν γένει, – η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας και – η προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, ενώ θα εξασφαλίζεται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία τους δεν περιορίζεται πέραν των προβλεπομένων από την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και κάθε άλλο σχετικό κοινοτικό κανόνα. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

8 Για την Πιστοποίηση και Έλεγχο της εφαρμογής των ΠΡΟΤΥΠΩΝ έχουν δημιουργηθεί οι Φορείς Πιστοποίησης (Certification Bodies/ Organizations) οι οποίοι μεταξύ των άλλων πιστοποιούν τόσο Προϊόντα και Υπηρεσίες, όσο και ΣΔΠ. Οι Πιστοποιήσεις αυτές έχουν ως αναφορά σε αντίστοιχα Πρότυπα πχ. ΕΝ 17020, 17021, 17065, 17024, 17025 κλπ. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

9 Πως αδειοδοτούνται οι Φορείς Πιστοποίησης Οι Φορείς Πιστοποίησης (Φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης) αδειοδοτούνται με την Διαπίστευση τους από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Φορέα Διαπίστευσης και Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων η αναγνώριση γίνεται με Αδειοδότηση από το κράτος Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

10 Πρότυπα βάσει των οποίων διαπιστεύονται οι Φορείς Πιστοποίησης ΕΝ 17021 αφορά στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ 17020, ΕΝ 17065 αφορούν στην Πιστοποίηση Προϊόντων ΕΝ 17025 αφορά στην Διαπίστευση Εργαστηρίων Ελέγχων και Δοκιμών ΕΝ 17024 αφορά στην Πιστοποίηση Προσώπων. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

11 Η κάθε χώρα, σε εθνικό επίπεδο, συγκροτεί τον δικό της Οργανισμό Διαπίστευσης. Οι οργανισμοί διαπίστευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν συντάξει Σύμφωνο Αμοιβαία Αναγνώρισης (MLA). Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

12 Για την επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των προτύπων πρέπει να διενεργούνται δοκιμές και έλεγχοι. Οι οργανισμοί που διενεργούν τέτοιες δοκιμές είναι τα Εργαστήρια Δοκιμών. Όλα τα εργαστήρια Δοκιμών και Ελέγχων διαπιστεύονται στους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς, ή Διεθνείς Οργανισμούς Διαπίστευσης. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

13 Η κάθε χώρα βασίζει το σύστημα Ποιότητας που διαθέτει σε δύο Πυλώνες στον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης στο Εθνικό Ινστιτούτο ή Οργανισμό Μετρολογίας, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό και Σύστημα Διακριβώσεων μετρητικών μεγεθών (φυσικά, ηλεκτρικά, μηχανικά μεγέθη) σε επίπεδο πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος προτύπου. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

14 Οι στόχοι που ορίζονται στις συνθήκες της ΕΕ επιτυγχάνονται μέσω διαφόρων νομοθετικών πράξεων. Μερικές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, άλλες όχι. Ορισμένες ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ, άλλες για μερικές μόνον από αυτές. Κανονισμοί Οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις. Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωτική. Π.χ. Regulation 305 Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

15 Οδηγίες Οι οδηγίες είναι νομοθετικές πράξεις που ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η κάθε χώρα αποφασίζει η ίδια τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο. Εναπόκειται σε κάθε χώρα να εκδώσει τους δικούς της νόμους για την εφαρμογή των κανόνων που περιγράφονται σε μια οδηγία. Αποφάσεις Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές μόνον για αυτούς στους οποίους απευθύνονται (π.χ. μια χώρα της ΕΕ ή μια μεμονωμένη εταιρεία) και ισχύουν άμεσα. Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη

16 Προιόντα που έχει εκδοθεί εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο:  Εξοπλισμός θυρών  Πυλοσωλήνες  Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια  Ασφαλτόπανα  Αυτόνομα WC  Σωλήνες χαλκού  Δομικά εφέδρανα  Πλάκες πεζοδρομίου  Σήμανση οδών  Φυσικοί λίθοι

17  Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας  Μικρά συστήματα επεξεργασίας ακάθαρτου νερού  Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά  Προϊόντα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα (ιστοί, φράχτες, δάπεδα, δομικά στοιχεία κλπ)  Είδη υγιεινής  Συστήματα ανίχνευσης διαρροών  Θερμάστρες  Πλαστικά  Γεωυφάσματα  Νεροχύτες  Σκίαστρα

18  Μεμβράνες  Ψευδοροφές  Πατζούρια  Πλακάκια  Υπόγειες πυροσβεστικές υδροληψίες  Συσκευές μείωσης θορύβου κίνησης οδών  Επιφάνειες για περιοχές αθλητισμού  Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων  Στοιχεία αερισμού κτιρίων  Στοιχεία πυροσβεστικών συστημάτων  Συστήματα ελέγχου καπνού και φωτιάς  Ανθρωποθυρίδες

19  Κατάλογος εναρμονισμένων προτύπων CPR: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd. hs&cpr=Y http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd. hs&cpr=Y  NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations Information System): http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfmhttp://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm  New Approach Standardisation in the Internal Market:http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asphttp://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp  Construction Sector in EU: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm  EOTA (European Organisation for Technical Assessment): http://www.eota.be/pages/home/ http://www.eota.be/pages/home/  CEN: http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspxhttp://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

20

21 Σύντομη Παρουσίαση ΚΥΡΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

22 TÜV NORD Group Foundation of the associations: TÜV Nord e.V.: 1869 RWTÜV e.V.: 1872 TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.: 1873 Foundation of TÜV NORD: 2004 Number of employees: more than 14000 Turnover in 2015: €1,1 Bi€ Argentina Brazil USA Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Latvia Lithuania Netherlands Poland Romania Serbia Montenergro Slovakia Spain Sweden Turkey UK Egypt Ghana Kenya South Africa Tanzania Tunisia Morocco Libya Kazakhstan Russia Ukraine Uzbekistan Bahrain Bangladesh China Hong Kong India Indonesia Iran Japan Korea Vietnam Kuwait Lebanon Malaysia Nepal Pakistan Philippines Qatar Saudi Arabia Sri Lanka Syria Taiwan Thailand UAE

23 TÜV NORD International – market region

24 Η TÜV HELLAS μέλος του Region Europe του TÜV NORD Group

25 Οργανωτική Δομή

26 Κύκλος Εργασιών Συμπεριλαμβανομένων Κύπρου, Λιβάνου & Αιγύπτου

27 ΠοιότηταΠεριβάλλον Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων Διαχειριστική Επάρκεια ISO 9001:2008 AS /EN 9100,9110,9120 EN 15038 : 2006 ISO 29990 : 2010 ELOT 1433 EN 15733 :2009 ISO / TS 16949:2009 ISO 14001: 2004, ISO 50001:2011 EMAS III CO2 FOOTPRINT OHSAS 18001:2007 ΕΛΟΤ 1801:2008 ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ 1429 ΕΛΟΤ 1435 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα - Καλλυντικά Πληροφορική SA 8000, GRI DS -26001 ISO 13485:2012, ΦΕΚ 32B/2004 ISO 22716:2008 ISO 27001 : 2013 ISO / IEC 20000-1:2011 ISO 22301:2012 Συστήματα Διαχείρισης σε όλο το εύρος της βιομηχανίας και των υπηρεσιών

28 Πρωτογενής ΤομέαςΑσφάλεια ΤροφίμωνΒιολογικά Προϊόντα GlobalGap GlobalGap Aquaculture GlobalGap GRASP Agro 2.1, 2.2 Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ISO 22000:2005 HACCP FSCC 22000 IFS BRC BRC – IOP FAMI – QS QS Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Ιχνηλασιμότητα στην Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή – Διανομή Ζωοτροφών Ελεγχόμενων ως προς GMO Επιθεωρήσεις 2 ου μέρους Αγροδιατροφικός Τομέας

29 Κατασκευές - ΈργαΠροϊόντα - ΕξοπλισμόςΕνέργεια – Χημική Βιομηχανία Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες Σκάλες Συγκολλήσεις Μεταλλικές Κατασκευές Πραγματογνωμοσύνη – Έλεγχοι Υλικών Κτιριακά – Τεχνικά Έργα Μηχανολογικές – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός – Ψύξη - Θέρμανση Ενεργητική – Παθητική Πυροπροστασία Υπό Πίεση (PED 97/23/EC) Στα Εργοστάσια Παραγωγής Υλικά Κατασκευαστών Απλά Δοχεία Πίεσης Μεταφερόμενος ΕξοπλισμόςTPED (99/36/EC) ADR Περιστρεφόμενος Εξοπλισμός Σιδηροδρομικό Υλικό Ανυψωτικά Μηχανήματα Παιδικές Χαρές – Παιδότοποι – Λούνα Παρκ – Υδάτινα Πάρκα Διυλιστήρια / Χημική Βιομηχανία Αγωγοί Φυσικού Αερίου - Καυσίμων Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί Δοκιμές Παραλαβής & Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας Αιολικά Πάρκα Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Ασφαλής Λειτουργία Εγκαταστάσεων Πιστοποίηση Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων κατά ΑΤΕΧ Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Οδηγία 2003/87/EK) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - ΚΕΝΑΚ 95/16 EC EN 81.1 EN 81.2 EN 115 Προϊόντα Δομικών Κατασκευών Κανονισμός 305/11 Επιθεωρήσεις στην Βιομηχανία – Πιστοποίηση / Έλεγχοι

30 Εκπαίδευση σε:  Συστήματα Διαχείρισης  Τεχνικές Δεξιότητες  Αγροτοδιατροφικό Τομέα  Επιχειρηματική Βελτίωση

31 Πιστοποίηση Προσώπων κατά ISO 17024:2012 Εργασίες Μετάλλου/ Metal Works Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Σωληνουργός Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής) Τεχνίτης Εργαλειομηχανών Τεχνικά έργα/ Construction Works Τεχνικός Μόνωσης - Mονωτής Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Τεχνίτης Τοιχοποιίας Τεχνίτης Επιχρισμάτων Τεχνίτης Ξηράς δόμησης Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών Τεχνίτης Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων Τεχνίτης Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος Τεχνίτης Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος Τεχνίτης Τοποθέτησης Ικριωμάτων Τεχνίτης Υδραυλικός Τεχνίτης Έτοιμων Σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα,φορτωτή, ανυψωτικών μηχανημάτων)

32 Έργα προστασίας περιβάλλοντος / Environmental Protection Works Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων - απορριμμάτων Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου / Administration Στέλεχος Διοίκησης [γραμματέας διοίκησης-υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)] Εμπόριο-Πωλήσεις / Commerce-Sales Πωλητής (λιανικής, εξωτερικός, merchandiser) Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου Εφοδιαστική Αλυσίδα / Supply Chain Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/Διαλογέας Τουριστικές Υπηρεσίες / Tourism Industry Employees Υπάλληλος Οροφοκομίας Υπάλληλος Λινοθήκης Σερβιτόρος Επαγγελματίας Καθαριστής Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Υπάλληλος Κρατήσεων

33 33 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην Ευρώπη Γιάννης Οικονομιδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google