Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2 Διαδικασίες και Προϋποθέσεις Σήμανσης CE σε Υλικά Δομικών Κατασκευών

3 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 ΠΔ 334/ 1994 (ΦΕΚ 176/Α/25-10-1994)
ΟΔΗΓΙΑ 89/106 ΠΔ 334/ 1994 (ΦΕΚ 176/Α/ )

4 Προϊόν Δομικών Κατασκευών: κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί κατά τρόπο διαρκή στα δομικά έργα ου καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής

5 Η Οδηγία δεν εναρμονίζει κανονισμούς που αναφέρονται στα θέματα των κατασκευών Η οδηγία εναρμονίζει τις μεθόδους δοκιμών, τις μεθόδους δήλωσης των τιμών των επιδόσεων του προϊόντος καθώς και της μεθόδους αξιολόγησης της πιστότητας

6 Βασικές Απαιτήσεις Μηχανική αντοχή και ευστάθεια Πυρασφάλεια Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση του θορύβου (παράρτημα Ι)

7 Οι απαιτήσεις αναφέρονται στο έργο και όχι στο προϊόν

8 Εναρμονισμένα Πρότυπα (HENs) Πρότυπα που εκδίδουν η CEN / CENELEC, κατόπιν εντολής της Επιτροπής.

9 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) Όπου δεν μπορούν να καταρτισθούν πρότυπα, ή δεν προβλέπεται η κατάρτισή τους σε εύλογο χρόνο Κυρίως για πρωτοποριακά ή πολύπλοκα προϊόντα, σύνθετα στοιχεία, προκατασκευασμένες οικοδομικές μονάδες ή σπίτια

10 Κοινοποιημένοι Φορείς
Φορείς εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές Κράτους Μέλους, για να διενεργήσουν διαδικασίες βεβαίωσης Οι Κοινοποιημένοι φορείς μπορεί να είναι Οργανισμοί Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ή Εργαστήρια Δοκιμών

11 Διαδικασία Ένταξης στην Οδηγία 89/106
Εντολή Επιτροπής προς CEN Εκπόνηση Εναρμονισμένου Προτύπου Απόφαση Επιτροπής για έναρξη εφαρμογής Ορισμός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής

12 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σύστημα 1 + Σύστημα 1 Σύστημα 2 + Σύστημα 2 Σύστημα 3 Σύστημα 4 Παράρτημα ΖΑ των Εναρμονισμένων Προτύπων

13 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Βασικά στοιχεία όλων των Συστημάτων 1. Αρχικές Δοκιμές Τύπου ( ITT) Πλήρης ομάδα δοκιμών ή άλλων διαδικασιών που περιγράφονται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, που προσδιορίζουν την απόδοση αντιπροσωπευτικού δείγματος του τύπου ενός προϊόντος

14 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Βασικά στοιχεία όλων των Συστημάτων 2. Έλεγχος Παραγωγής του Εργοστασίου (FPC) Ο μόνιμος εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής που διενεργείται από τον παραγωγό

15 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σύστημα 1 + & 1: Πιστοποίηση της συμμόρφωσης, από Κοινοποιημένο Φορέα με βάση : Υποχρεώσεις Παραγωγού Έλεγχος της Παραγωγής του Εργοστασίου Πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο Εργοστάσιο , βάσει καθορισμένου σχεδίου

16 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σύστημα 1 +& 1 : Πιστοποίηση της συμμόρφωσης του προϊόντος, από Κοινοποιημένο Φορέα με βάση : Υποχρεώσεις Κοινοποιημένου Φορέα : Αρχική Δοκιμή Τύπου Αρχική Επιθεώρηση Εργοστασίου και του Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο Διαρκή Επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο Ενδεχομένως δοκιμή δειγμάτων που λαμβάνονται από την αγορά Διαφορά των 2 συστημάτων: Το 1+ περιλαμβάνει και επιθεώρηση των δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται

17 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σύστημα 2+ & 2 : Πιστοποίηση της συμμόρφωσης του Ελέγχου της Παραγωγής του εργοστασίου, από Κοινοποιημένο Φορέα με βάση : Υποχρεώσεις Παραγωγού Αρχικές Δοκιμές Τύπου Έλεγχος της Παραγωγής του Εργοστασίου Ενδεχομένως δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στο Εργοστάσιο , βάσει καθορισμένου σχεδίου

18 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Υποχρεώσεις Κοινοποιημένου Φορέα : Αρχική Επιθεώρηση Εργοστασίου και του Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο Διαρκή Επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο Διαφορά των 2 συστημάτων: Το 2+ περιλαμβάνει επιτήρηση του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εργοστασίου, ενώ το σύστημα 2 όχι

19 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σύστημα 3 : Υποχρεώσεις Παραγωγού Αρχικές Δοκιμές Τύπου του προϊόντος από Κοινοποιημένο Εργαστήριο Έλεγχος της Παραγωγής του Εργοστασίου

20 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σύστημα 4 : Υποχρεώσεις Παραγωγού Αρχικές Δοκιμές Τύπου του προϊόντος από τον παραγωγό Έλεγχος της Παραγωγής του Εργοστασίου

21 Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης (παράρτημα ιιι)
Σε όλα τα Συστήματα ο Κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα Ελέγχου της παραγωγής του Εργοστασίου

22 Μεταβατική περίοδος / Ημερομηνία λήξης περιόδου συνύπαρξης
Σήμανση CE Όλα τα προϊόντα που διέπονται από την Οδηγία ( αποφάσεις της Επιτροπής ) Μεταβατική περίοδος / Ημερομηνία λήξης περιόδου συνύπαρξης

23 Σήμανση CE Προδιαγραφές επισήμανσης
Πληροφορίες σήμανσης ( Παράρτημα ΖΑ) Δεν είναι σήμα συμμόρφωσης της ποιότητας

24 Δήλωση συμμόρφωσης Εκδίδεται από τον κατασκευαστή Περιγραφή σύμφωνα με Παράρτημα ΖΑ.3 εναρμονισμένου προτύπου ή αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης Χορηγείται σε κάθε ζήτηση

25 ΕΛΟΤ Κοινοποιημένος Φορέας Αρ. Κοινοποίησης 0365
ΕΛΟΤ Κοινοποιημένος Φορέας Αρ. Κοινοποίησης 0365

26 Έλεγχος της Αγοράς


Κατέβασμα ppt "ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google